Plan2learn

D. 15. december 2021 tages plan2learn i brug som læringsplatform i Social & Sundhed. Her finder du praktiske informationer til opstarten af plan2learn

 • Læs op

Indhold

  INFORMATION OG VEJLEDNING OM OPSTART AF PLAN2LEARN

  Plan2learn et redskab til at håndtere organisationens læringsaktiviteter (learning management system - LMS).

  Plan2learn giver mulighed for at sende specifikke læringsaktiviteter ud til specifikke medarbejdergrupper og dokumentere/følge op på deltagelse (målgruppestyring) samt administrere tilmeldinger samt følge op på deltagernes gennemførelse (kursusadministration).

  Med funktionen "Lederoverblik" kan lederen få overblik over og følge op på egne medarbejderes planlagte/gennemførte læringsaktiviteter (fx. kurser og e-.

  Med funktionen "Kompetenceprofiler" kan man dokumentere medarbejderens kompetencer opnået fx gennem sidemandsoplæring. Det kan bla. være relevant ift. delegering af opgaver. 

  Læringsaktiviteter der håndteres i plan2learn kan fx være et e-learningprogram, et fremmødekursus, intern undervisning eller oplæringsaktivitet, en video, en supervisionssamtale, en pjece/procedure, der skal læses osv. Det er også muligt at samle forskellige typer læringsaktiviteter i en samlet pakke som medarbejderen skal gennemgå – fx ved introduktion af nyansatte eller større implementeringsopgaver, hvor alle/nogen skal igennem forskellige læringsaktiviteter. 

  Ansatte der er oprettet i kommunens IT-netværk (fx. citrix/nexus/webmail) får automatisk en profil i plan2learn, og kan logge på, med samme kode som de anvender til kommunens IT-netværk. 

  Medarbejdere der ikke har en personlig adgang til kommunens IT-netværk, får ikke en personlig profil i plan2learn og indgår derved ikke i målgruppestyring og lederoverblik. Men de kan fortsat tilgå et åbent kursuskatalog og tilmelde sig kurser via dette link https://aabenraa.plan2learn.dk/

  plan2learn kan tilgås via dette ikon på skrivebordet på PC/tablet 


  eller ved at indsætte dette link i browseren (google chrome anbefales): https://aabenraa.plan2learn.dk/

  Hvis man i forvejen er logget på kommunens IT-netværk, kommer man direkte ind på sin egen brugerprofil i plan2learn. 
  Hvis man logger på udenfor kommunens IT-netværk, skal man taste brugernavn og adgangskode, der er det samme som til kommunens IT-netværk (citrix/nexus).

  Medarbejdere der ikke har en personlig adgang og kode til kommunens IT-netværk vil på login-siden få mulighed for selv at oprette sig i plan2learn, hvorefter de vil få tilsendt en adgangskode. 

  Ved oprettelse af ny medarbejder i processkema i adhocIT, bliver man bedt om at svare JA eller NEJ til Social & Sundheds program for nyansatte. Programmet er obligatorisk for nye medarbejdere med fast/længerevarende ansættelse.

  SVAR JA: den nyansatte får automatisk tilsendt et program med de introduktionskurser, der er relevante for stillingen, på sin arbejdsmail. Det er aftalt centervist med centerleder, hvem der skal tilbydes hvilke kurser. Hvis den nyansatte ikke har en arbejdsmail, videresendes programmet til nærmeste leder (eller anden kontaktperson efter aftale). 

  Via mailen kan medarbejderen linke sig direkte ind på de forskellige kurser i programmet og vælge sig ind på en holddato. Leder/adm. kan også lave forhåndstilmelding via plan2learn kursuskataloget. I det samlede program, som medarbejderen modtager i sin mailboks, vil de kurser, hvor der er foretaget forhåndstilmelding, blot stå med en konkret dato istedet for en tilmeldingsknap.  

  I dette link kan du se et eksempel på hvordan det program medarbejderen modtager ser ud: Visning af introduktionsprogram 

  Det vil fremgå af lederoverblik samt medarbejderens egen profil i plan2learn, hvilke kurser der er gennemført eller mangler.

  SVAR NEJ: Hvis medarbejderen er ansat i et kortere vikariat eller er studerende/elev/praktikant eller allerede har gennemført alle relevante introduktionskurser 

  Ved intern rokade og medarbejdere uden IT-konto skal tilmelding ske manuelt via kursuskatalog
  Ved intern rokade skal tilmelding til evt. manglende introduktionskurser ske manuelt via kursuskataloget i plan2learn og udfra en individuel vurdering.  
  Medarbejdere uden IT-konto modtager ikke automatisk programmet for nyansatte og skal ligeledes tilmeldes manuelt via kursuskataloget i plan2learn - vælg tagget ”introduktion af nyansatte”, så får du en samlet oversigt over de tværgående introduktionskurser vi har, og tilmelding kan foretages. Det kan gøres af leder/kollega eller af medarbejderen selv.

  Ved spørgsmål kontakt systemadministrator Dorthe Friis Griepentrog (73767506) eller Titi Mikkelsen (73766024) 

  Kommunikation fra plan2learn sker som udgangspunkt direkte til medarbejderens xxx@aabenraa.dk mail. 
  Fx bekræftelse på tilmelding, påmindelse om kursus, praktisk information eller beskeder fra underviser osv.
  Hvis medarbejderen ikke har en arbejdsmail videresendes beskeder til nærmeste leder (eller anden kontaktperson efter aftale)

  Medarbejderen kan tilføje en ekstra kontaktmail på sin profil i plan2learn, hvis man fx ønsker, at beskeder også går til leder/vagtplanlægger, eller til sin private mail (klik på dit navn øverst i højre hjørne)

  Katalog-overblikket i plan2learn er opdelt i 2 niveauer.

  Hvis man på katalogforsiden vælger: "Social & Sundhed", vises samtlige tværgående kurser og læringsaktiviteter som koordineres centralt fra.

  Hvis man på katalogforsiden vælger eget center, vises kun de tværgående kurser og læringsaktiviteter, som er relevante for centeret OG de lokale læringsaktiviteter som centeret selv måtte lægge ind. I centerkataloget kan man således få et samlet overblik over relevante tværgående og lokale aktiviteter for ens eget område, ligesom det er muligt at anvende eget logo og egne billeder for øget genkendelighed. 

  Her finder du en optagelse af plan2learns gennemgang af lederoverblikket (varighed 20 min): Gennengang af lederoverblik d. 18.1.22 

  I lederoverblikket kan lederen bla. se hvilke aktiviteter egne medarbejdere er tilmeldt/har gennemført. Hvis der er andre der har brug for dette overblik - fx en vagtplanlægger - så kan der gives en "stedfortræder-adgang", hvis lederen giver tilladelse hertil. 

  De læringsaktiviteter der håndteres igennem plan2learn vil automatisk slå igennem i lederoverblikket, dvs. læringsaktiviteter der er gennemført fra 15. dec. 2021 og fremefter.

  Det anbefales at man som leder overvejer, om der er bestemte aktiviteter, man gerne vil have registreret bagudrettet, så disse indgår i lederoverblikket?
  Systemet kender jo kun de data, som nogen har puttet derind, så det udløser selvsagt en tasteopgave. Metoden kunne fx være at medbringe en tjekliste til MUS, og få vinget af hvem der har gennemført disse aktiviteter. Herefter skal det tastes ind i plan2learn - hvilket som udgangspunkt er noget I selv skal gøre, men vi vejleder gerne i hvordan. Kontakt Titi Mikkelsen, hvis du ønsker at gå videre med bagudrettet registrering.

  Det er også muligt at lægge eksterne kurser/uddannelser ind i plan2learn. Det kan medarbejderen selv gøre under "mine aktiviteter". Det er op til den enkelte leder at aftale med sine medarbejdere, om det er noget de skal gøre bagudrettet/fremadrettet.

  Hvis man ønsker at bruge plan2learn som redskab til håndtering af monofaglig kompetenceudvikling ude på den enkelte arbejdsplads, kræver det, at én eller flere medarbejdere deltager i 6 timers undervisning v. plan2learn og får en "domæneadministrator"-adgang. Administrator-undervisning planlægges løbende i 2022 afhængig af efterspørgsel og kan tilrettelægges som 1 fremmødedag eller som 2x 3timers webinar. 

  De lokale administratorer understøttes af "superadministratorer" centralt: Dorthe Griepentrog og Titi Mikkelsen

  Kontakt Titi Mikkelsen for nærmere drøftelse af, hvordan plan2learn kan understøtte Jeres behov, og hvor mange administratorer I evt. er interesseret i at få undervist.

  Via plan2learn er det muligt at distribuere e-learning ud til bestemte medarbejdergrupper og følge op på gennemførsel mv.

  E-learning forstås i plan2learn som læringsaktiviteter, man kan tilgå digitalt, og gennemføre når man har tid. Det kan være et egentligt e-learningprogram, men det kan også blot være en videooptagelse der skal ses, eller en pdf der skal læses. Når man lægger det ind som e-læring kan man styre det ud til de ønskede medarbejdere samt dokumentere/følge op på gennemførsel. 

  Det er pt. muligt at lægge video, pdf og lydoptagelse ind i plan2learn om e-læring.

  Hvis man ønsker at anskaffe et mere avanceret e-learningprogram, så kan det håndteres via plan2learn, blot det opfylder SCORM standard. Kontakt evt. Titi Mikkelsen for nærmere sparring vedrørende brug/anskaffelse af e-learning.

  Plan2learn arbejder på et forfatterværktøj, så man selv kan "bygge" noget semi-professionel e-læring op i plan2learn.

  Over 40 kommuner anvender plan2learn. I regi af plan2learns kommunegruppe er der i efteråret 2021 nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på hvordan vi indbyrdes kan udveksle og dele eget e-learning. 

  Projektet er godkendt af chefgruppen som en del af den centerspecifikke handleplan for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022.

  Projektplan findes her: Projektplan for implementering af LMS

  Systemadministratorer for plan2learn i Social & Sundhed er:

  Dorthe Friis Griepentrog                       og                    Titi Mikkelsen
  dfgr@aabenraa.dk                                                       timi@aabenraa.dk
  tlf. 73767506                                                              tlf. 73766024