Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område.
Blandt andet: Klima, bæredygtighed, byggeopgaver, anlæg, natur, affald, råstoffer, vejr, trafik mm.

 • Læs op

Indhold

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling består af 7 medlemmer.

  Udvalget holder møde en gang om måneden på en onsdag.

  Miljøvagt

  I Aabenraa Kommune har vi entreret med Akut Miljø Service (AMS) om at varetage akutte miljøuheld i kommunen. AMS har tilsvarende funktion i Tønder, Sønderborg og Haderslev.
  Miljøvagten er beredskabets miljøfaglige rådgiver og sparringspartner. Miljøvagten kan ikke tilkaldes direkte af borgerne. I tilfælde af miljøuheld ringes til 112, og det vil være indsatslederens vurdering, om miljøvagten skal tilkaldes. Miljøvagtens opgaver handler typisk om udslip af gylle eller olie og om, hvordan man i situationen bedst kan forhindre yderligere forurening af vand, luft eller jord.

  Vandløbsregulering

  Når et vandløb skal ændres, kræver det en planlægning og tilladelse, som kaldes for vandløbsregulering. Med vandløbets nye form og forløb skal både afvandingsforholdene og de natur- og miljømæssige forhold være tilgodeset og afvejet. Når et reguleringsprojekt gennemføres for at forbedre forhold for private lodsejere, fordeles omkostningerne efter nytteprincippet (partsfordeling). Kommunen kan dog også vælge at finansiere reguleringen helt eller delvist.

  I kommunen er der ca. 200 km rørlagte offentlige vandløb. En stor del af rørene er efterhånden meget slidte og kan ikke længere vedligeholdes. Når rørene skal udskiftes helt, er det også en reguleringssag med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne.

  Vandløbsvedligeholdelse

  Der skelnes mellem private og offentlige vandløb. Kommunen vedligeholder de 1100 km offentlige vandløb. Den almindelige vedligeholde udbydes og varetages pt dels af Entreprenørgården og dels af HedeDanmark. Den almindelige vedligeholdelse omfatter i de fleste tilfælde en årlig grødeskæring, hvor planterne i vandløbet beskæres. Hvis der er aflejret for meget sand i vandløbet, bliver det gravet op, og når træer vokser så langt ind i vandløbet, at de er til gene for vandføringen, bliver de beskåret.

  For alle offentlige vandløb er der udarbejdet et såkaldt regulativ, som beskriver, hvor dybt og hvor bredt vandløbet skal være på hvilke strækninger, samt hvilke broer og andre bygværker, der forefindes i vandløbet. Desuden bestemmes, hvornår der foretages grødeskæring, samt hvilke øvrige forpligtigelser kommunen og lodsejerne har. Regulativerne kan ses på kommunen hjemmeside. Kommunen kan ændre regulativerne efter offentlig høring og afvejning af afvandings- og natur- og miljøinteresser. Når et regulativ er vedtaget, er det bindende.