Sygefravær

På denne side kan du finde information om nogle af de spørgsmål, der måske melder sig, når du er sygemeldt.

Indhold

  Læs bl.a. Aabenraa Kommunes del-politik for forebyggelse af sygefravær og se mere om sygefraværssamtaler, lægeerklæringer og jobcentrets rolle.

  Tilsvarende denne side er der udarbejdet en side for lederne, hvor nogle af punkterne nedenfor er uddybet yderligere. Se mere her.

  Undersøgelser viser, at jo længere tid du er væk fra dit arbejde, jo vanskeligere er det at komme tilbage. Vi vil derfor arbejde på at holde kontakten med dig – alt sammen for at styrke dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet.

  Sygdom

  Find svar på dine spørgsmål om sygefravær - Klik på overskrifterne nedenfor for at læse mere om de enkelte punkter.

  Aabenraa Kommunes del-politik for forebyggelse af sygefravær beskriver, hvilke målsætninger der er for at forebygge og nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere i Aabenraa Kommune. I retningslinjerne kan du læse, hvordan sygefraværet håndteres, herunder hvornår du indkaldes til sygefraværssamtale, indhentning af lægeerklæringer og samarbejdet med jobcentret.

  Læs del-politikken og retningslinjerne her.

  Er du blevet syg, skal du hurtigst muligt give besked til din arbejdsplads. Vær opmærksom på de regler, der er aftalt på din arbejdsplads. Spørg din leder, hvis du har spørgsmål hertil. 

  Dokumentation

  Når du er fraværende på grund af sygdom, har din arbejdsgiver/leder ret til at bede om dokumentation for din sygemelding. Der er forskellige former for dokumentation afhængig af din situation. F.eks. en mulighedserklæring, en friattest eller en varighedserklæring. Læs mere om de forskellige lægeerklæringer under punktet ”Lægeerklæringer” nedenfor. Det er arbejdspladsen, der afholder udgifterne til lægeerklæringen.

  Det er vigtigt, at dit sygefravær indberettes hurtigst muligt – og gerne allerede på første sygefraværsdag. Når du igen er rask, indberettes sidste sygefraværsdag. Afklar med din leder, hvordan I gør på din arbejdsplads, herunder om du selv eller din leder/administrativ medarbejder indberetter dit sygefravær.  

  Hvis du selv indberetter dit sygefravær

  Registrering af fravær sker via SD Løn. Afhængig af den aftalte procedure på den enkelte arbejdsplads kan du som medarbejder registrere dit fravær via medarbejdernet.dk eller via Appen "Min Løn".

  Hvis du har spørgsmål til registrering af sygefravær, kan du kontakte din leder.

  Du skal raskmelde dig i forhold til de regler, der er aftalt på din arbejdsplads.

  Har du spørgsmål, så kontakt din leder.

  Har du været sygemeldt i længere tid, og har du eller din arbejdsplads modtaget sygedagpengerefusion, skal du være opmærksom på, at raskmelde dig på ”min side” på jobnet.dk.

  Når du har været sygemeldt i mere end 1 uge, skal der ske en opfølgning på sygefraværet, herunder en drøftelse af sygefraværets forventede varighed og dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet.   

  Har du været sygemeldt udover 14 dage, skal der igen ske en opfølgning. Sygefraværet forventede varighed og mulighederne for tilbagevenden til arbejde drøftes igen. Kontakten mellem dig og din leder fortsætter i hele sygefraværsperioden. Det er din leders ansvar at aftale med dig, hvordan kontakten holdes.

  Læs også om sygefraværssamtalen nedenfor.

  Senest fire uger efter din første sygedag, skal din leder indkalde dig til en sygefraværssamtale. Formålet med sygefraværssamtalen er, at I sammen ser på mulighederne for, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet.

  Bisidder

  Du er velkommen til at invitere en bisidder med til samtalen. Se mere under punktet ”Bisidder”.

  Indkaldelse til sygefraværssamtale og referat

  Du indkaldes typisk til sygefraværssamtalen via e-boks. Indkaldelsen indeholder en dagsorden for mødet.

  Efter samtalen udarbejder din leder et referat, der opsummerer det, I har aftalt. Du modtager typisk også referatet via e-boks.  

  Fastholdelsesplan

  Du kan som medarbejder bede om, at du og din leder udarbejder en fastholdelsesplan, hvis du forventer at sygefraværet vil vare mere end 8 uger. Fastholdelsesplanen udarbejdes i forbindelse med en sygefraværssamtale. Se mere under punktet ”Fastholdelsesplan”.

  Mulighedserklæring

  Din leder ønsker måske at indhente en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen anvendes, hvis der i dialogen mellem dig og din leder er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage i sygeforløbet. Mulighedserklæringen udfyldes i forbindelse med en sygefraværssamtale.

  Læs mere under punktet ”Lægeerklæringer”.

  Har du haft flere sygefraværsperioder indenfor kort tid - fx 3 fraværsperioder indenfor 6 måneder – kan din leder indkalde dig til en sygefraværssamtale. Formålet er at afklare, om dit sygefravær er relateret til dit arbejde, og hvad arbejdspladsen eventuelt kan gøre for at mindske dit sygefravær.

  Bisidder

  Du er velkommen til at invitere en bisidder med til samtalen. Se mere under punktet ”Bisidder”.

  Indkaldelse til sygefraværssamtale og referat

  Du indkaldes typisk til sygefraværssamtalen via e-boks. Indkaldelsen indeholder en dagsorden for mødet.

  Efter samtalen udarbejder din leder et referat, der opsummerer det, I har aftalt. Du modtager typisk også referatet via e-boks. 

  Mulighedserklæring

  Din leder ønsker måske at indhente en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen anvendes, hvis der i dialogen mellem dig og din leder er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage. Mulighedserklæringen udfyldes i forbindelse med en sygefraværssamtale.

  Læs mere under punktet ”Lægeerklæringer”.

  Det kan være en god idé, at du forbereder dig til sygefraværssamtalen. I din forberedelse kan du lade dig inspirere af følgende spørgsmål:

  • Vil du have en bisidder med til sygefraværssamtalen? Læs mere under punktet bisidder
  • Hvad er din vurdering af din helbredstilstand på nuværende tidspunkt?
  • Hvilke arbejdsopgaver vil du på nuværende tidspunkt kunne varetage?
  • Hvornår forventer du, at komme tilbage på deltid eller fuldtid?
  • Hvordan kan din arbejdsplads hjælpe dig bedst muligt?
  • Hvad kan du selv gøre?
  • Hvilke spørgsmål trænger sig på? Hvad vil du gerne have afklaret?
  • Hvad vil du gerne have, der bliver meldt ud i forhold til dine kolleger, samarbejdspartnere, borgere mv.?

  Ved sygefraværssamtalen har du mulighed for at have en bisidder med. Det kan være din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant, din ægtefælle, en god ven, en kollega eller andre. Du skal selv lave aftale med bisidder.

  Bisidders rolle er at være lyttende og understøttende under samtalen. Du kan også forberede dig til sygefraværssamtalen sammen med din bisidder.  

  Hvem skal jeg tage med?

  Din tillidsrepræsentant kender dig og arbejdspladsen og har kendskab til det personalejuridiske område.

  Din arbejdsmiljørepræsentant kender dig og arbejdspladsen og kan være særlig relevant, hvis dit fravær er arbejdsmiljørelateret.

  Familie/ven/kollega kender dig som person og kan skabe tryghed, men kender ikke nødvendigvis noget til arbejdspladsen og/eller personalejura.

  Når du er fraværende på grund af sygdom, har din arbejdsgiver/leder ret til at bede om dokumentation for din sygemelding. Der er forskellige former for dokumentation afhængig af din situation, f.eks. en mulighedserklæring, en friattest eller en varighedserklæring.  Det er arbejdspladsen, der afholder udgifterne til lægeerklæringen.

  Mulighedserklæring

  Din leder ønsker måske at indhente en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen kan f.eks. anvendes, hvis der i dialogen mellem dig og din leder er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage i sygeforløbet og hvordan øgning kan ske. 

  Mulighedserklæringen består af to dele:

  Den første del af mulighedserklæringen udfyldes i dialog mellem din leder og dig.

  Den anden del udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med dig. Og med udgangspunkt i det, du og din leder har beskrevet i første del. Lægen giver sin vurdering af funktionsnedsættelse og arbejdsmuligheder, forventet varighed af tilpasning af arbejdet og forventet varighed af dit fravær.

  Din leder kan forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i dit sygeforløb.

  Læs mere om mulighedserklæringen på Star.dk

  Friattest

  Friattesten er en lægefaglig dokumentation for, at du er uarbejdsdygtig i relation til dit arbejde eller ikke i stand til at deltage i møde. Det er din læge, der udsteder friattesten.

  Det er din arbejdsplads, der betaler friattesten.

  Varighedserklæring

  Hvis du er syg i mere end 14 dage, kan din leder bede om uddybende oplysninger om, hvor længe din sygdomsperiode fortsat forventes at ville vare. Det kan være i form af en erklæring fra enten din læge eller en speciallæge, du selv vælger.

  Du er forpligtet til at fremskaffe varighedserklæringen så hurtigt som muligt. Hvis din leder har fastsat en tidsfrist for at modtage erklæringen, skal du så vidt muligt overholde den. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, er du forpligtet til at give din leder besked om, hvornår din leder kan forvente at få erklæringen.

  Hvis du er sygemeldt og mener, at du ikke kan vende tilbage i arbejde inden for 8 uger fra din første sygedag, kan du bede din leder om at få lavet en fastholdelsesplan. Du har dog ikke krav på at få en sådan plan udarbejdet.

  Fastholdelsesplanen udarbejdes typisk i forbindelse med en sygefraværssamtale.

  Formål

  Formålet med fastholdelsesplanen er, at I sammen beskriver, hvordan du hurtigst muligt kan vende tilbage til dit arbejde. Dette kan ske på fuld tid eller på deltid som delvist sygemeldt. Når der ligger en plan, bliver det nemmere at føre den ud i livet, og den kan justeres, hvis sygdomsforløbet ændrer sig.

  Du kan når som helst i dit sygeforløb bede om en fastholdelsesplan. Altså også hen ad vejen, når du finder ud af, at du ikke vender tilbage inden for de 8 uger. 

  Hvad indeholder en fastholdelsesplan

  Fastholdelsesplanen indeholder en række punkter, herunder:

  • beskrivelse af dine nuværende arbejdsfunktioner
  • beskrivelse af dine begrænsninger i forhold til dine nuværende arbejdsfunktioner
  • muligheden for ændrede arbejdsfunktioner/opgaver
  • særlige hensyn
  • hvornår du forventer at kunne vende tilbage – enten helt eller delvist

  Opfølgningssamtale med jobcentret

  Du skal tage fastholdelsesplanen med til den førstkommende opfølgningssamtale, du skal til i din kommune/jobcentret, da den så vidt muligt skal indgå i din kommunes opfølgning af din sygemelding.

  Ved længere sygemelding og før du har været syg i 30 dage vil Jobcenteret anmode dig om at udfylde et oplysningsskema med relevante oplysninger, herunder om sygdommen har betydning for din mulighed for at arbejde. Du skal også afgive oplysning om sygdommens karakter. Oplysningsskemaet skal udfyldes og returneres inden 8 dage, ellers kan Aabenraa Kommune miste retten til sygedagpenge.

  Hvis din sygemelding forventes at vare mere end 8 uger kan Jobcenteret anmode dig om en lægeerklæring fra egen læge til brug for opfølgning i din sygedagpengesag. Du er forpligtet til at få udarbejdet og til at aflevere denne erklæring til Jobcenteret for at medvirke i din sygedagpengesag.

  Hvis du som medarbejder ikke overholder de krav, som dagpengemyndigheden stiller, vil sygedagpengerefusionen blive sat i bero, og arbejdspladsen modtager derfor ikke refusion. Du vil i disse tilfælde blive trukket i løn svarende til det økonomiske tab som arbejdspladsen har haft.

  Når du har været sygemeldt i ca. en måned, kommer der et underretningsbrev med et oplysningsbrev fra din bopælskommune med oplysninger om din sygemelding. Oplysningsskemaet skal udfyldes og returneres inden for den tidsfrist, der er angivet i brevet. Er du i fleksjob eller har en §56-aftale, kommer underretningsbrevet/oplysningsskemaet ofte før der er gået en måned. Det er vigtigt, at du udfylder og returnerer oplysningsskemaet inden for den tidsfrist, der er angivet i brevet, da din arbejdsplads ellers mister refusion for din sygemelding, og du risikerer at komme til at dække tabet.

  Senest efter 8 ugers fravær bliver du kontaktet af Jobcentret i din bopælskommune for en personlig samtale. Her drøftes bl.a. mulighederne for tilbagevenden til din arbejdsplads eller om anden aktivitet kan iværksættes. Hvis I har udarbejdet en fastholdelsesplan, så medbring den til samtalen. Se mere under punktet ”Fastholdelsesplan”.

  Hvis du er sygemeldt i længere tid, vil du i forbindelse med anmodning af sygedagpengerefusion med mellemrum modtage underretningsbreve fra sygedagpengeudbetalingen i din bopælskommune.

  Har du spørgsmål

  Kontakt din leder, hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående.