Barsel og adoption

Information omkring fravær i forbindelse med barsel og adoption.

Familie

Indhold

  Barsel og Adoption

  Denne side henvender sig både til ledere og medarbejdere. Nederst på siden er det primært til ledere.  

  Til dig som skal være forældre  

  Mor: senest 3 måneder før forventet termin, skal du som mor anmelde din graviditet. Dokumentation for forventet terminsdato (ultralydsfastsat termin) vedhæftes. Er terminsdatoen f.eks. en tirsdag kan barsel tidligst starte en onsdag 8 uger før.  Hvis du bliver syg med graviditetsgener, før den ultralydsfastsatte terminsdato er kendt, så skal anmeldelsen indsendes uden dokumentation for den ultralydsfastsatte terminsdato, og under bemærkninger skrives, at dokumentation for forventet terminsdato indsendes senere.
  Du skal indgå en barselsaftale med din plan for barsel og ferie senest 6 uger efter fødsel med din leder

  Far: Hvis du som far eller medmor vil holde orlov i de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om hvornår, du vil holde forventet orlov og hvor længe. Dette gælder også, hvis du skal holde overdraget orlov inden for de første 10 uger. (Varsle det). Du skal indgå en barselsaftale med præcise datoer for dit orlov senest 6 uger efter fødsel med din leder. 

  Barsel (mor)

  Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har du ret til fuld løn under sygdom. Det er ikke afgørende, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden, men det er en forudsætning for retten til fravær med løn, at du undersøges eller behandles. Det er en lægelig vurdering, om der er tale om et sygeligt forhold. Der kan evt. indgås aftale efter lov om sygedagpenge, §56 hvis betingelserne er opfyldt.

  En kvindelig ansat der skal til graviditetsundersøgelse, skal så vidt muligt planlægge dette uden for almindelig arbejdstid. Er det ikke muligt at planlægge graviditetsundersøgelse uden for almindelig arbejdstid, har den kvindelige ansat kun ret til fravær med løn så længe fraværet er foreneligt med arbejdspladsen. 

  Hvis du bliver syg med graviditetsgener, før den ultralydsfastsatte terminsdato er kendt, så skal anmeldelsen indsendes uden dokumentation for den ultralydsfastsatte terminsdato, og under bemærkninger skrives, at dokumentation for forventet terminsdato indsendes senere. Hvis din læge angiver særlige skånehensyn, som din leder kan opfylde ved omplacering eller andre opgaver, skal dette ske i videst muligt omfang for at fastholde dig på arbejdspladsen.

  Retten til fuld løn under orlov er betinget af, at Aabenraa Kommune, kan få udbetalt de fulde dagpenge, som du ellers vil have ret til efter barselsloven. Som mor har du som udgangspunkt kun ret til 24 ugers orlov, hvoraf 20 uger vil være med løn.
  Hvis begge forældre er kommunalt ansatte har I derudover tilsammen 6 uger med løn som I kan fordele mellem jer. Som kommunalt ansat har du ret til 26 uger med løn. For at udnytte den fulde lønret vil det kræve, at far/medmor overfører minimum 2 ugers orlov til mor. 

  Særlige omstændigheder

  Du kan muligvis få tildelt mere orlov, hvis

  • far/medmor er selvstændig
  • hvis I ikke bor sammen ved fødslen
  • hvis du er soloforælder
  • hvis du får trillinger, firlinger mv.
  • hvis den anden forælder ikke er socialt sikret i Danmark

  Kontakt Udbetaling Danmark for yderligere information. 

   

  Barselsaftale skal indsendes senest 6 uger efter fødsel. Hvis barnet indlægges indenfor de første 46 uger og på et tidspunkt hvor du er den orlovshavende forælder, kan din orlov forlænges. Du skal uploade brevet fra hospitalet på borger.dk og modtager derefter bekræftelse på ændret orlovsperiode fra Udbetaling Danmark. Denne bekræftelse skal vedhæftes barselsaftalen. Hvis indlæggelsen sker på et senere tidspunkt, kontakt da team barsel.

  Du finder blanketten længere nede på siden der hedder "Lønmodtageren meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption - nye regler. Barselsaftale skal indsendes senest 6 uger efter fødsel.

  Er din aftale godkendt, så har du kun ret til at ændre din aftale med samme varsel som ovenfor med mindre der er indtruffet omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde orloven som først varslet. Du vil dog kunne aftale en ændring med din leder.

  Retsbaseret udskydelse af orlov:

  Som mor har du ret til at udskyde op til 5 ugers orlov. Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. 
  Som beskæftiget lønmodtager har du garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler orloven og længden af orloven til din arbejdsgiver senest 8 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom du har skiftet arbejdsgiver. Den udskudte orlov kan først afholdes efter barnet er fyldt 1 år. Orloven skal holdes samlet, og skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år. 

  Aftalebaseret udskydelse af orlov:

  Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan du udskyde op til 5 uger ud af dine 24 ugers orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov. Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal være holdt inden barnet fylder 9 år og behøver ikke blive holdt samlet. Du har dog ingen garanti for at kunne holde orloven senere. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

  Barsel (far)

  Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har du ret til fuld løn under sygdom. Det er ikke afgørende, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden, men det er en forudsætning for retten til fravær med løn, at du undersøges eller behandles. Det er en lægelig vurdering, om der er tale om et sygeligt forhold. Der kan evt. indgås aftale efter lov om sygedagpenge, §56 hvis betingelserne er opfyldt.

  Du har som far eller medmor i forbindelse med dit barns fødsel ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 10 uger efter fødslen. De 2 ugers orlov skal gives i sammenhæng, men kan efter aftale med arbejdsgiveren afholdes som ikke-sammenhængende perioder inden for de første 10 uger efter fødslen.

  Din ret til løn under orlov er afhængig af, om mor også er kommunal ansat (og dermed omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager 05.13).

  Retten til fuld løn under orlov er betinget af, at Aabenraa Kommune kan få udbetalt de fulde dagpenge, som du ellers vil have ret til efter barselsloven.
  Som far har du som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov, hvoraf 7 uger er med løn. Hvis begge forældre er kommunalt ansatte har I derudover 6 uger med løn som I kan fordele mellem jer.

  Du kan muligvis få tildelt mere orlov, hvis

  • Mor er selvstændig
  • hvis du får trillinger, firlinger mv.
  • hvis den anden forælder ikke er socialt sikret i Danmark

  Kontakt Udbetaling Danmark for yderligere information. 

  Du finder blanketten længere nede på siden der hedder "Lønmodtageren meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption - nye regler. Barselsaftale skal indsendes senest 6 uger efter fødsel.

  Er din aftale godkendt, så har du kun ret til at ændre din aftale med samme varsel som ovenfor med mindre der er indtruffet omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde orloven som først varslet. Du vil dog kunne aftale en ændring med din leder.

  Retsbaseret udskydelse af orlov:

  Som far har du ret til at udskyde op til 5 ugers orlov. Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. 
  Som beskæftiget lønmodtager har du garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler orloven og længden af orloven til din arbejdsgiver senest 8 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom du har skiftet arbejdsgiver. Den udskudte orlov kan først afholdes efter barnet er fyldt 1 år. Orloven skal holdes samlet, og skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år. 

  Aftalebaseret udskydelse af orlov:

  Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan du udskyde op til 5 uger ud af dine 24 ugers orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov. Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal være holdt inden barnet fylder 9 år og behøver ikke blive holdt samlet. Du har dog ingen garanti for at kunne holde orloven senere. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

  Andet fravær

  Samme regler som ved mor og far gælder for adoptanter – dog ikke perioden før fødsel.
  Kontakt Udbetaling Danmark eller team barsel for yderligere informationer 

  Omsorgsdage
  Du har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn. Formålet med omsorgsdagene er, at drage omsorg for barnet. Retten til omsorgsdage gælder til og med det kalenderår, hvor dit barn fylder 7 år.

  Omsorgsdagene kan holdes som hele eller halve dage.

  Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Betingelsen er at barnet skal have ophold hos dig. Både mødre og fædre har ret til omsorgsdage.

  Varsling af omsorgsdage
  Du skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af omsorgsdage skal du tage hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når dit barn er syg vil retten til fravær være en afvejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder m.v.

  Omsorgsdage tildelt ved fødsel:
  Det er muligt at få overført omsorgsdage for det barn der er født i indeværende kalenderår til afholdelse året efter, også selvom afholdelse af barsel ikke forhindrer, at omsorgsdagene kan afholdes.

  Overførsel af omsorgsdage (søskende)
  Det er som udgangspunkt ikke muligt at overføre omsorgsdage for søskende, medmindre du har været fraværende i et helt kalenderår pga. barsel og dermed har været helt afskåret for, at afholde omsorgsdagene. 

  Sygdom på omsorgsdage
  Hvis du bliver syg, før omsorgsdagen er begyndt, kan du udskyde omsorgsdagen til senere brug. Hvis du bliver syg under afholdelse af omsorgsdagen vil omsorgsdagen(e) være brugt.

  Omsorgsdage ved fratrædelse
  Du kan ikke få omsorgsdage udbetalt, hvis du ikke har brugt dem, når du fratræder din stilling.
  Du kan kun bruge sine omsorgsdage én gang i løbet af et kalenderåret. Det gælder også, hvis du får ansættelse i flere kommuner i det samme kalenderår.
  Bruger du ikke omsorgsdagene i løbet af året (gælder ikke ved orlov) så bortfalder de ved kalenderårets udløb.

  Du har ret til omsorgsorlov 5 arbejdsdage uden løn hvert kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. december. Du har ikke ret til dagpenge, selv om du ikke får løn under orloven. Hvis du ønsker at holde omsorgsorlov, skal du give din arbejdsgiver besked om det. Du kan holde de 5 dages omsorgsorlov som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

  Din leder har krav på at se dokumentation for, at du kan holde omsorgsorlov. Det vil sige, at din leder kan beslutte, at du skal have dokumentation fra en læge eller et sygehus, der bekræfter, at den person, som du skal hjælpe, har behov for væsentlig omsorg eller støtte pga. sygdom i den periode, hvor du vil holde omsorgsorloven.

  Som forælder kan du have ret til orlov med dagpenge, hvis dit barn er dødfødt eller dør inden det fylder 18 år. Det kaldes sorgorlov.
  Det er en lægelig vurdering, om det er en abort eller dødfødsel. Som udgangspunkt er det en abort indtil fosteret er 22 uger gammelt.
  Du har ret til 26 uger med løn fra dagen efter. Du skal opfylde beskæftigelseskravet for at kunne være omfattet af reglerne om sorgorlov. 

  Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt.

  Medarbejderen har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn (under 14 år) indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse. Det gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Gælder ikke ambulante indlæggelser. Hvis begge forældre er kommunalt ansatte, kan fraværet for begge forældre tilsammen ikke overstiger 10 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Din leder kan kræve, at du skal aflevere dokumentation for hospitalsindlæggelse. 

  Hvis du er forælder til alvorligt sygt barn under 18 år, har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få dagpenge efter §26 i barselsloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed.

  • §26 i Barselsloven angiver som betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det.

  Udbetaling Danmark træffer den endelige afgørelse om hvorvidt du er berettiget til dagpenge efter barselslovens §26, og dermed løn, som lederen kan begrænse til 1 måned.

  Kravet om en sygeperiode på 12 dage eller mere gælder ikke ved hospitalsophold for børn af enlige forsørgere, men der kan være særlige omstændigheder, som du skal afklare ved Udbetaling Danmark, da Udbetaling Danmark træffer denne afgørelse.

  Du har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvortil din bopælskommune yder tabt arbejdsfortjeneste, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som i henhold til Lov om social service §42 er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Kontakt din bopælskommune for vejledning til at søge tabt arbejdsfortjeneste.

  Ansatte kan få bevilget plejevederlag i henhold til §119 i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Såfremt der bevilges plejevederlag, har den ansatte ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren er efter lov om social service berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag, når der udbetales løn.

  Når du ønsker at benytte retten til fravær, skal du give din leder meddelelse om det forventede tidspunkt for påbegyndelse og forventet varighed af plejeorloven. Dette skal ske senest samtidig med indgivelse af ansøgning til den kommune, hvor din nærtstående er bosat. Hvis tidspunktet for fraværets begyndelse udskydes, skal du uden ugrundet ophold give din leder meddelelse om det nye tidspunkt for fraværets begyndelse.

  Senest 2 hverdage efter den nærtståendes død eller hvis plejeforholdet afbrydes skal den ansatte underrette arbejdsgiveren om, hvornår arbejdet genoptages. Den ansatte har pligt til at genoptage arbejdet 14 dage efter den nærtståendes død, medmindre andet aftales.

  Til dig som leder

  Hvis din medarbejder bliver sygemeldt med graviditetsgener, skal fraværet indberettes som graviditetsgener med lønart 527 (nedsat tjeneste) eller lønart 780 (hele dage). Der kan søges refusion ved fravær mere end 4 timer pr. uge, og refusionen tilfalder barselsudligningsfonden, og dermed ikke afdelingen. Der er ingen arbejdsgiverperiode som ved almindelig sygdom (30 dage).

  Hvis fraværet allerede er indberettet i SD som almindelig sygdom, kontakt da din lønkonsulent.

  Hvis din medarbejders læge angiver særlige skånehensyn, som du kan opfylde ved omplacering eller andre opgaver, skal dette ske i videst muligt omfang for at fastholde den gravide på arbejdspladsen.

  Hvis du bliver syg med graviditetsgener, før den ultralydsfastsatte terminsdato er kendt, så skal anmeldelsen indsendes uden dokumentation for den ultralydsfastsatte terminsdato, og under bemærkninger skrives, at dokumentation for forventet terminsdato indsendes senere. Hvis din læge angiver særlige skånehensyn, som din leder kan opfylde ved omplacering eller andre opgaver, skal dette ske i videst muligt omfang for at fastholde dig på arbejdspladsen. Fraværet skal indberettes med lønart 510 (graviditetsundersøgelse med løn). 

  Refusion fra Udbetaling Danmark samt den kommunale barseludligningsfond:

  Sygemeldt med graviditetsgener: 0%

  8.-5. uge før forventet fødsel: 0% 

  4.-0. uge før forventet fødsel: 100%

  Lønperioden efter fødsel: 100%                             

  Dagpengeperiode efter fødsel, hvor der fortsat sker indbetaling til pension: 0%

  Hvis den ansatte er forældre til et alvorligt sygt barn, har den ansatte ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få dagpenge efter §26 i barselsloven er opfyldt. Der udbetales dagpengerefusion til arbejdsgiveren. Udbetaling Danmark træffer den endelige afgørelse om hvorvidt den ansatte er berettiget til dagpenge efter barselslovens §26, og dermed løn, Du kan begrænse lønretten til 1 måned pr. barn pr. år. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed.

  Der skal ske indberetning i SD med lønart 772 – alvorligt sygt barn.

  Din medarbejder har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn (under 14 år) indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse. Det gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Gælder ikke ambulante indlæggelser.
  Hvis begge forældre er kommunalt ansatte, kan fraværet for begge forældre tilsammen ikke overstiger 10 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Du kan som leder, kræve, at din medarbejder skal aflevere dokumentation for hospitalsindlæggelse. 

  Der skal ske indberetning i SD med lønart 771 - Barns hospitalsindlæggelse 

  Anmeldelse af graviditet
  Varsling af barsel (udfyldes af far/medmor)
  Barselsaftale - kun mor er kommunalt ansat
  Barselsaftale far/medmor - Kun far er kommunalt ansat
  Aftalebaseret udskudt orlov
  Barselsaftale - begge forældre kommunalt ansat