Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-11-24 09:15 (4383)

Referat

tirsdag den 24. november 2015 kl. 09:15

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen som IT-styregruppe, ud fra forarbejdede KMD notater, træffe beslutning om tidsplan for overgang til KMDnexus og, at KMDcare modul Forløb ikke implementeres i 2016.

  Der udsendes en separat dagsorden med beslutningspunkter på mail, så snart forvaltningen modtager sagen fra KMD.

  Gap-analysen og tidsplanen vil blive gennemgået på mødet. Notater fra KMD henligger i sagen.

  Hvis ikke forvaltningen modtager den endelige sag med godkendte dokumenter fra KMD fredag den 20. november 2015 forventes dagsordenes at kunne udsendes mandag den 23. november 2015.

  Materialet vil blive gennemgået på mødet.

  Eva Minke Andersen, IT-chef, deltager ved sagens behandling.

  Indstilling

  Ledelse & Udvikling indstiller,

  at sagen behandles på baggrund af det udsendte materiale.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-11-2015

  Der henvises til særskilt referat.

 • Sagsid.: 15/27366, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres chefgruppen for en opsamling på input fra deltagerne på Social & Sundheds lederkonference 2015 og et forslag til tilbagemelding til deltagerne. Tilbagemeldingsforslaget præsenteres på selve mødet, da det af tekniske grunde ikke kan vedhæftes dagsorden.

  I forskellige dele af lederkonferencen var der mulighed for, at lederne kunne beskrive, over for chefgruppen og hinanden, de udfordringer og behov, de har i deres hverdag for at kunne lykkes med kerneopgaven og særligt fællesskabelse:

  • Øvelsen med tøjsnoren
  • Netværksøvelse om hjemmeopgaven, hvor lederne definererede dos og don"ts i forhold til at lede udad og indad
  • Opgaven om "hvad vil jeg gå hjem og gøre i morgen?"

  Input fra tøjsnoren og dos & don"ts er blevet samlet og kategoriseret i temaer, som det fremgår af bilaget. Denne samling kan danne grundlag for en drøftelse i chefgruppen om:

  • Er der temaer fra tilbagemeldingerne, der kræver stillingtagen fra chefgruppen?
  • Hvordan evt. emner skal håndteres?

  Med udgangspunkt i ovennævnte opsamling på input og dos & don"ts samt ledernes svar på spørgsmålet "hvad vil jeg gå hjem og gøre i morgen?" har Ledelse & Udvikling udarbejdet et udkast til en publikation/samling af redskaber og gode råd fra konferencen, som lederne kan bruge i deres arbejde.

  Planen er, at lederne primo december får tilsendt en samlet pakke med bearbejdet materiale fra lederkonferencen, som bl.a. udgør samlingen af redskaber/gode råd og udvalgte videoklip fra oplæg på konferencen.

  Samtidig foreslås, at der også udsendes en lille opsamling til hele organisationen via Dialog-Net med fokus på, hvad der var på dagsordenen på Lederkonferencen og hvordan vi i Social & Sundhed arbejder videre med emnerne i 2016.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at chefgruppen drøfter tilbagemeldingerne fra lederkonferencen samt om og evt. hvordan der skal arbejdes videre med tilbagemeldingerne,

  at chefgruppen drøfter forslag til publikation med redskaber og gode råd.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-11-2015

  Fortsat drøftelse på Chefmødet den 14. december 2015 på baggrund af oplæg fra Ledelse & Udvikling. På samme Chefmøde behandles resultaterne fra evalueringen af Lederkonferencen.

  Bilag
  Vingsted 2015 - Opsamlingsillustration på kort og dos and donts.pdf

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-11-2015

  Bjarne Ipsen forespurgte til snitflader mellem værgemål og administration/hjælp til Netbank for institutionsanbragte borgere.

  På forespørgsel fra Michael Metzsch blev det oplyst, at Social & Sundhed tilslutter sig fælles finansiering af fonde.dk. Tommy Svendsen giver melding herom til Kultur, Miljø & Erhverv.

  Lars Harding oplyste, at tilskud til tandlægebookingsystem afventer behandling i Den Digitale Styregruppe.

  Per Petersen oplyste, at Handicap & Psykiatri har udfordringer i forhold til opdatering af økonomioplysninger på Tilbudsportalen. Det blev aftalt, at Per Petersen kontakter budgetchefen vedrørende løsning om understøttelse af opgaven.

  Jakob Kyndal omdelte kopi af Aftale om finansloven for 2016. Det blev aftalt, at Lars Harding, Bjarne Ipsen og Torben Lindbæk-Larsen udarbejder oplæg til indledende drøftelse i Chefgruppen den 7. december 2015 vedrørende proces for værdighedspolitik, foreløbige overvejelser om fokusområder, redegørelser m.m. i forbindelse med Ældremilliarden.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-11-2015

  Det blev aftalt, at afdelingschefer for Pleje & Omsorg og Handicap & Psykiatri indmelder udfordringer og behov vedrørende lokaler decentralt de næste 2 – 4 år til Tommy Svendsen med henblik på udarbejdelse af et samlet overblik til brug for direktion og koordination med Facility Management/Ejendomme i Kultur, Miljø & Erhverv.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-11-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Oversigt over lokalebehov decentralt indenfor de næste 2 – 4 år.

  · Omprioritering af sundhedsmidler for 2016

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 24-11-2015

  -