Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-03-15 14:30 (4569)

Referat

tirsdag den 15. marts 2016 kl. 14:30

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Per Petersen.
 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Merete Laursen, Budget, Social & Sundhed har udarbejdet en intern tidsplan til bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 for Social & Sundhed.

  Social- og Sundhedsudvalget behandler bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 på mødet den 4. maj.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at intern tidsplan for bevillingskontrol pr. 31. marts 2016 godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  Godkendt.

  Opmærksomheden henledes på perioden mellem mulighed for rapportudtræk den 4. april til afleveringsfristen den 8. april 2016.

  Bilag
  Intern tidsplan Social og Sundhed - bev.kontrol pr. 31.03.16.docx

 • Sagsid.: 15/35064, Sagsinitialer: bei
 • Sagsid.: 16/12501, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag drøfte det foreliggende udkast til Kompetencestrategi frem mod 2020 i Social & Sundhed samt Handleplan 2016.

  Sagen giver anledning til, at der skal afklares en række forhold af betydning for det videre arbejde med fælles kompetenceudvikling. Herunder skal det afklares om, de fælles kompetenceudviklingstiltag er et tilbud, eller om kompetenceudviklingstiltagene er obligatoriske i forvaltningen.

  Det skal endvidere afklares, i hvilket omfang de enkelte områder har ressourcerne til deltagelse og midler til at afholde eventuelle kursusudgifter.

  I forlængelse af det videre arbejde med kompetenceudviklingsstrategien og –planen for 2016 skal organiseringen af kompetenceudviklingsområdet også afklares.

  Chefgruppens drøftelse af ovenstående vil danne grundlaget for en revideret kompetenceudviklingsstrategi og – plan for 2016.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at forslag til kompetenceudviklingsstrategi og handleplan drøftes,

  at det videre arbejde fastlægges med henblik på ledermødet den 7. april 2016.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  Drøftet.

  Kompetenceudviklingsstrategien skal overordnet rammesætte forvaltningens strategiske, systematiske tilgang til uddannelse og kompetenceudvikling; herunder rekruttering. Der tages afsæt i kerneopgaven, den rehabiliterende tilgang og nye vision.

  Kompetenceudviklingsstrategien bearbejdes og udbygges med følgende:

  · kapitel med udgangspunkt i kompetencestrategisporet, godkendt i Chefgruppen.

  · generel behovsanalyse i forhold til fælles tværgående kompetencekrav; herunder kompetencekrav afledt af den fælles tilgang til rehabilitering og den tværsektorielle strategi for kompetenceudvikling. Krav og behov gøres til genstand for årlig vurdering og drøftelse som led i den strategiske, systematiske tilgang og virksomhedsaftaleprocessen.

  · arbejdet med velfærdsrollerne relateres til opgaver og udfordringer i hverdagen; herunder beskrivelse af velfærdsroller med konkrete lokale eksempler på brug af velfærdsroller.

  · fokus på arbejdet med velfærdsrollerne for ledere og nøglemedarbejdere; herunder med understøttelse af værktøjer indenfor kommunikation og relationel koordinering, indgår i som fokus i 2016 i handleplan.

  Kompetenceudviklingsstrategi og handleplan 2016 forelægges for chefgruppen på ny.

  Der udarbejdes en pakke til understøttelse af netværksgruppernes arbejde med velfærdsroller. Materialet præsenteres på ledermødet den 7. april 2016. De ledere, der har gennemført kursus i velfærdsrollerne, deltager som ”oversætter” af rollerne.

  Netværksgruppernes understøtte af 2 workshops i efteråret 2016. Deltagelse er obligatorisk. Ledelse & Udvikling udarbejder forslag til indhold i workshops til godkendelse i chefgruppen.

  Bilag
  Kompetenceudviklingsstrategi frem mod 2020
  Kompetenceudviklingsplan 2016 i Social & Sundhed

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag behandle et forslag til revitalisering af ledernetværket i Social & Sundhed. Baggrunden er dialogrunden om virksomhedsaftaler, hvilket har resulteret i et fælles mål i VA 2016. Det er planlagt, at det revitaliserede ledernetværk præsenteres på ledermødet den 7. april 2016.

  Ledernetværket har hidtil bestået af 8 – 9 netværksgrupper sammensat på tværs af de 3 driftsafdelinger ud fra et kriterium om størst mulig forskellighed. Ved den løbende indplacering af nye ledere i netværksgrupper er dette kriterie forsøgt fastholdt, men det har været udfordret af at sikre robuste grupper i forhold til antal ledere i netværksgruppen.

  I forslaget til revitalisering af ledernetværket er der udarbejdet 6 netværksgrupper med 8 – 9 ledere i hver netværksgruppe for at gøre grupperne mere robuste. Den nye sammensætning indebærer, at alle ledere får nye lederkollegaer i netværksgruppen, men grupperne er fortsat sammensat på tværs af driftsafdelinger og enheder. Forslaget til nye netværksgrupper er konsolideret i samråd med de facilitatorer, der er tilknyttet de nuværende netværksgrupper.

  Ifølge fælles mål i VA 2016 skal de revitaliserede ledernetværksgrupper fokusere på velfærdsroller, relationer og understøttelse af fællesskabelse. Med henvisning til sagen ”Fælles kompetenceudvikling i 2016” foreslås kommunikation som fælles tema, hvor netværksgrupperne kan få rådgivning/sparring om interne og eksterne kommunikationsopgaver i egen organisation. Endvidere opfordres netværksgrupperne om deltagelse  i fælles workshops, rollespil o.l. om eksempelvis borgerkommunikation.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at forslag til revitalisering af ledernetværk godkendes,

  at der udpeges 3 facilitatorer, der hver tilknyttes 2 netværksgrupper.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  ad. 1. at.: Godkendt med enkelte rettelser.

  ad. 2. at.: Karen Hjorth, Lene Hansen og Ken Lassen blev udpeget som facilitatorer.

  Bilag
  Forslag til nye ledernetværksgrupper i Social & Sundhed
  Ledernetværk-Social Sundhed-v2.ppt

 • Sagsid.: 16/7152, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen tage stilling til initiativer i forbindelse med opstart af lederdialognet og indgangen tværgående dialog på dialognet.

  Som en del af måleemne 6 i virksomhedsaftalerne 2016 er der etableret et lederdialognet og en tværgående dialog-indgang.

  Lederdialognet er et dialognet, hvor ledere i Social & Sundhed kan dele viden og erfaring på tværs og give hinanden sparring. 

  Tværgående dialog er en indgang, hvor alle medarbejdere i Social & Sundhed kan indgå i dialog og kommunikere på tværs af afdelinger.  Begge initiativer er tilgængelige på dialognet.

  Næste skridt er at skabe indhold og aktivitet på de nye muligheder.  Chefgruppen bør være initiativtagere og rollemodeller ved at bruge de nye muligheder i deres kommunikation.

  For at implementere lederdialog foreslår Ledelse & Udvikling følgende tiltag:

  · Lederdialognet indtænkes som central kommunikationskanal til ledere i Social & Sundhed i forhold til løbende information og i større projekter, forandringer eller beslutninger.

  · Nyheder og informationer versioneres/vinkles, så de målrettes lederne

  · Der udarbejdes et kort nyhedsbrev til lederdialognet efter hvert chefgruppemøde med informationer til lederne

  · Chefgruppen og udvalgte ledere tager initiativer til og offentliggør emner, som lægger op til inspiration og sparring via lederdialognet. Det kan være emner som gode historier, eksempler på hvordan lederne får den rehabiliterende fra hjerne og hjerte til benene, inspiration til chefgruppen inden beslutning om nye tiltag og lign.

  · Der udarbejdes en kort videoupdate eller nyhed efter møder i ledergruppen for Social & Sundhed. Video kan være sammenklip af et oplæg på mødet eller en kort opsamling fra chefgruppen.

  · Ledernetværkene opfordres til at bruge lederdialognet til at dele erfaringer og drøftelse med hinanden på tværs af netværk eller efterlyse sparring fra andre netværk omkring tværgående emner.

  · At der er på to gange om året drøftes i  ledergruppen for Social & Sundhed hvilke emner eller informationer, der er relevant at formidle via lederdialognet.

  For at få gang i den tværgående dialog tager chefgruppen initiativ til at starte en dialog om relevante emner. I første om gang bør der offentliggøres et nyt dialogemne 1 gang månedligt i 2016 med start medio marts. Det kan være emner, som:

  · Den rehabiliterende tilgang – hvordan omsætter du den rehabiliterende til gang til handlinger i din hverdag – kom gerne med konkrete eksempler? Hvad har du altid gjort,  som er i tråd med den rehabiliterende tilgang? Hvad har du ændret?

  · Den gode historie – fortæl en god historie fra din hverdag om, hvordan du lykkes med kerneopgaven eller visionen?

  · Aktuelle emner som f.eks. værdighed. Hvad forstår du ved et værdigt ældreliv og hvordan kan de komme til udtryk hos os i Aabenraa Kommune?

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at chefgruppen drøfter og beslutter, hvordan chefgruppen understøtter implementeringen af initiativerne.  

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  Fortsat behandling på næstkommende Chefmøde. Sagen forelægges sammen med opdateret statistik i anvendelsen af Dialog-Net.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  Udsat til Chefmødet den 29. marts 2016.

  Bilag
  Lederdialognet og tværgående dialog
  DialogNet - Statistik 2015
  DialogNet - Statistik 2016

 • Sagsid.: 16/12040, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag tage stilling til behandling af sagen i Social- og Sundhedsudvalget og Træning & Forebyggelses mulighed for at levere mentortimer til Arbejdsmarked, når der efterspørges fysioterapeut med kendskab til den arbejdsmarkeds rettet erfaring på træningsområdet.

  Som en udløber af projektet ” Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade” opdagede vi et behov for, at borgere med erhvervet hjerneskade havde et særligt behov for genoptræning, som knyttede sig til arbejdspladsen. For at få et overblik over omfang af træningen og antallet af borgere iværksattes et ½ årligt projekt, finansieret inden for rammen af § 86.1. – Kommunal genoptræning efter pludselig funktionstab uden sygehusindlæggelse.

  Hvis borgeren har været indlagt gives træningen efter § 140, men træningen fortsættes, hvis nødvendigt på 86.1.

  Dette er en udvidelse at tolkningen og serviceniveauet i Aabenraa Kommune på 86.1, men under overskriften ”Effektfulde helheder” er det fornuftigt samlet set for Aabenraa Kommune. 50 % af borgerene i projektet har således tilknytning til arbejdsmarked efter endt forløb.

  I 2 tilfælde har Arbejdsmarkedsafdelingen understøttet eller fortsat træningen med støtte fra mentor. Arbejdsmarked har vurderet, at der skulle bruges terapeuter til opgaven, da opgaven i høj grad knyttede sig til de fysiske udfordringer.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet anvendes der 3.031.000 kr. til træning efter § 86.1

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at Træning & Forebyggelse fortsat sælger mentor støtte, når Arbejdsmarked skal bruge en terapeut. Træning & Forebyggelse sælger i forvejen ydelser for 1.100.000 kr. om året.

  at Social & Sundhed fortsat prioriterer 150.000 kr. til arbejdsmarkedsrettet træning efter § 86.1,

  at sagen forlægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  Jakob Kyndal afklarer sagen med direktøren for Jobcenter og Borgerservice.

  Bilag
  Evalueringsrapport arbejdsmarkeds rettet træning

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gennemgår Chefgruppen dagsorden for ledermødet den 7. april 2016 henblik på aftaler om indlæg og arbejdsdeling.

  Forslag til dagsorden:

  · Input til justering af ledelsesgrundlag

  · Kompetenceudvikling 2016

  · Ledernetværk – ny sammensætning og opgaver

  · Status på VA 2016
  - Velfærdsteknologi
  - Dialog-Net
  - Videokommunikation

  · Økonomi
  - Budget 2017-2020
  - Værdighedsmidler

  · Eventuelt

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at indlæg og arbejdsdeling vedrørende ledermøde drøftes og aftales.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  Godkendt med følgende ændring:

  · Kompetenceudvikling 2016 udgår.

  Driftscheferne fremlægger status på 1% målet på chefmødet den 29. marts 2016 med henblik på præsentation på ledermødet under Økonomipunktet.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Koordineret tilbagemelding til Staben vedrørende Brand- og evakueringsinstruks.

  · Ansøgning om praktikophold fra masterstuderende i Health Management ved  Alice Salomon Hochschule, Berlin.

  · Mødeplan for 2. halvår 2016
  - Ledergruppe Social & Sundhed mandag den 3. oktober
  - Lederkonference Social & Sundhed mandag den. 7. – 8. november.

  · Rulleplaner for kommende udvalgsmøder.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  Oversigt over ansvarlige og medansvarlige for rømning af lokaler i Social & Sundhed på rådhuset ved evakuering godkendt. Tommy Svendsen melder tilbage til Staben.

  Det blev aftalt, at Michael Metzsch indbyder praktikant til møde om mulig praktikophold.

  Forslag til mødedatoer for Ledergruppemøde og Lederkonference blev godkendt.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  -