Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2016-03-01 09:00 (4536)

Referat

tirsdag den 01. marts 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende:
 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen besluttede på mødet den 23. februar, at bidrag til udfordringer, som udvalget ikke kan finde løsninger til, skal behandles på Chefmødet den 1. marts 2016.

  Merete Laursen, Budget Social & Sundhed har udarbejdet vedlagte materiale på baggrund af bidrag fra afdelingscheferne til chefgruppens drøftelse. Materialet færdiggøres efter mødet inden fremsendelse til Stab & Analyse senest den 4. marts 2016.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at forslag til opgørelse af udfordringer drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  Drøftet.

  Finansieringsnoter udgår, og materialet tilrettes i forhold til de faldne bemærkninger.

  Bilag
  Samlet opgørelse af udfordringerversion2.xlsx
  Udfordringer 2017 - Bemærkninger til udfordringerversion2.docx

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag behandle anbefalinger og indstillinger fra styregruppen for rehabilitering.

  På styregruppemødet den 29. januar 2016 er der truffet beslutning om bl.a. følgende:

  · udfordringer i forhold til rehabilitering i Social & Sundhed

  · oplæg til og afprøvning af stratificering

  · afprøvning af model for faglig udredning i rehabiliteringsforløb

  · forslag til præcisering og afprøvning af tovholderrolle i rehabiliteringsforløb

  · rehabilitering, Handicap & Psykiatri

  · kulturbærerne.

  Der henvises i øvrigt til vedlagte referat for styregruppemødet den 26. januar 2016.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at styregruppens anbefalinger og indstillinger godkendes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  Godkendt.

  Chefgruppen beder styregruppen om et oplæg til fælles indsatser for de nøglepersoner, der fremover skal varetage særlige opgaver i forhold til rehabilitering.

  Referater fra styregruppemøder fremsendes fremover til Chefgruppens medlemmer til orientering.

  Bilag
  Referat 3. møde 29/1-16 i styregruppen for rehabilitering

 • Sagsid.: 13/17891, Sagsinitialer: HKN

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag drøfte, kommentere og tage notat med afslutning af Care2 business case 2013 til efterretning.

  Begrundelsen er at, det er nødvendig at afslutte den oprindelige business case 2013 på det eksisterende datagrundlag og, i forbindelse med overgang til KMD Nexus, at etablere en ny baseline og en ny fremadrettet business case. Den nye baseline og business case udarbejdes i foråret 2016.


  I 2013 udarbejdede Social og Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune (dengang Sundhed og Omsorgsforvaltningen) en business case forud for udbud af forvaltningens it-fagsystem. Business casen blev behandlet i Økonomiudvalget som grundlag for den økonomi der blev afsat til anskaffelse af et nyt it-fagsystem og til løbende drift. Dette notat præsenterer en gennemgang (review) af business casen set med den aktuelle viden 3 år efter om resultat, økonomi og forløb af processen omkring anskaffelse af et nyt it-fagsystem.

  Det gennemførte forløb med forsinkelser, tillægsaftaler og overgang til KMDnexus har givet en række udfordringer i forhold til at afslutte den udarbejdede business case. Det har bl.a. været vanskeligt at identificere og realisere de, i business casen, fremførte gevinster. Forløbet har haft konsekvenser for betalingsaftalen og får til konsekvens at Social og Sundhed i 2016 og 2017, imod forventning, skal implementere et nyt it-fagsystem.

  Gennemgangen af business case 2013 viser, at anskaffelse og implementering af Care2 samlet set over 3 år har kostet forvaltningen 4,1 mio. kr.

  Ledelse & Udvikling eftersender mandag notatet med ”Review af business case for It-udbud 2013 i Social og Sundhed”.

  Ledelse & Udvikling anbefaler at chefgruppens medlemmer læser notatet fordi, det en god opstart/forberedelse  til den proces, der stater op den 9. marts i forbindelse med implementering af KMDnexus.  Notatets indhold giver anledning til bl.a. at drøfte, hvordan vi i forbindelse med KMDnexus bliver bedre til at identificere, dokumentere og realiserer de gevinster der måtte fremkomme.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at notat ”Review af business case for it-udbud 2013 i Social og Sundhed” tages til efterretning. 

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  Taget til efterretning.

  Der følges først op på business case i forbindelse af aflæggelse af anlægningsregnskab for Care 2; forventeligt i 2017. Grundlaget vil være en ny business case udarbejdet i forbindelse med implementeringen af KMD Nexus.

  Tabellerne uddybes og præciseres og fremsendes til Chefgruppen.

  Bilag
  Review af Business Case IT-udbud Sundhed & Omsorg

 • Sagsid.: 16/7152, Sagsinitialer: mpo

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal chefgruppen tage stilling til initiativer i forbindelse med opstart af lederdialognet og indgangen tværgående dialog på dialognet.

  Som en del af måleemne 6 i virksomhedsaftalerne 2016 er der etableret et lederdialognet og en tværgående dialog-indgang.

  Lederdialognet er et dialognet, hvor ledere i Social & Sundhed kan dele viden og erfaring på tværs og give hinanden sparring. 

  Tværgående dialog er en indgang, hvor alle medarbejdere i Social & Sundhed kan indgå i dialog og kommunikere på tværs af afdelinger.  Begge initiativer er tilgængelige på dialognet.

  Næste skridt er at skabe indhold og aktivitet på de nye muligheder.  Chefgruppen bør være initiativtagere og rollemodeller ved at bruge de nye muligheder i deres kommunikation.

  For at implementere lederdialog foreslår Ledelse & Udvikling følgende tiltag:

  · Lederdialognet indtænkes som central kommunikationskanal til ledere i Social & Sundhed i forhold til løbende information og i større projekter, forandringer eller beslutninger.

  · Nyheder og informationer versioneres/vinkles, så de målrettes lederne

  · Der udarbejdes et kort nyhedsbrev til lederdialognet efter hvert chefgruppemøde med informationer til lederne

  · Chefgruppen og udvalgte ledere tager initiativer til og offentliggør emner, som lægger op til inspiration og sparring via lederdialognet. Det kan være emner som gode historier, eksempler på hvordan lederne får den rehabiliterende fra hjerne og hjerte til benene, inspiration til chefgruppen inden beslutning om nye tiltag og lign.

  · Der udarbejdes en kort videoupdate eller nyhed efter møder i ledergruppen for Social & Sundhed. Video kan være sammenklip af et oplæg på mødet eller en kort opsamling fra chefgruppen.

  · Ledernetværkene opfordres til at bruge lederdialognet til at dele erfaringer og drøftelse med hinanden på tværs af netværk eller efterlyse sparring fra andre netværk omkring tværgående emner.

  · At der er på to gange om året drøftes i  ledergruppen for Social & Sundhed hvilke emner eller informationer, der er relevant at formidle via lederdialognet.

  For at få gang i den tværgående dialog tager chefgruppen initiativ til at starte en dialog om relevante emner. I første om gang bør der offentliggøres et nyt dialogemne 1 gang månedligt i 2016 med start medio marts. Det kan være emner, som:

  · Den rehabiliterende tilgang – hvordan omsætter du den rehabiliterende til gang til handlinger i din hverdag – kom gerne med konkrete eksempler? Hvad har du altid gjort,  som er i tråd med den rehabiliterende tilgang? Hvad har du ændret?

  · Den gode historie – fortæl en god historie fra din hverdag om, hvordan du lykkes med kerneopgaven eller visionen?

  · Aktuelle emner som f.eks. værdighed. Hvad forstår du ved et værdigt ældreliv og hvordan kan de komme til udtryk hos os i Aabenraa Kommune?

  Indstilling

  Afdelingschefen for Ledelse & Udvikling indstiller,

  at chefgruppen drøfter og beslutter, hvordan chefgruppen understøtter implementeringen af initiativerne.  

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  Fortsat behandling på næstkommende Chefmøde. Sagen forelægges sammen med opdateret statistik i anvendelsen af Dialog-Net.

  Bilag
  Lederdialognet og tværgående dialog

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  Chefgruppens møde den 8. marts 2016 aflyses. Chefmødet den 15. marts 2016 flyttes til kl. 14.30 – 17.30.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social &Sundhed

  · Fælles kompetenceudvikling i 2016

  · Revitalisering af ledernetværk

  · Status på indarbejdelse af Effekt- og Resultatmåling i Ledelsesinformationen.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 01-03-2016

  -