Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2015-08-17 09:00 (4212)

Referat

mandag den 17. august 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Lars Harding.
 • Sagsid.: 15/250 , Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen tage stilling til ikke forbrugte sundhedsmidler i 2015.

  Pr. august 2015 er sundhedsmidlerne afsat på følgende måde:

  Sundhedsmidler 2015

  Afsat primo august 2015

  Forventet forbrug 2015

  Forebyggelsespakker

  700

  700

  Akutpladser (Acces), SRC

  400

  400

  Supplerende midler til kræftindsats, SRC*

  200

  100

  Fremskudt visitation (Aabenraa)

  250

  250

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  600

  Forebyggelse for borgere med sindsledelser

  300

  300

  Fremrykket visitation (Sønderborg)

  120

  120

  Projekt TOF

  30

  30

  Den digitale landevej

  200

  200

  Implementering af FMK

  588

  588

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen**

  1.054

  0

  Interreg-projekt

  105

  105

  Akut-funktion

  1.260

  1.260

  §83A – Rehabiliteringsforløb

  400

  400

  LIVA***

  475

  0

  Ikke disponeret

  300

  0

  I alt

  6.982

  5.053

  * Der har kun været få forløb i første halvår.

  ** Der har ikke været nogen projekter der har krævet midler i 2015.

  *** Finansieringen af LIVA foreslås flyttet til velfærdsteknologimidler i sag på udvalgsmøde den 20. august.

  Som det ses på ovenstående oversigt, er der en række projekter, hvor det ikke forventes at det afsatte beløb vil blive brugt i 2015. Sammenlagt med i forvejen ikke disponerede midler, udgør beløbet 1,929 mio. kr.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at chefgruppen tager stilling til de ikke disponerede midler i 2015 med henblik på ændret prioritering til politisk behandling.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-08-2015

  Michael Metzsch følger til næste Chefmøde op på oversigten i forhold til faldne bemærkninger og udarbejder sag vedrørende engangsfinansiering i 2015 af ressourcetræk i forhold til samarbejdet med arbejdsmarkedsområdet om tværgående rehabiliteringsforløb.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gennemgås status på kto 06 budget 2015. Endvidere drøftes forventninger til kto. 06 budget 2016.

  Materiale fra Merete Laursen vil blive omdelt i papirform forud for mødet.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at status på kto. 06 – budget 2015 gennemgås,

  at forventninger til kto. 06 – budget 2016 drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-08-2015

  Status på forventet regnskab for 2015 på kt. 06 tages op på næste Chefmøde med særlig henblik på håndtering af udgifter til Incitare samt øvrig drift.

  Udfordringer på budget 2016 på kt. 06 drøftet med henblik på behandling på Chefmøde den 1. september og lokaludvalgsmøde den 23. september 2015.

 • Sagsid.: 15/22918, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen har besluttet at afholde en temadag om visionen d. 31. august 2015, hvor visionen for organisationen Social & Sundhed tages op til revision.

  Temadagen er opdelt i tre moduler, hvor:

  · første modul er den indledende rammefastsættelse for forvaltningen – Hvilke borgerorienterede outcomes skal vi skabe? Hvilke krav er der til vores organisation?,

  · det andet modul omhandler selve formuleringen af visionen – Hvad betyder de ønskede borgerorienterede outcomes for visionen? Er de tre ord nytænkende, effektiv og kompetent fortsat dækkende? Hvad betyder de tre ord?,

  · mens det sidste modul beskæftiger sig med de prioriterede indsatsområder i lyset af arbejdet med visionen – Er de prioriterede indsatser de rigtige? Er de vinklet på den rigtige måde?

  Leverancen på temadagen er en færdigformuleret og accepteret vision, hvoraf der fremgår en række ’statements’, der beskriver, hvad der kræves af ledere og medarbejdere for at indfri visionen. Derudover er det forventningen, at arbejdet med de prioriterede indsatsområder kan danne grundlag for en godkendelsessag på et efterfølgende chefmøde.

  Til selve temadagen stilles chefgruppen en hjemmeopgave i forhold til at forbedre sig på, hvilke strategiske tendenser forvaltningen står over for, primært med fokus på hvilke borgerorienterede outcomes vi skal lykkes med gennem visionen. Med andre ord hvad skal der være sket for, at vi har løst kerneopgaven?

  I bilaget ’Temadag – Chefgruppens hjemmeopgave’ er der en illustration af opgaven med et par eksempler. Såfremt den enkelte afdelingschefs input skal kunne indarbejdes i materialet til temadagen, skal MJH have en tilbagemelding senest d. 26. august ellers vil det selvfølgeligt være muligt at bidrage med input på selve dagen.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at chefgruppen tager rammen for temadagen og hjemmeopgaven til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-08-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag
  Temadag - Chefgruppens hjemmeopgave

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-08-2015

  Torben Lindbæk-Larsen oplyste, at projektstillingen vedrørende forvaltningens byggeprojekter udløber ved udgangen af oktober 2015. Eventuelle opgaver i perioden vedrørende kortskitser, ejendomme m.m. kan indmeldes til Nikola Dybbroe eller Torben Lindbæk-Larsen.

  Jakob Kyndal orienterede om Direktions behandling af sag vedrørende boligsocial indsats på Høje Kolstrup. Projektet forankres i Jobcenter og Borgerservice.

  Bjarne Ipsen oplyste, den nuværende organisering af boligadministrationen fortsætter uændret til 2017.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-08-2015

  Jakob Kyndal gav en status på tværkommunal deltagelse i DAK følgegrupper. Bemanding af SOF følgegrupper behandles på møde den 18. august 2015.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · VT-projektoversigt med opgørelse af forventet gevinstpotentiale

  · Opfølgning på effekt-projekt – fase 2

  · Demonstration af Appinux-løsning på SRC (1. september 2015)

  · Afklaring af styringsprincipper for pleje-/APV-hjælpemidler (1. september 2015).

  · Hygiejneansvarlig.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-08-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-08-2015

  -