Personalepolitik, whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Folketinget har vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven træder i kraft den 17. december 2021.

Ifølge loven skal alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte, etablere en intern whistleblowerordning.

Loven omfatter en række forhold som fx:

 • Overtrædelse af tavshedspligt
 • Misbrug af økonomiske midler
 • Tyveri
 • Svig
 • Underslæb, bedrageri og beskikkelse
 • Seksuel chikane
 • Anden grov chikane på arbejdspladsen.

Loven beskytter whistleblower mod bl.a. repressalier når der indberettes forhold som er blevet gjort bekendt i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter og oplysningen er omfattet af lovens anvendelsesområde.

I Aabenraa Kommune

Økonomiudvalg har besluttet, at opgaven skal løses af en ekstern tredje part.

Der er etableret en digital indberetningsportal ”Whistleblowerportalen” i samarbejde med Advokatfirma Horten.

Indberetninger er ikke anonyme, men whistleblowers beskyttelse er sikret.

 

Du kan som medarbejder lave din indberetning via dette link.

FQA

 • Indberetningen skal foretages skriftligt via Whistleblowerportalen

 • Det kan alle medarbejdere ved Aabenraa Kommune uanset om de er på fuldtid, deltid, timebetalt eller månedslønnet. Det gælder også vikarer.

  Herudover omfatter whistleblower ordningen følgende eksterne persongrupper:

  -Ledelsen, herunder ikke-ledende medlemmer

  -Enhver, som arbejder under tilsyn og ledelse af samarbejdspartnere, underleverandører og leverandører

  -Selvstændigt erhvervsdrivende

  -Frivillige

  -Lønnede og ulønnede praktikanter

  -Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt.

  -Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen..

 • Enhver overtrædelse af lovgivningen, der stammer fra EU-retten inden for følgende områder:

  - Tilbudsgivning og offentlig udbud

  - Finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

  - Produktsikkerhed og -overensstemmelse

  - Transportsikkerhed

  - Miljøbeskyttelse

  - Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed

  - Fødevare og fodersikkerhed, syresundhed og dyrevelfærd

  - Folkesundhed

  - Forbrugerbeskyttelse og investorbesyttelse, herunder fx i den finansielle sektor

  - EU konkurrenceret of statsstøtteregler

  - Selskabsskat

   

 • Oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, databedrageri, dokumentfalsk, Hacking og aflytning af samtaler mellem andre, Afpresning og beskikkelse m.v.

   

  Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning herunder Lovgivning om magtanvendelse, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Skattelovgivningen, Bogføringsloven, Tilsidesættelse af lovbestemt handlepligt, samt efter omstændighederne, fx lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportgruppen eller beskyttelse af natur og miljø mv.

   

 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen, proportionalitet, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

  Sexichane og andre former for grov chikane på arbejdspladsen fx på grund af race, køn, sprog, formueforhold, nationale eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

  Tilsidesættelse af faglige standarder, der fx vil kunne medføre en risiko for personens sikkerhed og sundhed

  Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring

  Særlige tilfælde hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici og dermed udgør et alvorligt forhold.

 • Alle indberetninger behandles strengt fortroligt og Aabenraa Kommune har udpeget Horten Advokatpartnerselskab til at screene alle indberetninger for, om de er omfattet af ordningen og om indberetningerne bør undersøges nærmere.

  Når en indberetning kommer ind og skal screenes, giver Horton adgang til Aabenraa Kommunes whistleblowerteam, som består af Personalechef Jakob Kirkegaard og Chef for Byråds og direktionssekretariatet Thomas Outzen Kruse.

 • Whistleblower får straks efter indgivelsen af indberetningen en bekræftelse på, at den er modtaget via portalen.

  Whistlebloweren har ret til, at blive orienteret om sagens behandling og eventuelle udfald heraf.

  Whistleblower der indberetter i god tro, er beskyttet mod reprasalier