Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2015-12-01 09:00 (4399)

Referat

tirsdag den 01. december 2015 kl. 09:00

Mødested: 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Bjarne Ipsen og Per Petersen.
 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i drøftelser på mødet den 24. november 2015 og særskilt udsendt dagsorden på mail fortsat behandling af sag vedrørende overgang til KMD Nexus.

  Søren Jensen, Udbudsenheden deltager ved sagens behandling.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Der henvises til særskilt referat.

 • Sagsid.: 15/33790, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte afholdelsen af en temadag med fokus på kommende lovændringer vedr. forebyggende hjemmebesøg og hvordan og hvilke respektive afdelinger i Social og Sundhed, der kan understøtte indsatsen i at opspore borgere med særlige behov.

  I forhold til forebyggende hjemmebesøg er kommunen på nuværende tidspunkt forpligtiget til at tilbyde denne indsats til borger over 75 år. Der er fremsat lovforslag om ændring med følgende tekst, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016:

  · Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og som bor i kommunen.

  · Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75 år.

  · Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.

  Sundhedsstyrelsen har samtidig udgivet en ny håndbog om forebyggelse på ældreområdet, der samler national og international erfaring og evidens om, hvilke ældre der er i særlig risiko for at udvikle funktionstab, og samtidig har størst udbytte af en forebyggende indsats. Det drejer sig om ældre (65+), der i høj grad klarer sig selv, men som har været igennem livsforandrende begivenheder eller tilhører bestemte grupper:

  · Ældre der mister ægtefælle, eller har syg ægtefælle

  · Ældre der udskrives fra sygehus uden genoptræning, eller afsluttes i et rehabiliteringsforløb

  · Ældre der forlader arbejdsmarkedet

  · Ældre mænd der lever alene

  · Ældre med anden etnisk baggrund end dansk

  · Ældre med kort uddannelse/erhvervserfaring

  Samtidig sætter håndbogen fokus på følgende 6 indsatsområder: ”fald”, ”fysisk aktivitet”, ”ernæring”, ”alkohol”, ”ensomhed og social isolation” og ”selvmordsadfærd”.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  At chefgruppen drøfter afholdelsen af en temadag omkring tværgående samarbejde om opsporing af borgere (65+), som er i særlig risiko for at udvikle funktionstab og dermed er i målgruppen for et forebyggende hjemmebesøg.

  At chefgruppen udpeger afdelinger, der bør deltage i en sådan temadag.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Ad. 1. at.: Drøftet.

  Ad. 2. at.: Der udpeges deltagere fra Hjemmeplejen, Plejecentre, demenskoordinatorer og Seniorrådet. Det rettes kontakt til Center for Socialpsykiatri og udsatte med henblik på afklaring af deltagelse.

 • Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres chefgruppen om forbruget af sundhedsmidler 2015 og skal tage stilling til ikke forbrugte midler.

  Pr. 25. november 2015 er sundhedsmidlerne prioriteret og forbrugt på følgende måde:

  Sundhedsmidler 2015 (i 1.000 kr.)

  Prioritering på udvalgs-møde 15. september 2015

  Forventet forbrug 2015

  Difference

  Forebyggelsespakker:

  700

  700

  0

  Akutpladser (Access):

  460

  460

  0

  Supplerende midler til kræftindsats, SRC*:

  100

  200

  +100

  Fremskudt visitation (Aabenraa):

  250

  250

  0

  Kvalitets- og effektmåling:

  600

  550

  -50

  Forebyggelse for borgere med sindsledelser:

  300

  300

  0

  Fremrykket visitation (Sønderborg):

  120

  120

  0

  Projekt TOF:

  30

  30

  0

  Den digitale landevej:**

  200

  0

  -200

  Implementering af FMK:

  588

  588

  0

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen:***

  994

  0

  -994

  Interreg-projekt:

  105

  105

  0

  Akut-funktion:

  1.260

  1.260

  0

  §83A – rehabiliterings-forløb:

  400

  400

  0

  LIVA:

  475

  475

  0

  Samarbejde på beskæftigelsesområdet:

  400

  400

  0

  Sønderjylland knækker tobakken sammen:****

  0

  170

  +170

  I alt

  6.982

  6.008

  -974

  * Den mindre efterspørgsel fra før sommeren 2015 er blevet indhentet og der har været stor tilgang efter sommeren.

  ** Midlerne i 2015 har været reserveret til køb af eksterne ydelser. Dette har der vist sig ikke at være behov for.

  *** Der har ikke været nogen projekter, der har krævet midler i 2015.

  **** Der har været større efterspørgsel på tilbuddet end ventet. Foreslås finansieret af ikke forbrugte midler jf. teksten nedenfor.

  Som det ses på ovenstående oversigt, er der tre projekter, hvor det ikke forventes at bruge det afsatte beløb i 2015 og to projekter, der har et merforbrug i 2015.

  Inklusiv nedenstående forslag om finansiering af Sønderjylland knækker tobakken sammen er det samlede mindre forbrug er på i alt 974 mio. kr. Disse midler søges overført til 2016.

  For så vidt angår Implementering af FMK kan der være udgifter i forbindelse med betaling af ydelser hos de praktiserende læger, der først kan afregnes i 2016. Såfremt dette er tilfældet, vil midlerne blive oversøgt til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

  Aabenraa Kommune deltager i projektet ”Sønderjylland knækker tobakken sammen” (se beskrivelse i bilag), som har vist sig at være en større succes end ventet. Derfor har der i 2015 været et merforbrug på 0,170 mio. kr. Det foreslås at dette merforbrug dækkes af ikke forbrugte sundhedsmidler.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at orienteringen om status for sundhedsmidler 2015 tages til efterretning,

  at merforbruget på 0,170 mio. kr. på ”Sønderjylland knækker tobakken sammen” dækkes af ikke forbrugte midler,

  at chefgruppen drøfter prioritering af de resterende ikke forbrugte sundhedsmidler.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  Ad. 2. at.: Forelægges udvalget til behandling den 15. december 2015.

  Ad. 3. at.:

  Pr. 1. december 2015 er sundhedsmidlerne prioriteret og forbrugt på følgende måde:

  Sundhedsmidler 2015 (i 1.000 kr.)

  Prioritering på udvalgs-møde 15. september 2015

  Forventet forbrug 2015

  Mer/mindre-forbrug 2015

  Søges overført til 2016

  Forebyggelsespakker:

  700

  700

  0

  0

  Akutpladser (Access):

  460

  460

  0

  0

  Supplerende midler til kræftindsats, SRC*:

  100

  200

  +100

  0

  Fremskudt visitation (Aabenraa):

  250

  250

  0

  0

  Kvalitets- og effektmåling:**

  600

  550

  -50

  50

  Forebyggelse for borgere med sindsledelser:

  300

  300

  0

  0

  Fremrykket visitation (Sønderborg):

  120

  120

  0

  0

  Projekt TOF:

  30

  30

  0

  0

  Den digitale landevej:***

  200

  0

  -200

  0

  Implementering af FMK:

  588

  588

  0

  0

  Implementeringsprojekter i sundhedsaftalen:****

  994

  0

  -994

  924

  Interreg-projekt:

  105

  105

  0

  0

  Akut-funktion:

  1.260

  1.260

  0

  0

  §83A – rehabiliterings-forløb:

  400

  400

  0

  0

  LIVA:

  475

  475

  0

  0

  Samarbejde på beskæftigelsesområdet:

  400

  400

  0

  0

  Sønderjylland knækker tobakken sammen:*****

  0

  170

  +170

  0

  I alt

  6.982

  6.008

  -974

  974

  * Den mindre efterspørgsel fra før sommeren 2015 er blevet indhentet og der har været stor tilgang efter sommeren.

  ** Mindreforbruget i 2015 søges overført og øremærkes til merudgifter hos Visitationen i forbindelse med grovscoring under den indledende vurdering af borgere i 2016. 

  *** Midlerne i 2015 har været reserveret til køb af eksterne ydelser. Behovet herfor er udskudt til 2016..

  **** Opstart af implementering af den nye sundhedsaftale har været mere tidskrævende i 2015 end forventet. Grundet den stramme tidsplan for opgaver i sundhedsaftalen, forventes det, at der i 2016 bliver ekstra pres på implementering af de fælles indsatser og projekter. Til disse indsatser søges overført restbeløbet på 0,924 mio. kr.

  ***** Der har været større efterspørgsel på tilbuddet end ventet. Foreslås finansieret af ikke forbrugte midler jf. teksten nedenfor. 

  Bilag
  Projektbeskrivelse: Sønderjylland knækker tobakken sammen

 • Sagsid.: 15/250, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen drøfte omprioritering af sundhedsmidler i 2016.

  Samlet set er der i budget 2016 afsat 6,934 mio. kr. I oversigten nedenfor kan ses hvordan midlerne er fordelt i 2016, samt forslag til ny prioritering. 

  Sundhedsmidler 2016

  (i 1000 kr.)

  Afsat budget 2016

  Forslag til ny prioritet 2016

  Ændring

  Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser

  300

  300

  0

  Forebyggelsespakker

  705

  705

  0

  Kronikerindsats*

  200

  300

  +100

  Fremrykket visitation Sønderborg

  120

  120

  0

  Fremskudt visitation/forløbs-koordination

  250

  250

  0

  Projekt TOF**

  250

  25

  -225

  Den digitale landevej***

  200

  0

  -200

  Praksisplan

  215

  190

  -25

  LIVA****

  0

  295

  +295

  Implementeringsprojekter

  800

  505

  -295

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  550

  -50

  AKUT-funktion

  3.347

  3.347

  0

  Forebyggende hjemmebesøg*****

  200

  +200

  Projekt ”Sønderjylland knækker tobakken sammen”******

  0

  200

  +200

  Regeringsaftale, medf. National serv. Platform

  -53

  -53

  0

  Ikke disponeret, handlerum

  0

  0

  0

  I alt

  6.934

  6.934

  0

  * I 2016 sker der en række ændringer på kronikerområdet, der gør det nødvendigt at udvikle de eksisterende tilbud.

  **Grundet langsom opstart er der i 2016 ikke samme behov for midler til TOF som først afsat.

  *** Der forventes ikke udgifter til Den Digitale Landevej i 2016.

  **** Jf. udvalgssag fra 3. juni 2015 finansieres LIVA i 2016 med henholdsvis 0,100 mio. og 0,195 mio. fra Projekt TOF og Implementeringsprojekter.

  ***** Se indsatsbeskrivelse. 

  ****** Med baggrund i en større succes end ventet i det fælleskommunale rygestopprojekt, Sønderjylland knækker tobakken sammen”, er der behov for yderligere midler for at følge med efterspørgslen.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse indstiller,

  at omprioriteringen til ændringer i sundhedsmidlerne godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Sundhedsmidler 2016

  (i 1000 kr.)

  Afsat budget 2016

  Forslag til ny prioritet 2016

  Ændring

  Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser

  300

  300

  0

  Forebyggelsespakker

  705

  705

  0

  Kronikerindsats

  200

  200

  0

  Fremrykket visitation Sønderborg

  120

  120

  0

  Fremskudt visitation/forløbs-koordination

  250

  250

  0

  Projekt TOF*

  250

  25

  -225

  Den digitale landevej

  200

  200

  0

  Praksisplan

  215

  330

  +115

  LIVA**

  0

  295

  +295

  Implementeringsprojekter***

  800

  520

  -280

  Kvalitets- og effektmåling

  600

  600

  0

  AKUT-funktion

  3.347

  3.347

  0

  Projekt ”Sønderjylland knækker tobakken sammen”****

  0

  95

  +95

  Regeringsaftale, medf. National serv. Platform

  -53

  -53

  0

  Ikke disponeret, handlerum

  0

  0

  0

  I alt

  6.934

  6.934

  0

  * Grundet langsom opstart er der i 2016 ikke samme behov for midler til TOF som først afsat.

  ** Jf. udvalgssag fra 3. juni 2015 finansieres LIVA i 2016 med henholdsvis 0,100 mio. og 0,195 mio. fra Projekt TOF og Implementeringsprojekter. 

  *** Der forventes mange indsatser og projekter i 2016. Der forventes overført 0,924 mio. kr. fra 2015 jf. udvalgssag om status for sundhedsmidler 2015. Derfor er der afsat lavere beløb end oprindeligt.

  **** Med baggrund i en større succes end ventet i det fælleskommunale rygestopprojekt, Sønderjylland knækker tobakken sammen”, er der behov for yderligere midler for at følge med efterspørgslen. En del af den øgede efterspørgsel dækkes af midler til forebyggelsespakker

  Projekt vedr. Forebyggende hjemmebesøg henvises til indsatser i regi af Ældremilliarden.

  Bilag
  Projektbeskrivelse: Sønderjylland knækker tobakken sammen
  Projektbeskrivelse - Forebyggende hjemmesbesøg

 • Sagsid.: 15/4413, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen orienteres i denne sag om status for midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse i 2015 og skal tage stilling til omprioritering af midlerne i 2016.

  I budget 2015-2018 er der årligt afsat 1,191 mio. kr. til Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hertil kommer at Byrådet 25. marts 2015 godkendte overførsel af et samlet mindreforbrug fra 2014 på 0,260 mio. kr.

  Midlerne i 2015 er disponeret som følger:

  Midler til Sundheds-fremme og Forebyggelse 2015 (i 1.000 kr.)

  Disponeret 2015

  Forventet forbrug 2015

  Difference

  CFU-aftale (tidligere kendt som X-hale)

  130

  130

  0

  Sundhed på tværs

  200

  200

  0

  Aabenraa i Bevægelse

  750

  750

  0

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  150

  150

  0

  Sundhedsambassadører

  90

  90

  0

  Sønderjysk madinitiativ

  45

  45

  0

  Kostfagligt forum

  26

  26

  0

  TUBA

  60

  60

  0

  I alt:

  1.451

  1.451

  0

  Det bemærkes at støtten til TUBA i 2015 var et éngangsbeløb udover deres årlige tilskud fra Social- og Sundhedsudvalget på 0,065 mio. kr.

  Status for ovenstående indsatser er, at alle aktiviteter forløber planmæssigt og det forventes at alle midler bruges i løbet af 2015. Det bemærkes i denne sammenhæng, at midlerne til Kostfagligt forum er brugt til at understøtte Sønderjysk madinitiativ i forbindelse med arrangement for kommunens dagplejere, børnehaver m.m.

  I nedenstående tabel ses Social- og Sundhedsudvalgets prioritering for midlerne i 2016 fra mødet 12. august 2015 og forslag til ny prioritering:

  Midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse 2016 (i 1.000 kr.)

  Prioriteret august 2015

  Forslag til omprioritering

  Ændring

  CFU-aftale (tidligere kendt som X-hale)

  140

  140

  0

  Sundhed på tværs

  130

  130

  0

  Aabenraa i Bevægelse

  300

  300

  0

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  200

  200

  0

  Sundhedsambassadører

  100

  135

  +35

  Sønderjysk madinitiativ

  45

  45

  0

  Kostfagligt forum

  26

  26

  0

  Cykling uden alder

  50

  15

  -35

  Familieorienteret alkoholbehandling

  200

  0

  -200

  Projekt Headspace

  0

  200

  200

  I alt:

  1.190

  1.190

  0

  Indstilling

  Afdelingschefen for Sundhed & forebyggelse indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at midlerne i 2016 omprioriteres som foreslået.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Ad. 1. at.: Taget til efterretning.

  Ad. 2. at.:

  Midler til Sundhedsfremme og Forebyggelse 2016 (i 1.000 kr.)

  Prioriteret august 2015

  Forslag til omprioritering

  Ændring

  CFU-aftale (tidligere kendt som X-hale)

  140

  140

  0

  Sundhed på tværs

  130

  145

  +15

  Aabenraa i Bevægelse

  300

  300

  0

  Forebyggelse af overvægt, småbørn

  200

  200

  0

  Sundhedsambassadører

  100

  135

  +35

  Sønderjysk madinitiativ

  45

  45

  0

  Kostfagligt forum

  26

  26

  0

  Cykling uden alder

  50

  0

  -50

  Familieorienteret alkoholbehandling

  200

  200

  0

  I alt:

  1.191

  1.191

  0

  Bilag
  Projektbeskrivelse - Headspace

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra Syddanmarks SOSU-skoler, professionshøjskoler, Syddansk Universitet, kommuner og region på vedtog på møde den 22. juni 2015 en fælles strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet.

  For at sikre at strategiens formål bliver gennemført, besluttede parter blandt andet at nedsætte en arbejdsgruppe, hvis formål er at arbejde mod, at de nuværende og fremtidige medarbejdere på social- og sundhedsområdet opnår forbedrede kompetencer til at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

  Den nedsatte arbejdsgruppe skal indsamle gode erfaringer i forhold til at arbejde med øget tværfaglighed og tværsektorielle kompetencer i uddannelsesforløbene på skolerne og i praktik/klinik i region og kommuner.

  Herudover skal gruppen identificere de muligheder og barrierer, der er for at skabe øget tværfaglighed i forløbene. Det være sig både på tværs af uddannelser på en given uddannelsesinstitution og på tværs af uddannelser på forskellige uddannelsesinstitutioner og i praktikforløb.

  Til brug for ovenstående indsamling og identificering er kommunerne blevet bedt om at udfylde vedhæftede bilag. Da den tværsektorielle kompetenceudvikling vedrører både social- og sundhedsfaglige uddannelser, er det relevant, at medarbejdere indenfor både voksen-, børne-, handicap- og sundhedsområdet har mulighed for at indmelde eksempler.

  Skemaerne bedes indsendt senest den 18. december 2015.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at tovholder og arbejdsdeling vedrørende kortlægningsopgaven fastlægges.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Driftscheferne er tovholdere på opgaven. Skemaer udsendes pr. mail med henblik på udfyldelse og indsendelse senest den 15. december 2015.

  Anna Marie Bie Lundgaard, Ledelse & Udvikling koordinerer udsendelse af skemaer og samlet tilbagemelding.

  Bilag
  Nuværende tværfaglige og tværsektorielle tiltag.docx
  Muligheder og barrierer for at etablere tværfaglige og eller tværsektorielle tiltag.docx
  Strateginotat for tværsektoriel kompetenceudvikling 14.06.15.pdf

 • Sagsid.: 15/27915, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag tage stilling til, hvornår og hvordan ledere og medarbejdere skal orienteres om borgerens adgang til Care Borgerportal.

  Det er planlagt, at Care Borgerportal har premiere 4. januar 2016 og at Social- & Sundhedsudvalget orienteres 15. december.

  Ledelse & Udvikling anbefaler, at medarbejdere og ledere orienteres hurtigst muligt, så de har mulighed for at drøfte betydningen for den enkelte medarbejder.

  Plan for orientering:

  · I december orienterer afdelingscheferne på afdelingsledermøder

  · Ledere på alle niveauer orienteres via mail 3. december

  · Medarbejdere og ledere orienteres via Dialognet 7. december

  · Medarbejdere orienteres af nærmeste leder senest 22. december

  Indstilling

  Ledelse & Udvikling indstiller,

  At Chefgruppen godkender plan for information.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Udsat.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Drøftelse af deltagelse i Styregruppen for rehabilitering i Social & Sundhed.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  Udsat.

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Egenbetaling for midlertidige ophold.

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Oversigt over lokalebehov decentralt indenfor de næste 2 – 4 år.

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social & Sundhed

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  -

 • Sagsid.: 15/118, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-12-2015

  -