Whistleblowerordning

Indhold

  Folketinget har i december 2021 vedtaget Lov nr 1436 Lov om beskyttelse af whistleblowere.  Loven vedrører indberetning om overtrædelser af EU-retten og indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

  Loven omfatter en række forhold som fx:

  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Misbrug af økonomiske midler
  • Finansielle tjenesteydelser herunder hvidvask af penge
  • Tyveri
  • Svig
  • Underslæb, bedrageri og beskikkelse
  • Seksuel chikane
  • Anden grov chikane eller behandling på arbejdspladsen.

  Loven beskytter blandt andet whistleblowere mod repressalier, når der indberettes forhold, som er blevet gjort bekendt i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter og oplysningen er omfattet af lovens anvendelsesområde.

  I Aabenraa Kommune

  Økonomiudvalget har besluttet, at opgaven skal løses af en ekstern tredje part. Der er etableret en digital indberetningsportal ”Whistleblower portalen” i samarbejde med Advokatfirma Horten.

  Whistlebloweren har som udgangspunkt nogle rettigheder efter GDPR, hvor der jf. whistleblowerloven er indført en særlig tavshedspligt, som kan indebærer, at nogle af rettighederne vil være ændret. Rettighederne kan der læses mere om på Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk 

  Indberetningerne til Aabenraa Kommune laves skriftligt og kan være på dansk eller engelsk. Du kan lave indberetningen via Whistleblower portalen.

  FAQ

  Indberetningen skal foretages skriftligt via  Whistleblower portalen.

  Alle medarbejdere i Aabenraa Kommune kan, uanset om de er på fuldtid, deltid, timebetalt, månedslønnet eller vikaransat, indberette til whistleblowerordningen. 

  Herudover omfatter whistleblowerordningen følgende persongrupper:

  -Ledelsen

  -Enhver som arbejder under tilsyn og ledelse af samarbejdspartnere, underleverandører og leverandører.

  -Selvstændigt erhvervsdrivende

  -Frivillige

  -Lønnede og ulønnede praktikanter

  -Personer der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt.

  -Personer hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen..

  Enhver overtrædelse af lovgivningen, der stammer fra EU-retten inden for følgende områder:

  • Tilbudsgivning og offentlig udbud
  • Finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
  • Produktsikkerhed og -overensstemmelse
  • Transportsikkerhed
  • Miljøbeskyttelse
  • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
  • Fødevare og fodersikkerhed, dyresundhed og -velfærd
  • Folkesundhed
  • Forbrugerbeskyttelse og investorbeskyttelse herunder fx i den finansielle sektor.
  • Information, der omhandler national og andre EU- og NATO-lades sikkerhed.
  • Sager inden for strafferetsplejen.

  Oplysninger om strafbare forhold herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, databedrageri, dokumentfalsk, hacking og aflytning af samtaler mellem andre, afpresning og beskikkelse.

  Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning herunder Lovgivning om magtanvendelse, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Skattelovgivningen, Bogføringsloven, Tilsidesættelse af lovbestemt handlepligt samt efter omstændighederne fx lovgivninger der har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportgruppen eller beskyttelse af natur og miljø.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen, proportionalitet, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
  • Sexchikane og andre former for grov chikane på arbejdspladsen fx på grund af race, køn, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse og politisk eller religiøst tilhørsforhold.
  • Tilsidesættelse af faglige standarder der fx vil kunne medføre en risiko for personens sikkerhed og sundhed.
  • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med IT-drift eller IT-systemstyring.
  • Særlige tilfælde hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici og dermed udgør et alvorligt forhold.

  Alle indberetninger behandles strengt fortroligt og Aabenraa Kommune har udpeget Horten Advokatpartnerselskab til at screene alle indberetninger for, hvorvidt de er omfattet af ordningen og om indberetningerne bør undersøges nærmere.

  Whistlebloweren vil modtage en bekræftelse på indberetningen inde for syv dage efter modtagelsen.  Falder indberetningen inde for whistleblowerordningen vil whistlebloweren modtage en feedback hurtigst muligt og inde for tre måneder fra modtagelsen. 

  Når en indberetning kommer ind og skal screenes, giver Horton adgang til Aabenraa Kommunes whistleblowerteam, der består af Personalechef Jakob Kirkegaard og Chef for Byråds og direktionssekretariatet Thomas Outzen Kruse.

  Efter indgivelsen af indberetningen får wistlebloweren med det samme en bekræftelse på, at den er modtaget via portalen.

  Whistlebloweren har ret til at blive orienteret om sagens behandling og eventuelle udfald heraf.

  Whistleblowere, der indberetter i god tro, er beskyttet mod repressalier.