Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-08-24 09:00 (4218)

Referat

mandag den 24. august 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Lars Harding.
 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Jævnfør beslutning den 17. august 2015 tages status på forventet regnskab for 2015 på kt. 06 op på næste Chefmøde med særlig henblik på håndtering af udgifter til Incitare samt øvrig drift.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at der følges op på forventet regnskab for 2015 på kt. 06 – Øvrig drift.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  Udgifter til Incitare konteres ud fra kto. 06 – Øvrig drift. Forslag til model for budgettering af udgifter vedrørende styringsgrundlag finansieret på driftsområder forelægges Chefgruppen. Budgetafdelingen er tovholder.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I henhold til retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring har institutionerne mulighed for at søge et forventet mindre forbrug over 4% overført fra 2015 til 2016.

  Dette skal ske senest 1. september 2015 – materialet skal fremsendes til Staben senest den 3. september 2015 kl. 12.00.

  Økonomikonsulenterne har sendt ansøgningsskemaer m.m. til de aftalestyrede enheder med henblik på tilbagemelding senest den 1. september 2015.

  På mødet er fokus på overblik over behov og begrundelser for overførsler udover 4%.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at opfølgning på eventuelle overførsler udover 4% drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  Driftscheferne følger op på respektive aftaleholdere.

 • Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen tage stilling til prioritering af uforbrugte og ikke disponerede sundhedsmidler i 2015.

  I forhold til de oprindeligt afsatte midler på i alt 6,982 mio. kr., er der et mindre forbrug og ikke disponerede midler på samlet på 0,800 mio. kr. Disse foreslås fordelt på følgende måde:

  Samarbejde på beskæftigelsesområdet

  0,400 mio. kr.

  Akutpladser (Access), SRC

  0,060 mio. kr.

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen

  0,340 mio. kr.

  Da 0,400 mio. kr. stammer fra implementeringsprojekter i sundhedsaftalen, betyder det en reel nedjustering i afsatte midler med 0,060 mio. kr. til dette.

  Den samlede nye prioritering kan ses i nedenstående oversigt.

  Sundhedsmidler 2015

  (i 1000 kr.)

  Afsat primo august 2015

  Forventet forbrug 2015

  Forslag til ny prioritet 2015

  Forebyggelsespakker

  700

  700

  700

  Akutpladser (Access), SRC*

  400

  400

  460

  Supplerende midler til kræftindsats, SRC**

  200

  100

  100

  Fremskudt visitation (Aabenraa)

  250

  250

  250

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  600

  600

  Forebyggelse for borgere med sindsledelser

  300

  300

  300

  Fremrykket visitation (Sønderborg)

  120

  120

  120

  Projekt TOF

  30

  30

  30

  Den digitale landevej

  200

  200

  200

  Implementering af FMK

  588

  588

  588

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen

  1.054

  654

  994

  Interreg-projekt

  105

  105

  105

  Akut-funktion

  1.260

  1.260

  1260

  §83A – Rehabiliteringsforløb***

  400

  400

  400

  LIVA

  475

  475

  475

  Samarbejde på beskæftigelsesområdet****

  0

  0

  400

  Ikke disponeret

  300

  0

  0

  I alt

  6.982

  6.182

  6.982

  * Yderligere 60.000 kr. afsat til økonomisk effektevaluering

  ** Der har kun været få forløb i første halvår.

  *** Midlerne frigives først, såfremt udvalget godkender plan for forbrug.

  **** Ny i forhold til tidligere prioritering.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at chefgruppen godkender den ændrede prioritering til politisk behandling.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  Godkendt.

  Efter møde med Jobcentret den 27. august 2015 forberedes en sag til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

 • Sagsid.: 15/22470, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Head Space er et tilbud til psykisk sårbare unge, der som udgangspunkt ikke har en ”social sag”. Tilbuddet er forebyggende og en tidlig indsats overfor målgruppen, men med den effekt, at der kommer færre nye unge, der får brug for en egentlig social indsats.

  Grundlaget er en kombination af frivilligt arbejde, ung til ung og få professionelle, virksomhedsnetværk og fundraising. Head Space startede i 2013 i 6 byer i en 2-årig projektperiode og er nu klar til egentlig drift i flere byer.

  Handicap & Psykiatri rettede i 2013 henvendelse til Head Space for at høre om muligheden for etablering i Aabenraa. Der foreligger nu et tilbud fra Head Space om opstart i Aabenraa i 1. kvartal 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i et Head Space-center tilvejebringes af fondsmidler, statstilskud, regionalt tilskud og kommunal medfinansiering.

  Den kommunale medfinansiering udgør ca. 1/3 af driftsudgifterne, der består af: 600.000 kr., ½ medarbejder og lokaler på ca. 250 m2.

  Indstilling

  Handicap & Psykiatri indstiller,

  at evt. etablering af Head Space drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  Drøftet.

  I samarbejde med væsentlige interne samarbejdspartnere forberedes beslutningsgrundlag for en sag for Direktionen og Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2015.

  Bilag
  Præsentation ad Head Space

 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag genopfriske de prioriterede indsatsområder, som de senest er beskrevet og kommunikeret til ledergruppen i september 2014, og som de er anvendt i virksomhedsaftalerne for 2015.

  Dette med henblik på at kvalificere drøftelsen af, hvad de prioriterede indsatsområder i VA2016 skal være. En drøftelse der vil indgå som en del af chefgruppens temamøde den 31. august 2015.

  Jf. den vedlagte, godkendte tidsplan for VA2016-processen skal chefgruppen i sit møde den 8. september 2015 endeligt godkende de prioriterede indsatsområder for VA2016.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at orienteringen om de nuværende prioriterede indsatsområder samt opsamling på midtvejsstatus på VA2015 tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag
  Tidsplan for VA2016-processen, justeret på baggrund af chefgruppens beslutning den 9. juni 2015
  Powerpointpræsentation om strategiske spor, prioriterede indsatsområder og målemner i VA2015 - efter midtvejsopfølgningen

 • Sagsid.: 14/32032, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Strategiplan/vision for socialpsykiatrien angiver retningen for udviklingen af Center for Socialpsykiatri og Udsatte frem mod 2020.

  Visionen er udarbejdet med henblik på Social- og Sundhedsudvalgets temadrøftelse den 2. september 2015 om retning i Socialpsykiatriens fremtidige virke.

  Økonomi og afledt drift

  Umiddelbart kan implementeringen af strategien afholdes indenfor de nuværende budgetter.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Handicap & Psykiatri indstiller,

  at strategiplan/vision drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  Drøftet.

  Der skal bl.a. arbejdes videre med fokusering, effektmål samt finansiering.

  Der afholdes møde mellem Jakob Kyndal, Per Petersen og Bjarne Ipsen om det videre forløb.

  Bilag
  Oplæg til strategidrøftelse

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · VT-projektoversigt med opgørelse af forventet gevinstpotentiale

  · Opfølgning på effekt-projekt – fase 2

  · Demonstration af Appinux-løsning på SRC (1. september 2015)

  · Afklaring af styringsprincipper for pleje-/APV-hjælpemidler (1. september 2015).

  · Hygiejneansvarlig.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-08-2015

  -