Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-03-29 09:00 (4575)

Referat

tirsdag den 29. marts 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Torben Lindbæk-Larsen og Per Petersen.
 • Sagsid.: 14/6316, Sagsinitialer: MGR

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen orienteres i sagen om nedlæggelse af arbejdsgruppe vedr. tværfaglig rehabilitering i Handicap & Psykiatri (H&P).

  I forbindelse med godkendelse af forløbsbeskrivelse vedr. tværfaglig rehabilitering blev det besluttet, at der i Handicap & Psykiatri skulle arbejdes videre med beskrivelse af rehabilitering rettet mod kognitive, relationelle, kommunikative vanskeligheder og/eller psykiatriske problemstillinger.

  Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Centerledere i H&P samt områdeleder fra Træning & Forebyggelse samt rehabiliteringskoordinatorer fra Visitation & Rehabilitering.

  Der har været afholdt nogle møder samt gennemført en runde med drøftelser i de enkelte centre samt opfølgning på runden. (Se bilag.)

  Fokus ved godkendelsen af forløbsbeskrivelse for tværfaglig koordineret rehabilitering var, at der skulle arbejdes videre med beskrivelse af rehabilitering rettet mod kognitive, relationelle, kommunikative vanskeligheder og/eller psykiatriske problemstillinger.  Fokus har i forløbet ændret sig, til rehabilitering hos borgere med ovenstående ”problemområder”.

  Arbejdsgruppen skulle udarbejde et forslag til revideret forløbsbeskrivelse, men konklusion på drøftelserne er, at rehabiliteringsforløb i H&P ikke forløbsmæssigt adskiller sig fra de beskrevne forløb. Derfor ønskes at forløbsbeskrivelse for tværfaglige rehabilitering ved borgere, der har de overfor beskrevne problemstillinger, ikke beskrives separat.

  Der peges i opfølgningsnotatet på en række ting, der kan indgå i det videre arbejde omkring rehabilitering, og dette vil blive inddraget i revisionen af den eksisterende forløbsbeskrivelse.

  Forløbsbeskrivelsen revideres når de igangværende afprøvninger af stratificering, udredning og tovholderrolle er afsluttet.

  I forbindelse med godkendelse af forløbsbeskrivelsen udarbejdes implementeringsplan, der skal understøtte fortsat implementering af tværfaglige rehabiliteringsforløb i alle afdelinger i Social & Sundhed.

  Ovenstående er drøftet i Styregruppen for rehabilitering 29. januar 2016, hvor det blev besluttet at arbejdsgruppen nedlægges efter revidering af forløbsbeskrivelsen. 

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  Taget til efterretning.

  Bilag
  Notat vedr. samtaler i H&P vedr. tværfaglig rehabilitering

 • Sagsid.: 13/21018, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres chefgruppen om status og den videre plan for indarbejdelse af effekt- og resultatmålingsdata i ledelsesinformationen samt de afledte konsekvenser for virksomhedsaftalemål 2016.

  Det er nu teknisk muligt at indarbejde data for effekt- og resultatmåling i ledelsesinformationssystemet. Arbejdsgangen involverer dataudtræk fra Care til Excel, indledende databehandling og efterfølgende indlæsning af Excel-ark i BI-systemet, hvor den endelige databehandling finder sted. Arbejdsgangen kan til en vis grad automatiseres. Dette bliver løbende optimeret.

  Resultatmåling baseres på medarbejdernes scoring af resultatmålsopnåelse med GAS-skala. Dette er kontinuerlige data. Der er derfor allerede komplette datasæt tilgængelige.

  Effektmåling forudsætter et datasæt bestående af start- og slutscorer af borgerens funktions- og mestringsevne.

  Visitationen gennemfører i hele 2016 revisitering af borgersager områdevist jf. tidsplanen i bilag 1. Denne revisitering sikrer startdata for de pågældende borgere. Ved førstkommende statusmøde (periodevist opfølgningsmøde mellem visitation, udfører og borger) genereres slutdata.

  Effekt- og resultatmålingsdata implementeres i ledelsesinformationen til Hjernecenter Syd (HCS) først -i overensstemmelse med tidsplanen for revisitering og HCS’s frontløberrolle. Dette afføder et tæt samarbejde mellem HCS og projektledelsen. Samarbejdet omhandler omsætningen af information om effekter og resultater til anvendt viden og kvalitetsudvikling af indsatserne.

  Effekt- og resultatmålingskapitlet i ledelsesinformationen til HCS er fortsat under udarbejdelse, men udkastet kan ses i bilag 2. Kapitlet er baseret på data fra 1. januar til 11. februar 2016.

  HCS har opstillet foreløbige succeskriterier (KPI’er), som danner baggrund for valget af datafremstillingerne. Succeskriterierne omfatter implementeringsgrad af GAS-scoring; forventet andel borgere, der som minimum når deres mål samlet set; samt andelen af mål i alt, der som minimum nås. Der er ligeledes opstillet succeskriterier for effekten (ændring i funktions- og mestringsevne), men manglende slutscorer betyder, at dette endnu ikke kan afrapporteres.

  Effekt- og resultatmålingsdata indarbejdes efterfølgende i ledelsesinformationen områdevis, efterhånden som data er tilgængelige. Milepælsplanen for indarbejdelsen kan ses i bilag 3.

  Revisiteringsplanen medfører, at Autismecenter Syd ikke har mulighed for at opfylde sit virksomhedsaftalemål vedr. evaluering af merværdien ved finscoring af funktions- og mestringsevne. Evalueringen kan dog gennemføres i regi af Hjernecenter Syd, som har samme VA-mål.

  Foruden den områdevise ledelsesinformation skal der udarbejdes et tværgående kapitel vedr. effekt- og resultatmåling for rehabiliteringsforløb. Udarbejdelsen af dette forudsætter komplette datasæt for rehabiliteringsforløb. Oprettelsen af de nødvendige rehabiliteringspakker for samtlige områder forventes færdig 1. april 2016. Dermed kan de første komplette datasæt forventes i starten af 3. kvartal 2016.

  Kapitlet om rehabiliteringseffekter indarbejdes primært på taktisk niveau, men elementer af interesse for det enkelte område vil indgå i operationel ledelsesinformation.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at status for udviklingen af den it-tekniske databehandling tages til efterretning,

  at den overordnede plan for indarbejdelse af effekt- og resultatmåling i ledelsesinformationen tages til efterretning,

  at afledte konsekvenser af revisiteringsplanen for opfyldelsen af VA-mål 16 tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  Ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  Det skal afklares, om pilotinstitutionerne skal indgå i den taktiske LIS.

  Sagen genbehandles efter belysning af faglig vurdering i Hjernecenter Syd og Visitation & Rehabilitering.

  Bilag
  Bilag 1
  Bilag 2
  Bilag 3

 • Sagsid.: 16/7152, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen tage stilling til initiativer i forbindelse med opstart af lederdialognet og indgangen tværgående dialog på dialognet.

  Som en del af måleemne 6 i virksomhedsaftalerne 2016 er der etableret et lederdialognet og en tværgående dialog-indgang.

  Lederdialognet er et dialognet, hvor ledere i Social & Sundhed kan dele viden og erfaring på tværs og give hinanden sparring. 

  Tværgående dialog er en indgang, hvor alle medarbejdere i Social & Sundhed kan indgå i dialog og kommunikere på tværs af afdelinger.  Begge initiativer er tilgængelige på dialognet.

  Næste skridt er at skabe indhold og aktivitet på de nye muligheder.  Chefgruppen bør være initiativtagere og rollemodeller ved at bruge de nye muligheder i deres kommunikation.

  For at implementere lederdialog foreslår Ledelse & Udvikling følgende tiltag:

  · Lederdialognet indtænkes som central kommunikationskanal til ledere i Social & Sundhed i forhold til løbende information og i større projekter, forandringer eller beslutninger.

  · Nyheder og informationer versioneres/vinkles, så de målrettes lederne

  · Der udarbejdes et kort nyhedsbrev til lederdialognet efter hvert chefgruppemøde med informationer til lederne

  · Chefgruppen og udvalgte ledere tager initiativer til og offentliggør emner, som lægger op til inspiration og sparring via lederdialognet. Det kan være emner som gode historier, eksempler på hvordan lederne får den rehabiliterende fra hjerne og hjerte til benene, inspiration til chefgruppen inden beslutning om nye tiltag og lign.

  · Der udarbejdes en kort videoupdate eller nyhed efter møder i ledergruppen for Social & Sundhed. Video kan være sammenklip af et oplæg på mødet eller en kort opsamling fra chefgruppen.

  · Ledernetværkene opfordres til at bruge lederdialognet til at dele erfaringer og drøftelse med hinanden på tværs af netværk eller efterlyse sparring fra andre netværk omkring tværgående emner.

  · At der er på to gange om året drøftes i  ledergruppen for Social & Sundhed hvilke emner eller informationer, der er relevant at formidle via lederdialognet.

  For at få gang i den tværgående dialog tager chefgruppen initiativ til at starte en dialog om relevante emner. I første om gang bør der offentliggøres et nyt dialogemne 1 gang månedligt i 2016 med start medio marts. Det kan være emner, som:

  · Den rehabiliterende tilgang – hvordan omsætter du den rehabiliterende til gang til handlinger i din hverdag – kom gerne med konkrete eksempler? Hvad har du altid gjort,  som er i tråd med den rehabiliterende tilgang? Hvad har du ændret?

  · Den gode historie – fortæl en god historie fra din hverdag om, hvordan du lykkes med kerneopgaven eller visionen?

  · Aktuelle emner som f.eks. værdighed. Hvad forstår du ved et værdigt ældreliv og hvordan kan de komme til udtryk hos os i Aabenraa Kommune?

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at chefgruppen drøfter og beslutter, hvordan chefgruppen understøtter implementeringen af initiativerne.  

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  Fortsat behandling på næstkommende Chefmøde. Sagen forelægges sammen med opdateret statistik i anvendelsen af Dialog-Net.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 15-03-2016

  Udsat til Chefmødet den 29. marts 2016.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  Drøftet.

  I forhold til muligheder og anvendelse af lederdialognet fremhæver Chefgruppen følgende:

  · Formålet med lederdialognet er at understøtte den ledelsesmæssige kommunikation og dialog med særlig fokus på at lykkes med kerneopgaven, den rehabiliterende tilgang og realiseringen af visionen for organisationens udvikling.

  · Anvendelsen kan endvidere med fordel relateres til konkrete projekter og opgaver; særligt af tværgående betydning.

  · Lederdialognet anvendes til at sikre ens fælles information/kommunikation fra Chefgruppen; herunder dialog med lederne.

  · Chefgruppen peger foreløbig på følgende emner:
  - Input fra driftsafdelingerne til Sundhedsplanen
  - Udmelding vedrørende anvendelse af værdighedsmidler
  - Strategi for velfærdsteknologi
  - Budgetprocessen
  - Nyheder og trends indenfor social- og sundhedsområdet

  På ledermødet den 7. april drøftes ledernes input til kommunikation og information på lederdialognet.

  Chefgruppens strategiske anvendelse af lederdialognet tages op på et kommende Chefmøde.

  Bilag
  Lederdialognet og tværgående dialog
  DialogNet - Statistik 2015
  DialogNet - Statistik 2016

 • Sagsid.: 15/26061, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen orienteres i denne sag om Forskningens Døgn 2016.

  Direktionen har besluttet, at temaet for Forskningens Døgn 2016 er ”Sundhed og læring” med fokus på samarbejde om sundhedsinnovation. Direktionen har nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Social & Sundhed, Kultur, Miljø & Erhverv og HR-afdelingen. Social & Sundhed er tovholder.
  Forskningens Døgn 2016 arrangeres i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland. Der er indsendt en fælles puljeansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen og der er bevilliget støtte til arrangement på 80.000 kr., som er max. beløb. Derudover har Direktionen bevilliget 40.000 kr.

  Aktiviteter

  ’Vi skaber sygt gode løsninger - og vender forskning på hovedet’ er den overordnede titel for Forskningens Døgn 2016. Forskningens Døgn ved Aabenraa Kommune og Sygehus Sønderjylland vil være bygget op om to forløb/aktiviteter – ’Sygt gode ideer’ og ’Sygt gode løsninger’:

  Sygt gode ideer
  Der gennemføres et Løvens Hule-inspireret forløb for studerende og elever, hvor de får inspiration til at være iværksættere i sundhedsinnovative løsninger.  Forløbet består af følgende aktiviteter:

  · Den 6. april kl. 9-12, hvor studerende og elever får inspiration til udfordringer inden for sundhedsvæsenet igennem oplæg fra fagpersoner i Aabenraa Kommune og fra Sygehus Sønderjylland. Derudover er der oplæg om iværksætteri fra Business Aabenraa og InHust. Fra Aabenraa Kommune er der oplæg fra afdelingschef Michael Metszch om forebyggelse og fra demenskoordinator Ida Tang om demens.

  · Fra den 6. april til 27. april arbejder eleverne og de studerende i klasserne med udvikling af deres egne ideer og med at omsætte dem til virkelighed. Klasserne udvælger selv den bedste ide, som skal repræsentere klassen

  · 27. april kl 12 – 15 gennemføres Løvens Hule, hvor en ide fra hver klasse præsenteres for og bedømmes af et dommerpanel (Løverne) bestående af CEO Lars Jessen fra Life Partners, afdelingschef Torben Lindbæk-Larsen fra Pleje & Omsorg,  iværksætterkonsulent Jens Erik Frederiksen fra Business Aabenraa og centerchef Jørgen Steen Pedersen fra Sygehus Sønderjylland.

  Der har været stor interesse fra uddannelsesinstitutionerne og der er tilmeldt ca. 170 elever/studerende fra følgende uddannelsesinstitutioner: Aabenraa Statsskole (3 klasser), IBC – HHX (1 klasse), Teknisk Gymnasium (3 klasser) og Social- og sundhedsskolen (5-10 elever).

  Sygt gode løsninger

  Den 27. april 2016 kl. 14-17 gennemføres et åbent hus-arrangement for alle interesserede. Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland lægger lokaler til arrangementet.  Der vil være en lang række forskellige aktiviteter, bl.a. speakers corner, hvor forskere fra Sygehus Sønderjylland præsenterer deres forskning kort og forståeligt. Derudover vil der være et experimentarium med stande fra Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune, hvor der er mulighed for at lytte, prøve, røre og gøre. Aabenraa Kommune stiller med fem stande om demens, ’Dit liv’, gode ideer, hjælpemidler og træning. Der i alt tilmeldt 25 stande.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  Taget til efterretning.

  Bilag
  Puljeansøgning_forskningens døgn 2016_færdig.docx

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  Jakob Kyndal efterlyste input fra afdelingscheferne til møde med Lene Nymann om status på forvaltningens samarbejde med Budgetafdelingen. Sagen sættes på dagsorden for næste Chefmøde.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social &Sundhed

  · Fælles kompetenceudvikling i 2016

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-03-2016

  -