Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-11-17 09:00 (4372)

Referat

tirsdag den 17. november 2015 kl. 09:00

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Budgetafdelingen har udarbejdet forslag til en intern administrativ tidsplan for regnskabsafslutning 2015 vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets områder.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at forslag til intern administrativ tidsplan for regnskab 2015 godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Godkendt.

  Bilag
  Intern administrativ tidsplan for regnskabsafslutningen 2015.doc

 • Sagsid.: 15/7288, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen orienteres i denne sag om status for projektet ”Cykling uden alder” og skal træffe beslutning om forbrug og finansiering af midler i 2016.

  I 2015 var der gennem borgerdrevne frivillige initiativer under Ældrepuljen afsat 0,135 mio. kr. til opstart af ”Cykling uden alder”. Der har primo oktober været et forbrug på ca. 0,125 mio. kr. og det forventes at det fulde afsatte beløb benyttes inden årets udgang.

  Midlerne er brugt til indkøb af to rickshawcykler, medlemskab og forsikringer ved Cykling uden alder, opstartsarrangementer, annoncering og promovering, drift og vedligehold. 

  Projektet blev startet op ved åbne arrangementer på Kirsebærhaven, Rønshave Plejecenter og Special- og Rehabiliteringscentret primo juni 2015. Ved disse arrangementer var der relativ stor tilslutning af frivillige og efterfølgende har der også været afholdt en del oplæringsaftner. Efter opstarten står cyklerne nu fast på Rise Parken og Rønshave Plejecenter.

  På nuværende tidspunkt er der ca. 25-30 frivillige, hvoraf nogle er ansatte, tilknyttet projektet. Desværre har dette store antal frivillige ikke medvirket til en tilsvarende høj kørselsaktivitet.

  På Rise Parken er der 1-2 ugentlige ture. Disse varetages i høj grad af en KIS-medarbejder. På Rønshave er der 5-10 ugentlige ture, der i høj grad foretages af medarbejdere på klippekortsordningen. Således står det klart, at de mange frivillige ikke melder sig ind på ture efter deres oplæring.

  Beboerne på de to ældrecentre har taget godt imod projektet, hvorfor der på Rise Parken blandt andet er en venteliste på de sparsomme ture. På Rønshave, hvor der er væsentlig flere ture, er der ved at være nået en mæthed, hvorfor det ikke realistisk med et øget antal ture. Fokus her kan være at flytte de eksisterende klippekortsture over på ture kørt af frivillige.

  Det kan nævnes at der allerede på blandt andet Bovrup Plejehjem er god succes med et andet cykelprojekt, hvor kørestolsbrugere kan få en cykeltur. Vedlagt sagen er udklip fra Lokalavisen d. 27. oktober 2015 om dette projekt.

  Med baggrund i den forholdsvis lave aktivitet i projektet, findes det ikke hensigtsmæssigt at indkøbe yderligere en cykel. I stedet foreslås det at benytte de afsatte midler til øget eksponering af projektet og arrangementer for de frivillige og ældre, således at der kan skabes mere aktivitet med de eksisterende cykler.

  Udspecificeret foreslås følgende nye fordeling af de afsatte midler i 2016:

  Abonnement, inkl. forsikring:

  0,012 mio. kr.

  Drift og vedligehold:

  0,013 mio. kr.

  Arrangementer for/med frivillige:

  0,010 mio. kr.

  Annoncering:

  0,015 mio. kr.

  I alt

  0,050 mio. kr.

  Som nævnt ovenfor er der i 2016 afsat midler igennem midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse. Disse midler er målrettet opstart af projekter, hvilke der ikke længere er tale om ved Cykling uden alder, der må betegnes som en del af driften på de to plejehjem. På denne baggrund bør finansieringen til projektet findes andet sted. En mulighed herfor er direkte fra driftsbudgetterne på plejecentrene. 

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at orienteringen om status tages til efterretning,

  at der ikke købes yderligere en cykel i 2016, men at de afsatte midler i stedet bruges på at skabe yderligere aktivitet,

  at den fremtidige finansiering drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Taget til efterretning.

  Der købes ikke yderligere cykler, og projektet ”Cykler uden alder” ophører.

  De 2 cykler overdrages til henholdsvis Riseparken og Plejehjemmet Rønshave, der selv forestår vedligeholdelse af cyklerne.

  Bilag
  Bovrup plejehjem - cykler

 • Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte omprioritering af sundhedsmidler i 2016.

  Samlet set er der i budget 2016 afsat 6,934 mio. kr. I oversigten nedenfor kan ses hvordan midlerne er fordelt i 2016, samt forslag til ny prioritering. 

  Sundhedsmidler 2015

  (i 1000 kr.)

  Afsat budget 2016

  Forslag til ny prioritet 2016

  Ændring

  Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser

  300

  300

  0

  Forebyggelsespakker

  705

  705

  0

  Kronikerindsats*

  200

  300

  +100

  Fremrykket visitation Sønderborg

  120

  120

  0

  Fremskudt visitation/forløbs-koordination

  250

  250

  0

  Projekt TOF**

  250

  50

  -200

  Digital landevej

  200

  200

  0

  Praksisplan

  215

  215

  0

  LIVA***

  0

  475

  +475

  Implementeringsprojekter

  800

  605

  -195

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  600

  0

  AKUT-funktion

  3.347

  2.447

  -900

  Projekt ”Headspace”****

  0

  200

  +200

  Forebyggende hjemmebesøg*****

  0

  200

  +200

  Projekt ”Sønderjylland knækker tobakken sammen”******

  0

  175

  +175

  Regeringsaftale, medf. National serv. Platform

  -153

  -153

  0

  Ikke disponeret, handlerum

  100

  245

  +145

  I alt

  6.934

  6.934

  0

  * I 2016 sker der en række ændringer på kronikerområder, der gør at det er nødvendigt at udvikle de eksisterende tilbud.

  ** Grundet langsom opstart er der i 2016 ikke samme behov for midler til TOF som først afsat.

  *** Jf. udvalgssag fra 3. juni 2015 finansieres LIVA i 2016 med henholdsvis 0,100 mio. og 0,195 mio. fra Projekt TOF og Implementeringsprojekter. Jf. udvalgssag fra 20. august er kommunens betaling højere end først antaget, hvorfor der tilføres 0,180 mio. kr. yderligere. 

  **** Se indsatsbeskrivelse

  ***** Se indsatsbeskrivelse

  ****** Med baggrund i en større succes end ventet i det fælleskommunale rygestopprojekt, Sønderjylland knækker tobakken sammen”, er der behov for yderligere midler for at følge med efterspørgslen.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at omprioriteringen til ændringer i sundhedsmidlerne godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Sagen genbehandles med de faldne bemærkninger.

  Bilag
  Projektbeskrivelse - Forebyggende hjemmesbesøg
  Projektbeskrivelse: Sønderjylland knækker tobakken sammen
  Projektbeskrivelse - Headspace

 • Sagsid.: 15/32368, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte understøttelse af netværksmøder for IT-undervisere for ældre, samt overtagelse af driften af hjemmesiden www.it.aabenraa.dk.

  For at tiltrække og opkvalificere ældre borger borgere til at være frivillige IT-undervisere og for at styrke unges viden om ”det offentlige” har der i perioden 2013-2015 kørt et projekt med navnet ”Unge, ældre og IT”. Der kan læses mere om projektet i vedlagte opsamling og afslutning, der skal behandles i Den Digitale Styregruppe. Projektgruppen anbefaler i denne opsamling, at Social & Sundhed fremover støtter op om netværksmøderne og overtager driften af den tilknyttede hjemmeside.

  En del af projektet har været afholdelsen af fem netværksmøder, hvor alle frivillige, ældre IT-undervisere har været inviteret. Herved er der blevet skabt grundlag for erfaringsudveksling og vidensdeling, samtidig med at der er blevet skabt et overblik over IT-kurser målrettet ældre afholdt af de frivillige interesseorganisationer.

  På det sidste afholdte netværksmøde i projektperioden, tilkendegav deltagerne at møderne gav dem stor værdi, og at man ønskede en fortsættelse af disse møder, for at sikre og understøtte en fortsat vidensdeling.

  Der blev ved sidste netværksmøde i projektperioden tilkendegivet stor interesse i forsat at afholde disse netværksmøder ca. fire gange årligt, da det vil sikre en fortsat vidensdeling.

  I projektperioden har der været afholdt i alt fem netværksmøder med en samlet udgift på 5.540 kr. Det forventes at fire årlige netværksmøder kan afholdes inden for samme ramme.

  For at styrke kommunikationen til de ældre, er der etableret en særskilt hjemmeside, www.it.aabenraa.dk. Her har alle ældre undervisere blandt andet mulighed for at hente information, oprette undervisningstilbud og følge programmet og invitationer til netværksmøder, ligesom siden indeholder kontaktoplysninger på alle IT-undervisere. Siden er også målrettet de ældre, der ønsker at deltage i undervisningen og løbende følge alle undervisningstilbud i kommunen. I dagligdagen henviser Borgerservice ældre til hjemmesiden.

  Den årlige drift af hjemmeside vil være ca. 500 kr., hvorfor den samlede årlige udgift til netværksmøder og hjemmesiden vil være 6.000 kr. En fremtidig finansiering kan ske gennem §79-midler.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at Social & Sundhed fortsætter med at afholde netværksmøder og drifte hjemmesiden,  

  at den fremtidige finansiering sker gennem § 79-midlerne.   

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Ad. 1. at.: Godkendt.

  Ad. 2. at.: Der søges finansiering via § 79-midler.

  Bilag
  Opsamling og afslutning af projekt - Unge, ældre og IT

 • Sagsid.: 15/27347, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt udmøntningen af midler til udvikling af de fysiske rammer i de kommunale aktivitetscentre i den sydlige del af kommunen, skal sendes til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  På udvalgsmødet i september 2014 blev der, i forbindelse med ansøgning om støtte til ”løft af ældreområdet i 2015”, afsat 0,180 mio. kr. til udviklingen af de fysiske rammer på kommunens aktivitetscentre i den sydlige del af kommunen. Den godkendte ansøgningstekst lyder:

  Der ansøges om 180.000 kr. til udviklingen af de fysiske rammer i de kommunale aktivitetscentre i Syd. Dette kunne være ombygning eller renovering af eksisterende køkkenfaciliteter, der vil forbedre mulighederne for et samarbejde med cafémiljøet i Kirsebærhaven, og en udbygning af cafémiljøet i Valdemarshus.”

  Sundhed & Forebyggelse foreslår at midlerne i 2015 anvendes til at udvikle et cafémiljø i aktivitetscentret på Grønnevej 41, Tinglev.

  Midlerne kan konkret blandt andet bruges til at renovere køkkenet, etablere et indbydende miljø, både i huset og havet, samt forbedre adgangsforholdene. Dette løft af ejendommen vil medvirke til at skabe et naturligt samlingspunkt og modvirke isolation og ensomhed.  

  Ovenstående forslag ligger indenfor den godkendte ansøgningstekst og det vurderes at beslutningen kan træffes administrativt af forvaltningen.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at det godkendes administrativt at bruge 0,180 mio. kr. på udvikling af et cafémiljø på Grønnevej 41 i Tinglev.  

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Midlerne søges overført til 2016 med projektbeskrivelse for Grønnevej 41.

  Der tages stilling til en politisk behandling først i 2016.

 • Sagsid.: 15/32446, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte oplæg til kompetencecenter til udmøntning af kompetencesporet.

  Kompetencecenteret skal understøtte visionen som nytænkende, effektiv, kompetent og kommunikerende. Endvidere skal kompetencecentret sikre, at kommunen implementerer og bidrager til overordnede strategier på kompetenceudviklingsområdet.

  Ligeledes skal kompetencecenteret understøtte centrenes behov for kompetenceudvikling. Når der er behov for tværgående kompetenceløft skal dette koordineres igennem kompetencecenteret.

  Af initiativer som oplagt ville have været lagt ind i denne ramme er: Den rehabiliterende tilgang, målfastsættelse og evaluering, metode til effektmåling og måske senere kollegial sparing og metoder til at være kommunikerende?

  Målet med oplægget er at sikre, at der de steder, hvor det giver mening, afklares om man kan få større udbytte ved at efterspørge eller udvikle kurser samme.

  Kompetencecenteret skal synliggøres igennem etablering af styregruppe for kompetenceudvikling. Første version af kommissorie for styregruppen vedlægges.

  Der er ikke prioriteret ressourcer til drift af centeret, men det indstilles at en af de nuværende administrative medarbejdere får tovholderfunktion.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at oplægget drøftes og notatet tilrettes om nødvendigt,

  at styregruppen på grundlag af første version af kommissorie indkaldes og gennemgår kommissoriet og eventuelt vender tilbage til chefgruppen for udvidelse eller afklaring,

  at chefgruppen drøfter succeskriterier.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Ad. 1. at.: Oplæg godkendt.

  Ad. 2. at.: Godkendt med tilføjelse om, at ledere af Tandplejen og Sundhedsplejen er deltagere i styregruppen.

  Ad. 3. at.: Drøftet. Styregruppen inddrages i forhold til succeskriterier.

  Bilag
  Kompetence center vision
  Kommisorium styregruppe kompetence udvikling

 • Sagsid.: 15/14894, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag godkende et revideret udkast til formulering af målemnet ’Fælles, virtuelt kompetencecenter’.

  Det endelige mål har fået titlen ’Strategisk, systematisk kompetenceudvikling’ for at betone, at ansvaret for etablering af et fælles, virtuelt kompetencecenter ligger hos forvaltningen, ikke hos de aftalestyrede enheder.

  Der ud over skal chefgruppen godkende, at formuleringen af et mål vedrørende målemnet ’Nye lederroller og nye medarbejderroller’ udskydes til efter afholdelse af samtlige dialogmøder for VA2016, idet de så kan drøftes på dialogmøderne, hvad den fælles forståelse af rollerne er. Et udkast til mål skal herefter godkendes i chefgruppen i januar 2016 og sendes til aftaleholderne som et tillæg til de på det tidspunkt allerede underskrevne virksomhedsaftaler for 2016.

  Indstilling

  Ledelse & Udvikling indstiller,

  at      vedlagte udkast til målformulering godkendes

  at      formulering og godkendelse af målformulering vedrørende målemnet ’Nye lederroller og nye medarbejderroller’ afventer dialogmødernes gennemførelse.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Ad. 1. og 2. at: Godkendt.

  Bilag
  Målemne 23: Strategisk, systematisk kompetenceudvikling

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social & Sundhed afholdt Lederkonference 2015 den 9. – 10. november med temaet ”Krydsfeltet mellem at lede indad og udad”.

  På mødet drøfter Chefgruppen afvikling af lederkonferencen forud for deltagerevalueringen, der vil blive gennemført snarest muligt.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at afvikling af Lederkonference 2015 drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Drøftet.

  På Chefmødet den 24. november 2015 samles der op på input fra Lederkonferencen.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Lars Harding orienterede om status på ansøgning om etablering af Frivillighedscenter.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Lokaler 2016 i forvaltningen.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  Drøftet.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Tidsplan for overgang til KMD Nexus m.m.

  · Oversigt over lokalebehov decentralt indenfor de næste 2 – 4 år.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 17-11-2015

  -