Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-09-08 09:00 (4242)

Referat

tirsdag den 08. september 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Torben Lindbæk-Larsen.
 • Sagsid.: 14/17708, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres chefgruppen om status på projekter med aktiviteter, der relaterer sig til arbejdet med borgerens mål.

  Orienteringen har til formål at give chefgruppen et samlet billede af organisationens fremdrift inden for dette fokusområde.

  På baggrund af planchen ”Vejen til Målet” gennemgår konsulenter fra Ledelse & Udvikling projekternes aktiviteter og samspil fra primo 2013 til nu (medio 2015).

  Bilaget er et notat, som gennemgår de væsentligste nedslag kronologisk.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag
  Status på projekter vedr. borgerens mål

 • Sagsid.: 13/21018, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen træffe beslutning om projektets omfang i den kommende periode.

  Effektprojektet er tilrettelagt efter en fasemodel, som giver mulighed for løbende evaluering af værdiskabelsen set i forhold til ressourceforbruget. Der er således lagt op til en løbende justering/udvidelse af målgruppen for effekt- og resultatmåling efterhånden som viden opsamles om anvendeligheden og ressourceforbruget.

  Den nuværende fase 1 omfatter Hjernecenter Syd (HCS), Autismecenter Syd (ACS) og tværfaglige, koordinerede rehabiliterende forløb (TKRF).

  Der findes imidlertid fire typer rehabiliteringsforløb:

  · Tværfaglige, koordinerede rehabiliterende forløb (TKRF)

  · § 83a-rehabiliteringsforløb (§ 83a)

  · SRC døgnrehabilitering (SRC)

  · SRC 10+ rehabilitering (projekt)

  På sigt forventes det, at alle typer rehabiliteringsforløb i eget hjem indeholdende hjemmepleje falder under § 83a. Dette vil mindske målgruppen for TKRF til ca. 15 forløb om året. Den samlede målgruppe for effekt- og resultatmåling forventes dermed at omfatte 215 borgere årligt i fase 1.

  Med denne begrænsede målgruppe leverer effektprojektet en meget lille værdi i forhold til viden om virkningsfuldheden af rehabilitering og som led i det løbende analysearbejde.

  Yderligere er målgruppen for lille til at opnå en vis grad af rutine blandt medarbejderne i forhold til effekt- og resultatmåling.

  Bilag 1 belyser konsekvenserne af en udvidelse af målgruppen i fase 2, som foruden monofaglig implementering på Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd, omfatter alle typer rehabiliteringsforløb – både i borgerens hjem og i forbindelse med døgnrehabilitering på SRC.

  Dette vil medføre en målgruppe, som forventes at omfatte minimum 475 borgere og maksimum 925 borgere, hvilket vil levere en væsentlig forøgelse af værdien af effekt- og resultatmålingskonceptet.

  Udvidelsen har ifølge analysen en forventet merudgift – baseret på timeløn - i år 1 på minimum kr. 84.689,11 og maksimum kr. 175.183,74 år 1 - bestående af både opstartsudgifter og drift.

  Derefter forventes en årlig merudgift til drift på minimum kr. 46.235,11 og maksimum kr. 136.729,74 fordelt på hhv. V&R og udførere.

  Vær opmærksom på, at beløbene ikke tager højde for BTP, hvorfor den endelige udgift til projektet er større end de her angivne udgifter.

  Bilag 2 indeholder data til cost-benefit analysen.

  I bilag 3 findes et statusnotat over arbejdet i fase 1.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at udvidelsen af målgruppen for effekt- og resultatmålingsprojektet til alle rehabiliteringsforløb godkendes,

  at finansieringen af projektet drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 8. september 2015.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  Mål og retning for det videre arbejde med effekt- og resultatmåling fastholdes, sigtet er at kunne understøtte borgerens progression.

  Ledelse & Udvikling udarbejder forslag til et projekt i mindre skala med opstart 1. januar 2016. Forslaget afstemmes med afdelingschefer forud for behandling i Chefgruppen.

  Bilag
  Bilag 1 - Cost-benefit analyse
  Bilag 2 - datagrundlag.pdf
  Bilag 3 - Statusnotat over fase 1

 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag godkende, at der i VA2016-processen arbejdes videre med de beskrevne prioriterede indsatsområder, og de skal drøfte det første bud på mulige målemner, således at de, jf. tidsplanen for VA2016-processen, kan godkende målemnerne i deres møde den 29. september 2015.

  De prioriterede indsatsområder

  I bilaget ’Chefgruppens beslutninger vedr. prioriterede indsatsområder fra VA2015 fremgår resultatet af den proces vedr. de prioriterede indsatsområder, der var på chefgruppens temadag den 31. august 2015.

  Ledelse & Udviklings bud på formålsbeskrivelser på ændrede og nye prioriterede indsatsområder i VA2016 fremgår af bilaget af samme navn.

  Mulige målemner

  I bilaget ’Mulige målemner i VA2016’ fremgår dels, hvilke målemner der indgik i de forskellige prioriterede indsatsområder i VA2015, dels hvilke målemner, der muligvis kunne indgå i VA2016.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at der i VA2016-processen arbejdes videre med udgangspunkt i de beskrevne forslag til prioriterede indsatsområder i VA2016,

  at de mulige målemner i VA2016 drøftes, således at Ledelse & Udvikling får input til, om de er nødvendige og tilstrækkelige.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 15. september 2015.

  Bilag
  Chefgruppens beslutninger vedr. prioriterede indsatsområder fra VA2015
  Bud på formålsbeskrivelser for på ændrede og nye prioriterede indsatsområder
  Mulige målemner i VA2016

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  Jakob Kyndal orienterede om møde med masterstuderende om praktikophold i Social & sundhed.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · VT-projektoversigt med opgørelse af forventet gevinstpotentiale

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 08-09-2015

  -