Dagsordener til politiske udvalg og chefgruppen

2016-04-11 13:00 (4612)

Referat

mandag den 11. april 2016 kl. 13:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Ifølge intern tidsplan for bevillingskontrol pr. 31. marts 2016 skal Chefgruppen på mødet den 11. april 2016 drøfte udfordringer og løsningsforslag.

  Merete Laursen, Budget Social & Sundhed, har udarbejdet en foreløbig bevillingskontrol, der er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at udfordringer og løsningsforslag til bevillingskontrol pr. 31. marts 2016 drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  Drøftet.

  Andel af udfordring vedrørende PAU afklares med Børn & Skole.

  Udfordring vedrørende Rødekro Svømmehal indgår i bevillingskontrollen.

  Forslag til løsningsmuligheder skal foreligge senest torsdag den 14. april 2016. Løsningsmulighederne skal så vidt muligt have varig effekt. Dog kan også indgå engangstiltag som f.eks. ikke disponerede midler i 2016.

  Bilag
  Bilag B2 Noter til tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg pr. 31.3.2016.docx
  Bilag T2 Noter til tillægsbevillinger, drift pr. 31.3.2016.docx
  Bilag i2N Noter til budgetomplaceringer mellem politikområder indenfor eget udvalg pr. 31.3.2016.docx
  Kopi af Bilag i3 Samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager pr. 31.3.2016.xlsx

 • Sagsid.: 14/22908, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag træffe beslutning om forvaltningens økonomiske støtte til projekt ”Ung til ung samvær for de svageste borgere”.

  På baggrund af Workshoppen den 5. oktober 2015 er der dannet en arbejdsgruppe af frivillige og medarbejdere fra Bosted Kliplev, som ønsker at være med til at skabe et meningsfyldt tilbud til yngre borgere med multihandicap.

  Det drejer sig om borgere, som er afhængig af omfattende støtte i hverdagen, og ikke selv er i stand til at indgå i fællesskaber. Det betyder, at borgerne oftest er udelukket fra andre fritidstilbud for personer med handicap

  Gruppen har besøgt og hentet inspiration fra Skansebakken i Vejle Kommune, der har kørt projekt ”Design af relationer”.

  Gruppen ser den største udfordring i at finde unge mennesker, som har lysten til at blive en frivillig ung til ung ven/veninde. Men der vil også være en stor opgave i at uddanne, støtte og fastholde de unge mennesker.

  Ud fra gruppens ideer og Skansebakkens erfaringer søges om økonomiske midler til:

  · oplysnings- og hvervningsarrangementer

  · uddannelse af mindst 10 frivillige

  · aktiviteter sammen med borgeren

  · indkøb af iPads (lifemanager)

  · buskort/klippekort til den frivillige

  · koordinator- og fastholdelsestimer på Bosted Kliplev

  Det er tanken at køre det som et projekt, der evalueres efter 1 år.

  Projektet lægges over i frivilligcenteret, når det er etableret.

  Gruppen er ved at søge PUF-midler i socialstyrelsen til projektet. Der er ansøgningsfrist 13. april 2016. For at få del i midlerne vil det formentlig være en fordel med kommunal opbakning.

  Der søges om 100.000 kr.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation og Rehabilitering indstiller,

  et af følgende alternativer og bevilling af 80.000 kr.

  at midlerne tages af § 79 til understøttelse af ældrepolitikken, på trods af at indsatsen ikke er målrettet ældre. Midlerne til politik implementering var ikke tænkt målrettet ældreområdet,

  at midlerne financierens af udviklingsmidler på det specialiserede område

  at projektet finansieres af driftsenheden,

  at gruppen får afslag.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  Ansøgningen forelægges på udvalgsmødet den 4. maj 2016 med indstilling om, at finansiering sker enten via § 79 øvrige midler eller via reduktion af § 18 midler – 2. runde.

 • Sagsid.: 15/21970, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte og godkende notatet Principper for implementering af velfærdsteknologi.

  På Aabenraa Kommunes nye hjemmeside for velfærdsteknologi er det muligt at se en oversigt over de velfærdsteknologiske løsninger, der er implementeret i Social & Sundhed.  Dette har givet anledning til en række spørgsmål vedr. forankring af løsningerne i driften og de specifikke arbejdsgange gældende for bestilling og udbredelse af løsninger. På baggrund heraf er der udarbejdet vedhæftede notat, der opstiller principperne for implementering af velfærdsteknologiske løsninger i Social & Sundhed, ved at beskrive typer af implementering, forankring i drift og opstilling af arbejdsgange. De overordnede principper udmøntes i hver enkelt implementering i en konkret arbejdsgangsbeskrivelse, der vil være tilgængelig på Dialognet.

  Indstilling

  Afdelingscheferne for Ledelse & Udvikling og Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at beskrivelsen af principperne for implementering af velfærdsteknologi drøftes og godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  Godkendt.

  Ledelse & Udvikling udarbejder beskrivelse af testenhedernes rolle.

  Bilag
  Principper for implementering af velfærdsteknologi
  Oversigt arbejdsgange ved implementerede teknologier.xlsx

 • Sagsid.: 16/13262, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen bliver i denne sag orienteret om og skal drøfte de enkelte afdelingers håndtering af ansvar og krav i forhold til ”Varetagelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i kommunen”.

  I 2014 reviderede KL og Sundhedsstyrelsen notat ”Delegation”,  hvor ledelsesansvaret og de autoriserede sundhedspersoners ansvar når der delegeres sygeplejeopgaver ind i kommunen bl.a. blev skærpet.

  Dette har KL i et oplæg på Sundhedsstrategisk Forum i Region Syddanmark den 29. januar 2016 endnu engang præciseret.

  Udviklingskonsulent Karen N. Hjort har siden 2014 bl.a. arbejdet med udarbejdelse af kompetenceprofiler og instrukser på området i Pleje & Omsorg og vil på mødet kort orientere om;

  • Baggrunden,
  • Kravene jf. lovgivningen (ansvar, delegation, medhjælp, autoriseret/ikke autoriseret sundhedspersonale, løbende vedligeholdelse og udvikling af kompetencer, instrukser og kompetenceprofiler)
  • Hvordan de i Pleje & Omsorg har håndteret Aabenraa Kommunes ansvar i forhold til  ”varetagelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed”.

  Chefgruppen skal derfor drøfte hvordan de enkelte afdelinger håndterer ansvaret og lovkravene omkring  forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, som omhandler følgende;

  • Delegering af indsatser efter Sundhedsloven (delegationsbegreber, krav til brug af medhjælp)
  • Kommunalbestyrelsen ansvar (sikre patientsikkerheden, kompetente medarbejdere)
  • Ledelsens ansvar (instrukser, kompetenceprofiler, opfølgning og tilsyn)

  Det er bl.a. den enkeltes institutionsleders ansvar at;

  • Der foreligger kompetenceprofiler (uanset faglighed)
  • medarbejderne har de fornødne kompetencer til at løse de sundhedsfaglige opgaver,
  • kunne dokumenterer at kompetencerne løbende vedligeholdes.
  • der foreligger relevante instrukser for arbejdets tilrettelæggelse
  • at de sundhedsfaglige indsatser dokumenteres j.f gældende retningslinjer

  Sundhedsstyrelsen kan (f.eks. i forbindelse med forslaget om de nye risikobaserede tilsyn) udstede påbud og forbud over for institutionsledelsen, hvis kravene ikke efterleves.

  Afdelingschef Per K. Petersen orienterer på mødet om status for Handicap & Psykiatri.

  I vedlagte notat er summen af delegationsreglerne og kommunens ansvar kort skitseret.

  KL’s oplæg fra den 29. januar 2016 er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  - LBK nr. 877 af 04/08/3011. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.

  - BEK nr. 1219 af 11/12/2009. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

  - VEJ nr. 115 af 11/12/2009. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

  - VEJ nr. 9019 15/01/2013. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser.

  Indstilling

  Ledelse & Udvikling indstiller;

  at chefgruppen drøfter, hvad der i de enkelte afdelinger skal  følges op på.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  Drøftet.

  Der igangsættes en proces med beskrivelser for SRC og Handicap & Psykiatri med undtagelse af Job & Uddannelse. Udgangspunktet er retningslinjerne i Pleje & Omsorg.

  Arbejdet færdiggøres inden sommerferien.

  Bilag
  Notat; varetagelse af sundhedsfaglig virksomhed. Chefgruppen
  KL's oplæg vedr. Forbeholdt Sundhhedsfaglig virksomhed (29.01.2016)

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  Jakob Kyndal oplyste, at der afholdes afskedsreception for Torben Lindbæk-Larsen torsdag den 21. april 2016.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social &Sundhed

  · Fælles kompetenceudvikling i 2016

  · Status på videokommunikation

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 11-04-2016

  -