Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2016-02-09 09:00 (4519)

Referat

tirsdag den 09. februar 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Bjarne Ipsen og Lars Harding.
 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag tage stilling til handlingsinitiativer i Social & Sundhed og godkende aktiviteter i forbindelse med bedre anvendelse af Acadre i forvaltningen.

  Baggrunden er, at der i 2015 og fortløbende gennemføres serviceeftersyn på medarbejdernes brug af Acadre. Serviceeftersynet i 2015 viser, at Social & Sundhed kan udnytte Acadre mere optimalt, og at der er en række hurtige gevinster hvis vi arbejde med autoprofiler ved oprettelse af sager og sikkerhed generelt.

  Der vedlægges kommunens ESDH-strategi der beskriver handlingsinitiativer i 2016.

  Ledelse & Udvikling forslår, at Social & Sundhed prioriterer en indsats omkring 1) oprettelse af autoprofiler og 2) sikkerhed forstået som fokus på sikkerhed og lukning af dokumenter og sager. Social & Sundhed deltager endvidere med en superbruger og Acadre underviser i handlingsinitiativer under ”strategiske sammenhænge” med deltagelse i den nedsatte ESDH arbejdsgruppe.

  For at løfte på de ovennævnte 2 indsatsområder foreslår Ledelse & Udvikling at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter og superbrugere fra alle afdelinger. Begrundelsen for at nedsætte arbejdsgruppen er bl.a., at det sikrer ejerskab på de aktiviteter, der skal gennemføres lokalt i afdelingerne i forbindelse med oprettelse af autoprofiler og fokus på sikkerhed. 

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at der nedsættes en ESDH arbejdsgruppe med tovholder fra Ledelse & Udvikling, der udarbejder et forslag til aktiviteter i forbindelse med at gennemføre et serviceeftersyn på anvendelse af Acadre i forvaltningen i forhold til brug af autoprofiler og sikkerhed.

  at der udpeges repræsentanter til arbejdsgruppen.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 09-02-2016

  Arbejdsgruppen består af følgende medarbejdere:

  · Rita Røjkjær, Ledelse & Udvikling, tovholder

  · Anna Marie Bie Lundgaard, Ledelse & Udvikling

  · Anja Hermann, Pleje & Omsorg

  · Peter Stefansen, Sundhed & Forebyggelse

  · Anette Axelsen, Handicap & Psykiatri

  · Karina Ladegaard Andersen, Visitation & Rehabilitering

  · Vita Bonde, Visitation & Rehabilitering

  Arbejdsgruppen er ansvarlig for udarbejdelse og implementering af handleplan. Det fælles arbejde i arbejdsgruppen skal være afsluttet inden påsken 2016.

  Der afrapporteres til Chefgruppen. 

  Bilag
  ESDH-strategi og handlingsinitativer i 2016

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 09-02-2016

  Torben Lindbæk-Larsen orienterede fra møde den 5. februar 2016 vedrørende muligheder for lokalisering i rammer på det tidligere Enstedværk.

  Per Petersen oplyste, at CHK nu er formelt lukket, og at regnskabet for er afsluttet. Der er indgået aftaler med Sønderborg og Haderslev kommuner om salg af ydelser.

  Jakob Kyndal orienterede fra møde den 8. februar 2016 med Advisory Board ved UC Syd og UC Lillebælt om sundhedsprofessionsuddannelserne.  

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 09-02-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 09-02-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Acadre brugerundersøgelse og ny version

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social & Sundhed

  · Review af Business Case til Care 2 (1. marts 2016)

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 09-02-2016

  -