Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-01-12 13:00 (4457)

Referat

tirsdag den 12. januar 2016 kl. 13:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 15/32530, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag drøfte opstart af frivilligcenter og beslutte, hvem der har tovholderfunktionen i etableringsfasen.

  Hvad er et frivilligcenter

  FriSe, der er en paraplyorganisation for frivillige foreninger og selvhjælpsforeninger har formuleret vision og formål for frivilligcentre. Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling og et stærkt og mangfoldigt foreningsliv.

  Frivilligcentrene er forankret i civilsamfundet og har deres rødder i foreninger inden for det sociale og sundhedsmæssige område, men mange frivilligcentre samarbejder også med foreninger og initiativer inden for idræt, natur og kultur – særligt i forhold til aktiviteter med et socialt sigte.

  Opstart og organisering

  Forvaltningen har kontakt til FriSe, og kan her blandt andet hente konsulentbistand til organisering og udarbejdelse af vedtægter for bestyrelsen.

  Social- & Sundhedsudvalget besluttede på mødet 6. januar, at der skal holdes et første indledende møde med Seniorrådet, Handicaprådet og Frivillighedsrådet og udvalgte repræsentanter fra frivillige foreninger, forvaltningen og Social- & Sundhedsudvalget.

  Formålet med mødet er, at få indblik i hvordan interessenterne ser et frivilligcenter i Aabenraa Kommune og input til opstart.

  Chefgruppen skal udpege en afdelingschef til deltagelse i mødet, ud over tovholder.

  Projektejer

  Chefgruppen skal udpege en afdelingschef, der varetager projektejerfunktionen for opstart af frivilligcenteret. Tovholderfunktionen er tidsbegrænset indtil 1.6.2016 eller indtil bestyrelsen er valgt og frivilligkoordinator er ansat.  Opstarten er beskrevet i ansøgningen til socialstyrelsen og i projektbeskrivelsen.

  Lars H. Hansen er tilskudsansvarlig overfor socialstyrelsen, og Ledelse & Udvikling anbefaler, at han er projektejer.

  Lene Hansen er tilknyttet projektet som tovholder og kontaktperson.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at chefgruppen drøfter opstart af frivilligcenter,

  at chefgruppen udpeger en deltager til indledende opstartsmøde,

  at Lars H. Hansen er projektejer.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  Ad. 1. at.: Drøftet, herunder mulige fysiske rammer og inddragelse af svage borgere i udførelsen af frivillig arbejde.

  Forvaltningen deltager ved behandling af sag, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

  Til udviklingsgruppen udpeges Birgit Johannsen fra Pleje & Omsorg, Inga Hedegaard fra Sundhed & Forebyggelse og Vibeke Kyhl Haugaard fra Handicap & Psykiatri.

  Lars Harding er projektejer.

  Lene Hansen er projektleder.

  Ad. 2. at.: Lars Harding er ansvarlig for det afklarende møde med interessenter.

  Ad. 3. at.: Godkendt.

  Bilag
  Frise, vision og formål.pdf
  Projektbeskrivelse, frivilligcenter.pdf
  Puljeansøgning budget

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Der er aftalt et dialogmøde mellem Ældresagens Koordinationsudvalg og Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2016. Der henvises til vedlagte dagsorden og bilag.

  Chefgruppen koordinerer på mødet eventuel udarbejdelse af materiale til udvalgsmedlemmerne forud for dialogmødet.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at udarbejdelse af materiale til dialogmødet koordineres.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  Dagsorden og materiale drøftet.

  Bjarne Ipsen, Torben Lindbæk-Larsen og Lars Harding udarbejder materiale i stikordsform, der skal være Tommy Svendsen i hænde fredag den 15. januar 2016 om formiddagen.

  Tommy Svendsen sørger for distribution af materialet til udvalgsmedlemmerne fredag.

  Bilag
  Dagsorden til møde den 18. januar 2015 - Dagsorden - Socialudvalget og Koordinationsudvalget.docx
  Bilag 1 til 18. jan.2015.docx
  Bilag 2- KL.docx

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. januar 2016 blev det aftalt, at der på udvalgsmødet den 3. februar skal være en temadrøftelse om værdighedspolitik og værdighedsbegrebet.

  Chefgruppen drøfter på mødet form og indhold for temadrøftelsen og aftaler forberedelse af sagen.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at forberedelse af temadrøftelse om værdighedspolitik aftales.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  Det blev aftalt, at der udarbejdes et oplæg til tematiseret drøftelse med baggrund i lovforslagets temaer og målgrupper.

  Bjarne Ipsen er ansvarlig for sagsfremstillingen. Der tages senere stilling til bilagsmateriale.

  Ledelse & Udvikling er tovholder på selve politikformuleringen.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag drøfte status på udmøntning af budget 2016 med henblik på udarbejdelse af sag til mødet for Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2016.

  Der skal bl.a. følges op på følgende områder:

  - Reduktion i anvendelsen af forsorgshjem, herunder ansættelse af medarbejder,

  - Reduktion i udepakker

  - Omlægning socialpsykiatrisk værested

  - Misbrugsområdet

  - Midlertidige botilbud

  - Besparelse på fælleskøkken (råvarepriser)

  - Den blå Oase

  - Fuldtræfferen

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at status på budgetudmøntning drøftes og koordineres.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  Det fine overblik over udmøntninger drøftet.

  Bjarne Ipsen er ansvarlig for sag til udvalgsmødet den 3. februar 2016. Til sagen udarbejdes noter på status vedr. relevante tiltag og nye midler i forbindelse med værdighedspolitikken vises særskilt.

  Bilag
  Oversigter over reduktioner, udvidelser m.m. i forhold til budget 2016-2019 - Oversigt Chefgruppen uge 2.xlsx

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  Koordination i forhold til deltagelse i KIK-projektet drøftet.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social & Sundhed

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 12-01-2016

  -