Til lederen - tilmelding til kompetenceraketten

Til lederen - tilmelding til kompetenceraketten

Moduler og tilmelding

Kompetenceraketten_logo1020x390.jpg

Kompetenceraketten

Tilmelding for alle nye medarbejdere

Formålet med ”kompetenceraketten” er hurtigt at løfte nye medarbejdere på et relevant kompetenceniveau igennem et systematisk tilrettelagt forløb, så de kan udfolde deres potentialer som aktive og kvalificerede spillere på holdet. Nye medarbejdere er som regel oftest fagligt veluddannet, men ikke nødvendigvis fortrolige med arbejdsvilkårene i en offentlig forvaltning eller de specifikke værdier og værktøjer i Aabenraa Kommune.

Nogle af modulerne er obligatoriske for alle nye medarbejdere, mens andre kun vil være relevant for en delmængde. Nærmeste leder vurderer allerede ved opstart, hvilke moduler, en ny medarbejder skal tilmeldes, men dette kan naturligvis justeres hen ad vejen. Nærmeste leder tilmelder den nye medarbejder modulerne. 

Den nærmeste leder er ansvarlig for at følge op på, om de nye medarbejdere har deltaget. 

Som noget nyt kan den nærmeste leder tilmelde erfarne medarbejdere til enkelte moduler.

Hvis du har rettelser eller forslag til andre moduler kan du kontakte ptmsekretariat@aabenraa.dk

Klik på dette link for at tilmelde kompetenceraketten

Mødekalender 2023 

Linket åbner i DitmerFlex.

Overblik

 • Formål: For at understøtte såvel kommunens vækststrategi som kommunens vision ”Vi skaber det gode liv sammen” og PTM’s vision ”Sammen med borgeren skaber vi løsninger for fremtiden” er det væsentligt, at hver medarbejder opfatter sig selv og eget team som en medspiller i det samlede hele. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at kollegaer i andre teams / afdelinger / forvaltninger opfattes som partnere i en fælles opgaveløsning, hvor det giver mening. Dette gælder såvel i store tværgående projekter som i de daglige små sager med tværgående indhold.

  Indhold: Oplæg fra direktøren – generel velkomst til de nye medarbejdere og oplæg om den ønskede samarbejdskultur. Fokus på videndeling, tidelig inddragelse, god kollegialitet, gode serviceoplevelse for borgere og virksomheder, vækstdagsordenen

  Underviser: Direktøren

  Varighed: ½-1 time

  Tidspunkt: Inden for 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Barbara Frenzel

 • Modul 1: Introduktion til offentligretlige spilleregler

  Formål: Som en del af den kommunale forvaltning er det afgørende, at alle har en grundlæggende forståelse for de juridiske spilleregler i en offentlig instans.

  Indhold: Statsret, grundlov, den retlige trinfølge, to-instanssystem, ombudsmandens rolle, det kommunale tilsyn, sondring mellem offentlig og privat ret, hjemmel og kommunalfuldmagt, almindelige love (forvaltnings- og offentlighedsloven) og aktindsigt

  Underviser: Jurist fra Byråds- og Direktionssekretariatet 

  Varighed: Ca. 2 timer

  Tidspunkt: Inden for den første måned af ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Barbara Frenzel 

   

  Modul 2: Rollen som myndighedsperson - Hvordan træffes den korrekte afgørelse?

  Formål: For de medarbejdere, der træffer afgørelser, er der et yderligere behov for at blive introduceret til, hvad den gode, holdbare afgørelse skal indeholde.

  Indhold: Hvordan træffes en korrekt afgørelse på baggrund af forvaltningsloven? Introduktion til partsbegrebet, notatpligt, begrundelse og klagevejledning

  Underviser: Jurist fra Byråds- og Direktionssekretariatet 

  Varighed: Ca. 2 timer

  Tidspunkt: Inden for de første 3 måneder af ansættelsen

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Barbara Frenzel 

 • Modul 1: Acadre for begyndere

  Formål: Kommunen er underlagt princippet om offentlighed i forvaltningen. Heri ligger det, at offentligheden, fx borgere og presse, som hovedregel skal have adgang til - og indsigt i - sager i det offentlige. Dette betyder både retten til at overvære og citere fra retssager, og retten til at få adgang til dokumenter fra forvaltningen. Det sidste kaldes aktindsigt.

  Dertil kommer at kommunens egen produktionssikkerhed skal sikres.

  Alle sagsrelevante dokumenter skal derfor gemmes, så det sikres, at de kan genfindes. Til dette formål bruger kommunen ESDH-systemet Acadre.

  Indhold: Acadres grundlæggende funktioner – meget generelt. Modulet inkluderer: Acadre-film, baggrund for, hvorfor vi bruger ESDH-systemet.

  Underviser: Superbruger fra Plan, Teknik & Miljø

  Varighed: ½ dag

  Tidspunkt: Inden for den første måned

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: 

   

  Modul 2: Acadre for viderekommende - God journaliseringsskik

  Formål: Nedslag i dele af Acadres mere avancerede funktionaliteter. Dette skal give den enkelte sagsbehandler en mere fortrolig brug af og forståelse for Acadre.

  Indhold:Generel gennemgang af de mere avancerede funktionaliteter i Acadre, som understøtter relevante arbejdsgange

  Introduktion til journaliseringsskik: Enkeltsagsprincip, journalkoder og facetter, oprettelse, afslutning og låsning samt hvad der skal journaliseres? Der tages udgangspunkt i retningslinjerne i ESDH-håndbogen.

  Introduktion til journaliseringsskik: Enkeltsagsprincip, journalkoder og facetter, oprettelse, afslutning og låsning samt hvad der skal journaliseres? Der tages udgangspunkt i retningslinjerne i ESDH-håndbogen.

  Underviser: IT-superbruger fra forvaltningen

  Varighed: ½ dag

  Tidspunkt: Inden for de første 3 måneder af ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: 

   

  Workshops: Acadre for viderekommende

  Formål: Nogle medarbejdere har brug for særlige kompetencer indenfor udvalgte funktionaliteter i Acadre.

  Autoprofiler og Avanceret Outlook Integration (AOI)
  Formål
  : at give udvidet kendskab til hvordan man opretter autoprofiler og anvender dem ved sagsoprettelse og journalisering, samt anvendelse AOI.
  Indhold: Generel gennemgang af funktionerne og oprettelse af egne autoprofiler, eventuelt suppleret med analyse af konkrete behov.  Workshoppen tilpasses de tilmeldtes behov og aftales på forhånd med deltagere/deltageres nærmeste leder
  Varighed: 1 – 2 timer afhængig af indhold
  Tidspunkt: Tilbydes Ad Hoc
  Deltagelse: Teamleders vurdering
  Underviser: Superbruger eller Acadre underviser i Plan, Teknik & Miljø

  Flettebreve
  Formål
  : at gøre brugerne i stand til at oprette og sende et Acadre Word dokument som masseforsendelse med digital post
  Indhold: Gennemgang af processen fra oprettelse af brev i Acadre til forsendelse med kommunens digitale postløsning
  Varighed: 1 time
  Tidspunkt: Tilbydes Ad Hoc
  Deltagelse: Teamleders vurdering
  Underviser: Superbruger eller Acadre underviser i Plan, Teknik & Miljø

  Frase redaktør (Dynamic Template)
  Formål
  : at gøre brugeren i stand til at oprette fraser og udnytte værktøjerne til at gøre fraserne dynamiske og effektive.
  Indhold: Generel gennemgang af funktionerne, løsning af opgaver og evt. oprettelse af egne fraser.
  Varighed: 1½ time
  Tidspunkt: Tilbydes Ad Hoc
  Deltagelse: Teamleders vurdering
  Underviser: Superbruger eller Acadre underviser i Plan, Teknik & Miljø

 • Modul 1: Introduktion til NetGIS  

  Formål: Alle medarbejdere i PTM skal have en grundlæggende forståelse for brug af NetGIS, da alle jobfunktioner bruger kort i opgaveløsningen til analyse, formidling etc. 

  Indhold: Oplæring målrettet den enkelte brugers arbejdsopgaver. GIS-medarbejder viser NetGIS opsætning og funktioner, som medarbejderen vil benytte i sin hverdag, samt giver en kort introduktion til systemets funktioner ud fra den enkeltes kompetencer og behov.

  Underviser: GIS-team – 1:1 undervisning 

  Varighed: 1-2 timer

  Tidspunkt: Tidspunkt aftales med henblik på intro i løbet af 1 måned efter ansættelse.

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Lene Nebel

   

  Modul 2: GIS for viderekomme

  Formål: At give ad hoc sidemandsundervisning for avancerede funktioner i GIS.

  Indhold: Avancerede funktioner i NetGIS / ArcGIS og information om ejendomsdata (grunddata). Målrettet den enkelte brugers arbejdsopgaver. GISmedarbejder viser i ArcGIS og NetGIS - opsætning og funktioner som medarbejderen vil benytte i sin hverdag.

  Underviser: GIS-team – 1:1-undervisning

  Varighed: Efter behov

  Tidspunkt: Tilbydes ad hoc.

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Lene Nebel

 • Formål: Arbejdet i en offentlig organisation med politisk ledelse indebærer nogle rammer, som for mange nye medarbejdere er ukendte og uvante. En grundlæggende forståelse er afgørende for at medarbejderen kan finde sig til rette i opgaveløsningen.

  I modulet gennemgås den administrative og den politiske organisering samt principperne for politikernes og forvaltningens arbejde.

  Indhold:

  Samspil mellem politikere og embedsmænd

  Det særlige ved det kommunale kollegiale styre, ingen parlamentarisme samt tradition for konsensus

  Principper for forvaltningens rådgivning (fx med baggrund i Kodeks for forvaltningens rådgivning)

  Hvornår en sag bliver politisk – eksempler fra Plan, Teknik & Miljøs område

  Hvornår og hvordan er det ok, at en politiker og en medarbejder taler / skriver sammen

  Den politiske og den administrative organisering (politisk administrativ organisering) 

  Styringsprincipper og konkretisering ved styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune og bemyndigelsesplaner

  Underviser: Barbara Frenzel

  Varighed: 2 timer

  Tidspunkt: Inden for 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Barbara Frenzel

 • Formål Modulet er en opfølgning, der samler op på og fordyber den allerførste introduktion fra nærmeste leder. Vigtige kerneområder fra Aabenraa Kommunes arbejde med IT og digitalisering formidles, og det suppleres med et praktisk element, hvor der vises/sikres viden om ikke-fagspecifikke IT-værktøjer.

   

  Indhold 

  • Informationssikkerhed
  • Brug af e-mail
  • Gratisprogrammer / cloud
  • Medarbejderportalen
  • IT-afdeling, superbrugerorganisationen

   

  Underviser   Tora Djernæs, Barbara Frenzel

  Varighed      1,5 timer

  Tidspunkt     Inden for 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse    Obligatorisk

  Tovholder    Barbara Frenzel

 • Formål: Nyansatte præsenteres for grundlæggende principper og regler for ansatte for at undgå, at der opstår sager, hvor der kan rejses tvivl om offentligt ansattes adfærd. F.eks. i forhold til om en offentlig ansat i sit arbejde uretmæssigt har modtaget gaver fra borgere eller virksomheder. Vejledningen er således også en hjælp til de ansatte, sådan at de ikke utilsigtet bliver bragt i situationer, hvor de overtræder gældende regler og normer.

  Indhold: Modulet tager udgangspunkt i den fællesoffentlige vejledning ”God adfærd i det offentlige”. Emner er bl.a. ytringsfrihed, gaver og fordele, bibeskæftigelse.

  Underviser: Jon Kjær Jensen

  Varighed: 1 time

  Tidspunkt: Inden for de første 3 måneder

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Jon Kjær Jensen 

 • Formål: Aabenraa Kommune har arbejdet systematisk med en strategisk indsats for at fremme væksten. Den overordnede strategi sætter indholdsmæssigt og formelt rammen for mange af PTMs aktiviteter og planer, som der introduceres til i dette modul.

  Indhold: Introduktion til hvad planstrategi, vækststrategi, kommune- og lokalplan er, med særligt fokus på Aabenraa Kommunes Kommuneplan og Sund Vækst, Planloven, Kort intro til Vækstdagsorden, Samt introduktion til udvalgte politikker og strategier på hele Plan, Teknik & Miljøs område.

  Underviser: Lene Nebel

  Varighed: 1,5 timer

  Tidspunkt: Senest 6 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Lene Nebel

 • Formål: Den kommunale økonomi kan være uoverskuelig da den sammensættes via vandfaldsmetoden, hvor både EU, Regeringen, Byrådet og kommunens udvalg prioriterer økonomien, som bliver til den budgetmæssige ramme, der regulerer forvaltningens virke i budgetåret.

  For nye medarbejdere i Aabenraa Kommune kan emnet være uoverskuelig. Derfor gives en introduktion til den kommunale økonomi, som en kort indføring i sammenhængen af, hvordan økonomien styres og udmøntes i organisationen.

  Inspiration kan hentes i ’Kort om kommunaløkonomi’ fra COK/KL.

  Indhold:

  Den kommunale økonomi

  Sammensætningen af en kommunes økonomi

  Overordnet styring fra staten – rammer og økonomiaftalen

  Det kommunale råderum

  Aabenraa Kommunes økonomiske politik

  Budget- og regnskabs-årshjul

  Økonomistyring (meget overordnet)

  Typer af bevillinger, bevillingsniveauer, ændring af bevillinger

  Kasse- og regnskabsregulativ

  Budget og bevillingskontrol

   

  Underviser: Jesper Juhl Kristensen

  Varighed: 2 timer

  Tidspunkt: Senest 3 måneder efter ansættelsen

  Deltagelse: Teamlederens vurdering.

  Tovholder: Tom Wienke

 • Formål: Sikre høj standard og genkendelighed i dagsordenstekster.

  Indhold: Nærmeste leder giver en introduktion til udarbejdelse af dagsordenspunkter, når det er aktuelt. Vejledningen ’Skriv en dagsordenstekst’ er udgangspunktet og suppleres med Plan, Teknik & Miljøs arbejdsgange, godkendelsesprocedurer. Emnerne er:

  Arbejdsprocessen og inddragelse af budget og interessenter.

  Arbejdsgange i forhold til afklaring og godkendelse med hhv. leder, afdelingschef, direktør og politisk niveau

  Præsentation af bemyndigelsesplan

  Kodeks for forvaltningens rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunkter

  Formidlingen af det faglige stof og en præsentation af vejledningen ‘Skriv en dagsordentekst´

  Underviser: Tom Wienke 

  Varighed: 1-2 timer

  Tidspunkt: Senest 3 måneder efter ansættelse.

  Deltagelse: Medarbejdere som udarbejder dagsordenstekster. 

  Tovholder: Tom Wienke 

 • Formål: De medarbejdere i PTM som arbejder med udformning af materiale til pressen og formidling tilbydes grundlæggende introduktion til PTM´s kommunikationspolitik etc. Når den nye medarbejder er godt i gang med arbejdet, introduceres medarbejderen til kommunikation og pressehåndtering.

   Byråds- og Direktionssekretariatet er i gang med gennemgribende at revidere det materiale, der ligger på Medarbejderportalen i foråret 2016

   

  Indhold: Introduktion til

  Kommunikationspolitik og designmanual

  Kommunikation og udarbejdelse af kommunikationsplaner

  Pressehåndtering illustreret med konkrete cases fra Plan, Teknik & Miljøs virkelighed

  Krisekommunikation

  Hvad gør jeg, når journalisten ringer?

  Sociale medier

  Ytringsfrihed/tavshedspligt  

  Underviser: Kommunikation 

  Varighed: 1-2 timer

  Tidspunkt: Senest 6 måneder efter ansættelse

  Deltagelse: Teamleders vurdering

  Tovholder: Lene Nebel

 • Formål: Understøtte medarbejdernes mulighed for at håndtere en stor og mangfoldig opgaveportefølje ved hjælp af konkrete værktøjer.

  For at sikre god trivsel i forvaltningen, besluttede chefgruppen i 2016, at tilbyde alle medarbejdere værktøjer, der gøre det nemmere at tilegne sig effektive arbejdsvaner, som kan tages i anvendelse af den enkelte, kontorfællesskabet, teamet eller afdelingen. Modulet er en fortsættelse af den lokale arbejdsmiljøindsats i 2016.

  Indhold: Viden og værktøjer vedr. struktur, prioritering, planlægning, mails, møder og fokus/forstyrrelser. 

  Underviser: Ekstern (Birgitte Feldborg)

  Varighed: 4 timer

  Tidspunkt: Inden for 1 år

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: (Barbara Frenzel i styregruppen) Jesper Juhl Kristensen for Plan, Teknik & Miljø 

 • Formål: At medarbejderne opnår kendskab til kommunens MED-system og arbejdsmiljøområde samt viden om, hvordan det bruges.

  Indhold: 

  Underviserne giver en introduktion til:

  MED-organisationen, herunder struktur samt hvad og hvordan MED kan bruges

  Arbejdsmiljøområdet – herunder hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder, APV og trivselsundersøgelse

  Arbejdsmiljøsystem og brugen heraf

  Underviser: Tom Wienke (arbejdsleder) og Lene Lyster Hansen (arbejdsmiljørepræsentant)

  Varighed: ½ - 1 timer

  Tidspunkt: Senest 6 måneder efter ansættelse

  Deltagelse: Obligatorisk

  Tovholder: Tom Wienke

 • Formål: Nyansatte præsenteres for kommunens projektmodel. Projektmodellen er den fælles ramme, der skal være med til at skabe fælles sprog og fælles ramme om projektarbejdet i Aabenraa Kommune.
  Projektmodellen giver både indsigt i at arbejde i projekter (f.eks. organisation, projekters faser) samt indeholder en række grundværktøjer som kan anvendes i projektarbejdet samt mere bredt, når dette er relevant (f.eks SWOT, projektplan, interessentanalyse, målskema og statusrapport).

  Indhold: Modulet tager udgangspunkt i den kommunens projektmodel, se medarbejderportalen.

  Underviser: Janni Kollerup og Jeppe Kræmmergaard

  Varighed: 1 time

  Tidspunkt: Inden for de første 6 måneder

  Deltagelse: Teamlederens vurdering

  Tovholder: Lene Nebel

Windows login.jpg

Login med Windows Login

Er du logget ind i Citrix kan du som leder eller sagsbehandler logge ind med din Windows login.