Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2015-09-29 12:30 (4281)

Referat

tirsdag den 29. september 2015 kl. 12:30

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Michael Metzsch.
 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag godkende, at der i VA2016-processen arbejdes videre med de foreslåede målemner, og de skal drøfte og om muligt godkende de første bud på formulerede mål, således at de, jf. tidsplanen for VA2016-processen, kan godkende (flertallet af) målformuleringerne i deres møde den 6. oktober 2015.

  Målemnerne

  I bilaget ’Forslag til målemner i VA2016’ oplistes 23 målemner, der beskrives og begrundes.  I det omfang, der er udarbejdet udkast til konkrete målformuleringer, findes disse i bilaget ’Udkast til målformuleringer’. ’De aftalestyrede enheders digitaliseringsmål i VA2015’ er vedlagt til orientering til brug for chefgruppens vurdering af, om målemnet skal håndteres på samme måde i VA2016.

  I bilaget ’Tidsplan for færdiggørelse af målemner i VA2016’ beskrives, hvornår det forventes, at et færdigt formuleret mål vedrørende målemnerne kan godkendes.

  I bilaget ’Hvilke målemner i VA2016 berører hvem’ gives Ledelse & Udviklings første bud på, hvilke aftalestyrede enheder samt afdelinger i forvaltningen der vil blive berørt af de forskellige målemner. Dette er tænkt til at give et praj, snarere end en endelig afklaring. 

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at de foreslåede målformuleringer af målemnerne 1, 2, 3, 6, 8, 10 og 13 godkendes,

  at de foreslåede målformuleringer af målemnerne 11, 12 og 23 drøftes og

  at chefgruppen tager stilling til, om der skal være centralt formulerede mål i VA2016 om målemnerne 5, 9 og 14,

  at den beskrevne tidsplan for færdiggørelse af samtlige målemner i VA2016 tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Ad. 1. at.:

  Udkast til mål vedr. målemne 1 er godkendt, dog ikke vedr. SRC, udkast til mål vedr. målemne 10 er godkendt med de faldne bemærkninger, udkast til mål vedr. de øvrige målemner i indstillingen er ikke godkendt. Der udarbejdes nye udkast.

  Ad. 2. at.:

  Udkast til mål vedr. målemne 11 og 12 er drøftet med positiv tilbagemelding og afventer styregruppen for rehabiliterings drøftelse forud for endelig godkendelse. Drøftelse af udkast til mål vedr. målemne 23 er udskudt til næste møde.

  Ad. 3. at.:

  Der skal være centralt formulerede mål om målemnerne 5, 9 og 15, idet målemne 14 dog reformuleres.

  Ad. 4. at.:

  Udskudt til næste møde.

  Der arbejdes i øvrigt videre med øvrige målemner.

  Bilag
  Forslag til målemner i VA2016
  Udkast til målformuleringer
  Tidsplan for færdiggørelse af målemner i VA2016
  De aftalestyrede enheders digitaliseringsmål i VA2015
  Hvilke målemner i VA2016 berører hvilke aftaleholdere

 • Sagsid.: 15/22918, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen bliver i denne sag præsenteret for resultatet af drøftelsen om visionen for Social & Sundhed d. 21. september 2015.

  Materialet er præsenteret i vedhæftede bilag.

  Chefgruppen skal på denne baggrund drøfte de ”endelige” ’statements’ til visionens fire begreber.

  Indstilling

  Direktøren for Social & Sundhed indstiller,

  at de ”endelige” statements drøftes, og

  at de ”endelige” statements godkendes med de faldende bemærkninger.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  ad. 1.: Drøftet.

  ad. 2.: Godkendt.

  Bilag
  Visions Statements - de fire pejlemærker - endelig

 • Sagsid.: 14/14522, Sagsinitialer: MGR

  Sagsfremstilling

  I sagen skal Chefgruppen tage stilling til, om Visitation & Rehabilitering fremadrettet kan undlade at opstille mål for kompenserende indsatser.

  Der er i Social & Sundhed stort fokus på at inddrage borgerne og på at indsatser understøtter at borgeren når de mål, denne ønsker. Derfor er det besluttet, at Visitation & Rehabilitering (V&R) i samarbejde med borgeren skal opstille indsatsmål for alle de indsatser, der bestilles.

  De opstillede indsatsmål danner baggrund for udførernes opstilling af resultatmål sammen med borgerne. Dermed er de basis for de forløb, hvor der foretages effektmåling i relation til resultatmål.

  Der skelnes mellem tre typer indsatser:

  • Udviklende
  • Vedligeholdende
  • Kompenserende

  Kendetegnene for de to første er, at borgeren selv deltager/ yder en indsats. Nogle borgere kan ikke deltage/yde en indsats, og i de tilfælde er der tale om kompenserende indsatser.

  I Implementeringsgruppen for C2 har repræsentanter fra både myndighed og udførere drøftet praksis for målsætning. Der er udbredt tilfredshed med V&Rs ændrede praksis omkring SMART mål i indsatsmålene, men der er enighed om, at SMART mål for kompenserende indsatser er merarbejde, der ikke skaber merværdi i indsatsen ved at målrette og sikre effektive forløb hos borgerne. Dertil kommer at det er yderst vanskeligt at opstille meningsfulde, tidsafgrænsede mål for kompenserende indsatser som f.eks. rengøring, tøjvask og madservice.

  Fremadrettet ønskes at kompenserende indsatser fremgår samlet sammen med retningsgivende mål og indsatsmål på samme fane i Care.

  Arbejdsgange for orientering af udfører ændres ikke ligesom kompenserende indsatser fortsat vil fremgå af aftaleskema / handleplan.

  Ovenstående er udarbejdet i samarbejde med Jeannette Juul Jakobsen fordi det også i forhold til effektprojektet vil være en fordel at afgrænse målsætning til mål for vedligeholdende / udviklende indsatser. Det vil reducere omfanget af opgaven omkring målsætning og give bedre mulighed for at fokusere på opfølgning på de udviklende og vedligeholdende indsatser.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller

  at der fremadrettet ikke opstilles indsatsmål for kompenserende indsatser. Men der er tale om en kompenserende indsats, med et overordnet mål og den leveres med den rehabiliterende tilgang.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 6. oktober 2015.

  Bilag
  Bilag til dagsordenspunkt vedr. mål for kompenserende indsatser

 • Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte de første overvejelser vedrørende prioritering af ældremidlerne for 2016.

  Der forventes at være 8.3 mio. kr. til rådighed som driftsmidler fra 2016.

  Såfremt der ikke afsættes nye midler vil disse midler fremadrettet indgå i driften på de respektive områder, idet der ikke er afsat eller reserveret midler til projektledelse, revision og koordinering som tidligere.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet slutevalueringer af projekterne, men en del af de nuværende projekter er indarbejdet i driftsforudsætninger 2016.

  Da medarbejderne pt. er ansat i faste stillinger, er der behov for, at der så tidligt som muligt træffes beslutning om hvilke projekter der videreføres.

  Hvis der politisk ønskes en helt ny prioritering af midlerne vil nuværende medarbejdere, som er i projekterne, skulle opsiges.

  Der foreslås at den prioriterede model forelægges Social og Sundhedsudvalget uden mulighed for prioritering, da udvalget tidligere har meddelt, at personalet skulle fastansættes.

  Det foreslås at den prioriterede indstilling formidles til projektlederne, således at beslutningen kan indarbejdes i budget 2016.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at oplæg til anvendelse af midler 2016 drøftes,

  at der tages stilling til den videre proces både politisk og organisatorisk.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 6. oktober 2015.

  Bilag
  Ældremidler 2016.xlsx

 • Sagsid.: 13/43005, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen præsenteres i denne sag for status på brugen af Dialog-Net i Social & Sundhed i relation til midtvejsevaluering af målet om Dialog-Net i Virksomhedsaftalerne 2015. Derudover bedes chefgruppen tage stilling til den ledelsesmæssige opfølgning på status på brugen af Dialog-Net.

  Den generelle vurdering af implementering og brug af Dialog-Net er, at der er fremgang både i forhold til antallet af klik på Dialog-Net og i forhold til at gøre Dialog-Net til en naturlig del den kommunikation, der er i organisationen. Dog er der samtidig en række udfordringer bl.a. i forhold til teknisk stabilitet og lederkommunikation på Dialog-Net.

  Bredt set fungerer Dialog-Net fint rigtigt mange steder, og vi kan se, at Dialog-Net-tovholderne på de enkelte enheder gør et stort arbejde med at opdatere deres lokale Dialog-Net og med at udbrede brugen af Dialog-Net blandt deres kolleger.

  I forhold til indhold og funktioner bliver følgende brugt aktivt langt de fleste steder:

  · Retningsgivende dokumenter, procedurer og vejledninger

  · Opslagstavlen

  · Kalenderen

  Der er til gengæld også områder og enheder, hvorpå det fremadrettet er nødvendigt at have ekstra fokus. Først og fremmest drejer det sig om ledernes kommunikation via Dialog-Net. Dette fokus kan indarbejdes i forhold til mål i VA2016 i relation til Dialog-Net. Derudover halter det noget på medarbejdernes it-/teknik-kompetencer og kendskab til telefoner og tablets, som et arbejds- og kommunikationsredskab.

  Der er en række tekniske udfordringer, som er med til at besværliggøre implementering og forankringen af Dialog-Net.  Driften har siden foråret været betydelig mere stabil end først på året, men vi oplever desværre fortsat en del tekniske fejl og ustabilitet, som giver frustration blandt medarbejderne.

  Indstilling

  Afdelingschef for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at status på brugen af Dialog-Net tages til efterretning,

  at chefgruppens brug af Dialog-Net drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 6. oktober 2015.

  Bilag
  Status Dialog-Net - midtvejsevaluering VA 2015
  Statistik Dialog-Net januar-august

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Orientering om arbejdet i Handicap & Psykiatri vedr. ”skæve boliger”.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 6. oktober 2015.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · VT-projektoversigt med opgørelse af forventet gevinstpotentiale

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Effektmåling – fase 2

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  -