Politisk mødekalender, deadlines og proces for dagsorden.

2016-04-05 09:00 (4601)

Referat

tirsdag den 05. april 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 444
Udvalg: Chefgruppen, Social & Sundhed
Medlemmer: Jakob Kyndal, Lars Harding Hansen, Per Petersen, Michael Metzsch, Torben Lindbæk-Larsen, Merete Laursen, Tommy German Svendsen, Bjarne Ipsen
Fraværende: Afbud: Per Petersen.
 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag gøre status på arbejdet med budget 2017 – 2020 i april og maj med henblik på aftale om leverancer til udvalgsmøderne i maj.

  Merete Laursen medbringer opdateret køreplan for arbejdet til mødet.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at leverancer vedrørende budgetoplæg m.v. fastlægges.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  Den omdelte køreplan tilrettes i forhold til de faldne bemærkninger.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag tage stilling til fordeling af midler til kompetenceudvikling – kto. 06.

  Forslaget er samme fordelingsnøgle som i 2015 med 250.000 kr. til Visitation & Rehabilitering, 100.000 kr. til Ledelse & Udvikling og resten af midlerne centralt.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at midler til kompetenceudvikling – kto. 06 fordeles som foreslået.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  Godkendt.

  Prioritering af de samlede midler tages op på næste chefmøde.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag drøfte input til udarbejdelsen af et nyt kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Forebyggelse og Misbrug.

  I forbindelse med behandlingen af evaluering af de to § 17, stk. 4 udvalg besluttede Økonomiudvalget den 17. marts 2016, at der skal udarbejdes et oplæg til nyt kommissorium med henblik på beslutning om udvalget vedrørende Forebyggelse og misbrug skal fortsætte med et justeret kommissorium.

  Drøftelsen skal omhandle forslag til opgaver og sammensætning; herunder især sammensætning med eksterne medlemmer.

  Kommissorium for det tidligere udvalg er vedlagt.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at forslag til opgaver og sammensætning i et nyt kommissorium drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  Drøftet.

  Chefgruppen peger foreløbig på følgende emner:

  · Forebyggelse af demens

  · Tværgående rehabilitering

  · Byer i bevægelse – fremtidens fællesskaber

  · Styrkelse af ungeindsatsen

  · Tværgående sundhedsplan.

  Bilag
  Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug

 • Sagsid.: 16/13988, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag forholde sig til økonomiudvalgets beslutning i sag 16/2163, hvor økonomiudvalget har  besluttet, at der skal drøftes, om der er andre emner, der skal indgå i frikommuneforsøg; fx fritagelse for visitationsreglerne vedr. frit valg på ældreområdet og tilkøbsmuligheder for ekstra ydelser.

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave et forsøg inden for en fælles ramme. Det er ikke et krav, at alle kommuner i et netværk gennemfører det samme forsøg. Men tanken er, at kommuner i netværket inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden.

  Målsætningen er, at der udpeges 5-7 kommunale netværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.

  Ansøgningsfristen for at deltage i frikommuneforsøg er 1. juni 2016.


  Direktionen har drøftet emner for frikommuneforsøg og anbefaler, at Aabenraa Kommune arbejder videre med integrationsindsats som et emne for frikommuneforsøg i samarbejde med andre kommuner. Der er endnu ikke taget kontakt til andre kommuner.

  KL har besluttet at understøtte etableringen af netværk om frikommuneforsøg ved at søge at samle interesserede kommuner omkring en række temaer. KLs koordination er et tilbud til de kommuner, der har et forslag til et forsøg, men som ikke har samlet en kreds af kommuner omkring det. Aabenraa Kommune har kontaktet KL for at forhøre sig om deltagelse i netværk.

  Ud over at der er besluttet at arbejde videre med integrationsindsatsen har Social & Sundhed fået henvendelse fra 2 kommuner; Odense og Vejen om deltagelse i fælles projekter. Projekterne fremgår af bilag.

  Ligeledes har forvaltningen gennemgået KL liste over forslag og tilkendegivet, hvad der ville være interessant.

  Forvaltningen har set på de 2 emner, som økonomudvalget besluttede, skulle belyses, dette fremgår ligeledes af bilag.

  Temaerne er:

  • Indsats omkring borgere som har været længere tid på forsorgshjem
  • Salg af tilkøbsydelser i hjemmeplejen
  • Fastholdelse i personlig hygiejnesituationer jfr. servicelovens §126a:
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke – servicelovens §129.
  • Velfærdsteknologiske tiltag
  • Udfordring af BUM
  • Mulighed for at flytte borgere fra en boenhed til en anden
  • Undtagelse for reglerne om handelsnavn på medicin
  • Anvendelse af busser fritaget for afgift
  • Forsøg med borgerstyring på § 85

  Det er Bjarnes Ibsens opfattelse, at udbyttet af arbejdet er tvivlsomt i forhold til udbyttet.

  Indstilling

  Afdelingschefen for Visitation & Rehabilitering indstiller,

  at chefgruppen drøfter og tager stilling til yderligere emner.

  at en sag forelægges på udvalgsmøde i maj.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  Der forberedes en sag til politisk behandling med følgende forslag:

  · Indsats omkring borgere som har været længere tid på forsorgshjem

  · Salg af tilkøbsydelser i hjemmeplejen

  · Fastholdelse i personlig hygiejnesituationer jfr. servicelovens §126a

  · Udfordring af BUM - Forsøg med borgerstyring på § 85

  · Mulighed for at flytte borgere fra en boenhed til en anden.

  med indstilling om, at der arbejdes videre med 1 – 2 af forslagene.

  Bilag
  Bruttoliste fra KL Frikommune forsøg

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Chefgruppen skal i denne sag aftale endelig arbejdsdeling i forhold til punkt 5 og 6 på dagsorden for ledermødet den 7. april 2016.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at endelig arbejdsdeling i forhold til ledermødet aftales.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  Drøftet.

  Det blev aftalt, at afdelingscheferne faciliterer drøftelserne om budget 2017 – 2020 med fokus på følgende emner:

  · Administrative fællesskaber – synergier

  · VT (eks. Dosecan) i anvendelse i driften

  · Effekt af indsatser

  · Investeringsstrategi - § 85

  Driftscheferne fremsender 1 dias med status på 1% besparelse.

  Bilag
  Bred ledergruppe Social & Sundhed - dagsorden 7. april 2016..ppt

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Der er aftalt et statusmøde den 19. april 2016 vedrørende samarbejdet mellem forvaltningen og budgetafdelingen. Som aftalt på forrige chefmøde kommer afdelingscheferne med input til mødet.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  at input til statusmøde med afdelingschefen for Budgetafdelingen drøftes.

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  Drøftet.

  Input fra afdelingscheferne sendes til direktøren.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  Jakob Kyndal orientere om mulige afleveringsforretninger og opgaveoverdragelser i forbindelse med Torben Lindbæk-Larsens fratrædelse som ældrechef.

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  · Aabenraa Kommunes tilbud i forhold til den gerontopsykiatriske borger.

  · Status på Social & Sundheds digitaliseringsstrategi.

  · Temamøde om Chefgruppens virke som strategisk ledelsesteam.

  · Strategiske pejlemærker og strategiimplementering/-eksekvering.

  · Månedlig status på udarbejdelse af LIS-rapporter fra 1. juni.

  · Oplæg vedr. operationalisering og prioritering af indsatser som led i implementering af ny Sundhedsaftale.

  · Status på økonomisk ledelsestilsyn

  · Sygeplejen – implementering på tværs

  · Digitalisering af ældreområdet

  · Opfølgning på Lederkonference 2015 for Social &Sundhed

  · Fælles kompetenceudvikling i 2016

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  -

 • Sagsid.: 16/575, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Chefgruppen, Social & Sundhed den 05-04-2016

  -