Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2015-11-03 09:00 (4349)

Referat

tirsdag den 03. november 2015 kl. 09:00

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 15/26779, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres chefgruppen om status på velfærdsteknologiske projekter og pipeline og skal træffe beslutning om godkendelse og igangsætning af nye projekter.

  På nuværende tidspunkt er der i Social & Sundhed 11 igangværende velfærdsteknologiske projekter, hvoraf 5 er udviklingsprojekter 3 er afprøvningsprojekter og 3 er implementeringsprojekter. Der er ligeledes 26 projekter i pipeline, fordelt på 9 projekter der søges godkendt på dette møde, 3 projekter der afventer ekstern godkendelse og 13 projekter der er under kvalificering.

  Pipelineprojekternes betydning for de ikkedisponerede velfærdsteknologiske midler der resterer for 2015 gennemgås på mødet.

  Vedlagt er samlet orientering om igangværende projekter og pipeline. Pipelineoversigten indeholder såvel nye projekter der er under kvalificering som nye projekter der søges godkendt på baggrund af individuelle projektansøgninger.

  Vedlagt er projektansøgninger for velfærdsteknologiprojekter i Handikap & Psykiatri, da behandlingen heraf blev udsat på Chefmødet den 27. oktober 2015..

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at orientering om status og pipeline tages til efterretning og,

  at de vedlagte projektansøgninger godkendes til igangsættelse.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  ad. 2. at.: Interne ressourcer udgår principielt ved de enkelte projekter. Styregruppen kan dog træffe særskilt beslutning om at dække interne ressourcer i konkrete projekter.

  Projektansøgninger fra Pleje & Omsorg godkendt, idet der afsættet 0,250 mio. kr. til et afprøvningsprojekt vedrørende ”Demens og teknologi”.

  Projektansøgninger fra Sundhed & Forebyggelse godkendt med undtagelse af projektsansøgningerne ”Branding af kommunale tilbud” og ”Motiverer FitLight Trainer borgeren i træningen?”.

  Projektansøgningen ”Onlinebooking til Tandplejen” søges medfinansieret hos Den Digitale Styregruppe”.

  Behandling af projektansøgninger fra Handicap & Psykiatri udsat til næste Chefmøde.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  Projektansøgninger fra Handicap & Psykiatri godkendt med følgende bemærkninger:

  · Sagsbehandlere fra Visitation & Rehabilitering inddrages i projektet ”Fleksibel vejledning”.

  · Projektet ”Professionel hjernetræning” anvendes senere som case for drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om prioritering af VT-midler.

  · Det undersøges, om der er overskydende JustoCats på ældreområdet.

  · I overensstemmelse med tidligere principbeslutning fjernes midler til medarbejderressourcer fra projekterne.

  På oplæg fra Ledelse & Udvikling drøfter styregruppen senere forhold vedrørende teleabonnementer til borgere.

  På vegne af styregruppen takkede Jakob Kyndal på et samlet set godt materiale fra VT-gruppen.

  Bilag
  Projekter & Pipeline
  samlet oversigt over projektansøgninger H & P uge 44

 • Sagsid.: 15/31016, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte, hvordan Social & Sundhed skal forholde sig til en situation uden IT-rådighedsvagt fra 1. januar 2016.

  I forbindelse med Budgetvedtagelsen for 2016 har Byrådet besluttet at nedlægge IT-rådighedsvagten med udgangen af 2015. Social & Sundhed har brug for, at IT kører sikkert i det tidsrum, hvor vi leverer indsatser til borgerne. Vi har brug for at hente og indberette oplysninger i IT-fagsystemet. Det betyder, at der er behov for sikker IT-drift hele døgnet, året rundt. Ud over Social & Sundhed benyttes IT-rådighedsvagten også af kommunens øvrige forvaltninger. Det koster 266.000 kr./årligt at opretholde IT-rådighedsvagt.

  Se Bilag 1. Uddybning af problematik omkring nedlæggelse af IT-rådighedsvagt.

  Indstilling

  Ledelse & Udvikling indstiller,

  at mulighed for fælles finansiering af IT-rådighedsvagten fra 1. januar 2016 drøftes i direktionen alternativt, at ansvaret for konsekvenserne af manglende rådighedsvagt drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  Lars Harding kontakter IT vedrørende beslutningen i Byrådet med henblik på forelæggelse af sag for Direktionen.

  Bilag
  Uddybning af problematik omkring nedlæggelse af IT-rådighedsvagt.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i bl.a. program for lederkonferencen drøfter Chefgruppen følgende:

  · Centrale budskaber for 2016

  · Understøttelse af driftsledere, kulturbærerne og ledernetværket i 2016.

  Der følges op på drøftelserne på Chefmødet den 3. november 2015.

  Der er som bilag tilføjet notatet ”Ledelsesudfordringer i Social & Sundhed.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at centrale budskaber til lederkonferencen drøftes,

  at udmelding fra Chefgruppen om understøttelse af driftsledere, kulturbærere og ledernetværk fastlægges.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  Udsat.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  Ad. 1. at.: Drøftet.

  Ad. 2. at.: Drejebog tilrettes i forhold til de faldne bemærkninger.

  Fordeling af opgaver og materiale fremsendes til de respektive afdelingschefer.

  Bilag
  Social & Sundheds Lederkonference 2015 - Program Vingsted 2015.pdf
  Social & Sundheds Lederkonference 2015 - Hjemmeopgave.pdf
  Ledelsesudfordringer i Social & Sundhed - fokus i 2016

 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag godkende formuleringen af mål eller planen for færdiggørelse i forhold til de målemner i VA2016, som endnu ikke er godkendt.

  Det drejer sig om følgende målemner:

  Målemne 5: Nye lederroller og nye medarbejderroller

  Målemne 11: Faglig udredning i forbindelse med § 83A-rehabiliteringsforløb

  Målemne 12: Implementering af indsatsmål og resultatmål

  Målemne 13: Evaluering af rehabiliterende indsatser

  Målemne 16: Visitation & Rehabiliterings understøttende rolle i effekt- og resultatmåling

  Målemne 17: Effekt- og resultatmålingsprojektets fase 2

  Målemne 21: Næste skridt i den rehabiliterende tilgang

  Målemne 23: Fælles, virtuelt kompetencecenter

  Det bemærkes, at der er uafklarede spørgsmål til nogle af målemnerne, hvilket håndteres på mødet.

  Indstilling

  Ledelse & Udvikling indstiller,

  at målformulering af målemnerne 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 23 godkendes,

  at godkendelse af målformulering af målemne 5 sker på chefgruppens møde den 17. november 2015.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  Ad. 1. at.: Alle målformuleringer med undtagelse af målemne 23 godkendt med følgende bemærkninger:

  · Ved Målemne 11 tilføjes SRC og der indarbejdes en reference til tidspunkter for udvikling og implementering af faglig udredning jf. godkendt kommissorium.

  · Ved Målemne 21tilføjes ”x institution skal reservere x% af kompetencemidlerne frem til 1. juli 2016 med henblik på implementering af anbefalinger fra Styregruppen for rehabilitering”.

  Målemne 23 behandles senest på Chefmødet den 24. november 2015.

  Ad. 2. at.: Godkendt.

  Bilag
  Sidste målformuleringer til VA2016

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Administrativ intern tidsplan for regnskab 2015

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 03-11-2015

  -