Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-09-21 09:45 (4271)

Referat

mandag den 21. september 2015 kl. 09:45

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Torben Lindbæk-Larsen
 • Sagsid.: 15/5155, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Hvad er det vi skal snakke om?

  I Kultur, Miljø & Erhverv er vi i gang med at samle input til den kommende planstrategi.

  Planstrategien er en mulighed for at se på Aabenraa Kommunes fremtid i helikopterperspektiv og forsøge at få mest ud af de potentialer, vi har her hos os. Planstrategi 2016 kan betragtes som kommunens bosætnings- og erhvervsstrategi, der skal give svar på, hvad der kan gøre kommunen endnu mere attraktiv at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i.

  Udgangspunktet for den kommende planstrategi er planstrategien Sund Vækst, som byrådet vedtog i 2012, samt Vækstplan 2018.

  Hvorfor kommer vi på et chefgruppemøde?

  For at opnå en bred, kvalificeret viden om kommunens mulige potentialer, kvaliteter og udfordringer går vi i dialog med byrådet, forvaltningerne og eksterne samarbejdspartnere.

  Formålet med mødet med chefgrupperne er at afdække fremtidens udfordringer, som vi skal finde løsninger på, muligheder for udvikling samt projekter, retninger og tendenser. Det de enkelte afdelinger, der har fingeren på pulsen og ved hvor de store udfordringer ligger, men også hvor der er potentiale for at tænke nyt og tænke tværfagligt.

  Hvordan afholder vi mødet?

  Dialogen gennemføres via interview, og input indsamles via gruppedrøftelse ud fra en række spørgsmål. Vi afholder fokusgruppeinterviews med alle chefgrupperne i forvaltningerne.

  Helle Malene Kjølsen Olsen og Anne Sofie Hartelius deltager på mødet.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 21-09-2015

  Input drøftet og afgivet.

 • Sagsid.: 15/22918, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen bliver i denne sag præsenteret for resultatet af temadagen om visionen for Social & Sundhed.

  Materialet fra dagen er opdelt i to bilag, der vedrører borgerorienterede ’outcomes’ og to bilag der omhandler forslag til visionens ’statements’.

  Under begge emner er der et bruttobilag, der er baseret på input fra selve temadagen og et bilag, der er bearbejdet med udgangspunkt i de givne input.

  Chefgruppen skal på denne baggrund drøfte de borgerorienterede ’outcomes’ og ’statements’ til visionens fire begreber.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at resultatet af temadagen tages til efterretning,

  at det bearbejdede materiale drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 21-09-2015

  ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  ad. 2. at.: Drøftet. På baggrund af faldne bemærkninger tilrettes oplæg med statements til visionen med henblik på behandling på Chefmødet den 29. september 2015.

  Bilag
  Temadag - Chefgruppens bruttoliste af visionsbidrag.pdf
  Temadag i Chefgruppen - Statements til de fire begreber.pdf
  Temadag - TripleAim opstilling af borgerorienterede outcomes (Bearbejdet).pdf
  Temadag - TripleAim opstilling af borgerorienterede outcomes.pdf

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På mødet gennemgår Chefgruppen dagsorden for mødet den 5. oktober 2015 for Ledergruppe Social & Sundhed med henblik på aftaler om indlæg og arbejdsdeling.

  Der er forslag om følgende emner:

  · VA 2016

  · Vision for Social & Sundhed

  · Status på brugen af DialogNET

  · Budget 2016

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at indlæg og arbejdsdeling vedrørende ledergruppemøde drøftes og aftales.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 21-09-2015

  Drøftet. Der følges op på Chefmødet den 29. september 2015.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 21-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 21-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · VT-projektoversigt med opgørelse af forventet gevinstpotentiale

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Effektmåling – fase 2

  · Status på brugen af DialogNET (29. september 2015)

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 21-09-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 21-09-2015

  -