Fleks- og skånejob

Ansættelse af medarbejdere i fleksjob og skånejob.

Indhold

  FLEKSJOB

  Fleksjobvisitation
  Det er Jobcentret, som

  • visiterer til et fleksjob
  • vurderer arbejdsevnen
  • og fastsætter hvor mange timer den fleksjobvisiterede kan arbejde.

  Jobcenterets vurdering danner grundlag for den aftale, du kan indgå med medarbejderen.

  Ændringer af tilskud til fleksjob
  Der udbetales ikke tilskud til den enkelte afdeling for fleksjob oprettet efter 1. januar 2013, da afdelingen udelukkende afholder udgiften for de aftalte timer. Fleksjob oprettet før 1. januar 2013 fortsætter efter de gamle regler med tilskud på henholdsvis 50% eller 66,67%.

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Ansættelse sker efter gældende overenskomst på området. Hvis overenskomsten ikke indeholder bestemmelser for ansatte i fleksjob, fastsættes lønnen efter aftale mellem dig og medarbejderen.

  Løn og arbejdstid kan fraviges efter aftale mellem dig og medarbejderen, hvis det er nødvendigt at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med medarbejderens arbejdsevne i fleksjobbet. Dette kan ske ved, at lønnen beregnes i forhold til arbejdsintensiteten og timetallet. Begge elementer er fastlagt af Jobcentret.

  • Eksempel:
   En medarbejder er ansat 10 timer ugentlig og er visiteret til en arbejdsintensitet på 50%. Det betyder, at der udbetales løn med 50% af arbejdstiden på 10 timer. Denne fremgangsmåde er relevant i de tilfælde, hvor en betydelig funktionsnedsættelse gør, at medarbejderen ikke kan arbejde med fuld intensitet.

  Fleksjobydelse
  Udover den aftalte løn kan medarbejdere i fleksjob få suppleret sin løn med et tilskud fra sin bopælskommune. Tilskuddet svarer til 98% af dagpengesatsen for de timer, der ikke arbejdes/udbetales løn for.

  Orientering af den faglige organisation
  Ved ansættelse af medarbejdere i fleksjob skal den faglige organisation inddrages på samme måde som ved en ordinær ansættelse. I forbindelse med ansættelsen er du forpligtet til at spørge medarbejderen om han/hun er indforstået med, at organisationen modtager en kopi af ansættelsesbrevet.

  Opmærksomhedspunkter i øvrigt
  Du kan ansætte medarbejderen i et færre antal timer, end det medarbejderen er visiteret til.

  Fastholdelsesfleksjob til allerede ansatte
  Medarbejderen kan ønske at komme i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, dvs. i den virksomhed, hvor vedkommende er – eller senest har været – ansat på almindelige vilkår. Inden medarbejderen kan ansættes i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, skal vedkommende  opfylde de almindelige betingelser. Derudover skal medarbejderen – hvis vedkommende har mere end 6 år tilbage til folkepensionsalderen - have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

  Reglerne betyder, at du og medarbejderen så tidligt som muligt skal iværksætte tiltag, hvis medarbejderens arbejdsevne nedsættes. Dette gælder ikke hvis medarbejderen har været udsat for akut opstået skade eller sygdom, og det er formålsløst at gennemføre foranstaltninger efter rammeaftalen om det sociale kapitel eller ansættelse på særlige vilkår.

  Ved ansættelse af medarbejdere i fleksjob skal der ske følgende:

  • Drøftelse i MED-udvalget/personalemødet om retningslinjer for beskæftigelse af medarbejdere i fleksjob ifølge Rammeaftale om det sociale kapitel, § 4, § 4a og bilag 2.
  • Tillidsrepræsentanten inddrages.
  • Bevilling af fleksjob herunder skånehensyn og arbejdstid.
  • Lønaftale og ansættelsesbrev.

  Du kan læse mere om både fleksjobansættelser og skånejobansættelser i rammeaftale om det sociale kapitel - kapitel 4 og 5.

  Skånejob
  Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis medarbejderen ikke kan varetage et job på almindelige vilkår. Medarbejderen kan både arbejde på fuldtid og deltid, men vedkommende skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.   

  I forbindelse med ansættelse af medarbejdere i skånejob skal der ske følgende:

  • Drøftelse i MED-udvalget om forholdet mellem antallet af ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte.
  • Tillidsrepræsentanten inddrages.
  • Bevilling af skånejob herunder skånehensyn og arbejdstid.
  • Lønaftale og ansættelsesbrev.

  Bevilling
  Jobcenteret udfærdiger bevillingen.

  Aflønning
  Lønnen aftales mellem dig og den faglige organisation. Som udgangspunkt skal lønnen udgøre mindst 1/3 af begyndelseslønnen. Typisk ydes der en løn svarende til tilskuddets størrelse.
  Der gives løn for de timer, der arbejdes. Arbejdstempoet bliver tilpasset skånebehovet.

  Tilskud
  Kommunen giver et tilskud til lønnen på højst 1/6 af den overenskomstmæssige mindsteløn.