Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for arealanvendelses-, og boligområdet.
Blandt andet: plan, boligbyggeri, byfornyelse, turisme, campingpladser, udvikling i landdistrikter, markedsføring, byggeopgaver, trafik mm.

 • Læs op

Indhold

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter består af 7 medlemmer.

  Udvalget holder møde en gang om måneden på en torsdag.

  Kommuneplan

  Kommuneplanen er kommunens overordnede plan med et 12 års sigte. Planen revideres hvert fjerde år på baggrund af en kommuneplanstrategi, som udarbejdes midt i en planperiode. Planen handler om, hvor boliger, erhverv og servicefunktioner placeres i forhold til hinanden, og beskriver forhold som trafikbetjening, grønne områder, det åbne land mv.

  LAG

  Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. LAG Aabenraa dækker hele Aabenraa kommune.

  Planstrategi

  Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde byrådets politiske strategi for kommunens udvikling og oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen.

  Vækstforum

  Vækstforum (VF) er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. VF består af repræsentanter for Region Syddanmark, kommunerne, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter. VF udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi og handleplan, overvåger lokale og regionale vækstvilkår og indstiller om strukturfondsstøtte til Erhvervsstyrelsen.

  Pulje til landsbyfornyelse

  Statslig støttet ordning, der med afsæt i byfornyelseslovgivning giver mulighed for at meddele tilskud til f.eks. nedrivning af boliger, bygningsrenovering, oprydning mv. på baggrund af ansøgninger og frivillige aftaler. Ordningen gælder i åbent land og i mindre byer og bysamfund med under 5000 indbyggere. Ordningen er kendetegnet ved en stor statslig medfinansiering. I 2017 var medfinansieringsgraden fra staten 70%.

  Støttet boligbyggeri

  Støttet boligbyggeri – og kaldet almen boligbyggeri - opføres som udgangspunkt for at sikre den brede del af befolkningen boliger til en husleje, som den kan betale. Der ydes i forbindelse med opførelse og renovering af byggeri forskellige former for offentlig støtte i form af eksempelvis grundkapitalindskud, kapitaltilførsel og garantistillelse for låntagning. I og med der ydes offentlig støtte, så har kommunen også tilsynsrollen i forhold til støtte boligbyggeri. Det vil sige, at kommune fører tilsyn og er i dialog med boligorganisationer om udfordringer, som løses i samarbejde mellem kommune og boligorganisationer.

  Vintertjeneste

  Vintertjeneste er en betegnelse for den service og det beredskab, som kommenen opretholder for at kunne holde kommunens veje og stier farbare ved frost og snefald. Vintertjenesten udføres med afsæt i et vinterregulativ, der nøje beskriver glatføre- og rydningsbestemmelser for kommunen og for private borgere. Regulativet skal ved ændringer godkendes af Teknik- og Miljøudvalget og af politiet som færdselsmyndighed.

  Byggesager

  Der gives ca. 1200 byggetilladelser hvert år. Alle ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes via det nationale ansøgningssystem ”Byg og Miljø”. Vi bestræber os på at behandle sagerne hurtigt og med udgangspunkt i ansøgerens ønsker. I komplicerede sager tilbyder vi dialogmøder, således at evt. problemstillinger og løsningsmuligheder kan drøftes og afklares, inden en endelige ansøgning sendes.

  En byggetilladelse kan først gives, når al anden lovgivning er overholdt, dvs. andre nødvendige tilladelser er givet. Det kan fx være en landzonetilladelse eller en  nedsivningstilladelse til spildevand. Vi har stor fokus på koordinering og kommunikation i disse typer sager, så ansøger oplever en smidig sagsbehandling.

  Driftsenheden

  Driftsenheden er kommunens entreprenørenhed, der varetager opgaver inden for vej- og parkområdet. Driftsenheden er en decentral enhed hvis ydelser løbende konkurrenceudsættes.