Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-01-04 09:45 (4445)

Referat

mandag den 04. januar 2016 kl. 09:45

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag tage stilling til deltagelse i et pilotprojekt vedrørende styrket rekruttering.

  Direktionen besluttede den 28. august 2015 at iværksætte et pilotprojekt på 3 områder for at opnå konkrete erfaringer med en særlig rekrutteringsindsats. For Social & Sundhed er lederrekruttering udpeget som område.

  Data viser, at der ved rekrutteringer det seneste år især har været udfordringer i forhold til at rekruttere ledere på niveau 2 og 3, lærere, AC’ere, syge- og sundhedsplejersker og socialrådgivere. Endvidere er der en generel tendens til, at ansøgerfeltet er mindre jo mere specialiseret stillingen er. Dette gælder uanset stillingskategorien.

  Formålet med pilotprojektet om styrket rekruttering er at sikre, at Aabenraa Kommune kan besætte alle opslåede stillinger med kvalificerede ansøgere første gang stillingen slås op.

  De emner, der kan adresseres i projektet er:

  • Når stillingsopslaget ud til den ønskede målgruppe?

  • Er den nuværende rekrutteringsproces effektiv nok?

  • Har Aabenraa Kommune et brand som en attraktiv arbejdsplads?

  I projektet arbejdes med to spor: Kommunikation og rekrutteringsfaglig bistand. Kommunikationsbistanden leveres fra Kommunikation evt. i samarbejde med forvaltningerne. Den rekrutteringsfaglige bistand ydes af HR-afdelingen.

  Kommunikation kan for eksempel bidrage til at:

  • det relevante fagområder/ den relevante arbejdsplads er kendt hos målgruppen for fx sit faglige miljø i relevante medier

  • opslåede stillingsopslag kommer så langt ud i æteren som muligt fx annoncering og Facebook

  HR-afdelingen kan fx bidrage til at:

  • professionalisere rekrutteringsprocessen gennem hjælp til selvhjælp og konkret bistand til for eksempel udarbejdelse af kompetenceprofiler og spørgeguides til understøttelse af samtaler.

  • At promovere stillingsopslag på LinkedIn.

  Anja Knæhus, HR deltager gerne i et møde med henblik drøftelse og formulering af et pilotprojekt for Social & Sundhed.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at der tages stilling til videre deltagelse i et pilotprojekt vedrørende styrket lederrekruttering i Social & Sundhed.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 04-01-2016

  Chefgruppen takker nej til tilbuddet om deltagelse i et pilotprojekt om lederrekruttering i Social & Sundhed. Forvaltningen vil fortsat gøre brug af tilbud i HR og Kommunikation i forbindelse med rekrutteringsopgaver.

  Det blev aftalt, at Ledelse & Udvikling udarbejder et diskussionsoplæg til Chefgruppen vedrørende talentudvikling ved brug af trainee-/rotationsstillinger m.v.; eventuelt i et tværkommunalt samarbejde og i samarbejde med Sygehus Sønderjylland. HR inddrages med henblik på rådgivning.

  Bilag
  Notat om fremtidig rekrutteringsindsats

 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen godkendte den 17. november 2015, at formulering og godkendelse af mål om målemne 5: ’Nye lederroller og nye medarbejderroller’ afventer dialogmødernes gennemførelse.

  Alle dialogmøderne er nu afholdt og aftaleholderne har givet input til målemnet.

  Ledelse & Udvikling har udarbejdet vedhæftede udkast til målformulering.

  Der gøres opmærksom på, at det skal overvejes, på hvilken måde og på hvilket niveau MED-organisationen bedst inddrages.

  Ligeledes skal det overvejes, hvordan det foreslåede fokuserede arbejde med velfærdsledelse i regi af chefgruppen og område/centerledergruppen i praksis kan samtænkes med de arrangementer vedrørende overgangen til KMDNexus, der er ved at blive planlagt.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at      vedlagte udkast til målformulering vedr. målemnet ’Nye lederroller og nye medarbejderroller’ godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 04-01-2016

  Forslag til rammemål godkendt med følgende ændringer:

  · Nexus tages ud af 1. afsnit i målformuleringen.

  · Inddragelse af MED tages ud af målformuleringen.

  · Sidste afsnit i målformuleringen ændres til ”Udvalgte nøglemedarbejdere vil i 2016 arbejde med velfærdsroller og opfølgning på den rehabiliterende tilgang m.v.”.

  · Alternativ målemetode (selvevaluering) vælges som grundlag for design og udvikling.

  Bilag
  Målemne 5: Nye lederroller og nye medarbejderroller, udkast til mål

 • Sagsid.: 15/32446, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte behovet for fælles kompetenceudvikling 2016.

  Den 18. november 2015 blev det besluttet at etablere styregruppen for kompetenceudvikling. Der er siden afholdt møder vedrørende virksomhedsaftaler.

  Der ønskes en drøftelse i chefgruppen af, hvilke forventninger eller aftaler der er til kompetenceudvikling på nuværende tidspunkt.

  Chefgruppen har udarbejdet vision for organisationen som effektiv, kommunikerende , nytænkende og kompetent organisation. Har chefgruppen ønsker om konkrete tiltag, der skal understøtte visionen?

  Ligeledes foreligger resultat af lederevalueringer. Er der nogle fælles tendenser i disse, der giver anledning til at få udarbejdet noget fælles for lederne.

  Det er hensigten, at chefgruppens tilkendegivelser eller krav tages med i styregruppens drøftelse så der kan udarbejdes en samlet plan for 2016 og måske også med effektuering i 2017.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering i egenskab af Formand for styregruppen indstiller,

  at fælles kompetenceudvikling drøftes,

  at chefgruppen tager stilling til, om der er konkrete ønsker til fælles kompetenceudvikling i givet fald hvilke.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 04-01-2016

  Ad. 1. at.: Drøftet. Styregruppen vedrørende kompetenceudvikling udarbejder oplæg til Chefgruppen vedrørende fælles kompetenceudviklingsaktiviteter i 2016 som led i den fælles tilgang til strategisk, systematisk kompetenceudvikling aftalt i virksomhedsaftalerne for 2016.

  Ad. 2. at.: Chefgruppen ønsker, at alle ledelseslag i Social & Sundhed i 2016 arbejder med nye medarbejder- og lederroller.

 • Sagsid.: 15/35689, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 04-01-2016

  -

 • Sagsid.: 15/35689, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Drøftelse af deltagelse i Styregruppen for rehabilitering i Social & Sundhed.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 04-01-2016

  Bjarne Ipsen henstillede til, at driftscheferne følger op på respektive lederes deltagelse i møder for Styregruppen for rehabilitering i Social & Sundhed.

 • Sagsid.: 15/35689, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 04-01-2016

  Jakob Kyndal oplyste, at han den 5. januar 2016 indtaler en nytårshilsen til Dialog-Net.

 • Sagsid.: 15/35689, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social & Sundhed

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 04-01-2016

  -