Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-02-23 09:00 (4523)

Referat

tirsdag den 23. februar 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 13/21018, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen har bedt Visitation & Rehabilitering (V&R) og projektledelsen om en vurdering af relevansen af at begrænse anvendelsen af den selvstændige mestringsscore, som supplerer den samlede funktionsevnescore. I denne sag orienteres chefgruppen derfor om anvendelsen fremover.

  I det nuværende scoringskoncept forholder medarbejderen sig til mestringsevnen to gange for hver scoringsgang; både i den samlende funktionsevnescore og i en selvstændig, supplerende mestringsscore. Se bilag 1 for en visuel fremstilling af scoringsprincippet.

  Med den samlende funktionsevnescore vurderes borgerens evne til at agere i forhold til forskellige elementer af hverdagslivet, uanset om denne evne er betinget af fysiske, psykiske eller sociale forhold og eventuelle diagnoser. Scoren repræsenterer borgerens samlede grad af selvstændighed som en sum af funktionsniveau og mestringsevne; altså funktionsevne som udtryk for borgerens evne til at fungere i hverdagen.

  En supplerende, selvstændig scoring af mestring kræver af medarbejderen, at der kan skelnes mellem eventuel diagnosebetinget adfærd og borgerens personlighed. Dels er dette en nærmest umulig opgave ved borgere med meget begrænsede kommunikations- og reflektionsevner, dels er det svært at forsvare denne sondring fagligt uden udredninger af tredjepart.

  En arbejdsgruppe bestående af superbrugerne fra V&R og Jeannette Jakobsen, Ledelse & Udvikling konkluderer, på baggrund af ovenstående, at validiteten af en selvstændig, supplerende mestringsscore er meget lav for alle målgrupper og derfor bør afskaffes.

  Det bør samtidig synliggøres, at borgerens mestring også indgår i funktionsevnescoren, hvorfor denne omdøbes til ”funktions- og mestringsevnescore”. Se bilag 1 for visuel fremstilling af scoringsprincippet.

  I et helhedsorienteret kvalitetsperspektiv er det dog fortsat vigtigt med tydelig kommunikation mellem myndighed og udfører om betydningen af borgerens mestringsevne for den indsats, der skal leveres.

  Informationens anvendelighed er større, når den gives i tekstform frem for en talbaseret scoring. Det skal derfor sikres, at medarbejdere i V&R med stor tydelighed fremhæver betydningen af borgerens mestringsevne i valget af indsats. Dette skal udelukkende ske i udfyldelsen af den faglige vurdering, der kan betragtes som hoveddokumentet i en bestilling fra Myndighed til Udfører.

  Denne håndtering af mestring anvendes også p.t. i Esbjerg Kommune, som i deres materiale fremhæver, at borgerens score for funktionsevne er et udtryk for mestringen.

  Det vil med andre ord sige, at det synlige resultat vægtes – borgerens grad af selvstændighed - frem for de bagvedliggende forudsætninger og karaktertræk.

  Afskaffelsen af den selvstændige, supplerende mestringsscore er uden betydning for anvendelsen af de øvrige eksisterende data. Grundlaget for sagsbehandlers/visitators vurdering af ”funktionsevnescoren” fastholdes i vurderingen af den nye ”funktions- og mestringsevnescore”.

  Den tidligere ”funktionsevnescore” kan altså direkte sammenlignes med den nye ”funktions- og mestringsevnescore”.

  Indstilling

  Afdelingschef for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at chefgruppen tager til efterretning, at den selvstændige, supplerende scoring af mestring afskaffes.

  at den separate håndtering af mestring fremover udelukkende sker i tekstform i udredningen.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 23-02-2016

  Ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  Ad. 2. at.: Godkendt.

  Helhedsvurderingen indeholder fremover en sammenhængende funktions- og mestringsscore.

  Beslutningen kommunikeres via Dialog-Net.

  Bilag
  Bilag 1

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag behandle forslag til intern tidsplan for budgetlægningen 2017 – 2020.

  Der henvises til bilag fra Merete Laursen, Budget.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at forslag til intern tidsplan for budgetlægningen 2017 -2020 godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 23-02-2016

  Godkendt.

  Det bemærkes, at bidrag til udfordringer, som udvalget ikke kan finde løsninger til, skal være Merete Laursen i hænde senest den 26. februar med henblik på endelig behandling på Chefmødet den 1. marts 2016.

  Budgetsager forventes behandlet i udvalget den 4. maj og et eventuelt ekstraordinært møde den 27. maj 2016.

  Bilag
  Social & Sundhed administrativ tidsplan for budgetlægningen 2017-2020 - Social & Sundhed administrativ tidsplan for budgetlægningen 2017-2020.docx

 • Sagsid.: 16/6347, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Fortsat behandling af sag nr. 5 den 3. februar 2016 om status på de igangsatte aktiviteter i forbindelse med ”implementering af politikker”.

  For at få viden nok til denne sag har Ledelse og Udvikling gennemført en række forespørgsler om oplysninger m.m.

  Ledelse og Udviklings forespørgsler til andre forvaltninger viser, at der foregår rigtig mange aktiviteter i Aabenraa Kommune, der involverer frivillige i bred forstand. Der er også ansat fuldtidsmedarbejde ved kommunen, som arbejder med frivillige, foreninger og interesseorganisationer. m.m. Et eksempel er Kultur og Fritidsområdet ”fritidskonsulenter”, Fritidsrådet og hjemmesiden ”Fritidsportalen Aktiv Aabenraa”. Et andet eksempel er Jobcentrets nyansatte ”frivillighedskonsulent”, der er super aktiv på facebook og allerede har været i kontakt med målgrupper og medarbejdere i Social og Sundhed. Aktiviteterne afvikles med anvendelse af få økonomiske midler, som der kan søges til fra forskellige indgange.

  Ledelse og Udviklings forespørgsel i forvaltningen er afgrænset til de aktiviteter der er nævnt i vedhæftede notat foranlediget af denne sag. Det drejer om ”politikprocessen” (Public Funk projektet), etablering af frivilligcenter, Headspace, etablering af værested/cafe i Tinglev og drøftelser i Handicaprådet. Men der findes mange andre aktiviteter fx på Sundhed og Forebyggelse omkring §79 området og på socialområdet omkring §18 området (Tilskud til sociale formål) og Frivillighedsrådet. Der er ikke fortaget en samlet kortlægning af aktiviteter og økonomi indenfor frivillighedsområdet i Social og Sundhed. Der er ikke etableret en samlet administration af ”frivillighedsområderne”, som administreres ud fra forskellige godkendte politikker og lovparagraffer.

  Den aktuelle måde at administrere og understøtte aktiviteterne på fra forvaltningen er baseret på de eksisterende ”communities”/interessefelter, som eksisterer omkring §79, §18 og Handicaprådet der ikke har noget med hinanden at gøre fordi, de adresserer deres ansøgninger til forskellige økonomiske puljer, interesser og afdelinger i forvaltningen.

  Ledelse og Udvikling forslår, at der ikke sker ændringer i nuværende administrative praksis og strukturer. Der skal træffes beslutning om disponering af de afsatte økonomiske midler på 426.000 jf. vedlagte notat. Det skal afklares om beløbspuljen, som angiveligt stammer fra §79 midlerne, skal fortsætte i 2017 og frem. Hvis det er tilfældet kan man administrerer puljen som med ”sundhedsmidlerne”. Opgaven med etablering af ”Frivillighedscenter Aabenraa” gennemføres som beskrevet i den godkendte projektplan af Ledelse og Udvikling gennem den nedsatte udviklingsgruppe med deltagelse af alle afdelinger i Social og Sundhed og øvrige forvaltninger. Med ansættelse af en ”frivillighedskoordinator” til centret ophører Ledelse og Udviklings opgave i sagen i løbet af 2016.

  Som supplement til ovenstående er der behov for sammen med Handicaprådet at indgå i en fremadrettet konstruktiv proces, som skaber fælles forståelse og handlinger (forandringer/ændringer) der omsætter handicappolitikken fra ord til handling i kommunen. Der er tale om en omfattende og kompleks proces som forudsætter, at man politisk og i forvaltningen afsætter de nødvendige ressourcer og har fuld ledelsesmæssig opmærksomhed. Det vil også forudsætte en fornyet proces med deltagelse af Handicaprådet, de faglige medarbejdere og ledelsen.                   

  Indstilling

  Ledelse og udvikling indstiller:

  At de igangsatte aktiviteter i forbindelse med frivillighed afvikles som initieret og planlagt i 2016.

  At de økonomiske midler anvendes som beskrevet i vedlagte notat.

  At der i samarbejde med Handicaprådet udarbejdet et notat som beskriver deres ønsker til det videre arbejde med Handicappolitikken.  

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 23-02-2016

  Sagen genoptages på senere chefmøde, hvor der skabes overblik over eksisterende - og nye frivillighedstilbud; herunder eventuelt manglende finansiering og finansieringsmuligheder.

  Bilag
  Notat med status på ”Opfølgning på igangværende processer”.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 23-02-2016

  Jakob Kyndal og Torben Lindbæk-Larsen orienterede om møde med Kultur, Miljø & Erhverv vedrørende mulige lokaliseringsmodeller.

  Bjarne Ipsen oplyste, at anbefalinger fra Styregruppen vedr. rehabilitering behandles på chefmødet i uge 9.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 23-02-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social & Sundhed

  · Review af Business Case til Care 2 (1. marts 2016)

  · Status på indarbejdelse af Effekt- og Resultatmåling i Ledelsesinformationen.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 23-02-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 23-02-2016

  Chefgruppens beslutning i punkt 1 kommunikeres via Dialog-Net.