Tidsbegrænsede ansættelser

Har du behov for at ansætte medarbejdere i en tidsbegrænset periode? Her finder du informationer om tidsbegrænsede ansættelser.

Indhold

  Du kan ansætte en medarbejder i en tidsbegrænset stilling på flere måder. Overordnet kan tidsbegrænset stillinger inddeles i tre kategorier:

  • Tilkaldevikar (f.eks. ved pludselig opstået forfald/sygdom) 
  • Vikar i et bestemt tidsrum (f.eks. til en konkret og tidsbegrænset opgave)
  • Begivenhedsbestemt ansættelse (f.eks. ved barsel eller længere sygdom)

  Du kan læse mere om de tre kategorier nedenunder. 

  Tidsbegrænset ansættelse bygger på et EU-direktiv, som fastlægger vilkårene for ansættelse i kommunerne.

  Definitionen af en tidsbegrænset ansættelse er, når tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastlagt ud fra objektive kriterier.

  Disse kan være:

  • En bestemt dato
  • Fuldførelsen af en bestemt opgave eller
  • Indtrædelsen af en bestemt begivenhed (f.eks. en barselsvikar eller ansættelse af vikar for en medarbejder som er sygemeldt i længere tid)

  Det er arbejdsgiveren, der skal dokumentere, at betingelserne for tidsbegrænset ansættelse er til stede. Hvis ikke dette er tilfældet, skal opsigelse ske med de varsler, der fremgår af Funktionærloven.

  I en tidsbegrænset ansættelse er start- og sluttidspunktet for ansættelsen fastlagt. Ansættelsen ophører derfor uden yderligere varsel på sluttidspunktet, og ansættelsen sker på månedsløn.

  Formålet er

  • At forbedre kvaliteten ved tidsbegrænset ansættelse gennem anvendelse af princippet om ikke-forskelsbehandling.
  • At fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold.

  Visse ansættelsesforhold er dog undtaget. Det gælder erhvervsmæssig grunduddannelse, lærlinge- og elevuddannelse og praktik under uddannelsesforløb.

  Ikke-forskelsbehandling 
  For at undgå misbrug af tidsbegrænset ansættelse som ansættelsesform, skal du ved fornyelse af den tidsbegrænsede ansættelsesaftale vurdere, hvilke objektive omstændigheder, der kan begrunde en forlængelse af ansættelsesaftalen.

  For tidsbegrænset ansatte gælder et princip om ikke-forskelsbehandling. Dette betyder, at ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for sammenlignelige fastansatte

  • Forlængelse i et vikariat, der skyldes barsel, sygdom, orlov, borgerligt ombud, ferie eller lignende.
  • Krav om hensyntagen til gennemførelse af tidsbegrænsede ansættelser, der relaterer sig til uddannelsesforløb og øvrig kompetenceudvikling hensyntagen til den enkelte medarbejders ønske, herunder koordinering mellem arbejds- og fritidssituationer.

  Hvis der foreligger en objektiv, saglig begrundelse, kan den tidsbegrænsede ansættelse forlænges. 

  Alt efter hvilken ansættelse du har behov for, skal den tidsbegrænset ansættelse enten ske på timeløn eller månedsløn. De tidsbegrænsede ansættelser er reguleret i "Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse". 

  Er du i tvivl om, hvilken tidsbegrænset ansættelse, du skal anvende eller om ansættelsen er på time- eller månedsløn, kan du kontakte din lønkonsulent.

  TIDSBEGRÆNSEDE ANSÆTTELSER

  En tilkaldevikar er en medarbejder, du tilkalder ved et pludseligt opstået behov. Det kan for eksempel være i tilfælde af, at en af dine faste medarbejdere melder sig syg. Tilkaldevikaren er ikke vikar for en bestemt person, men kan afløse flere forskellige medarbejdere.

  Ved ansættelse af en tilkaldevikar laver du ikke et ansættelsesbrev. I stedet laver du en "Aftale om vilkår som tilkaldevikar ved Aabenraa Kommune". Du finder skabelonen i personalesagen i  

  Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned og aflønnes derfor med timeløn.

  I modsætning til et almindeligt ansættelsesforhold så består tilkaldevikarens ansættelsesforhold kun fra det øjeblik, hvor du tilkalder medarbejderen og indtil medarbejderen fratræder igen. Det kan eksempelvis være når arbejdsdagen er slut eller efter en nærmere indgået aftale.

  En vikar, der er ansat i et bestemt tidsrum, er typisk ansat til at løse planlagte opgaver eller et forudset personalebehov. Det kan for eksempel være, når en medarbejder skal på uddannelse, ferie, afspadsering, længerevarende sygdom, barsel osv.
  Ved ansættelse af en vikar i et bestemt tidsrum skelnes der mellem, om vikaren er ansat under eller over 1 måned.

  Vikar ansat under 1 måned (timeløn)
  Når du ansætter en vikar tidsbegrænset under én måned, så vil medarbejderen blive aflønnet med timeløn. Du skal derfor lave et ansættelsesbrev for "Timelønnet medarbejder ansat under én måned". Du finder skabelonen i personalesagen i SD.

  Du skal være opmærksom på, hvis du ansætter den samme medarbejder gentagne gange på timeløn, så skal der enten:

  • Være en reel afbrydelse mellem de enkelte ansættelsesforløb

  eller

  • Det skal tydeligt fremgår af ansættelserne, at der er tale om særskilte ansættelser. Det kan du for eksempel gøre ved at skrive, hvem vedkommende er vikar for. 

  Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at medarbejderen eksempelvis har holdt weekend eller ferie inden medarbejderen starter igen.

  Vikar ansat over én måned (månedsløn)
  Når du ansætter en vikar tidsbegrænset på over én måned, vil medarbejderen blive aflønnet på månedsløn. Du skal derfor lave et ansættelsesbrev for en tidsbegrænset ansættelse.

  Af ansættelsesbrevet skal det gennemsnitlige ugentlige timetal og slutdatoen for ansættelsen fremgå. Du finder skabelonen i personalesagen i SD.

  Du kan have behov for at ansætte en medarbejder i en tidsbegrænset periode, hvor du ved ansættelsens start endnu ikke kender slutdatoen. Det kan for eksempel være ansættelse i et barselsvikariat eller vikariat for en bestemt person, der er sygemeldt på ubestemt tid. 
  Ved en begivenhedsbestemt ansættelse fratræder medarbejderen den dag, hvor begivenheden ophører. Det er derfor vigtigt, at du klart beskriver, hvilken begivenhed der er tale om. Det kan eksempelvis være en bestemt medarbejders tilbagevenden til arbejdspladsen. Du finder en skabelon i personalesagen i SD.
  Når du kender datoen for begivenhedens ophør, sender du medarbejderen et brev "Ophør i begivenhedsbestemt ansættelse", hvor du oplyser medarbejderen om datoen for den sidste arbejdsdag.

  Der er grænser for, hvor mange gange og hvor længe tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan afløse hinanden, uden at komme i strid med funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel.

  Som en tommelfingerregel kan du kun forlænge 2 gange i den samme tidsbegrænsede stilling. Det betyder imidlertid ikke, at medarbejderen ikke kan skifte direkte fra f.eks. et barselsvikariat til et andet vikariat. Det afgørende er, om ansættelserne betragtes som 2 særskilte ansættelser. Læs mere under punktet "Vikar i et bestemt tidsrum" ovenover.