Begrebsafklaring

Læs mere om begrebsafklaringer her

 • Læs op

Indhold

  I budgettet vises konsekvenserne for kommunens samlede likvide beholdning som ”ændringer i kassebeholdningen”. I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres kommunens bogførte kassebeholdning ultimo året. Denne er dog ikke til disposition, idet en andel heraf er reserveret til kommende betalinger på igangværende anlægsprojekter, samt til de decentrale driftsenheders (institutioner m.v) overførte opsparinger (mindreforbrug), som de har mulighed for at bruge året efter.

  For at kunne klare de løbende likviditetsudsving, er det nødvendigt med en kassebeholdning af en vis størrelse. Kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdning set over de seneste 365 dage. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal denne være positiv. Det indebærer, at trækket på kassekreditten i gennemsnit over de sidste 12 måneder ikke må overstige det gennemsnitlige indestående, kommunen råder over. På kortere sigt er der ikke egentlige regler for størrelsen af kommunens likviditet – det beror på et skøn i det konkrete tilfælde.  Aabenraa Kommune har fastsat en målsætning i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige likviditet svare til et måltal på 175 mio. kr.

  Iværksættelse af et anlægsarbejde kræver, at der foreligger en anlægsbevilling. En anlægsbevilling kan være et- eller flerårig afhængig af anlægsarbejdets tidsmæssige udstrækning, men omfatter hele projektets samlede netto-anlægssum (Udgifter minus indtægter). En forudsætning for udnyttelsen af en anlægsbevilling er, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb (finansieringskilde).

  Kommunen kan vælge enten at eje, leje eller lease bygninger. Ved leje og leasing er hovedreglen, at det opfattes som lån, når disse leje-/leasingaftaler erstatter anskaffelse af en kommunal bygning.

  Derfor skal kommunen deponere et beløb svarende til enten omkostningen ved opførelse af bygningerne eller til bygningens offentlige vurdering. Hvis kommunen har en uudnyttet låneadgang, kan låneadgangen erstatte deponeringen.

  Deponerede beløb er likvide midler, som ikke må tælle med i den daglige kassebeholdning, og skal derfor såvel regnskabsmæssigt som i pengeinstituttet placeres på særskilte konti.

  (Se punktet ”Låneramme”)

  Lånerammen er en opgørelse over den tilladte låneadgang for kommunerne i kroner.

  Der sondres mellem følgende 3 afgiftstyper

  1. Dækningsafgiftspromille af private forretningsejendomme.
  2. Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi.
  3. Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes forskelsværdi.

  Ad 1: Kommunerne kan fastsætte dækningsafgift af visse private forretningsejendomme. Afgiften svares af selve bygningsværdien af de ejendomme, der ligger på grundene ('forskelsværdien'). Denne dækningsafgift pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lign.

  Ejendomme, der er fritaget for grundskyld, kan ikke pålignes afgiften. Promillen fastsættes af byrådet, dog højst 10 promille. I Aabenraa Kommune opkræves der ikke dækningsafgift for private forretningsejendomme.

  Ad 2: Ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift af ejendommenes grundværdi efter lov om kommunal ejendomsskat. Byrådet bestemmer selv, om den vil opkræve denne afgift, men promillen kan ikke fastsættes frit. Promillen fastsættes til halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille.

  Ad. 3: Ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift af selve bygningsværdien af de ejendomme, der ligger på grundene ('forskelsværdien'). Kommunalbestyrelsen fastsætter satsen, dog højst 8,75 promille.

  Institutioner og administrative enheder har ved udgangen af regnskabsåret mulighed for at overføre et mer- eller mindreforbrug i forhold til den godkendte bevilling, jf. retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring. Overførslerne skal godkendes af byrådet.

  Ordinær drift er et udtryk for kommunens samlede indtægter minus kommunens driftsudgifter og renter.

  Resultatet af den ordinære drift skal være positiv og kunne finansiere udgifter til anlæg og netto afdrag på lån.

  Der er i Aabenraa fastsat et måltal for størrelsen af resultatet på den ordinære drift. Måltallet fremgår af den økonomiske politik.

  Hvert år udmelder staten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for det kommende budgetår. Statsgarantien giver kommunen budgetsikkerhed for indtægtssiden, og er et tilbud, som den enkelte kommune fra år til år kan vælge at benytte. Kommunen beregner eget udskrivningsgrundlag på baggrund af skattedata og befolkningsudvikling mv. Ved selvbudgettering bærer kommunen den økonomiske risiko, hvis forudsætningerne ikke holder. Ved budgetvedtagelsen tages stilling til, om kommunen vælger statsgarantien eller budgetlægger med eget udskrivningsgrundlag.