Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-10-27 08:45 (4326)

Referat

tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 08:45

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 13/21018, Sagsinitialer: jjj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen træffe afgørelse om målgruppen og det metodiske grundlag for fase 2 af Effekt- og Resultatmålingsprojektet i 2016.

  I Social- og Sundhedsforvaltningens kontekst er effekt- og resultatmåling ord og aktiviteter, der er en del af vores fælles fortælling om, hvor vi vil hen med forvaltningen og hvordan vi vil positionere os i forhold til fremtidens udfordringer.

  Det er historien om politikkerne, kerneopgaven, vision og strategi m.m. Det er historien om at sætte fælles mål for borgeren som forudsætning for en tværfaglig indsats og om at skabe mestring af hverdagen.

  Effekt- og Resultatmålingsprojektet leverer metoder til at opstille retningsgivende mål, indsatsmål og resultatmål samt måling af funktionsevne, mestring og om målet nås.

  Effekt- og Resultatmålingsprojektet består af centrale aktiviteter i transformationen af forvaltningen, fordi det bærer paradigmets kernebegreber og metoder ind i medarbejdernes dagligdag  og understøtter kulturforandringen.

  Effektprojektet er faseopdelt i fase 1 med piloter (2015), fase 2 med forankring i drift (2016) og efterfølgende faser med øget ambitionsniveau for udbredelse og anvendelse i fremtiden (2017 og frem).

  Den 8. september 2015 drøftede Chefgruppen det oprindelige oplæg til fase 2. Oplægget indebar at afslutte projektets pilotfase og indlede første bølge af den reelle implementering i driften. Projektet forlader dermed sit afprøvningsstadie og overgår til driftsprojekt.

  Denne overgang gav anledning til drøftelser vedrørende konceptets relevans i organisationen, det metodiske grundlag og ressourceforbruget.

  Der er derfor, siden den 8. september, gennemført en runde med enkeltvise drøftelser mellem projektledelsen og henholdsvis direktøren og afdelingscheferne. Resultatet af disse drøftelser udgør grundlaget for dette genoplæg til fase 2. 

  Drøftelser udmundede i to overordnede forventninger til projektets værdiskabelse.

  1. Direkte værdi i mødet mellem borgeren og medarbejderen
  1. Indirekte værdi for ”fremtidens borger” som følge af organisatorisk læring

  Af bilag 1 fremgår en uddybende beskrivelse af forventningerne samt projektledelsens bemærkninger til sammenhængen mellem drøftelsernes indhold og sagens punkter.

  På baggrund af disse ønsker og drøftelsernes øvrige indhold foreslår projektledelsen at revidere både grov- og finscoringskategorierne.

  Således anbefales kategorierne ændret til hhv. grov 0, 1, 2, 3, 3.5, 4 og fin 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4.

  Bilag 2 indeholder en generisk model af hhv. det nuværende og det foreslåede scoringsskema for funktions- og mestringsevne.

  Genoplægget til fase 2 tager højde for en justeret scoringspraksis. Med en ny scoringspraksis anbefales det, at konceptet implementeres i drift efter følgende model:

  · Effekt- og resultatmåling - med finscoring

  o Hjernecenter Syd

  o Autismecenter Syd

  · Effekt- og resultatmåling – med revideret grovscoring

  o Rehabiliteringsforløb i eget hjem (uanset bevillingsgrundlag/forløbstype)

  o SRC Døgnrehabilitering

  o Bo & Aktivitet

  o Socialpsykiatrien

  · Resultatmåling

  o Plejecentrene

  På baggrund af ønsket om et konkret eksempel på anvendelse af data er der udarbejdet en effekt- og resultatanalyse af tværfaglige, koordinerede rehabiliteringsforløb i eget hjem. Det har imidlertid ikke været muligt at få alle facetter af databehandlingsmulighederne belyst p.t. Der arbejdes løbende videre på den fulde løsning ift. dataanalyse.

  Effekt- og resultatmålingsanalysen fremgår af bilag 3.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at Effekt- og Resultatmålingsprojektets pilotfase afsluttes,

  at Scoringsmetodikken for alle borgere justeres, så der indføres grovscoring over kategorierne 0, 1, 2, 3, 3.5 og 4 og finscoringskategorierne reduceres fra de nuværende 13 til 9 – dvs. 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4,

  at forslaget til målgruppen i første implementeringsbølge, jf. de beskrevne områder i fase 2 godkendes,

  at effekt- og resultatmålingen af tværfaglige, koordinerede rehabiliterende forløb i eget hjem tages til efterretning.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  Ad. 1. at.: Godkendt. Metodeudviklingen er afsluttet, og projektet overgår til implementering.

  Ad. 2. at.: Godkendt. Der indføres revideret grovscoring i alle myndighedsudredninger. Finscoringskategorierne reduceres fra 13 til 9.

  Visitation & Rehabilitering og projektledelsen vurderer eventuelle begrænsninger i anvendelsen af mestringsscoring.

  Ad. 3. at.: Godkendt. Merværdien af finscoring på Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd evalueres af Ledelse & Udvikling ultimo 2016 som grundlag for beslutning eventuelle justeringer.

  Afklaring af ressourcer i Visitation & Rehabilitering til finscoringsmøder håndteres særskilt.

  Ad. 4. at.: Taget til efterretning.

  Bilag
  Bilag 1
  Bilag 2
  Bilag 3

 • Sagsid.: 13/25632, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres chefgruppen om opdateret økonomisk effektevaluering for Special- og Rehabiliteringscentret (SRC), og skal træffe beslutning om fremtidig økonomisk evaluering af SRC.

  Den tidligere midtvejsevaluering fra november 2014 indeholdte data for perioden 1. juni 2013 til og med 31. maj 2014. Den opdaterede evaluering indeholder data for 1. juni 2013 til og med 20. maj 2015.

  Den opdaterede økonomiske effektevaluering vil samtidig udgøre den økonomiske del af slutevalueringen, der oprindeligt var planlagt til foråret 2016. Årsagen til den tidlige evaluering er, at det skønnes at det nuværende borgergrundlag er tilstrækkeligt til en fyldestgørende evaluering, samt at yderligere analyse af data vil kræve forholdsvis mange administrative ressourcer. 

  Evalueringen bekræfter de tidligere tendenser om, at et døgnrehabiliteringsforløb på SRC giver en potentiel gevinst for Aabenraa Kommune.

  Evalueringen konkluderer følgende:

  • En borgers behov for hjemmehjælp falder i gennemsnit med 67 % under et døgnrehabiliteringsforløb på SRC. Fra 21,7 til 7,2 ugentlige timer.
  • Der opnås en besparelse på 61.836 kr. per borger over tre måneder efter et døgnrehabiliteringsforløb, under forudsætning af, at borgeren havde fået konstant hjemmehjælp, hvis de ikke havde været på SRC.
  • 76,5 % af døgnrehabiliteringsborgere opnår breakeven. I gennemsnit opnås dette tre uger efter endt forløb.
  • De borgerforløb, der medfører den største økonomiske effekt, er kendetegnet ved, at borgerne har en genoptræningsplan, kommer fra sygehuset, har været en del af Projekt Overgang og minimum modtager 8,8 timers hjemmehjælp.

  Den opdaterede evaluering viser, i lighed med den tidligere, at gruppen af rehabiliteringsborgere, der var tiltænkt som den primære målgruppe, fortsat blot udgør blot 39 % procent af kapaciteten. Borgere der afventer plejebolig udgør derimod 45 % af kapaciteten. I virksomhedsaftalen for 2015 er det sat som ambitiøst mål, at 66 % af pladserne anvendes til døgnrehabilitering, hvilket med de 39 % procent ikke er opnået. Der er dog sket fremskridt og der er fortsat fokus på opfyldelse af målet.

  Den økonomiske del af den kvalitets- og evalueringsplanen for SRC udløber med denne evaluering. Vedhæftet er forslag til forskellige økonomiske evalueringsmodeller, som kan anvendes fremadrettet.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at chefgruppen beslutter model for fremtidig økonomisk evaluering af SRC.  

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  Ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  Ad. 2. at.: I forbindelse med den endelige evaluering af SRC for Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet udarbejdes særskilt beslutningssags om videreudvikling af SRC inkl. kapacitetsudnyttelse. I sagen skal indgå en potentialevurdering i forhold til målgrupper samt en businesscase.

  Bilag
  Forslag til fremadrettet evaluering på SRC
  Økonomiske effektevaluering af døgnrehabilitering_for 2 år.pdf

 • Sagsid.: 15/26779, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres chefgruppen om status på velfærdsteknologiske projekter og pipeline og skal træffe beslutning om godkendelse og igangsætning af nye projekter.

  På nuværende tidspunkt er der i Social & Sundhed 11 igangværende velfærdsteknologiske projekter, hvoraf 5 er udviklingsprojekter 3 er afprøvningsprojekter og 3 er implementeringsprojekter. Der er ligeledes 26 projekter i pipeline, fordelt på 9 projekter der søges godkendt på dette møde, 3 projekter der afventer ekstern godkendelse og 13 projekter der er under kvalificering.

  Pipelineprojekternes betydning for de ikkedisponerede velfærdsteknologiske midler der resterer for 2015 gennemgås på mødet.

  Vedlagt er samlet orientering om igangværende projekter og pipeline. Pipelineoversigten indeholder såvel nye projekter der er under kvalificering som nye projekter der søges godkendt på baggrund af individuelle projektansøgninger.

  Vedlagt er samlede projektansøgninger for velfærdsteknologiprojekter i hhv. Pleje & Omsorg, Handikap & Psykiatri og Sundehed & Forebyggelse.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at orientering om status og pipeline tages til efterretning og,

  at de vedlagte projektansøgninger godkendes til igangsættelse.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  ad. 2. at.: Interne ressourcer udgår principielt ved de enkelte projekter. Styregruppen kan dog træffe særskilt beslutning om at dække interne ressourcer i konkrete projekter.

  Projektansøgninger fra Pleje & Omsorg godkendt, idet der afsættet 0,250 mio. kr. til et afprøvningsprojekt vedrørende ”Demens og teknologi”.

  Projektansøgninger fra Sundhed & Forebyggelse godkendt med undtagelse af projektsansøgningerne ”Branding af kommunale tilbud” og ”Motiverer FitLight Trainer borgeren i træningen?”.

  Projektansøgningen ”Onlinebooking til Tandplejen” søges medfinansieret hos Den Digitale Styregruppe”.

  Behandling af projektansøgninger fra Handicap & Psykiatri udsat til næste Chefmøde.

  Bilag
  Projekter & Pipeline
  Samlet Projektansøgning - P & O uge 44 2015 docx.docx
  samlet oversigt over projektansøgninger H & P uge 44
  Projektansøgning, S&F, uge 44

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i bl.a. program for lederkonferencen og resultat fra MED-temamøde om fællesskabelse drøfter Chefgruppen følgende:

  · Centrale budskaber for 2016

  · Ledernetværkets rolle og tema for 2016.

  Der følges op på drøftelserne på Chefmødet den 3. november 2015.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at centrale budskaber til lederkonferencen drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  Udsat.

  Bilag
  Social & Sundheds Lederkonference 2015 - Program Vingsted 2015.pdf
  Social & Sundheds Lederkonference 2015 - Hjemmeopgave.pdf
  Dokumentation fra MED-Temadag.docx

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  På seneste møde for Ledergruppe Social & Sundhed blev præsenteret resultatet af Chefgruppens drøftelse af visionen, herunder det nye pejlemærke ”Kommunikerende” og de nye statements, der knytter sig til hvert pejlemærke i visionen.

  Ledergruppen arbejdede efterfølgende med følgende refleksionsøvelse for hvert pejlemærke:

  Hvad betyder de nye Visions-statements for min institution / område i de kommende år?

  ….Hvad giver visionen anledning til af overvejelser, vi skal arbejde med?

  ….Hvad skal vi gøre anderledes – hos mig, og i fællesskab på tværs?

  På mødet drøfter Chefgruppen resultatet af refleksionsøvelsen og det videre arbejde med visionen.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at det videre arbejde med vision 2020 drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  Udsat.

  Bilag
  Ledergruppens notater til Vision 2020.docx

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Orientering om arbejdet i Handicap & Psykiatri vedr. ”skæve boliger”.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  Udsat.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Administrativ intern tidsplan for regnskab 2015

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 27-10-2015

  -