Program for nyansatte

Her kan du læse mere om Social & Sundheds tværgående program for nyansatte

 • Læs op

Indhold

  Social & Sundheds fælles program for nyansatte skal være med til at klæde nye medarbejdere på, til at være en del af Social & Sundhed, og løse deres opgaver med de fælles metoder og redskaber, vi benytter i Social & Sundhed.

  Programmet er obligatorisk for nye medarbejdere der ansættes i fast stilling eller længerevarende ansættelse. 

  Tilmelding sker ved at svare JA til program for nyansatte, når ny medarbejder oprettes i processkema i AdhocIT. Herefter modtager den nyansatte automatisk et program i sin mailboks med de introduktionskurser, der er relevante for stillingen. Medarbejdere med kortere ansættelse, elever og studerende er ikke omfattet af programmet, så her svares NEJ i processkemaet. 
  Hvis medarbejderen ikke har en arbejdsmail videresendes programmet til nærmeste leder. Men medarbejderen kan altid tilgå sit program ved at logge på plan2learn. 

  Det er aftalt centervist med centerleder, hvilke medarbejdere der skal deltage i hvilke af nedenstående kurser. 

  Her kan du læse mere og se et eksempel på, hvordan det program medarbejderen modtager ser ud: plan2learn

  Programmet for nyansatte udvikles løbende - nedenfor er en oversigt over de tværgående introduktionskurser der er pt.
  Flere af kurserne kan også tilgås af andre ansatte via kursuskataloget i plan2learn, hvis de har brug for gentagelse/opfriskning. 

  OVERBLIK OVER MODULER I PROGRAMMET

  FORMÅL MED DAGEN

  At nyansatte får et indblik i den større helhed man bliver en del af, når man arbejder i Social & Sundhed. Samt kendskab til og forståelse for vores fælles kerneopgave, og hvordan vi spiller sammen om den - på tværs af fagområder.

  INDHOLD:

  • Hvad vil det sige at arbejde i en kommune?
  • Velkomst og introduktion til Social & Sundhed og den fælles kerneopgave v. direktør Karen Storgaard Larsen
  • Sundhedsfremme og forebyggelse v. sundhedscenter
  • Myndighedsopgaven og det tværfaglige samarbejde v. teamleder Susanne Skade
  • Den rehabiliterende tilgang i Social & Sundhed v. Social- og sundhedsfaglige medarbejdere

  MÅLGRUPPE:

  obligatorisk for alle nyansatte

  FREKVENS:

  Afholdes én gang hver anden måned fra kl. 8.15-14 på Rådhuset,

  Kurset er under revidering og nye kurset forventes klar i efteråret 2023.

  INDHOLD:

  På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for Nexus, og hvordan du bruger systemet i henhold til fælles retningslinjer.  Kurset er et supplement til den områdespecifikke oplæring i brugen af Nexus ude lokalt, og har til formål at fremme fælles forståelse og kvalitet i anvendelsen af systemet.

  På kurset for du:

  • Forståelse for hvordan Nexus er bygget op, og hvordan systemet kan understøtte sammenhæng på tværs af fagområder
  • Viden om hvordan der dokumenteres på borgeren og hvordan man kæder denne dokumentation sammen.  
  • Forståelse for hvordan man anvender advis og MedCom i systemet.
  • Kendskab til hvor man finder fælles retningslinjer for Nexus.
  • Viden om hvilke informationer borger kan se via Nexus Borger

  Samt trænet dine færdigheder i at:

  • søge informationer og få overblik over borgeren
  • bruge tilstande og tilstandsoverblik samt kæde dokumentation sammen.

  Kurset veksler mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i Nexus, hvor du får mulighed for at øve dig i de ting, der er gennemgået.

  MÅLGRUPPE:

  Kurset er obligatorisk for nye medarbejdere som bruger Nexus i det daglige arbejde med borgerne.

  FREKVENS:

  8-10 kurser årligt 

  I Social & Sundhed anvendes SMART-metoden og GAS-scoren som fælles redskaber til at fastlægge og følge op på borgerens mål. Indsatsmål med GAS er ét af de primære redskaber i arbejdet med borgerens rehabilitering og det tværfaglige samarbejde. Dette kursus klæder dig på til at opstille, dokumentere og følge op på relevante indsatsmål sammen med borgerne. 

  INDHOLD:

  På kurset bliver du introduceret til baggrunden for at arbejde med SMART-mål og GAS-scoring og Social & Sundheds skabelon til målformulering.  

  Kurset veksler mellem teori, case-arbejde og praktiske øvelser i Nexus, så du får mulighed for at øve dig i at formulere SMARTe mål og anvende GAS scoren ift. konkrete borgere samt dokumentere målene i Nexus.

  MÅLGRUPPE:

  Kurset er obligatorisk for medarbejdere, der arbejder med at fastlægge og følge op på borgens mål.
  Det kan også være relevant for medarbejdere der har brug for opfriskning/øvelse i bruge SMART/GAS metoderne eller ledere der skal følge op på dokumentation og anvendelse af metoden. 

  Det er en forudsætning for deltagelse, at du introduceret til nexus og anvender dette i dagligdagen. 

  FREKVENS:

  Der afholdes et kursus ca. hver anden måned.

  Fælles Sprog III er vores fælles redskab til løbende at dokumentere borgerens funktionsmæssige udfordringer og helbredstilstand. Det er en fælleskommunal metode, der har fokus på den tværfaglige borgerjournal, hvor oplysninger kan deles mellem forskellige faggrupper - til gavn for borgeren.

  På dette kursus introduceres du til, hvordan du bruger de fælles tilstandsbegreber til at beskrive borgerens udfordringer. 

  INDHOLD

  • Introduktion til tilstandshjulet og de forskellige typer af tilstande vi arbejder med i Social & Sundhed
  • Forståelse for hvilke tilstande, du skal bruge til at beskrive borgerens udfordringer.
  • Forståelse for skalaen (fra 0-4) til scoring af borgerens funktionsevne.
  • Overblik over ansvar, rettigheder og begrænsninger ift. dokumentation af borgerens tilstande.

  MÅLGRUPPE:

  Kurset er obligatorisk for medarbejdere, der skal kunne oprette og score tilstande. 
  Det kan også være relevant for ledere med ansvar for kvalitetsopfølgning på borger-dokumentation i eget område.

  Det er en forudsætning for deltagelse, at du introduceret til nexus og anvender dette i dagligdagen.

  FREKVENS:

  Der afholdes et kursus ca. hver anden måned

  På kurset lærer du, at dokumentere korrekt ud fra Aabenraa Kommunes procedure for sundhedsfaglig dokumentation af sygepleje.

  Undervisningen omfatter træning af korrekt sundhedsfaglig dokumentation i Nexus via konkrete øvelser, samt faglig refleksion i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation. 

  Kurset er obligatorisk for medarbejdere, som udfører sundhedsfaglig dokumentation.af sygeplejeindsatser.

  Kurset "Medicin dokumentation" retter sig primært mod nye brugere, der skal håndtere medicin i KMD Nexus.

  INDHOLD

  På kurset lærer du at dokumentere medicinhåndtering i Nexus. Gennem oplæg og praktiske øvelser vil du bl.a. komme omkring:
  • Dannelse af medicinliste i Nexus, fra FMK (Fælles Medicin-Kort).
  • Dispensering og genbestilling af medicin i Nexus, samt forudsætningerne herfor.
  • Registrering af medicinadministration, herunder PN.

  MÅLGRUPPE:

  Kurset er obligatorisk for nyansatte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, samt ikke-sundhedsautoriseret personale med dispenseringsansvar.

  Møder du borgere og pårørende i sårbare situationer, der kan udløse konflikter i samarbejdet? Så er denne workshop i grundlæggende konflikthåndtering måske relevant for dig. 

  INDHOLD:

  Med udgangspunkt i deltagernes hverdag arbejdes med kombinationen: Mentalisering, kommunikation og fysisk træning = konflikthåndtering.

  Du vil: 

  • opnå færdigheder i at forudse, forebygge og nedtrappe de uhensigtsmæssige konflikter.
  • komme til at stå stærkere i dig selv og kende dine reaktionsmønstre og handlemuligheder i mødet med høje følelsesmæssige krav.

  Dagen er en kombination af små dryp af teori koblet på praktiske øvelser, som gør, at du fremadrettet bliver mere tryg i dit arbejde og vil opleve et markant fald i antallet af konflikter.

  MÅLGRUPPE:

  Dette valgfri kursus er målrettet ansatte der har borgerkontakt i deres daglige arbejde, og som ikke i forvejen er særligt specialiseret  i udfordrende adfærd og konflikthåndtering qua deres borgermålgruppe.

  UNDERVISERE:

  Undervisningen varetages af eksterne undervisere: 
  Henning Lindballe, Tryghedskonsulent
  Jeanette Strand, sygeplejerske, konfliktvejleder og erhvervscoach.

  FREKVENS:

  Afholdes 2x årligt

  SÆRLIGT FOR NYE LEDERE

  Alle nye ledere skal deltage på kurset Ny leder i Aabenraa Kommune - personaleafdelingen sender dig en kalenderinvitation et par uger før kurset. Du kan læse mere om kurset og mulighed for mentorordning her: Ny leder i Aabenraa kommune

  PROGRAM

  Direktør Karen Storgaard Larsen og afdelingschef Michael Metzsch vil introducere til:    

  • ledelse i Social & Sundhed – fælles ledelsesværdier og det personlige ledelsesgrundlag
  • central styring – decentral ledelse og virksomhedsaftaler som redskab.
  • Ledernetværk
  • Dialog om udvalgte mål og indsatsområder i virksomhedsaftaler, og hvordan der ledelsesmæssigt kan arbejdes hermed 


  MÅLGRUPPE:

  obligatorisk for nyansatte ledere i Social & Sundhed

  VARIGHED/FREKVENS:

  2 timer, afholdes v. 5-6 nye ledere (forventet 2-3 gange årligt)

  Formålet med dagen er at du som nyansat leder får indsigt i den økonomiske tilgang til kerneopgaven i Social & Sundhed.

  INDHOLD:

  Konsulent fra Team analyse og effekt vil introducere til:

  • BUM-modellen som styringsmodel
  • Aktivitets- og effektstyring

  MÅLGRUPPE:

  obligatorisk for nyansatte ledere i Social & Sundhed

  VARIGHED/FREKVENS: 

  3 timer, afholdes v. 5-6 nye ledere (forventet 2-3 gange årligt)

  INDHOLD:

  Sundhedsplanlægger Lena Marie Hansen introducerer til, hvordan der arbejdes med sundhedsberedskab i Social & Sundhed - herunder den enkelte leders opgaver og ansvar. 

  MÅLGRUPPE:

  Obligatorisk for nyansatte ledere i Social & Sundhed

  VARIGHED/FREKVENS:

   ½ times virtuelt møde,  afholdes v. 5-6 nye ledere (forventet 2-3 gange årligt)

  Ledere i Social & Sundhed opfordres til at udarbejde et personligt ledelsesgrundlag med udgangspunkt i Ledelseskommissionens anbefalinger.

  Bliv inspireret til at udarbejde dit personlige ledelsesgrundlag. Få feedback på dit udkast fra dine lederkolleger og inspiration til, hvordan du kan bruge det fremadrettet i løbet af tre sessioner af 3 timer. 

  Forløbet afholdes af personaleafdelingen. 
  Nye ledere der er tilmeldt Social & Sundheds program for nyansatte vil få tilsendt et link til tilmelding. Men kurset er åbent for alle - læs mere og find tilmelding her: Mit personlige ledelsesgrundlag 2021