Rettigheder og forpligtelser

Rettigheder og forpligtelser

Her kan du læse om dine rettigheder og forpligtelser som byrådsmedlem

 • Et byrådsmedlem betegnes som inhabil hvis han/hun er uegnet til at behandle en bestemt sag pga. personlige interesser, følelser eller forudfattede meninger. Der findes to former for inhabilitet: Den generelle og den specielle.

  Generel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem er udelukket fra poster, hvor vedkommende regelmæssigt vil havne i særlige interessekonflikter.

  Speciel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem ikke kan deltage ved behandlingen af en bestemt sag, fordi byrådsmedlemmet har en særlig interesse i eller tilknytning til den pågældende sag.

  Et byrådsmedlem er som udgangspunkt ikke inhabil ved behandling af sager vedr. selskaber, selvejende institutioner, fonde o.l., hvor byrådsmedlemmet er udpeget af byrådet til at sidde i bestyrelsen. Det skyldes, at byrådsmedlemmet netop repræsenterer byrådets interesser i bestyrelsen. Kommunalt ansatte byrådsmedlemmer er som udgangspunkt ikke inhabile, fordi en sag berører medlemmets eget ansættelsesområde eller arbejdsplads. Et medlem er kun inhabil, når sagen direkte berører ansættelsesforholdet som f.eks. løn, avancementsmuligheder eller nedlæggelse af stillingen. Det gælder også ved ansættelser/afskedigelser af nærmeste overordnede.

  Et medlem kan ikke selv beslutte at erklære sig inhabil, men skal underrette byrådet eller udvalget, hvorefter byrådet og udvalget træffer beslutningen. Er et byrådsmedlem inhabil, kan vedkommende ikke deltage i sagens behandling og skal forlade lokalet under behandlingen og afstemningen. Medlemmet kan dog deltage i afgørelsen om, hvorvidt han er inhabil.

  Ved inhabilitetsspørgsmål, kontakt Byråds- og Direktionssekretariatet inden behandling af sagen.

 • Byrådsmedlemmer har tavshedspligt om oplysninger, der ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolige. Det gælder også oplysninger, som det kan være nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser – for eksempel enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske forhold eller virksomheders økonomiske forhold og forretningshemmeligheder. Der gælder også tavshedspligt om foreløbige oplysninger, der fremkommer på møder i byrådet og udvalgene. Brud på tavshedspligten kan straffes med bøde eller fængsel på op til seks måneder. Medlemmer må gerne citere, hvad de selv har sagt på et lukket møde, men må ikke citere andre medlemmer eller selve dagsordenspunktet.

 • Et udvalgsmedlem kan forhindre, at en afgørelse i udvalget føres ud i livet, før byrådet har taget stilling. Dette kan ske ved at indbringe sagen for byrådet. Det gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.

 • Byrådsmedlemmer har, som led i varetagelsen af byrådsarbejdet, ret til at gennemse eksisterende sagsmateriale, der foreligger. Medlemmerne har således ikke krav på, at der bliver fremskaffet eller lavet nyt materiale. Med mindre de stiller et medlemsinitiativ. 

  Anmodning om sagsindsigt rettes til Borgmesteren. Borgmesteren har kompetencen til at begrænse retten til indsigt. Borgmesterens afgørelse kan indbringes for byrådet.

  Det vurderes fra gang til gang, om de øvrige byrådsmedlemmer skal have orientering om den pågældende indsigt

 • Byrådsmedlemmerne er omfattet af følgende forsikringer:

  • en kollektiv ulykkesforsikring
  • en ansvarsforsikring for byrådsmedlemmers bestyrelsesarbejde (selvrisiko kr. 25.000)
  • kommunens årsrejseforsikring, der omfatter rejser i tjenstligt ærinde uden for landets grænser.

 • Byrådsmedlemmer kan gøres erstatningsansvarlige, hvis de med vilje eller ved grov uagtsomhed træffer afgørelser, der strider mod f.eks. love og planer og resulterer i, at kommunen lider et økonomisk tab.

 • Byrådsmedlemmer udpeget til råd, nævn og bestyrelser er, sammen med den øvrige bestyrelse, økonomisk og juridisk ansvarlig for sine dispositioner.

 • Byrådsmedlemmer:

  Byrådsmedlemmer har en helt naturlig interesse i og ret til at aflægge kommunale institutioner besøg, fordi Byrådet har det øverste ansvar for institutionerne.

  Institutionen har en naturlig interesse i at kunne tilrettelægge sit arbejde, hvor der tages hensyn til såvel byrådsmedlemmets ønske, institutionens drift og brugere/beboere af institutionen. Medlemmerne må derfor ikke komme uanmeldt, men skal aftale det med direktøren for området.

  Hvis et byrådsmedlem ønsker at aflægge besøg sammen med en gæst, gælder retningslinjerne nedenfor.

  Gæster:

  Gæster har ikke ret til at aflægge kommunale institutioner besøg, men de kan få lov til det.

  Direktøren for området tager stilling til ønsker om besøg fra gæster, og kan i den forbindelse træffe beslutning om:

                   Hvilke (n) institution gæsten får lov at besøge

                   Hvilke (n) dag og tidsrum

  Om der skal inviteres andre med til besøget (borgmester, udvalgsformand, udvalget, andre byrådsmedlemmer, pressen)

  Om der skal udarbejdes et program for besøget

  Hvem gæsten må tale med/interviewe under besøget

  Direktøren orienterer forud for besøget udvalget/udvalgsformanden og Byråds- og Direktionssekretariatet herom.

  Med udtrykket ”gæster” tænkes der på personer, der ikke har en i forvejen naturlig anledning til at besøge en bestemt institution, for eksempel kandidater til kommunalvalg, ministre, folketingspolitikere, journalister mv.

  Pårørende:

  Pårørende eller eventuelt kommende brugere af en institution anses for at have en i forvejen naturlig anledning til at aflægge et besøg på en institution, og er således ikke i denne sammenhæng omfattet af udtrykket ”gæster”.

  De aftaler derfor besøg direkte med institutionen/institutionens leder.

 • Alle byrådsmedlemmer kan bemyndiges til at foretage borgerlige vielser. Borgmesteren bemyndiger fra gang til gang.

  Byrådsmedlemmerne får vejledning om proceduren under og efter vielsen i vielsesmaterialet, der udleveres af giftefogederne. Alle brudepar modtager en gave fra kommunen.

 • Aabenraa byvåben må kun bruges af Aabenraa Kommune, og ikke af byrådsmedlemmer som privatpersoner eller politiske repræsentanter. 

 • Billeder af politikere og billeder fra udvalgte arrangementer ligger frit tilgængeligt til download på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Billeder i pressemeddelelser ligger også tilgængeligt til fri download.