Personaleafdelingen

Dialog mellem politikere og medarbejdere i Aabenraa Kommune forud for næste års budget

Personaleafdelingen

Dialog mellem politikere og medarbejdere i Aabenraa Kommune forud for næste års budget

Økonomiudvalget og hovedsamarbejdsudvalget (HMU) mødtes tirsdag 20. august til ét af de to årlige dialogmøder.

22. 08. 19

Dette år har optakten til dialogmødet været væsentlig anderledes end tidligere. Et sommervalg til Folketinget, en lang regeringsdannelse og en sommerferie har betydet, at regeringen og KL først her sidst i august tager fat på forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020, og derfor kender Aabenraa Kommune ikke rammerne for næste års økonomi i kommunen.

Borgmester Thomas Andresen indledte dialogmødet med at udtrykke glæde over, at byrådet – regeringens tidsplan til trods - allerede i foråret har drøftet kommunens økonomiske politik med henblik på at kunne finansiere driften også i 2020, selv hvis økonomiaftalen betyder færre indtægter for Aabenraa Kommune

- Det har været væsentligt for byrådet at skabe tryghed for vores medarbejdere, forklarede borgmesteren.

Medarbejderne udtrykte tilfredshed med, at der er styr på økonomien i Aabenraa Kommune, særligt sammenlignet med nogle af omegnskommunerne, som står overfor store besparelser.

- Vi har været glade for den tryghed, som økonomiudvalget har signaleret til os, fortalte næstformand i HMU Heidi Hald.  

Sygefravær
Da HR-regnskabet for 2018 blev præsenteret for medarbejdere og politikere i foråret stod det klart, at sygefraværet i Aabenraa Kommune – stik mod strategien om det modsatte – var steget til et højt niveau på 5,3 % i 2018. Det svarer til, at alle medarbejdere i gennemsnit har 14 sygedage om året. Både medarbejdere, ledere og politikere har været enige om, at det niveau er for højt.

Derfor har HMU arbejdet med nye initiativer til at forebygge sygefravær. Seks nye initiativer er efter sommerferien godkendt i økonomiudvalget. Initiativerne præsenteres for ledere og medarbejdere efter HMU-mødet i september. Disse initiativer blev drøftet på dialogmødet.

Medarbejderne gav udtryk for, at de i arbejdet har været optaget af at finde frem til initiativer, som styrker arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Et af initiativerne er markant anderledes end de øvrige, idet der sættes fokus på sygefravær blandt gravide medarbejdere. Forsøgsvis i to år fra 1. januar 2020 vil det være sådan, at dagpengerefusion vedrørende gravides graviditetsbetingede fravær tilfalder en central pulje for til gengæld at blive udmøntet til institutioner og afdelinger igen ved, at barselsudligningen hæves fra 90 % til 100 %. Det betyder, at alle afdelinger og institutioner med en medarbejder på barsel får tildelt økonomi til at kunne ansætte en vikar på det samme timetal, som den medarbejder, der er på barsel.

Kommunaldirektør Tom Ahmt forklarede, at hensigten med forsøget er at sikre, at alle arbejdspladser tilrettelægger arbejdet således, at flest mulige gravide kan undgå en sygemelding under deres graviditet.

Medarbejderne udtrykte under dialogmødet bekymring for, at barselsinitiativet kan ramme små arbejdspladser ekstra hårdt.

- Vi skal have færre kolleger, som bliver sygemeldt med graviditetsgener, fordi arbejdet ikke er tilrettelagt efter den gravides behov, og som sidegevinst bruger vi pengene klogere i en barselspulje til alle arbejdspladser med barslende medarbejdere, forklarede Tom Ahmt, og medgav i forlængelse heraf, at medarbejderne bekymring er reel, hvis en lille arbejdsplads bliver berørt af flere sygemeldte gravide medarbejdere. Af samme grund afprøves initiativet også i første omgang som et forsøg.

Rekruttering
Ligesom i resten af Danmark oplever særligt Social & Sundhed i Aabenraa Kommune, at der er meget få ansøgere til nogle af de sundhedsfaglige stillinger. Den udfordring har medarbejdere og politikere drøftet på flere dialogmøder. Nu er en større rekrutteringsanalyse på trapperne, og deltagerne på dialogmødet blev præsenteret for nogle af resultaterne.

Analysen viser, at det er afgørende, at der i de kommende år uddannes flere SOSU-medarbejdere og sygeplejersker, som har lyst til at bo og arbejde i Aabenraa Kommune.

Budget 2020
I slutningen af september samles byrådet til budgetseminar, hvorefter forhandlingerne om næste års budget mellem de politiske partier kan begynde. Økonomiudvalget fremsætter 1. oktober et budgetforslag.  HMU modtager dette forslag til budget 2020 til høring.