Ferie

Information omkring optjening af ferie og ferieafvikling

Indhold

  FERIEOPTJENING OG FERIEAFVIKLING - Hvornår optjenes ferie, og hvornår kan ferien afvikles? - Læs mere her på siden.

  Denne side henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis der er dele, der henvender sig specifikt til enten ledere eller medarbejdere, vil dette tydeligt fremgå. 

  OPTJENING OG AFVIKLING AF FERIE 1.-5. FERIEUGE

  Optjeningsferieåret går fra den 1. september til den 31. august. Der optjenes løbende 2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse i ferieåret 01. sept. - 31. august. Optjeningen sker i forhold til månedens aktuelle timetal.

  Ferieafholdelsesperioden går fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder). I denne periode kan ferien afholdes.

  Nyansat medarbejder kan have optjent ferie uden løn fra tidligere arbejdsgiver som er til gode på borger.dk. Ønsker medarbejder at anvende optjent ferie fra tidligere arbejdsgiver, skal kopi af optjente feriedage indsendes. Lønkontoret opretter en feriesaldo uden løn svarende til det antal dage der er optjent fra tidligere arbejdsgiver. Medarbejder kan indsende ferieoplysninger via Xflow.

  Optjente feriedage kan tidligst afholdes den efterfølgende måned. Det er vigtigt, at der gemmes/spares feriedage op til de forskellige ferieperioder.

  Til overblik over ferie kan følgende anvendes: 

  Ferieregnskab - få et overblik over din ferie. Du kan også se din ferie via appen "Min løn" eller login med MitId på medarbejdernet.dk

  KL har endvidere udarbejdet et vejledende værktøj, der giver overblik over optjening og afvikling af ferie. Se Ferieplanlægger og scroll ned på siden.

  Det er d. 03. dec. 2019 besluttet i HMU, at der kan indgås en aftale mellem leder og medarbejder om at afholde betalt ferie på forskud. 

  Aftalen SKAL være skriftlig og laves via appen SD MinLøn eller via medarbejdernet.dk. Det er medarbejderen, der opretter aftalen, som efterfølgende skal godkendes af leder.

  Sådan gør du som medarbejder

  Gå ind under "Mine Valg" i enten appen "Min Løn" eller på medarbejdernet.dk og vælg "Forskudsferie". 
  Du skal vælge antal ferietimer på forskud. Bemærk, at ferietimer, der optjenes løbende i en måned, som udgangspunkt først kan afholdes måneden efter. 

  Hvis medarbejderen fratræder

  Hvis medarbejderen fratræder sin stilling efter aftalen er indgået, men inden forskudsferien er udlignet, er arbejdsgiver berettiget til at modregne de afholdte ferietimer i den sidste månedsløn, inklusive feriepenge og betaling for 6. ferieuge. 

  Der kan aldrig aftales mere ferie på forskud, end der kan optjenes i resten af ferieåret (1.sept. xx – 31. august. xx). Lederen skal derfor være opmærksom på, at medarbejderen har feriedage nok til en ønsket ferie, eller at der er indgået en aftale om forskudsferie.

  Afholdelse af ferie uden skriftlig aftale

  Såfremt der er afholdt ferie på forskud, uden der er indgået en skriftlig aftale, og medarbejderen fratræder, inden den afholdte ferie er optjent, er der ikke lovhjemmel til at modregne i den sidste løn, og det vil være den enkelte afdeling, som derved får udgiften.

  Eksempel 1 – Udligning af forskudsferie

  En medarbejder (A) tiltræder den 1. september og ønsker af holde efterårsferie i uge 42. Der er kun optjent ferie i september. A har optjent 2,08 dage i september og aftaler med lederen, at resten af uge 42 holdes på forskud, svarende til 2,92 dage. Når oktober er gået, har A allerede optjent 2,08 nye dage og skylder derfor kun 0,84 dage. Når november er gået, har A et plus på 1,24 dage igen.

  Eksempel 2 - Nyansættelse

  Medarbejder (A) tiltræder den 1. maj og ønsker at holde 3 ugers sommerferie. Der kan ikke indgås aftale om betalt ferie på forskud for hele perioden, da A ikke vil kunne nå at optjene tilstrækkeligt mange ferietimer til af holde 3 ugers ferie, inden ferieåret slutter den 31. august. A kan kun holde den ferie på forskud, der kan nås at blive optjent i ferieåret, og resten må A derfor holde uden løn.

  Det vil sige, at A kan holde 8 dage med løn og de restende 7 dage vil være uden løn.
  Der optjenes 2,08 feriedage i 4 måneder (maj – august) = 8,32 dage.

  Eksempel 3 – Fratrædelse og uden aftale om ferie på forskud

  En medarbejder (A) tiltræder den 1. september og ønsker at holde to ugers ferie i oktober, og der er ikke indgået en skriftlig aftale om ferie på forskud. A er ansat pr. 1. september og er derfor fortsat inden for prøvetiden. A opsiger sin stilling med 1 dags varsel til den 7. november. A har afholdt 7,92 dage på forskud og har efterfølgende optjent 2,08 dage i oktober og 0,48 dage i november. A skylder således 5,36 dage ved fratrædelse den 7. november.

  Da der ikke er indgået en skriftlig aftale om ferie på forskud, kan der ikke ske modregning i den sidste lønudbetaling, og den enkelte afdeling vil derfor få udgiften på de 5,36 afholdte feriedage.

  Hovedferien af mindst 3 ugers varighed skal afholdes samlet inden for ferieperioden med mindre andet aftales. I kan dog ikke fravige, at mindst 2 uger af hovedferien skal gives i sammenhæng. Har medarbejder optjent mindre end 3 ugers ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

  Den øvrige ferie er den ferie, der ikke er hovedferie. Den øvrige ferie kan lægges uden for ferieperioden, men der er intet til hinder for, at den lægges i ferieperioden.

  Ved ferieugen forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage inden for, hvilke ferietimerne afholdes.

  Ferien skal indberettes via appen "Min løn" eller login med MitId på medarbejdernet.dk

  Til overblik over ferie kan følgende anvendes: 

  Vælg Ferieberegner og få et overblik over din ferie. Du kan også se din ferie via appen "Min løn" eller login med MitId på medarbejdernet.dk

  KL har endvidere udarbejdet et vejledende værktøj, der giver overblik over optjening og afvikling af ferie. Se Ferieplanlægger og scroll ned på siden.

  Den øvrige ferie bør som udgangspunkt gives i sammenhæng af mindst 1 uges varighed, men gør driftmæssige hensyn det ønskeligt, kan ferien afholdes som enkeltdage. Ved enkeltdage begynder ferien ved arbejdstids begyndelse og slutter ved arbejdstidsophør. Ferie skal som udgangspunkt holdes i hele dage, men I kan aftale, at ferien holdes i halve dage, når det sker i forbindelse med afholdelse af halve fridage som f.eks. Grundlovsdag, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

  Ferien skal indberettes via appen "Min løn" eller login med MitID på medarbejdernet.dk

  Overførsel af ferie til det efterfølgende ferieår skal ske senest 31.12.
  I perioden fra d. 01.09. til d. 31.12. i indeværende ferieafholdelsesperiode kan det aftales, at optjente ikke afholdte ferietimer ud over 4 uger for ferieafholdelsesperioden (01.09.-31.12.) overføres til næste ferieafholdelsesperiode 01.09.-31.12.
  Det er kun optjent ferie ud over 4 uger der kan aftales overført. 

  Aftale vedr. overførsel af ferie via app eller medarbejdernet.dk
  Hvis det aftales mellem leder og medarbejder at udsætte ferien henover flere ferieår, så er der tale om en særlig aftale. En særlig aftale skal være skriftlig. Det er medarbejderen, der skal oprette aftalen via medarbejdernet.dk eller appen Min Løn. Her udfyldes antal ferietimer, som ønskes overført og hvornår ferien udsættes til. 

  Aftale om overførsel af ferie skal ske via medarbejdernet.dk eller via appen "Min Løn" senest 31.12.

  Lederen fastsætter efter drøftelse med medarbejderen, hvornår ferien skal holdes inden for ferieafholdelsesperioden. Lederen skal under hensyntagen til arbejdets udførelse så vidt muligt imødekomme medarbejdernes ønsker, herunder ønsket om at hovedferien holdes i medarbejderens barns skolesommerferie.

  Lederen giver medarbejderne meddelelse om feriens placering så tidligt som muligt, medmindre medarbejder og leder konkret aftaler andet. Meddelelsen skal dog senest gives 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrig ferie.

  Til tilrettelæggelse og overblik kan følgende anvendes: 

  Ferieplan 2024 - skema til samlet overblik over hvornår medarbejdere holder ferie

  Ferieberegner - få et overblik over din ferie. Du kan også se din ferie via appen "Min løn" eller login med NemId på medarbejdernet.dk

  KL har udarbejdet et vejledende værktøj, der giver overblik over optjening og afvikling af ferie. Se Ferieplanlægger

  Ferie der optjenes i en måned kan først afholdes måneden efter. Er der behov for at få betalt ferie på forskud kan der laves en aftale med arbejdsgiver. Se punktet om ferie på forskud ovenfor. 

  For afdelinger der primært kører med arbejdstidsplaner kan ferieoversigten i personaleweb skabe et overblik over feriesaldi for både 1-5. ferieuge samt 6. ferieuge.

  Der kan søges på nuværende ferieafholdelses periode, tidligere og fremtidige ferieafholdelses perioder.  

  Du kan se mere i vejledningen til ferieoversigten i personaleweb. Det er en fordel, at planlagt ferie indberettes i så god tid, så feriesaldoen går i nul. Er der en rest feriesaldo, er det den saldo som skal planlægges for rest ferien.  

  Sygdom før feriens begyndelse
  En ansat, der er syg eller sygemeldt, når ferien begynder, har ret til at få ferien suspenderet. 
  Der er således tale om en feriehindring, som medfører at ferien ikke kan begynde, medmindre medarbejderen selv ønsker det.
  (OBS ved sygedagpengesager hvor jobcenter indgår i sygefraværet og medarbejderen ønsker at afholde ferien, skal dette aftale/godkendes på forhånd af sagsbehandler).

  Hvis den ansatte bliver syg før feriens begyndelse, skal den ansatte melde sig på arbejdsstedet. Meddelelsen skal ske efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding på arbejdsstedet.

  Sygdom under ferien 
  En ansat, som bliver syg under ferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferie i samme ferieår. Medarbejderen skal selv indhente og afholde udgiften til en lægeerklæring fra egen læge. Nærmeste leder laver et notat og lægger det i personalesagen i SD på sygemeldingen med tidspunkt for sygemelding og varighed. De første fem dage registreres som afholdt ferie og fra 6. dag og frem registreres som sygefravær i SD.

  Medarbejdere med ret til ferie med løn modtager særlig feriegodtgørelse.

  Udbetalingen er dog ændret i den nye ferielov, således at udbetalingen sker i rater.
  Den særlige feriegodtgørelse består af et ferietillæg på 1 % og et forhøjet tillæg på 0,95 % (for visse overenskomstgrupper lidt højere).

  Ferietillæg på 1 % procent udbetales i 2 rater

   • 31. maj: Ferieberettiget løn i perioden 01. september - 31. maj
   • 31. august: Ferieberettiget løn i perioden 01. juni - 31. august

  Forhøjet ferietillæg 0,95 % udbetales i 1 rate

   • 30. april: Ferieberettiget løn i hele forgående kalenderår

  Ferie som kan gå tabt 31.12.2023

  Ferie der ikke er aftalt overført eller er aftalt til udbetaling (ferie optjent ud over 4 uger) kan efter ferieårets udløb 31.12.2023 og frem til 30.09.2024 søges om at blive udbetalt.
  Har du været på fuld tid i hele ferieåret, vil rest ferien ud over 4 uger blive udbetalt sammen med marts løn 2024. 

  Der skal dog ikke nødvendigvis søges om udbetaling, hvis værdien af restferien er under 5000 kr. før skat og værdien af restferien vedrører ferie ud over 4 uger. Rest ferien vi i disse tilfælde blive udbetales automatisk efter ferieårets afslutning. 

  Ansøgning om overskydende ferie

  Bemærk: har du modtaget offentlige forsørgelsesydelser, skal du søge senest den 30. september 2024.
  antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige ydelser.

  Bemærk: Hvis du har været feriehindret, skal du vedlægge dokumentation for din feriehindring.
  Dokumentation på en feriehindring kan fx være kopi af udbetalingsspecifikation ved sygedagpenge eller
  anden ydelse, eller en skriftlig bekræftelse på feriehindringen fra din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.
  FerieKonto udveksler oplysninger med kommuner og a-kasser med henblik på kontrol for dobbeltforsørgelse

  Aftale om udbetaling af ferie ud over 4 uger efter 31.08.

  Det kan, efter ferieårets udløb 31.08. aftales mellem medarbejder og leder, at ferie ud over 4. ferieuge udbetales inden ferieafholdelsesperiodens udløb 31.12.

  Når aftalen er indgået, har medarbejder fraskrevet sig retten til at afholde ferien, og leder har fraskrevet sig retten til at varsle ferien til afholdelse.

  Indgås der ikke sådan en aftale, sker udbetalingen automatisk efter ferieafholdelsesperioden udløb 31.12. med marts løn, hvis medarbejder har været ansat på fuld tid i hele ferieåret.

  Skriftlig erklæring: Ansøgning om overskydende ferie

  Har medarbejder ikke været ansat ved Aabenraa Kommune på fuld tid i hele ferieåret, skal medarbejder erklære at lønnen under ferie vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at den ansatte ikke har modtaget offentlige forsørgelsesydelser. Blanketten skal herefter sendes til arbejdsgiver.

  Har medarbejder modtaget offentlige forsørgelsesydelser, skal ansøgningen om overskydende ferie sendes til Feriekonto. (Vejledning og blanket findes på borger.dk) Udbetalingen sker efter forudgående godkendelse fra Feriekonto.

  Afholdes de 4 første ferieuger ikke, vil ferien som udgangspunkt blive afregnet til feriefonden. De 4 første ferieuger kan således ikke udbetales til medarbejder. Den eneste situation, hvor der kan ske udbetaling af 1.-4. ferieuge, er, hvis der foreligger en feriehindring som følge af sygdom og barsel i 2 på hinanden følgende ferieafholdelsesperioder. I så fald kan den ansatte også vælge at få udbetalt 1.-4. ferieuge.

  UDBETALING AF FERIE UD OVER 4 UGER (VED UDBETALING FØR 31.12.)

  OPTJENING OG AFVIKLING AF FERIE 6. FERIEUGE

  Optjeningsåret for 6. ferieuge følger kalenderåret og afviklingsåret er fra 1. maj til 30 april året efter. Månedslønnede medarbejdere optjener 6. ferieugetimer i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. En fuldtidsansat optjener 3.083 6. ferieugetimer pr. måneds ansættelse i optjeningsåret.

  En medarbejder som har været beskæftiget i kommunen i hele optjeningsåret (kalenderåret), har ret til at afholde 6. ferieuge med løn.

  Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til at afholde en hel 6. ferieuge med løn, har medarbejderen ret til at få ferien suppleret op til en hel 6. ferieuge uden løn. Såfremt flere timer afholdes end der er optjent, vil der automatisk ske løntræk.

  6. ferieuge skal indberettes via appen "Min løn" eller login med NemId på medarbejdernet.dk