Værktøjskassen

Værktøjskassen

Her på siden finder du værktøjer, der kan hjælpe jer med at behandle spørgsmål kategorierne i Trivselsundersøgelsen.
Vi har hentet inspirationen fra Branche Fællesskab arbejdsmiljø (BFA), Viden på Tværs (VPT) og Væksthus for ledelse.

Siden er under opbygning og vi vil jævnligt lægge nyt materiale på siden.
God arbejdslyst

Trivselsundersøgelsen 2020 berører følgende emne: Det psykiske arbejdsmiljø, Socialkapital og krænkende handlinger.

Vi skal på arbejdspladsen samle op på Trivselsundersøgelsen. Der kan være noget, som vi ønsker at blive bedre til, men der kan også være noget, som vi ønsker at fastholde. I FAQ'erne her under har vi samlet nogle værktøjer, som kan hjælpe jeres arbejdsplads videre i bearbejdningen af emner, for Trivselsundersøgelsen (FAQ står for 'Frequent Asked Questions' eller 'ofte stillede spørgsmål').

De værktøjer vi har hentet ind, kommer fra Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA), Viden På Tværs (VPT) og Væksthus for ledelse

Krænkende adfærd

 • I Aabenraa Kommune er der nultolerance over for krænkende adfærd. Det betyder, at vi ikke tolererer krænkende adfærd og reagerer, når det sker. Det betyder også, at vi forebygger, at situationen opstår. Spørgsmål om krænkende adfærd er med i undersøgelsen for at give afsæt for en dialog om den forebyggende indsats, der skal tages, både lokalt og centralt.

  Uønsket seksuel opmærksomhed

  Der er tale om seksuel opmærksomhed, når en eller flere personer udsætter andre for uønskede handlinger af seksuel karakter som vedkommende opfatter som krænkende.

 • Det kræver en åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Her finder du værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.

  BFA Velfærd og offentlig administration har lavet værktøjet: Stop handlinger af krænkende karakter

  Ønsker I at sætte fokus på temaet, kan I ligeledes benytte kampagnevideoen, dialog kortene og Plakaterne: Hvor går grænsen?

  Arbejdstilsynet har lavet en pjece, hvori anbefalinger til, hvordan I forebygge og håndterer seksuel chikane. Pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - Forebyg seksuel chikane

 • Trusler og vold på arbejdspladsen

  Mere end hvert fjerde af alle voldsovergreb i Danmark sker på arbejdspladsen.

  Vold og trusler er aldrig et individuelt problem, og derfor er forebyggelse af vold og trusler også et fælles anliggende for arbejdspladsen. Vold og trusler kan have mange ansigter eller former og kan komme ude fra, men også iblandt kolleger på arbejdspladsen.

  Fakta om vold og trusler

  De offentligt ansatte faggrupper er mest udsatte for vold og trusler i forbindelse med arbejdet. Problemet er voksende, og kvinder er mere udsatte end mænd. Det viser tal fra Danmarks Statistik og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

  BFA Velfærd og offentlig administration har lavet en temaside om: Trusler og vold på arbejdspladsen

  Kom vold og trusler i forkøbet

  I ’Kom volden i forkøbet’ finder du en række erfaringer, konkrete råd og anvisninger på, hvordan ledere og medarbejdere forholder sig aktivt til risikoen for at blive truet eller overfaldet.

  Til dette er der lavet et inspirationshæfte: Kom Vold i forkøbet

 • Hvad er mobning?

  Arbejdstilsynet definerer mobning som en krænkende handling: ”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.”

  Fri for mobning - Inspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen og Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning

  'Fri for mobning' handler om: Konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads. Men det er muligt at forebygge den ødelæggende mobning, der kan følge i kølvandet på konflikter på arbejdspladsen.To værktøjer fra BFA Velfærd og Offentlig administration

  'Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning' er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, og er afprøvet på ni arbejdspladser.

Konflikter på arbejdspladsen

 • Uenigheder og konflikter er en uundgåelig del af det at arbejde sammen og kan være kilde til frustration. Konflikter kan dog også skabe ny udvikling og ruske op i jeres vaner og skabe ny opmærksomhed. Det forudsætter, at I på arbejdspladsen både har en åben kultur og tillid, der gør medarbejderne trygge til at tale om uenigheder og gå ind i konflikter på en konstruktiv måde.

  BFA Velfærd og Offentlig administration har lavet en temaside om: Konflikter på arbejdspladsen

  Men hvad er en konflikt?

  En konflikt kan defineres som "En situation hvor en eller flere personer føler, at de bliver forhindret i at gøre noget eller føler sig frustreret over de(n) anden/andre" - Citat Van de Vliert

 • Når konflikter skal løses, er det godt at finde ud af, hvad uenigheden i konflikten handler om. Forskellige typer af konflikter kræver forskellige løsninger og kan håndteres forskellige steder i organisationen. Flere typer af konflikter er ofte tilstede i den samme situation, og så er det vigtigt at få adskilt delene og lavet løsninger til hver af konflikttyperne.

  De fleste konflikter på arbejdspladser falder inden for én af fem typer:

  I kan læse mere på BFA: Fem typer af konflikt

 • Flere typer af konflikter er ofte tilstede i den samme situation, og så er det vigtigt at få adskilt delene og lavet løsninger til hver af konflikttyperne.

  Konflikttrappen er en måde at synliggøre, hvor meget konflikten har udviklet sig

  Konfliktskyhedstrappen: En konflikt kan godt udvikle sig, selv om parterne trækker sig og forsøger at undvige den. I stedet for en åben konflikt, bliver der ikke sat ord på konflikten - men det kan være præcis lige så ødelæggende for arbejdspladsen som åben aggression.

  Konfliktprocessen Når vi medvirker til at håndtere eller forebygge konflikter, har vi brug for værktøjer til at forstå, hvorfor konflikten er opstået og hvordan den er forsøgt løst.

Social Kapital

Psykisk arbejdsmiljø

 • Stress rammer individuelt, men er noget vi i fællesskabet skal løse. Vi kan på arbejdspladsen gribe i nogle værktøjer og sætte ind på forskellige niveauer.

  • I = individ niveau
  • G = Gruppe niveau
  • L = Ledelses niveau
  • O = Organisations niveau

  Sådan kan forebygge og håndterer stress

 • Pernille Steen Pedersen, forsker på CBS, har i sin forskning opdaget, at stress er forbundet med skam. Skammen over ikke kunne klare sine opgaver eller skammen for ikke føle sig tilstrækkelig i det sociale liv.

  I kan blive inspireret her: Nyt perspektiv på stress

Ledelse og trivselsundersøgelse

 • Væksthuset for ledelse har lavet et materiale til dig, som leder, der skal lede processen omkring bearbejdning af Trivselsundersøgelsen.

  Hovedformålet for en offentlig arbejdsplads er at levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde – ikke at medarbejderne skal trives. Men de to ting er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er høj kvalitet i ydelserne en af de vigtigste kilder til stolthed og god trivsel. På samme måde kan ringe trivsel være et alvorligt problem – ikke alene for de medarbejdere, der mistrives, men også for arbejdspladsens mulighed for at levere en god kerneydelse.

  I kan finde materialet: 'Få mere ud af trivselsmålingen - Gode råd til ledere om hele processen'

 • De fleste ledere er opmærksomme på, om deres medarbejdere trives. Men som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning for hele arbejdspladsen.

  Lederens trivsel er lige så vigtig som medarbejdernes.

   

  'Trivsels i lederrollen'  er et inspirations materiale til dig som leder, fra Branche Fællesskab Arbejdsmiljø - Velfærd og Offentlig administration.

 • 'God energi i ledelse' er et inspirations materiale fra Branche Fællesskab Arbejdsmiljø - Velfærd og Offentlig administration

  Dette værktøj henvender sig til ledere med personaleansvar, eksempelvis: afdelingsledere, teamledere, gruppeledere og kontorledere.

  Værktøjet kan hjælpe dig med:

  • at forbedre dit eget psykiske arbejdsmiljø som leder
  • at lede på en måde, så medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres
  • at bidrage til bedre arbejdsmiljø og dermed bedre resultater i din afdeling eller organisation.

Kontaktperson

Klaus Moldt - Med- og arbejdsmiljøkonsulent
Tlf. 73767168 - kmold@aabenraa.dk

Kontaktperson

Louise Baad Ellekjær Jensen - Med- og arbejdsmiljøkonsulent
Tlf. 73767701 - lobj@aabenraa.dk