Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-01-20 09:00 (4465)

Referat

onsdag den 20. januar 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Michael Metzsch.
 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen drøfter på mødet risikovurdering og tidsplan vedrørende overgangen til KMD Nexus.

  Der udsendes særskilt dagsorden pr. mail.

  Eva Minke Andersen, IT-chef, deltager ved sagens behandling. 

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 20-01-2016

  Der udsendes særskilt referat.

 • Sagsid.: 15/21970, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag drøfte udkast til strategi for velfærdsteknologi ” Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi” med tilhørende handleplan for 2016 og arbejdsdokumenter med henblik på fortsat behandling i direktion og udvalg.

  Første udkast til strategien blev behandlet i chefgruppen d. 11. august og præsenteret og gennemgået i Social & Sundhedsudvalget d. 20. august 2015.

  Ledelse & Udvikling har arbejdet videre med strategien ud fra chefgruppens og Social & Sundhedsudvalgets kommentarer og input og udarbejdet en handleplan for 2016, der konkretiserer arbejdet med strategiens målsætninger.

  Strategi, handleplan og arbejdsdokumenter præsenteres og gennemgås på mødet, hvor velfærdsteknologikoordinator Anne Pagh deltager. Strategien eftersendes som bilag mandag.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at chefgruppen drøfter udkast til strategi for velfærdsteknologi ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi” med henblik på videre behandling i Direktionen og Social- & Sundhedsudvalget

  at chefgruppendrøfter tilhørende handleplan 2016 og arbejdsdokumenter med henblik på videre behandling i Direktionen og Social- & Sundhedsudvalget

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 20-01-2016

  Ad. 1. og 2. at: Drøftet.

  Materialet tilrettes jævnfør de faldne bemærkninger; herunder med fokus på at tydeliggøre ambitionsniveau/målsætninger.

  Bilag
  Det gode liv og sund vækst 2020 - vi vil mere med velfærdsteknologi - Handleplan 2016.pdf
  Proces for velfærdsteknologiprojekter.pdf
  Skabeloner - projektansøgning og BC-forside.pdf
  Vi vil mere med velfærdsteknologi 2020 - Strategi.pdf

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  KL har igen i år samlet en række relevante styringsnøgletal i en publikation ”Kend din Kommune”.

  Publikationen indeholder i år 51 nøgletal på en lang række fagområder. Alle nøgletallene er illustreret med et Danmarkskort og indeholder også en liste over hver enkelt kommunes nøgletal samt en præsentation af nøgletallet, de bagvedliggende datakilder og en kort analyse, der relaterer sig til nøgletallet.

  Publikationen er blevet omdelt på Kommunaløkonomisk Forum den 15. januar 2016.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at ”Kend din kommune 2016”  drøftes,

  at orientering fra KØF tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 20-01-2016

  Ad. 1. at: Drøftet.

  Ad. 2. at: Taget til efterretning.

  Bilag
  Kend din kommune 2016.pdf

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 20-01-2016

  Jakob Kyndal orienterede om følgende:

  • ACCESS - Møde den 19. januar 2016 vedr. resultater.

  • Møde den med Økonomiudvalget den 22. januar 2016 om ny økonomisk politik.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 20-01-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social & Sundhed

  · Køreplan for tidsmålestudier

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 20-01-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 20-01-2016

  -