Delpolitik om forebyggelse og håndtering af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Delpolitik om forebyggelse og håndtering af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Her finder du links og materialer i forhold til forebyggelse og håndtering af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Forebyggelse af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

 • Delpolitik om vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

  Hoved MED-udvalget har - for at forebygge sygefravær og forebygge arbejdsulykker - besluttet, at der i de centrale MED- og arbejdsmiljøindsatser i 2019 er fokus på at forebygge vold og krænkende handlinger. I forlængelse heraf har Hoved MED-udvalget godkendt en ny delpolitik for forebyggelse af vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

  Denne nye delpolitik indeholder i et forebyggende perspektiv derfor også en vejledning med alle de typer af redskaber, som skal anvendes: Lokale retningslinjer for forebyggelse af vold og krænkende handlinger, beredskabsplaner, arbejdspladsvurderinger – herunder risikovurderinger, instrukser om hjælpeforanstaltninger i form af fx akut psykologisk krisehjælp, anmeldelsesvejledning, og en vejledning om pligten til at vurdere om episoden skal politianmeldes.

  Hvis dit lokale MED-udvalg eller din arbejdsmiljøgruppe har behov for råd og sparring for at løse denne opgave, er du meget velkommen til at kontakte Personaleafdelingen.

  Se delpolitik for forebyggelse af vold og krænkende handlinger

 • Definitioner
  Definitioner af vold og krænkende handlinger tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets nye vejledning om vold og krænkende handlinger.

  Krænkeren
  Betegnelsen "krænker" bruges i som fælles betegnelse for de mennesker, som medarbejdere i Aabenraa Kommune kommer i kontakt med gennem deres arbejde. Krænkeren kan fx være: borgere, beboere, pårørende, brugere og elever. Krænkeren kan også være kolleger eller ledere. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af borgere betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

  Krænkende handlinger
  Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gan-ge udsætter andre personer for adfærd, der opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

  Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

  • Sårende bemærkninger fx blive råbt af eller latterliggjort
  • Digital chikane på fx sociale medier
  • Grænseoverskridende handling
  • Krænkende telefonsamtaler
  • Nedvurdering af job, arbejdsindsats eller kompetence
  • Psykisk skade på grund af chok
  • Tilbageholdelse af nødvendig information

  Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed eller krænkende handlinger der har en vis varighed og hyppighed. 

  Fysisk og psykisk vold
  Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med arbejdsrelateret vold. Arbejdsrelaterede voldsepisoder betragtes som arbejdsulykker.

  Fysisk vold
  Fysisk vold kan fx være angreb mod kroppen i form af:

  • Overfald
  • Kvælningsforsøg
  • Knivstik
  • Spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse
  • Kast med genstande
  • Bid, niv, krads og spyt.

   

  Psykisk vold
  Trusler, der fremsættes over for medarbejdere, fx mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder:

  • Trusler på medarbejderens liv og velfærd
  • Trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen
  • Trusler mod medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer eller medarbejdernes ejendele

  Eksempler på mundtlige trusler kan være: "Jeg ved, hvor du bor" eller "Jeg ved, hvor dine børn går i skole". Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller med tegninger.

  Mobning
  Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger. De krænkende handlinger er mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

  Mobning adskiller sig fra andre måder at krænke på. Det er altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

  Seksuel chikane
  Seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over det punkt, der for den enkelte er acceptabelt. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være:

  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale.

   

  Vold via digitale medier
  Definition: "En gentagen brug af mobiltelefoner, SMS, Messenger, e-mail, chat eller sociale medier samt blogs og hjemmesider til at chikanere, true eller skræmme nogen."

  Psykisk vold kan også forekomme via sms, e-mail og hjemmesider. Psykisk vold via elektroniske medier benytter sig af de samme mekanismer som andre former for psykisk vold. Den påvirker ofrets selvfølelse og skaber angst og uro. Den elektroniske, psykiske vold kan virke stærkere – ikke mindst, hvis den er anonym, som mediet giver mulighed for.

 • Hør forsker Mille Mortensen fortælle, hvordan krænkelser kan opstå i arbejdslivet, når fællesskabet vænner sig til at være sammen på bestemte måder, hvor man skal kunne tåle det, der foregår. Se videoen her

 • Arbejdspladsvurdering (APV) og risikovurdering af vold og krænkende handlinger

  Som leder og arbejdsmiljørepræsentant skal I vurdere risikoen for voldsomme episoder relateret til jeres arbejde. Det anbefales at drøfte risiko for vold og krænkende handlinger i hele personalegruppen. Se dialog værktøj her

  Når arbejdstilsynet kommer på besøg vil de være interesseret i, hvordan I har arbejdet med at forebygge alle typer af krænkende handlinger. APV og risikovurdering er en vigtig del af den lovpligtige dokumentationen over for arbejdstilsynet.

  Arbejdsmiljøgruppen har jf. delpolitik for forebyggelse og håndtering af vold og krænkende handlinger følgende opgaver:

  • Udarbejde APV og risikovurdering i forhold til vold og krænkende handlinger (SafetyNet)
  • Udarbejde handleplan for hvordan arbejdspladsen forebygger vold og krænkende handlinger (SafetyNet)
  • Udarbejde beredskabsplan for hvordan der ageres i forbindelse med vold og krænkende handlinger (Skabelon)

  Læs mere om regler og rammer for APV her

  Kontakt Personaleafdelingen for råd og vejledning om udarbejdelse af APV og risikovurderinger.

 • Definition:

  En beredskabsplan er systematisk plan for, hvem der gør hvad hvornår, hvis der opstår vold eller krænkende handlinger på arbejdspladsen. Planen skal være kendt af alle medarbejdere – også vikarer, studerende og nye ansatte.

  Se skabelon for en beredskabsplan her

 • Ambulancebreve
  Som en del af beredskabsplanen for håndtering af vold og krænkende handlinger kan der udarbejdes ”ambulancebreve” på alle medarbejdere, hvor der fx står kontakt oplysninger på nærmeste pårørende mv.

  Formål
  Formålet med ambulancebrevet er, at din leder og dine kolleger ved, hvem de skal kontakte, hvis du skulle blive udsat for vold og krænkende handlinger

  Opbevaring
  Ambulancebreve opbevares i lukket kuvert i et aflåst skab på et kontor, som er kendt og tilgængeligt for alle medarbejdere i afdelingen. Det kan fx være i arkivskabet. Det er vigtigt at alle medarbejdere har adgang til skabet og ved, hvor nøglen er.

  Her finder du en skabelon til ambulancebreve

 • Retningslinjer, ansvar og opgaver

  Lokale  retningslinjer om forebyggelse af vold og krænkende handlinger

  Hoved MED-udvalget i Aabenraa Kommune har besluttet den overordnede Del-politik for forebyggelse og håndtering af vold og krænkende handlinger. Med afsæt i dem skal de enkelte lokale MED-udvalg eller Personalemøde med MED-status udarbejde lokale retningslinjer der afspejler arbejdspladsens virkelighed og kultur.

  Hvis MED-udvalget eller personalemøde med MED-status har brug for støtte i forbindelse med udarbejdelse af lokale retningslinjer er det muligt at booke et MED-klippekort. Læs mere her.

  Den gode retningslinje er nem at forstå, nem at administrere og indeholder:

  •  Hvad er formålet?
  •  Hvem er omfattet?
  •  Præcist beskrevet, hvad der er aftalt?
  •  Hvilket udvalg er retningslinjen aftalt i?
  •  Hvornår er aftalen indgået?
  •  Opsigelse
  •  Evaluering

   

  Retningslinjen skal indeholde en beskrivelse af:

  •  Hvordan I forebygger vold og krænkende handlinger
  •  Hvad I gør, hvis I bliver udsat for vold og krænkende handlinger
  •  Hvad I gør, hvis jeres kollega bliver udsat for vold og krænkende handlinger
  •  Hvordan I følger op på episoder med vold og krænkende handlinger
  •  Hvornår og hvordan I får fat i professionel hjælp
  •  Har I brug for hjælp til at arbejde med krænkende handlinger?

   

  6 gode grunde til at have retningslinjer:

  •  Den viser, at arbejdspladsen tager afstand fra vold og krænkende handlinger
  •  Den sender et signal om, at arbejdspladsen i fællesskab tager hånd om vold og krænkende handlinger
  •  Den indeholder arbejdspladsens fælles mål for, hvordan vold og krænkende handlinger forebygges
  •  Den gør det klart for alle, hvem der har ansvar for hvad, før, under og efter en voldsepisode eller krænkende handling
  •  Den giver større tryghed i mødet og omgangen med borgere
  •  Den er et redskab til at øge og udvikle den faglige kvalitet i arbejdet.

 • Branche Fællesskab Arbejdsmiljø - Velfærd og offentlig administration har lavet to temasider om henholdsvis "Vold og Trusler" og "Krænkende handlinger"

  Her finder du materiale til at forebygge Vold og Trusler

  Her finder du materiale til at forebygge Krænkende handlinger

 • Et godt arbejdsmiljø er et vigtigt udgangspunkt for, at lærere og pædagoger kan skabe stærke undervisnings- og læringsmiljøer i skoler og skolefritidsordninger (SFO), hvor elever trives, lærer, dannes og udvikler sig. Siden 2012 har der dog været en stigning i antallet af afrapporteringer om oplevelser med vold og trusler. Vold og trusler må aldrig accepteres som et vilkår på arbejdspladsen. Det kan have alvorlige psykiske følger for alle involverede, når en situation udvikler sig med vold og trusler.

  Derfor ønsker Undervisningsministeriet med denne vejledning at skabe en øget opmærksomhed og åbenhed omkring voldsproblematikker og give skoleledelser et grundlag for, hvordan der kan arbejdes med at forebygge og håndtere vold og trusler. Se vejledningen her

 • Vold og krænkende handlinger anmeldes i SafetyNet. Der er arbejdsmiljøleder eller AMR der foretager anmeldelsen sammen med medarbejderen.

  Hvis det af driftsmæssige årsager ikke er muligt, at anmelde med det samme kan dette skema anvendes. Hændelsen skal efterfølgende registreres i Safetynet og arbejdsmiljøgruppen skal udarbejde handlingsplaner for at skabe forebyggelse og læring i hele personalegruppen. 
  Skema til manuel registrering af nærved-ulykke, krænkende handling, arbejdsulykke og brilleskaber.

  Læs mere om SafetyNet her

 • Her kan du se eksempler på gode retningslinjer omkring forebyggelse af vold og krænkende handlinger.

  Jobcenter:

  Retningslinje for krænkende handlinger

  Retningslinje for forebyggelse af mobning