Lederudviklingssamtale (LUS)

LUS er en samtale mellem en leder, som er centrum for samtalen, og leders leder.

Formålet med LUS er gennem dialog at danne grundlag for professionalisering af ledelse, samt støtte lederens målrettede faglige og personlige udvikling.

 • Læs op

Indhold

  LUS-værktøjerne lægger op til en fleksibel tilrettelæggelse af samtalerne med fokus på det, der har relevans for den enkelte leder, leders leder og arbejdspladsen som helhed. Samtalekonceptet er bygget op omkring en række temaer og underemner (se nedenfor). Der er for hvert underemne udarbejdet et samtalekort med forslag til, hvad I kan drøfte. Der er også mulighed for selv at tilføje punkter. Samtalekortene er ikke formuleret som spørgsmål, men som emner I selv kan fylde indhold på. 

  Forberedelse og valg af samtalekort

  At gennemføre en lederudviklingssamtale (LUS) med kvalitet, mening og effekt forudsætter, at begge parter er godt forberedte til samtalen. Det betyder, at I har afstemt, hvilke samtalekort, der danner udgangspunkt for samtalen.

  For at understøtte at samtalen omfatter de emner, der sammenfattes i udviklingsplanen, anbefales det, at de 3 samtalekort under "De fælles temaer" indgår i alle samtaler. Herudover kan de øvrige samtalekort vælges efter relevans og evt. med udgangspunkt i de aftalte rammer på den enkelte arbejdsplads.

  En samtale kan for eksempel tilrettelægges således, at både leder og leders leder udvælger 2-3 aktuelle samtalekort udover de eventuelle samtalekort, der er valgt som gennemgående emne på arbejdspladsen.  

  Lederudviklingssamtalen er obligatorisk

  Det er obligatorisk at gennemføre LUS i Aabenraa Kommune, og det leders leder, der har ansvaret for at indkalde til samtalen. Samtalen holdes i løbet af 4. kvartal. Den nyeste lederevaluering eller trivselsundersøgelse inddrages som et centralt element i samtalen. 

  LUS afvikles forud for, at lederen afholder medarbejderudviklingssamtale (MUS) og/eller teamudviklingssamtale (TUS) med egne medarbejdere. 

  Der er udarbejdet en række vejledende samtalekort til LUS-samtalerne. Samtalekortene er ikke formuleret som spørgsmål, men som emner I kan tale om med udgangspunkt i det, der er relevant i den enkelte samtale. 
  Samtalekortene tager udgangspunkt i syv temaer med en række underemner. 
  For at understøtte at samtalen omfatter de emner, der sammenfattes i udviklingsplanen, er der tre samtalekort, der vil indgå i alle samtaler (De fælles temaer). Herudover kan de øvrige temaer med dertilhørende underemner vælges til med udgangspunkt i de rammer Lokal MED-udvalget har defineret for samtalerne. 

  De fælles temaer i LUS er:

  • Siden sidst
  • Visioner, opgaver og kompetencer
  • Lederevaluering/trivselsundersøgelse

  De øvrige temaer og underemner er: 

  Ledelsesgrundlaget

  • Lederen er leder 
  • Lederen er kommunikerende
  • Lederen er helhedsorienteret
  • Lederen er værdiskabende
  • Det personlige ledelsesgrundlag

  Trivsel

  • Engagement, arbejdsglæde og motivation
  • Anerkendelse
  • Indflydelse og ledelsesrum

  Livsfaser 

  • Fremtidsplaner og karriere
  • Balance mellem arbejds- og privatliv
  • Den ny leder
  • Senior

  De personalepolitiske værdier

  • Åbenhed og dialog
  • Samarbejde og medbestemmelse
  • Udvikling og forandring
  • Mangfoldighed og rummelighed
  • Trivsel og tryghed

  Digitalisering og digitale kompetencer

  • Digitalisering og digitale kompetencer

  Emne besluttet på arbejdspladsen

  • Emne besluttet på arbejdspladsen

  Se samtalekort 

  En forudsætning for en god LUS er, at både leders leder og leder er godt forberedte til samtalen.
  Ideen med samtalekortene er, at I taler om det, der er relevant. Samtalekortene er ikke formuleret som spørgsmål, men som emner I selv kan fylde indhold på.  Det kræver derfor, at begge parter gør sig overvejelser om, hvilke emner, der er særligt relevante og ikke mindst, hvad man ønsker at drøfte i forhold til det enkelte emne.

  Som leder kan du inden samtalen overveje: 

  • Hvad du ønsker at få ud af samtalen
  • Hvilke emner, der er særligt relevante for dig - og hvad du ønsker at drøfte for hvert emne
  • Status for sidste udviklingsplan, herunder hvordan du har omsat sidste års udviklingsmål i dit daglige arbejde, og hvad du gerne vil blive endnu bedre til i det kommende år
  • Resultatet af sidste lederevaluering/trivselsmåling
  • Hvordan du ser dine kompetencer og ønsker til dit fremtidige arbejdsliv i forhold til arbejdspladsens mål og udvikling

  På samtalekortene har du mulighed for at skrive dine egne noter forud for samtalen. 

  Som leders leder 

  • Indkald til samtalerne i god tid med link til samtalekort til LUS samt en kort beskrivelse af, hvordan processen er, herunder hvordan samtalekortene udvælges og eventuelle emner besluttet på arbejdspladsen. Der er mulighed for at redigere og tilføje tekst på samtalekortene. Du kan derfor også vælge at maile/videreformidle de relevante samtalekort, hvor du har tilføjet egen tekst/ændringer med udgangspunkt i de rammer, der evt. er besluttet på arbejdspladsen

  Forud for den enkelte samtale, kan du som leders leder overveje: 

  • Hvad du ønsker at få ud af samtalen
  • Hvilke emner, der er særligt relevante - og hvad du ønsker at drøfte for hvert emne
  • Status for sidste udviklingsplan, herunder hvordan lederen har omsat sidste års udviklingsmål i sit daglige arbejde, og hvad du gerne ser lederen bliver endnu bedre til i det kommende år
  • Resultatet af sidste lederevaluering/trivselsmåling
  • Hvordan du ser lederens kompetencer i forhold til arbejdspladsens mål og udvikling

  På samtalekortene har du mulighed for at skrive dine egne noter forud for samtalen. 

  LUS-samtalerne afholdes årligt, og der afsættes ca. to timer til samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i de tre fælles samtalekort samt de kort henholdsvis leder og leders  leder har valgt.  

  Samtalen vil typisk indeholde tre dele:

  • En bagudrettet del - hvordan det  er gået siden sidst
  • En aktuel del – hvordan det går lige nu i forhold til de valgte emner  
  • En fremadrettet del - hvilke ønsker/behov der er til fremtiden – og hvordan vi når frem til det

  En skabelon for samtalerne kan f.eks. se således ud:  

  • Drøftelse af de fælles temaer: Siden sidst, Visioner, opgaver og kompetencer og Lederevaluering/trivselsundersøgelse
  • Eventuelle temaer og underemner/samtalekort som besluttet på arbejdspladsen 
  • 2-3 samtalekort valgt af henholdsvis leder og leders leder 
  • Samtalen afsluttes med konkretisering af aftaler i en kompetenceudviklingsplan - se punktet nedenfor

  Samtalen afsluttes med, at leders leder og lederen i fællesskab udarbejder en kompetenceudviklingsplan for det kommende år.
  Jo mere konkret den enkelte udviklingsplan er, desto lettere er den at følge op på. Husk at aftale hvem, der er ansvarlig for, at de enkelte punkter i planen bliver sat i gang og gennemført samt hvornår.
  Både leder og leders leder skal godkende udviklingsplanen og opbevare en kopi. Lederens kopi journaliseres i personalesagen i Acadre. 

  Her kan du åbne kompetenceudviklingsplanen i Word.

  For elektronisk udfyldelse og håndtering af kompetenceudviklingsplanerne klik her. Via dette link kan udviklingsplanen sendes til lederens e-boks og journaliseres i personalesagen.

  LUS-samtaler betragtes som en fortrolig samtale mellem leder og leders leder. Når kompetenceudviklingsplanerne indgår som en del af en personalesag, er det vigtigt, at der kun indgår oplysninger, der har relevans for den fremadrettede kompetenceudvikling.

  Hvis der noteres andre aftaler i forbindelse med samtalen, er det vigtigt at være opmærksom på de gældende regler for Håndtering af personfølsomme oplysninger og aktindsigt i personalesager. 

  Ved eventuel anmodning om aktindsigt vil Personalekontoret vurdere aktindsigten i forhold til ovenstående,  herunder hvilke oplysninger, der må udleveres. 

  Opfølgningen er afgørende for en vellykket LUS-samtale.  
  Sørg derfor for at skrive ind i udviklingsplanen, hvem der er ansvarlig for de enkelte opfølgningspunkter efter samtalen, og hvornår og hvordan I følger op.
  Opfølgningen bør ske løbende. Hvis nogle af aktiviteterne ikke forløber, som forventet, bør I drøfte hvorfor, og om der skal tages nye initiativer.

  GÅ TIL SAMTALEKORT LUS