Administrationsbachelorpraktikanter

For at synliggøre kommunen som en attraktiv praktikplads for administrationsbachelorstuderende og give dem mulighed for at afprøve og styrke deres erhvervskompetencer tager vi imod 2-3 praktikanter årligt i administrationen.

Indhold

  Det er Personaleafdelingen, der koordinerer og planlægger praktikforløbene i samarbejde med de respektive afdelinger. Placering af praktikanten sker via henvendelse til afdelingschefkredsen hvert år i september. Hvis flere afdelingschefer ønsker praktikanter, foretages den endelige prioritering af personalechefen.

  Formålet med uddannelsen til administrationsbachelor er at kvalificere den studerende til selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer at løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer inden for de rammer, der til enhver tid gælder i den offentlige sektor.

  Uddannelsen placerer sig i feltet mellem de kontoruddannede og akademikerne. Kombinationen af teoretisk viden og praksisnær tilrettelæggelse af undervisningen klæder administrationsbachelorerne på til at løfte en bred vifte af opgaver i kommunens administration – både driftsopgaver og mere analytiske og udviklingsprægede opgaver.

  Praktikmodulet retter sig mod at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed samt udvikling af professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende inden for uddannelsens faglige felt.

  Mål for læringsudbyttet
  Viden

  Den studerende

  • har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske rammer
  • har viden om egen faglighed og dens betydning i et tværsektorielt samarbejde
  • har forståelse af opgaveløsning i praksis

  Færdigheder
  Den studerende

  • kan anvende den tilegnede viden til vurdering af praksis
  • kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller

  Kompetencer
  Den studerende

  • kan selvstændigt håndtere komplekse og udviklingsorienterede samspil i studie- og arbejdssammenhænge
  • kan selvstændigt tilrettelægge et undersøgelsesdesign
  • kan identificere eget behov for ajourføring af viden

  Praktikforløbet gennemføres i uddannelsens 6. semester og omfatter 18 ugers praktik á 37 timer. Praktikken er placeret i perioden 1. februar til 1. juni.

  Praktikanten skal have tilknyttet en vejleder på praktikstedet, der af UC Syddanmark betegnes ekstern vejleder, og som er Aabenraa Kommunes kontaktperson til uddannelsesinstitutionen. Vejlederen skal være en faglig kvalificeret medarbejder med erfaring fra arbejdet inden for studieretningen, og som dermed kan yde professionsrettet vejledning.

  De opgavetyper, der kan ligge i praktikken, er eksempelvis

  • Sagsfremstilling
  • Sagsbehandling
  • Undersøgelse og analyser
  • Projekter og processer
  • Organisationsudvikling
  • Vejledning
  • Sekretariatsbetjening

  Praktikanten bør så vidt muligt indgå på lige fod med andre ansatte og skal have pc, internetadgang, skrivebord og andet nødvendigt apparatur. De opgaver eller det projekt, praktikanten arbejder med, kan ikke strække sig ud over praktikperioden.

   

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk