Falcks Kommuneabonnement

Læs mere om Falcks Kommuneabonnement og aftalens omfang.

 • Læs op

Indhold

  Abonnementsnummer: 00580000 (oplyses ved alle henvendelser ifm. kommuneabonnementet)

  Hvor rekvireres hjælp:    

  70 10 20 30

  Kontaktperson i kommunen:    

  Dorthe Moos Fredslund tlf. 7376 7605

  Kontaktperson i kommunen:    

  Karina Bille Petersen, tlf. 7376 7014

  Borgerservice

  • Vagtcentralassistance:
   Udenfor normal arbejdstid kan borgerne ringe til Falck ved akut opståede uheld/skader/hændelser hændelser. Falck videregiver henvendelser til kommunen efter aftalte forholdsordrer
  • Gade- og vejservice:
   Falck fjerner/flytter væltede træer og nedfaldne genstande på vejbanen, når disse er til gene for trafikken. Falck sørger for afspærring af pludseligt opståede huller eller ituslåede kloakdæksler i kommunens veje og gader.

  Autoassistance:

  Hvad er dækket? 

  • Samtlige de af kommunen ejede eller leasede køretøjer
  • Entreprenørmaskiner
  • Lastbiler
  • Person- og varebiler
  • Minibusser, max 8 personer + fører
  • Havetraktorer
  • Den kommunale ungdomsskoles knallerter

  Hjælp til:

  • Brændstofmangel, strømsvigt, fastsidden og lign.
  • Bjærgning, bugsering, starthjælp
  • Transport til værksted eller hjemsted. Fører og evt.
   passagerer transporteres til hjemsted eller fælles bestemmelsessted
  • Hjulskift i forbindelse med punktering

  Hvad er ikke dækket

  • Brændstof, reservedele og lign. er for kommunens regning
  • Ansattes brug af eget køretøj i forbindelse med arbejdet
  • Entreprenørens materiel der er lejet til eks. snerydning m.m.
  • Transport af entreprenørmateriel og traktorer m.v. ud over 50 km
  • Assistance i udlandet

  Bygningsassistance

  Hvad er dækket:

  • De af kommunen benyttede ejendomme, der er beliggende i kommunen.

  Hjælp til:

  • Af og tildækning af bygninger i forbindelse med skade forårsaget af brand, eksplosion, indbrud, storm eller nedfaldne/sammen-
   styrtede genstande.
  • Afdækning af inventar, arkiver, maskiner og andre værdier.

  Assistancen ydes med det til rådighed værende materiel. Større materialeforbrug er for kommunens regning.

  • Vandskade
   Der ydes pumpearbejde m.v.
   Udbringning og afhentning af affugtere og andet materiel til afhjælpning af vand- og fugtskader
   Leje af affugter betales af kommunen i henhold til gældende tarif.
  • Øvrige ydelser
   Der holdes vagt på skadestedet indtil en repræsentant fra kommunen er kommet til stede. Dog højst 3 timer efter kommunen er underrettet. Følgende timer efter regning.

  Forbindsstoffer

  Hvad er dækket:

  • Forbindskasser til kommunens afdelinger, herunder også kommunale legestuer, institutioner og køretøjer m.v.
   Der udleveres og genopfyldes ifgl. Særskilt rekvisition::
   Røde forbindskasser (institutioner, kontor m.v.)
   Blå forbindskasser (automodel)
   Grønne forbindskasser (virksomhedsmodel)

  Hvad er ikke dækket:

  • Kommunens dagplejemødre
  • Nødhjælpsskabe
  • Isposer