Børne- og straffeattester

Aabenraa Kommune indhenter børne- og straffeattester ved ny- og genansættelse af medarbejdere som beskrevet nedenfor.

Indhold

  Hvilke retningslinjer gælder

  Du kan finde en uddybning af nedenstående punkter i ”Retningslinjer for indhentning og håndtering af børne- og straffeattester”

  Se også vejledning for bestilling af attester på Rigspolitiets hjemmeside.

  Hvem indhenter attester

  Du er som leder ansvarlig for at indhente relevante attester. Attester skal indhentes digitalt. Medarbejderen skal give samtykke til, at attester indhentes.

  Typer af attester

  Der findes tre typer af attester:

  • Børneattest
  • Offentlig straffeattest
  • Privat straffeattest

  Hvornår indhentes attesten

  Det er lovpligtigt at indhente børneattesten ved ansættelse af medarbejdere med direkte kontakt med børn under 15 år. På særlige områder, eksempelvis dagplejeområdet, skal der også indhentes børneattest for personer, der er bosat hos dagplejere. Børneattester indeholder oplysning om seksuelle krænkelser af børn under 15 år, børnepornografi samt øvrig tiltale for overtrædelse af straffeloven.

  En offentlig straffeattest kan bl.a. indhentes af offentlige myndigheder, og indeholder flere typer af lovovertrædelser end en privat straffeattest.

  En offentlig straffeattest indhentes for følgende områder:

  • Dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge
  • Sociale institutioner, daginstitutioner og døgninstitutioner
  • Det socialpsykiatriske område
  • Folkeskoler, herunder også ungdomsskoler
  • Dag- og botilbud for voksne (personer over 18 år, og der skal som udgangspunkt være tale om psykisk syge)
  • Personer, der skal virke som ledsager, fast kontaktperson eller støtteperson i medfør af lov om social service §§ 52, 54, 68b, 74, 76 og 97
  • Personer, der søger om tilladelse til at have børn i døgnophold, privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling (samt ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasning af børnene)
  • Personer, der skal arbejde med udstedelse af pas og kørekort

  Ved ansættelse på plejehjem, i hjemmeplejen eller i sygeplejen indhentes en privat straffeattest. 

  Indhentning af attester for ansøgere med tysk bopæl

  For ansøgere med tysk bopæl sendes brev til medarbejder. Der er 2 skabeloner til indhentning af attester for ansøgere med tysk bopæl. Den ene svarer til den danske private straffeattest, og den anden er den offentlige straffeattest. Dette kan ses, når du vælger skabelonen. Skabelonen findes i SD Personaleweb under brevskabeloner. Ansøgeren skal selv indhente attesterne ved de tyske myndigheder  og aflevere til leder. 

  Frivillige, ulønnede praktikanter mv. 

  Der indhentes også attester for disse grupper. Se desuden vejledning.

  Bestilling af attester

  Du bestiller attesterne på Rigspolitiets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de enkelte attester.

  Behandling af attester 

  Børne og/eller straffeattesten modtages i personaleafdelingen, hvor en robot journaliserer attesten i medarbejderens personalesag, som kun personaleafdelingen har adgang til.
  Robotten sender en adviseringsmail til bestiller, når der er modtaget en attest uden bemærkninger, eller der er kommet et afslag på anmodningen. Du kan læse mere om automatisering af modtagelse af børne- og straffeattester.

  Attester med bemærkninger 

  Bestiller modtager en adviseringsmail med besked om, at der er modtaget en attest med bemærkninger på medarbejder.

  Personaleafdelingen kontakter snarest muligt den ansættende leder for, at orientere om attestens indhold.
  På attesten fremgår ikke hvilke konkrete strafbare forhold, der er tale om. Der henvises således til lovparagraffer og evt. afsagte domme.

  Lederen skal ved ansættelsessamtalen oplyse, at ansættelsen kræver en tilfredsstillende attest.

  Det er den ansættende leder, der skal vurdere, om det/de strafbare forhold hindrer ansættelse af ansøgeren.
  Dette vil som udgangspunkt kræve, at lederen henvender sig til den kommende medarbejder for, at få klarlagt hvilke ulovligheder, der konkret er tale om. I vurderingen bør indgå, hvor lang tid der er gået siden forseelsen, forseelsens karakter, betydningen for det arbejde, der er blevet søgt, hvilket område man er ansat på, samt det forenelige i forseelsen. Kontakt evt. din personalekonsulent.

  Fører vurderingen til, at ansættelse kan tilbydes, udarbejder den ansættende leder et notat herom i personalesagen.
  Hvis vurderingen fører til, at den pågældende ansøger ikke kan tilbydes ansættelse, orienterer lederen ansøgeren om det.
  I disse tilfælde skal lederen partshøre ansøgeren i henhold til Forvaltningsloven. Søg evt. sparring hos din personalekonsulent.