Seniordage

Information om optjening og afholdelse af seniordage

Indhold

  SENIORDAGE - Her på siden finder du information om seniorordning for dine medarbejdere

  Har medarbejdere ret til seniordage?
  I forbindelse med overenskomstforhandlingerne for 2011 har KL og KTO indgået en rammeaftale om seniorpolitik (05.22). Aftalen gælder månedslønnet personale og findes i Schulz Kommunekoncept, som du finder på skrivebordet på din PC, hvis du har adgang.  

  • Kommunallæger (3-14 timer) har som den eneste overenskomstgruppe ikke ret til seniordage.

  Hvornår får medarbejdere ret til seniordage, og hvor mange seniordage får de?
  Hvornår medarbejderen får ret til seniordage og hvor mange seniordage medarbejderen har ret til, afhænger af hvilken overenskomst denne er ansat under. 

  SENIORDAGE

  Den enkelte seniormedarbejder, som er månedslønnet, kan vælge mellem seniordag, bonus eller pension. Medarbejderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i:

  - 2 dage i det kalender år vedkommende fylder 60 år
  - 3 dage i det kalender år vedkommende fylder 61 år
  - 4 dage i det kalender år vedkommende fylder 62 år og derover

  Bemærkning:
  Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året den pågældende tiltræder. Seniordage kan afholdes som hele eller halve dage. Seniordage kan afvikles i timer, såfremt der indgås en aftale herom. Medarbejderen skal varsle tidligst muligt, på hvilket tidspunkt denne ønsker at afholde sine seniordage. Arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

  Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb. Hvis det ikke har været muligt for medarbejderen at planlægge og afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi arbejdsgiveren har afvist at imødekomme tidspunktet for seniordagens afholdelse, kan ikke afholdte seniordage overføres til det efterfølgende kalenderår. Ikke-afholdte seniordage i et kalenderår udbetales ved ansættelsesforholdets ophør.

  Seniordage gælder ikke for timelønnede ansatte.

  Seniordage fra 58 år for visse personalegrupper

  Det gælder følgende:
  • Dagplejere (66.01)
  • Husassistenter (75.01)
  • Ikke-faglærte lønarbejdere ved rengøring mv. (41.41)
  • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (64.41)
  • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område (69.21)
  • Pædagoger i særlige stillinger (69.31)
  • Pædagogisk personale, daginstitutioner/klub/skolefritidsordninger (60.01, 62.05)
  • Pædagogisk personale i dagplejeordninger (65.01)
  • Pædagogisk personale, døgninstitutioner mv. (64.01, 64.02, 64.03)
  • Pædagogmedhjælpere (61.01)
  • Rengøringsassistenter (41.21)
  • Social- og Sundhedspersonale (73.01)
  • Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere mv. (40.01)


  Medarbejderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i:
  - 2 dage i det kalender år vedkommende fylder 58 år
  - 3 dage i det kalender år vedkommende fylder 59 år
  - 4 dage i det kalender år vedkommende fylder 60 år og derover.

  Bemærkning:
  Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året den pågældende tiltræder. Seniordage kan afholdes som hele eller halve dage. Seniordage kan afvikles i timer, såfremt der indgås en aftale herom.

  Medarbejderen skal varsle tidligst muligt, på hvilket tidspunkt denne ønsker at afholde sine seniordage. Arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb. Hvis det ikke har været muligt for medarbejderen at planlægge og afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi arbejdsgiveren har afvist at imødekomme tidspunktet for seniordagens afholdelse, kan ikke afholdte seniordage overføres til det efterfølgende kalenderår. Ikke-afholdte seniordage i et kalenderår udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. Seniordage gælder ikke for timelønnede ansatte.

  Rammeaftale om seniorpolitik giver mulighed for, at seniordage kan afvikles i enten hele eller halve dage.

  Det er op til det lokale niveau at fastlægge, hvor meget en seniordag er for medarbejdere, som f.eks. arbejder i skiftende vagter eller som i øvrigt har varierende arbejdstider. Det kan på arbejdspladsen drøftes eller forhandles, hvor meget en seniordag er. Såfremt der ikke kan opnås enighed, kan arbejdsgiveren fastsætte, hvorledes seniordage afvikles.

  Afvikling i timer er kun muligt, hvis den enkelte institution/afdeling har indgået en lokalaftale sammen med den faglige organisation om afvikling af seniordage i timer. HMU har den 20. juni 2017 godkendt, at der kan laves lokalaftaler om afvikling af seniordage i timer. 

  En lokalaftale om afvikling af seniordage i timer vil betyde, at det er det nøjagtige timetal for den pågældende dag, der afvikles, i modsætning til afvikling i halve og hele dage, hvor det f.eks. er det gennemsnitlige timetal der afvikles. En aftale om afvikling af seniordage i timer, kan derfor give både arbejdspladsen og medarbejderne en større fleksibilitet.

  Afvikling af timer vil betyde, at antallet af seniordage kan variere alt efter, hvor mange timer, der afvikles på dagen. Det giver mulighed for at anvende seniordagene til medfinansiering af hel- eller delvis lønkompensation i forbindelse med en seniorstilling med nedsat arbejdstid.

  Det er stadig medarbejderen, der overfor lederen varsler, hvornår medarbejderen ønsker at afvikle sine seniordage/timer.

  Personaleafdelingen har udarbejdet et udkast til en lokalaftale om afvikling af seniordage.

  Skabelon til lokalaftale

  Udover de seniordage, som fremgår af Rammeaftalen om seniorpolitik har en række overenskomstgrupper ret til yderligere seniordage i henhold til overenskomsten. Der findes forskellige modeller for yderligere seniordage - se nedenfor eller se mere i Rammeaftalen om seniorpolitik

  Følgende grupper opnår efter denne model ret til 5 seniordage fra det kalenderår de fylder 60 år:

  • Assistenter, mestre, driftsledere (40.21, 40.22)
  • Beredskabspersonale i chef-/lederstillinger (33.03, 33.04)
  • Bygningskonstruktører (32.01)
  • Formænd (40.31, 40.32)
  • Håndværkere (40.11, 4012)
  • Kontor- og IT-personale m.fl. (30.11, 30.12)
  • Laboratorie- og miljøpersonale (35.11)
  • Socialrådgivere og socialformidlere (30.31, 30.32)
  • Tekniske designere mfl. (32.11)
  • Tandklinikassistenter (53.21)

  Følgende grupper opnår efter denne model ret til 5 seniordage fra det kalenderår de fylder 58 år:

  • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (64.41)
  • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område (69.21)
  • Pædagoger i særlige stillinger (69.31)
  • Pædagogisk personale, daginstitutioner/klub/skolefritidsordninger (60.01)
  • Pædagogisk personale, døgninstitutioner mv. (64.01, 64.02)
  • Pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger (69.01)

  FOA-modellen
  På FOA’s område har en række overenskomstgrupper ret til 2 supplerende seniordage pr. år fra 58 år.

  Det gælder:
  • Dagplejere (66.01)
  • Social- og Sundhedspersonale (73.01)

  Øvrige seniorordninger i overenskomsterne

  Pædagogiske konsulenter (65.11) har, udover ovenstående 2 dage, ret til en supplerende seniordag i det 58. år (3-2-2 model).

  Dagplejepædagoger (65.11) har 1 seniordag årligt fra 58 år, udover seniordagene i rammeaftalen.

  Pædagogmedhjælpere (61.01) har 5 seniordage årligt fra 55 år, udover seniordagene i rammeaftalen.

  Lærere har i arbejdstidsaftalen en bestemmelse om aldersreduktion, hvorefter lærere over 60 år, efter anmodning, har ret til at få reduceret ”skoletiden” med 175 timer årligt.

  Ønsker medarbejderen at konvertere seniordage til bonus eller pension, skal lønkonsulenten have besked senest den 1. oktober året inden, retten til seniordage opnås.
  Hvis medarbejderen ikke har valgt at konvertere sine seniordage til bonus eller pensionsbidrag inden 1. oktober, har medarbejderen automatisk valgt at holde sine seniordage. 

  Såfremt medarbejderen bliver syg før afholdelse af seniordagene, udskydes de til senere i løbet af året. Hvis medarbejderen bliver syg under afvikling af seniordagene, udskydes de ikke, og seniordagene betragtes som afholdt. Seniordage, der ikke er afholdt i kalenderåret på grund af medarbejderens sygdom, bortfalder ved årets udgang.

  Valg/omvalg af seniorordning