Rettigheder og forpligtelser

Her kan du læse om dine rettigheder og forpligtelser som byrådsmedlem

 • Læs op

Indhold

  Formålet med inhabilitetsreglerne er at sikre, at afgørelser og beslutninger ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, og at der ikke opstår mistillid til upartiskheden hos dem, der træffer afgørelse eller beslutning i sagen.

   

  Beslutningen om at anse et byrådsmedlem for inhabilt er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse. En beslutning om at anse et byrådsmedlem for inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret på antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn.

   

  Det er dig som byrådsmedlem, der har ansvaret og forpligtelsen til at orientere om, at der kan være et inhabilitetsproblem.

   

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er inhabil i en konkret sag, skal du kontakte direktøren for området i så god tid som mulig. Forvaltningen giver en juridisk vejledning, som sendes til dig,  borgmesteren og gruppeformanden.

   

  Du kan ikke selv erklære dig inhabil.

   

  Det er Byrådet eller det pågældende udvalg, der træffer beslutning om, hvorvidt du er inhabil eller ej. Beslutningen træffes, når Byrådet eller udvalget er kommet til den konkrete sag på dagsordenen, og før man begynder at realitetsbehandle den.

   

  Du deltager selv i forhandlingen og afstemningen af spørgsmålet om inhabilitet, men hvis du bliver erklæret for inhabil, skal du forlade mødelokalet under sagens forhandling og afstemning.

   

  Hvis du er uenig i beslutningen om at være blevet erklæret inhabil, kan beslutningen indbringes for Ankestyrelsen, der kan påse om beslutningen er i overensstemmelse med lovgivningen.

   

  Se eksempler på forskellige inhabilitetsvurderinger her.

  Byrådsmedlemmer har tavshedspligt om oplysninger, der ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolige. Det gælder også oplysninger, som det kan være nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser – for eksempel enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske forhold eller virksomheders økonomiske forhold og forretningshemmeligheder. Der gælder også tavshedspligt om foreløbige oplysninger, der fremkommer på møder i byrådet og udvalgene. Brud på tavshedspligten kan straffes med bøde eller fængsel på op til seks måneder. Medlemmer må gerne citere, hvad de selv har sagt på et lukket møde, men må ikke citere andre medlemmer eller selve dagsordenspunktet.

  Et udvalgsmedlem kan forhindre, at en afgørelse i udvalget føres ud i livet, før byrådet har taget stilling. Dette kan ske ved at indbringe sagen for byrådet. Det gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.

  Byrådsmedlemmer har, som led i varetagelsen af byrådsarbejdet, ret til at gennemse eksisterende sagsmateriale, der foreligger. Medlemmerne har således ikke krav på, at der bliver fremskaffet eller lavet nyt materiale. Med mindre de stiller et medlemsinitiativ. 

  Anmodning om sagsindsigt rettes til Borgmesteren. Borgmesteren har kompetencen til at begrænse retten til indsigt. Borgmesterens afgørelse kan indbringes for byrådet.

  Det vurderes fra gang til gang, om de øvrige byrådsmedlemmer skal have orientering om den pågældende indsigt

  Byrådsmedlemmerne er omfattet af følgende forsikringer:

  • en kollektiv ulykkesforsikring
  • en ansvarsforsikring for byrådsmedlemmers bestyrelsesarbejde (selvrisiko kr. 25.000)
  • kommunens årsrejseforsikring, der omfatter rejser i tjenstligt ærinde uden for landets grænser.

  Byrådsmedlemmer kan gøres erstatningsansvarlige, hvis de med vilje eller ved grov uagtsomhed træffer afgørelser, der strider mod f.eks. love og planer og resulterer i, at kommunen lider et økonomisk tab.

  Byrådsmedlemmer udpeget til råd, nævn og bestyrelser er, sammen med den øvrige bestyrelse, økonomisk og juridisk ansvarlig for sine dispositioner.

  Byrådsmedlemmer:

  Byrådsmedlemmer har en helt naturlig interesse i og ret til at aflægge kommunale institutioner besøg, herunder kommunale bygninger, fordi Byrådet har det øverste ansvar herfor.

  Institutionen og ansatte i/brugerne af de kommunale bygninger har en naturlig interesse i at kunne tilrettelægge deres arbejde/ophold på en måde, hvor der tages hensyn til såvel byrådsmedlemmets ønske, institutionens drift, brugere/beboere af institutionen, og ansatte/brugere af bygningerne. Medlemmerne må derfor ikke komme uanmeldt, men skal aftale det med direktøren for området. Denne praksis fungerer meget tilfredsstillende.

  Hvis et byrådsmedlem ønsker at aflægge besøg sammen med en gæst, gælder retningslinjerne nedenfor.

  I de tilfælde, hvor et byrådsmedlems ønske om institutionsbesøg eller anvendelse af kommunale bygninger er begrundet i varetagelse af partipolitiske hensyn, for eksempel som led i en valgkamp, og ikke som led i varetagelse af hvervet som byrådsmedlem, anvendes rammerne for ”Gæster” ligeledes.

  Gæster:

  Gæster har ikke ret til at aflægge kommunale institutioner besøg, men de kan få lov til det.

  Byrådssalen, rådhusets udenomsarealer inklusiv trappen kan dog altid benyttes, så længe det kan foregå uden at forstyrre andre arrangementer, og det sikres, at ansatte/borgere ikke uforvarende inddrages.

  Direktøren for området tager stilling til ønsker om besøg fra gæster, og kan i den forbindelse træffe beslutning om:

                   Hvilke (n) institution gæsten får lov at besøge

                   Hvilke (n) dag og tidsrum

  Om der skal inviteres andre med til besøget (borgmester, udvalgsformand, udvalget, andre byrådsmedlemmer, pressen)

  Om der skal udarbejdes et program for besøget

  Hvem gæsten må tale med/interviewe under besøget

  Direktøren orienterer forud for besøget udvalget/udvalgsformanden og Byråds- og Direktionssekretariatet herom.

  Med udtrykket ”gæster” tænkes der på personer, der ikke har en i forvejen naturlig anledning til at besøge en bestemt institution, for eksempel kandidater til kommunalvalg, ministre, folketingspolitikere, journalister mv.

  Pårørende:

  Pårørende eller eventuelt kommende brugere af en institution anses for at have en i forvejen naturlig anledning til at aflægge et besøg på en institution, og er således ikke i denne sammenhæng omfattet af udtrykket ”gæster”.

  De aftaler derfor besøg direkte med institutionen/institutionens leder.

  Alle byrådsmedlemmer kan bemyndiges til at foretage borgerlige vielser. Borgmesteren bemyndiger fra gang til gang.

  Byrådsmedlemmerne får vejledning om proceduren under og efter vielsen i vielsesmaterialet, der udleveres af giftefogederne. Alle brudepar modtager en gave fra kommunen.

  Aabenraa byvåben må kun bruges af Aabenraa Kommune, og ikke af byrådsmedlemmer som privatpersoner eller politiske repræsentanter. 

  Billeder af politikere og billeder fra udvalgte arrangementer ligger frit tilgængeligt til download på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Billeder i pressemeddelelser ligger også tilgængeligt til fri download.