Vederlag

‎Læs mere om vederlag her

 • Læs op

Indhold

  Byrådsmedlemmer i Aabenraa Kommune modtager vederlag for deres varetagelse af hverv i byråd og udvalg. Det faste vederlag ydes til samtlige byrådsmedlemmer bortset fra borgmesteren og er vederlæggelse for al kommunalpolitisk arbejde, der udføres af et byrådsmedlem.

  Det faste vederlag udgør 98.687,00 kr. i 2021.

  Et byrådsmedlem kan vælge i at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 22.918 kr. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen.

  Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan være relevant for byrådsmedlemmer, som i nogen grad må fraviger sit private erhverv for at varetage byrådsarbejdet og ikke har mulighed for at lægger arbejdstimerne på andre tidspunkter.

  Det påhviler medlemmet at kunne dokumentere sit tab, og det er byrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelig dokumentation for tabet. Erstatningen kan maksimalt udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder under fire timers varighed. For 2021 er det maksimale erstatningsbeløb 2.175 kr. pr. dag.

  For mere viden eller ønske om modtagelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kontakt da Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Borgmestervederlaget er lovbestemt og tilpasses efter kommunestørrelse. Byrådet har besluttet, at viceborgmesteren får 5% af borgmestervederlaget.

  Borgmestervederlagt udgør 1.087.210,00 kr. i 2021.

  Byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et fast årligt vederlag, det såkaldte børnetillæg. Børnetillægget er et fast beløb og tilpasses ikke efter antallet af børn. Tillægsvederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor det yngste barn fylder 10 år. 

  Børnetillæget udgør 15.269 kr. i 2021.

  Byrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer for medlemskab af økonomiudvalget og stående udvalg, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget og eventuelle §17, stk 4-udvalg. 

  Aabenraa Kommune yder udvalgsvederlag for medlemskab af økonomiudvalg og de stående udvalg. Byrådet har besluttet, at udvalgsvederlaget udgør 2,86 % af borgmesterens vederlag

   

  mens vederlaget for børn- og ungeudvalget udgør 1,44 %. Udvalgsvederlag ydes ikke til udvalgsformændene ???

  Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd og næstformænd for økonomiudvalget og de stående udvalg, formanden for børn og unge-udvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven.

  Byrådet har i styrelsesvedtægten besluttet, at udvalgsformænd for de stående udvalg vederlægges med 17% af borgmesterens vederlag og udvalgsnæstformænd i de stående udvalg vederlægges med 7,86% af borgmesterens vederlag.

  Formanden for Børne- og ungeudvalget vederlægges med 10% af borgmestervederlagt og næsteformanden med 4,6%.

  Stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder, modtager diæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 

  Oplysningspligten betyder, at alle byrådsmedlemmer, som efter valg eller forslag fra kommunen, KL eller KKR (Kommunekontaktrådet) udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag (honorar), der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelse af hvervet.