Regnskab

‎Find mere information om regnskabet her

  • Læs op

Indhold

    Hvert år aflægges der årsregnskab, som er en økonomisk beskrivelse af handlingsforløbet i det foregående år. Regnskabet opgøres i tal og tekst (opfølgning af mål). Økonomiudvalget skal fremlægge regnskabet for byrådet og senest 1. juni skal regnskabet oversendes til revisionen. Senest 15. august skal revisionen afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til byrådet og senest 1. oktober skal byrådet sende det reviderede regnskab til tilsynsmyndigheden samt diverse ministerier m.m. sammen med de beslutninger, som byrådet evt. har truffet på grundlag af revisionens bemærkning.  Der udarbejdes hvert år en politisk og administrativ tidsplan for regnskabsaflæggelsen. Denne tidsplan tilsigter, at regnskabet godkendes til oversendelse til kommunens eksterne revision inden udgangen af marts måned, året efter regnskabsårets udløb.

    Styrelsesloven foreskriver, at kommunen skal antage en sagkyndig revision til revision af kommunens regnskaber. Kommunens revision skal godkendes af Statsforvaltningen. Revisionen varetager forskellige opgaver såsom revisionsbesøg, stikprøvekontroller, revision af årsregnskabet og afgivelse af revisionsberetning til kommunalbestyrelsen samt rådgivning og sparring vedr. den økonomiske administration.

    Kommunalbestyrelsen vælger selv den kommunale revision, om end det kommunale tilsyn skal godkende valget. Ud over at foretage en bogholderiteknisk revision skal revisionen gennemføre en såkaldt forvaltningsrevision, dvs. vurdere, om kommunens forvaltning er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

    Kommunens revision afgiver beretninger om den økonomiske administration. Disse beretninger udsendes til byrådets medlemmer senest syv dage efter, at de er modtaget fra revisionen. Efterfølgende sker der en politisk behandling af beretningerne.