Til lederen - tilmelding til kompetenceraketten

Moduler og tilmelding

 • Læs op

Indhold

  KOMPETENCERAKETTEN

  Tilmelding for alle nye medarbejdere

  Formålet med ”kompetenceraketten” er hurtigt at løfte nye medarbejdere på et relevant kompetenceniveau igennem et systematisk tilrettelagt forløb, så de kan udfolde deres potentialer som aktive og kvalificerede spillere på holdet. Nye medarbejdere er som regel oftest fagligt veluddannet, men ikke nødvendigvis fortrolige med arbejdsvilkårene i en offentlig forvaltning eller de specifikke værdier og værktøjer i Aabenraa Kommune.

  Nogle af modulerne er obligatoriske for alle nye medarbejdere, mens andre kun vil være relevant for en delmængde. Nærmeste leder vurderer allerede ved opstart, hvilke moduler, en ny medarbejder skal tilmeldes, men dette kan naturligvis justeres hen ad vejen. Nærmeste leder tilmelder den nye medarbejder modulerne. 

  Den nærmeste leder er ansvarlig for at følge op på, om de nye medarbejdere har deltaget. 

  Som noget nyt kan den nærmeste leder tilmelde erfarne medarbejdere til enkelte moduler.

  Hvis du har rettelser eller forslag til andre moduler kan du kontakte ptmsekretariat@aabenraa.dk

  Klik på dette link for at tilmelde kompetenceraketten

  Mødekalender for 2024 - der kan ske ændringer løbende. 

  Linket åbner i DitmerFlex.

  OVERBLIK

  Formål: For at understøtte såvel kommunens vækststrategi som kommunens vision ”Vi skaber det gode liv sammen” og PTM’s vision ”Sammen med borgeren skaber vi løsninger for fremtiden” er det væsentligt, at hver medarbejder opfatter sig selv og eget team som en medspiller i det samlede hele. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at kollegaer i andre teams / afdelinger / forvaltninger opfattes som partnere i en fælles opgaveløsning, hvor det giver mening. Dette gælder såvel i store tværgående projekter som i de daglige små sager med tværgående indhold.

  Indhold: Oplæg fra direktøren – generel velkomst til de nye medarbejdere og oplæg om den ønskede samarbejdskultur. Fokus på videndeling, tidelig inddragelse, god kollegialitet, gode serviceoplevelse for borgere og virksomheder, vækstdagsordenen

  Underviser: Direktøren

  Varighed: ½-1 time

  Tidspunkt: Inden for 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Barbara Frenzel

  Modul 1: Introduktion til offentligretlige spilleregler

  Formål: Som en del af den kommunale forvaltning er det afgørende, at alle har en grundlæggende forståelse for de juridiske spilleregler i en offentlig instans.

  Indhold: Statsret, grundlov, den retlige trinfølge, to-instanssystem, ombudsmandens rolle, det kommunale tilsyn, sondring mellem offentlig og privat ret, hjemmel og kommunalfuldmagt, almindelige love (forvaltnings- og offentlighedsloven) og aktindsigt

  Underviser: Jurist fra Byråds- og Direktionssekretariatet 

  Varighed: Ca. 2 timer

  Tidspunkt: Inden for den første måned af ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Barbara Frenzel 

   

  Modul 2: Rollen som myndighedsperson - Hvordan træffes den korrekte afgørelse?

  Formål: For de medarbejdere, der træffer afgørelser, er der et yderligere behov for at blive introduceret til, hvad den gode, holdbare afgørelse skal indeholde.

  Indhold: Hvordan træffes en korrekt afgørelse på baggrund af forvaltningsloven? Introduktion til partsbegrebet, notatpligt, begrundelse og klagevejledning

  Underviser: Jurist fra Byråds- og Direktionssekretariatet 

  Varighed: Ca. 2 timer

  Tidspunkt: Inden for de første 3 måneder af ansættelsen

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Barbara Frenzel 

  Kommunen er underlagt princippet om offentlighed i forvaltningen. Heri ligger det, at offentligheden, fx borgere og presse, som hovedregel skal have adgang til - og indsigt i - sager i det offentlige. Dette betyder både retten til at overvære og citere fra retssager, og retten til at få adgang til dokumenter fra forvaltningen. Det sidste kaldes aktindsigt.

  Dertil kommer at kommunens egen produktionssikkerhed skal sikres.

  Alle sagsrelevante dokumenter skal derfor gemmes, så det sikres, at de kan genfindes. Til dette formål bruger kommunen ESDH-systemet Acadre.

  Acadre undervisningen består af tre elementer som alle er obligatoriske.

   

  Grundlæggende brug

  Formål: At gøre brugeren i stand til at navigere i brugerfladen, foretage søgninger og basal sagsbehandling

  Indhold: Introduktion til global og avanceret søgning, navigation mellem indhold og metadata, oprettelse af sager og dokumenter samt journalisering

  Form: Praktisk undervisning hvor kursisten så vidt muligt lærer ved at udføre/løse opgaver

  Varighed og tidspunkt: 2 timer 1 – 2 uger efter tiltræden

  Underviser: Forvaltningens Acadre underviser

   

  Regler og retningslinjer
  Formål
  : At give brugeren viden om og forståelse af håndtering og beskyttelse af data

  Indhold: Introduktion til god journaliseringsskik herunder enkeltsagsprincippet, hvad der skal journaliseres samt adgangskoder og aktindsigt

  Form: Teoretisk undervisning/dialog baseret på kommunens retningslinjer som de er beskrevet i 10 gode vaner om journalisering og God journalisering som findes på Medarbejderportalen, og som kursisten vil blive bedt om at læse før kurset

  Varighed og tidspunkt: 1½ time ca. 1 uge efter kurset Grundlæggende brug af Acadre

  Underviser: Forvaltningens Acadre underviser

   

  Introduktion til avancerede og opgavespecifikke funktioner

  Formål: at understøtte en mere avanceret brug af Acadre med udgangspunkt i brugerens opgaver og behov

  Indhold: Avanceret Outlook Integration (AOI), oprettelse og anvendelse af autoprofiler, oprette dagsordenspunkt, aktindsigtsmodul/aktindsigtssag, mapper, samlesager, henvisning mellem sager, flettebrev, digital post, fraser, webtilgængelighed, håndtering af følsomme data

  Form: tilrettelægges individuelt med kursisten og vedkommendes teamleder/mentor og/eller superbruger med udgangspunkt i kursistens opgaver. Kontaktperson udpeges ved tilmelding og deltager i afklaring af behov og planlægning af undervisning.
  Undervisningen kan være sidemandsoplæring eller holdundervisning.

  Varighed og tidspunkt: vil være afhængig af behovet. Der afsættes som udgangspunkt en halv time til afklaring og planlægning 3 – 4 uger efter kurset Grundlæggende brug af Acadre. 

  Underviser: Acadre underviser, kursistens superbruger eller nøglebruger

   

  4. GIS

  Modul 1: Introduktion til NetGIS  

  Formål: Alle medarbejdere i PTM skal have en grundlæggende forståelse for brug af NetGIS, da alle jobfunktioner bruger kort i opgaveløsningen til analyse, formidling etc. 

  Indhold: Oplæring målrettet den enkelte brugers arbejdsopgaver. GIS-medarbejder viser NetGIS opsætning og funktioner, som medarbejderen vil benytte i sin hverdag, samt giver en kort introduktion til systemets funktioner ud fra den enkeltes kompetencer og behov.

  Underviser: GIS-team – Holdundervisning i IT-lokalet 

  Varighed: 2 timer

  Tidspunkt: Månedlig.

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Tom Wienke

   

  Modul 2: GIS for viderekomme

  Formål: At give ad hoc sidemandsundervisning for avancerede funktioner i GIS.

  Indhold: Avancerede funktioner i NetGIS / QGIS / ArcGIS Pro og information om ejendomsdata (grunddata). Målrettet den enkelte brugers arbejdsopgaver.

  GIS medarbejder viser i QGIS, ArcGIS Pro og NetGIS opsætning og funktioner som medarbejderen vil benytte i sin hverdag.

  Underviser: GIS-team – 1:1-undervisning

  Varighed: Efter behov

  Tidspunkt: Tilbydes ad hoc.

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Lene Nebel

  Formål: Arbejdet i en offentlig organisation med politisk ledelse indebærer nogle rammer, som for mange nye medarbejdere er ukendte og uvante. En grundlæggende forståelse er afgørende for at medarbejderen kan finde sig til rette i opgaveløsningen.

  I modulet gennemgås den administrative og den politiske organisering samt principperne for politikernes og forvaltningens arbejde.

  Indhold:

  Samspil mellem politikere og embedsmænd

  Det særlige ved det kommunale kollegiale styre, ingen parlamentarisme samt tradition for konsensus

  Principper for forvaltningens rådgivning (fx med baggrund i Kodeks for forvaltningens rådgivning)

  Hvornår en sag bliver politisk – eksempler fra Plan, Teknik & Miljøs område

  Hvornår og hvordan er det ok, at en politiker og en medarbejder taler / skriver sammen

  Den politiske og den administrative organisering (politisk administrativ organisering) 

  Styringsprincipper og konkretisering ved styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og bemyndigelsesplaner

  Underviser: Barbara Frenzel

  Varighed: 2 timer

  Tidspunkt: Inden for 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Barbara Frenzel

  Formål Modulet er en opfølgning, der samler op på og fordyber den allerførste introduktion fra nærmeste leder. Vigtige kerneområder fra Aabenraa Kommunes arbejde med IT og digitalisering formidles, og det suppleres med et praktisk element, hvor der vises/sikres viden om ikke-fagspecifikke IT-værktøjer.

   

  Indhold 

  • Informationssikkerhed
  • Brug af e-mail
  • Gratisprogrammer / cloud
  • Medarbejderportalen
  • IT-afdeling, superbrugerorganisationen

   

  Underviser   Tora Djernæs, Barbara Frenzel

  Varighed      1,5 timer

  Tidspunkt     Inden for 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse    Obligatorisk

  Tovholder    Barbara Frenzel

  Formål: Nyansatte præsenteres for grundlæggende principper og regler for ansatte for at undgå, at der opstår sager, hvor der kan rejses tvivl om offentligt ansattes adfærd. F.eks. i forhold til om en offentlig ansat i sit arbejde uretmæssigt har modtaget gaver fra borgere eller virksomheder. Vejledningen er således også en hjælp til de ansatte, sådan at de ikke utilsigtet bliver bragt i situationer, hvor de overtræder gældende regler og normer.

  Indhold: Modulet tager udgangspunkt i den fællesoffentlige vejledning ”God adfærd i det offentlige”. Emner er bl.a. ytringsfrihed, gaver og fordele, bibeskæftigelse.

  Underviser: Jon Kjær Jensen

  Varighed: 1 time

  Tidspunkt: Inden for de første 3 måneder

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Jon Kjær Jensen 

  Formål: Aabenraa Kommune har arbejdet systematisk med en strategisk indsats for at fremme væksten. Den overordnede strategi sætter indholdsmæssigt og formelt rammen for mange af PTMs aktiviteter og planer, som der introduceres til i dette modul.

  Indhold: Introduktion til hvad planstrategi, vækststrategi, kommune- og lokalplan er, med særligt fokus på Aabenraa Kommunes Kommuneplan og Sund Vækst, Planloven, Kort intro til Vækstdagsorden, Samt introduktion til udvalgte politikker og strategier på hele Plan, Teknik & Miljøs område.

  Underviser: Lene Nebel

  Varighed: 1,5 timer

  Tidspunkt: Senest 6 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Lene Nebel

  Formål: Den kommunale økonomi kan være uoverskuelig da den sammensættes via vandfaldsmetoden, hvor både EU, Regeringen, Byrådet og kommunens udvalg prioriterer økonomien, som bliver til den budgetmæssige ramme, der regulerer forvaltningens virke i budgetåret.

  For nye medarbejdere i Aabenraa Kommune kan emnet være uoverskuelig. Derfor gives en introduktion til den kommunale økonomi, som en kort indføring i sammenhængen af, hvordan økonomien styres og udmøntes i organisationen.

  Inspiration kan hentes i ’Kort om kommunaløkonomi’ fra COK/KL.

  Indhold:

  Den kommunale økonomi

  Sammensætningen af en kommunes økonomi

  Overordnet styring fra staten – rammer og økonomiaftalen

  Det kommunale råderum

  Aabenraa Kommunes økonomiske politik

  Budget- og regnskabs-årshjul

  Økonomistyring (meget overordnet)

  Typer af bevillinger, bevillingsniveauer, ændring af bevillinger

  Kasse- og regnskabsregulativ

  Budget og bevillingskontrol

   

  Underviser: Jesper Juhl Kristensen

  Varighed: 2 timer

  Tidspunkt: Senest 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Teamlederens vurdering.

  Tovholder: Tom Wienke

  Formål: Sikre høj standard og genkendelighed i dagsordenstekster.

  Indhold: Nærmeste leder giver en introduktion til udarbejdelse af dagsordenspunkter, når det er aktuelt. Vejledningen ’Skriv en dagsordenstekst’ er udgangspunktet og suppleres med Plan, Teknik & Miljøs arbejdsgange, godkendelsesprocedurer. Emnerne er:

  Arbejdsprocessen og inddragelse af budget og interessenter.

  Arbejdsgange i forhold til afklaring og godkendelse med hhv. leder, afdelingschef, direktør og politisk niveau

  Præsentation af bemyndigelsesplan

  Kodeks for forvaltningens rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunkter

  Formidlingen af det faglige stof og en præsentation af vejledningen ‘Skriv en dagsordentekst´

  Underviser: Tom Wienke 

  Varighed: 1-2 timer

  Tidspunkt: Senest 3 måneder efter ansættelse.

  Deltagelse: Medarbejdere som udarbejder dagsordenstekster. 

  Tovholder: Tom Wienke 

  Formål: De medarbejdere i PTM som arbejder med udformning af materiale til pressen og formidling tilbydes grundlæggende introduktion til PTM´s kommunikationspolitik etc. Når den nye medarbejder er godt i gang med arbejdet, introduceres medarbejderen til kommunikation og pressehåndtering.

   Byråds- og Direktionssekretariatet er i gang med gennemgribende at revidere det materiale, der ligger på Medarbejderportalen i foråret 2016

   

  Indhold: Introduktion til

  Kommunikationspolitik og designmanual

  Kommunikation og udarbejdelse af kommunikationsplaner

  Pressehåndtering illustreret med konkrete cases fra Plan, Teknik & Miljøs virkelighed

  Krisekommunikation

  Hvad gør jeg, når journalisten ringer?

  Sociale medier

  Ytringsfrihed/tavshedspligt  

  Underviser: Kommunikation 

  Varighed: 1-2 timer

  Tidspunkt: Senest 6 måneder efter ansættelse

  Deltagelse: Teamleders vurdering

  Tovholder: Lene Nebel

  Formål: Understøtte medarbejdernes mulighed for at håndtere en stor og mangfoldig opgaveportefølje ved hjælp af konkrete værktøjer.

  For at sikre god trivsel i forvaltningen, besluttede chefgruppen i 2016, at tilbyde alle medarbejdere værktøjer, der gøre det nemmere at tilegne sig effektive arbejdsvaner, som kan tages i anvendelse af den enkelte, kontorfællesskabet, teamet eller afdelingen. Modulet er en fortsættelse af den lokale arbejdsmiljøindsats i 2016.

  Indhold: Viden og værktøjer vedr. struktur, prioritering, planlægning, mails, møder og fokus/forstyrrelser. 

  Underviser: Ekstern (Birgitte Feldborg)

  Varighed: 4 timer

  Tidspunkt: Inden for 1 år

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: (Barbara Frenzel i styregruppen) Jesper Juhl Kristensen for Plan, Teknik & Miljø 

  Formål: At medarbejderne opnår kendskab til kommunens MED-system og arbejdsmiljøområde samt viden om, hvordan det bruges.

  Indhold: 

  Underviserne giver en introduktion til:

  MED-organisationen, herunder struktur samt hvad og hvordan MED kan bruges

  Arbejdsmiljøområdet – herunder hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder, APV og trivselsundersøgelse

  Arbejdsmiljøsystem og brugen heraf

  Underviser: Tom Wienke (arbejdsleder) og Lene Lyster Hansen (arbejdsmiljørepræsentant)

  Varighed: ½ - 1 timer

  Tidspunkt: Senest 6 måneder efter ansættelse

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Tom Wienke

  Formål: Nyansatte præsenteres for kommunens projektmodel. Projektmodellen er den fælles ramme, der skal være med til at skabe fælles sprog og fælles ramme om projektarbejdet i Aabenraa Kommune.
  Projektmodellen giver både indsigt i at arbejde i projekter (f.eks. organisation, projekters faser) samt indeholder en række grundværktøjer som kan anvendes i projektarbejdet samt mere bredt, når dette er relevant (f.eks SWOT, projektplan, interessentanalyse, målskema og statusrapport).

  Indhold: Modulet tager udgangspunkt i den kommunens projektmodel, se medarbejderportalen.

  Underviser: Janni Kollerup og Jeppe Kræmmergaard

  Varighed: 1 time

  Tidspunkt: Inden for de første 6 måneder

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Lene Nebel

  LOGIN MED WINDOWS LOGIN

  Er du logget ind i Citrix kan du som leder eller sagsbehandler logge ind med din Windows login.