Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-10-06 09:00 (4287)

Referat

tirsdag den 06. oktober 2015 kl. 09:00

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 14/14522, Sagsinitialer: MGR

  Sagsfremstilling

  I sagen skal Chefgruppen tage stilling til, om Visitation & Rehabilitering fremadrettet kan undlade at opstille mål for kompenserende indsatser.

  Der er i Social & Sundhed stort fokus på at inddrage borgerne og på at indsatser understøtter at borgeren når de mål, denne ønsker. Derfor er det besluttet, at Visitation & Rehabilitering (V&R) i samarbejde med borgeren skal opstille indsatsmål for alle de indsatser, der bestilles.

  De opstillede indsatsmål danner baggrund for udførernes opstilling af resultatmål sammen med borgerne. Dermed er de basis for de forløb, hvor der foretages effektmåling i relation til resultatmål.

  Der skelnes mellem tre typer indsatser:

  • Udviklende
  • Vedligeholdende
  • Kompenserende

  Kendetegnene for de to første er, at borgeren selv deltager/ yder en indsats. Nogle borgere kan ikke deltage/yde en indsats, og i de tilfælde er der tale om kompenserende indsatser.

  I Implementeringsgruppen for C2 har repræsentanter fra både myndighed og udførere drøftet praksis for målsætning. Der er udbredt tilfredshed med V&Rs ændrede praksis omkring SMART mål i indsatsmålene, men der er enighed om, at SMART mål for kompenserende indsatser er merarbejde, der ikke skaber merværdi i indsatsen ved at målrette og sikre effektive forløb hos borgerne. Dertil kommer at det er yderst vanskeligt at opstille meningsfulde, tidsafgrænsede mål for kompenserende indsatser som f.eks. rengøring, tøjvask og madservice.

  Fremadrettet ønskes at kompenserende indsatser fremgår samlet sammen med retningsgivende mål og indsatsmål på samme fane i Care.

  Arbejdsgange for orientering af udfører ændres ikke ligesom kompenserende indsatser fortsat vil fremgå af aftaleskema / handleplan.

  Ovenstående er udarbejdet i samarbejde med Jeannette Juul Jakobsen fordi det også i forhold til effektprojektet vil være en fordel at afgrænse målsætning til mål for vedligeholdende / udviklende indsatser. Det vil reducere omfanget af opgaven omkring målsætning og give bedre mulighed for at fokusere på opfølgning på de udviklende og vedligeholdende indsatser.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller

  at der fremadrettet ikke opstilles indsatsmål for kompenserende indsatser. Men der er tale om en kompenserende indsats, med et overordnet mål og den leveres med den rehabiliterende tilgang.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 6. oktober 2015.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  Per Petersen drøfter problemstillingen med implementeringsgruppen for Care 2 inden indstillingen iværksættes.

  Der evalueres på beslutningen forud for opsætning af Nexus.

  Bilag
  Bilag til dagsordenspunkt vedr. mål for kompenserende indsatser

 • Sagsid.: 14/21502, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte de første overvejelser vedrørende prioritering af ældremidlerne for 2016.

  Der forventes at være 8.3 mio. kr. til rådighed som driftsmidler fra 2016.

  Såfremt der ikke afsættes nye midler vil disse midler fremadrettet indgå i driften på de respektive områder, idet der ikke er afsat eller reserveret midler til projektledelse, revision og koordinering som tidligere.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet slutevalueringer af projekterne, men en del af de nuværende projekter er indarbejdet i driftsforudsætninger 2016.

  Da medarbejderne pt. er ansat i faste stillinger, er der behov for, at der så tidligt som muligt træffes beslutning om hvilke projekter der videreføres.

  Hvis der politisk ønskes en helt ny prioritering af midlerne vil nuværende medarbejdere, som er i projekterne, skulle opsiges.

  Der foreslås at den prioriterede model forelægges Social og Sundhedsudvalget uden mulighed for prioritering, da udvalget tidligere har meddelt, at personalet skulle fastansættes.

  Det foreslås at den prioriterede indstilling formidles til projektlederne, således at beslutningen kan indarbejdes i budget 2016.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at oplæg til anvendelse af midler 2016 drøftes,

  at der tages stilling til den videre proces både politisk og organisatorisk.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 6. oktober 2015.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  Ad. 1. at.: Drøftet.

  Ad. 2. at.: Forslaget forelægges til politisk behandling den 4. november 2015.

  Bilag
  Ældremidler 2016.xlsx

 • Sagsid.: 15/27915, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag godkende arbejdsgangen for borgerens anmodning om adgang og hvilke moduler borgerne får adgang til i Care Borgerportal.

  Det såkaldte e2015-program forpligter Aabenraa Kommune til at gøre 50 % af kommunikationen mellem borgerne og kommunen digital i 2015, og der stilles lovkrav om, at borgerne anvender udvalgte, digitale selvbetjeningsløsninger ved henvendelse til det offentlige. Med borgernes adgang til Care Borgerportalen er Aabenraa Kommune og Social & Sundhed med til at gøre kommunikationen mellem borger og kommune digital.

  Implementeringsgruppen for C2 har nedsat en arbejdsgruppe til implementering af Care Borgerportal. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til, hvilke moduler borgerne får adgang til, forslag til arbejdsgang, forslag til brugerflade og informationsmateriale, og forslag til implementeringsplan og kommunikationsplan. Chefgruppen skal godkende hvilke moduler borgerne får adgang til og arbejdsgangen for Care Borgerportal. Implementeringsgruppen skal godkende brugerflade og implementeringsplan.

  Borgernes adgang

  Borgerportalen er selvbetjening.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at borgerne får se-adgang til Care Borgerportal. En se-adgang er på linje med patienternes adgang til sygehusjournalen via sundhed.dk.

  Moduler med mulighed for dialog med personale i Social & Sundhed fravælges på grund af:

  · Dialog og kommunikation mellem borger og personale vil være arbejdstidskrævende

  · Kalendermodulet er ikke tidstro:

  Disponering af tid ændres daglig, Hvis disponering skal være opdateret kræver det ½-1 times ekstra arbejde/dagligt/medarbejder i f.eks. socialpsykiatrien

  Arbejdsgruppen anbefaler, at borgerne får adgang til følgende moduler i Care Borgerportal:

  · Dit navn, adresse, telefonnummer, pårørende

  · Pårørendes kontaktoplysninger

  · Journal

  · Medicin

  · Målinger, f.eks. temperatur

  · Funktionsvurdering

  · Indsatsplan

  Arbejdsgange

  Arbejdsgangen hedder ”Godkendelse og oprettelse af borgere på borgerportal” og handler om, at borgeren skal godkendes for at få adgang til Care Borgerportal.

  Borger skal ved første henvendelse godkendes, og efterfølgende logger de selv på med NemId..

  Borger og pårørende anmoder om adgang med NemId. Social & Sundhed modtager en advis med besked om anmodningen, og behandler senest 10 arbejdsdage efter modtagelse anmodningen.

  Pårørende skal indhente samtykke ved borger og indsende samtykke til Social & Sundhed. Samtykkeerklæring skannes ind, journaliseres og der dokumenteres i Care om samtykke.

  Se bilag for detaljeret beskrivelse af arbejdsgangen.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at arbejdsgangen er placeret i Visitation & Rehabilitering.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & udvikling indstiller,

  at borgerne får se-adgang,

  at arbejdsgangen godkendes og placeres i Visitation & Rehabilitering.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  Ad. 1. og 2. at.: Godkendt.

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen den 4. november 2015. Ledelse & Udvikling udarbejder dagsordenspunkt.

  Bilag
  arbejdsgangsbeskrivelse for godkendelse og oprettelse på borgerportal

 • Sagsid.: 15/28284, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres chefgruppen om status på implementering af FMK. Der skal også træffes beslutning om en ny tidsplan for opstart af undervisning i Handicap og Psykiatri. 

  Der vedlægges referat fra arbejdsgruppen vedr. implementering af FMK den 30. september 2015. 

  Status: Undervisningen i FMK i Pleje & Omsorg er afsluttet. Det har været et presset forløb, da det er mange nye funktioner de har skullet lære i løbet af de 3 timer, der var afsat. Mange er stadig usikre i forhold til FMK, hvilket betyder at projektsygeplejerskerne bruger en del tid på at afklare spørgsmål fra kollegerne. Ajourføring af medicinkort er mere tidskrævende end ventet. Det skyldes bl.a. at der er mange fejl i ordinationerne, og flere medicinkort er ikke afstemt af lægerne. Projektsygeplejerskerne kan i gennemsnit ”vende” ca. 20 medicinkort om dagen bl.a. fordi der sendes en del spørgsmål retur til lægerne, hvor de efterfølgende afventer svar. Ledelsen i Hjemmesygeplejen har truffet beslutning om at bruge flere ressourcer på opgaven, når det er muligt. Oprydningen med lægerne af medicinkort skal jf. den reviderede nationale plan være afsluttet for Pleje & Omsorg med udgangen af december 2015. Det forventes fortsat at denne plan holder.

  I Handicap & Psykiatri er der planlagt undervisning fra primo november. På baggrund af, at det er mere ressourcekrævende end ventet at implementere FMK i Pleje og Omsorg, anbefaler arbejdsgruppen at undervisning i Handicap & Pyskiatri udskydes til primo 2016. Hvis ikke det sker, kan målet om at alle borgere i Pleje & Omsorg er oprettet i FMK inden årsskiftet ikke nås. De borgere i Handicap & Psykiatri, hvis medicin administreres af hjemmesygeplejen, vil få afstemt deres medicinkort efter planen. En udskydelse kan få den konsekvens, at der skal tages stilling til behov for yderligere frikøb af FMK projektsygeplejerskerne til undervisning.  

  For yderligere oplysninger henvises til vedlagte referat fra arbejdsgruppen.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse &Udvikling indstiller,

  at Status vedr. FMK tages til efterretning,

  at Undervisning i FMK i Handicap & Psykiatri udskydes til igangsætning januar 2016.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  Ad. 1. og 2. at.: Godkendt.

  Bilag
  Referat fra møde i arbejdegruppen 30. september 2015

 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag fortsættelse drøftelsen af målemner og konkrete forslag til målformuleringer i VA2016.

  Der henvises til bilaget ’Målemner i VA2016 – status og udkast til nye og reviderede mål.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at målformuleringerne vedrørende målemnerne 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14 og 15 godkendes,

  at orienteringen vedr. status for målemnerne 1, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23 tages til efterretning,

  at tidsplanen for færdiggørelse af målemner i VA2016 tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  Ad. 1. at.: Alle undtagen målemne 13 godkendes med de faldne bemærkninger. Målemne 13 udsættes til efter drøftelsen af fase 2 i effekt- og resultatmålingsprojektet.

  Ad. 2. at.: Orienteringerne tages til efterretning. Den enkelte afdelingschef beslutter, om der skal være et mål om implementering af PPS (målemne 18).

  Ad. 3 at.: Blev ikke drøftet.

  Bilag
  Målemner i VA2016 - status og udkast til nye og reviderede mål
  Tidsplan for færdiggørelse af målemner i VA2016

 • Sagsid.: 13/43005, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen præsenteres i denne sag for status på brugen af Dialog-Net i Social & Sundhed i relation til midtvejsevaluering af målet om Dialog-Net i Virksomhedsaftalerne 2015. Derudover bedes chefgruppen tage stilling til den ledelsesmæssige opfølgning på status på brugen af Dialog-Net.

  Den generelle vurdering af implementering og brug af Dialog-Net er, at der er fremgang både i forhold til antallet af klik på Dialog-Net og i forhold til at gøre Dialog-Net til en naturlig del den kommunikation, der er i organisationen. Dog er der samtidig en række udfordringer bl.a. i forhold til teknisk stabilitet og lederkommunikation på Dialog-Net.

  Bredt set fungerer Dialog-Net fint rigtigt mange steder, og vi kan se, at Dialog-Net-tovholderne på de enkelte enheder gør et stort arbejde med at opdatere deres lokale Dialog-Net og med at udbrede brugen af Dialog-Net blandt deres kolleger.

  I forhold til indhold og funktioner bliver følgende brugt aktivt langt de fleste steder:

  · Retningsgivende dokumenter, procedurer og vejledninger

  · Opslagstavlen

  · Kalenderen

  Der er til gengæld også områder og enheder, hvorpå det fremadrettet er nødvendigt at have ekstra fokus. Først og fremmest drejer det sig om ledernes kommunikation via Dialog-Net. Dette fokus kan indarbejdes i forhold til mål i VA2016 i relation til Dialog-Net. Derudover halter det noget på medarbejdernes it-/teknik-kompetencer og kendskab til telefoner og tablets, som et arbejds- og kommunikationsredskab.

  Der er en række tekniske udfordringer, som er med til at besværliggøre implementering og forankringen af Dialog-Net.  Driften har siden foråret været betydelig mere stabil end først på året, men vi oplever desværre fortsat en del tekniske fejl og ustabilitet, som giver frustration blandt medarbejderne.

  Indstilling

  Afdelingschef for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at status på brugen af Dialog-Net tages til efterretning,

  at chefgruppens brug af Dialog-Net drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 29-09-2015

  Udsat til Chefmødet den 6. oktober 2015.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  Udsat til næste Chefmøde.

  Bilag
  Status Dialog-Net - midtvejsevaluering VA 2015
  Statistik Dialog-Net januar-august

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Orientering om arbejdet i Handicap & Psykiatri vedr. ”skæve boliger”.

  · Udpegning af lederrepræsentant til redaktionsudvalget for Åbne linjer.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  Orientering om arbejdet med ”Skæve boliger” udsat til næste chefmøde.

  Chefgruppen udpeger Randi Mortensen, områdeleder for Mad & Måltider, som lederrepræsentant til redaktionsudvalget for Åbne Linjer.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · VT-projektoversigt med opgørelse af forventet gevinstpotentiale

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Effektmåling – fase 2 (27. oktober 2015)

  · Evaluering af SRC. (27. oktober 2015)

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 06-10-2015

  -