Arbejdspladsvurdering (APV)

En ArbejdsPladsVurdering (APV) skal sikre, at der med jævne mellemrum bliver sat fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
En APV skal være systematisk, dokumenteret og forebyggende.
Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at arbejdet skal planlægges og tilrettelægges forsvarligt.

 • Læs op

Indhold

  APV'en er et redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. 
  APV handler om at kortlægge arbejdsmiljøet, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.
  APV'en skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for arbejdsmiljøet.
  APV'en skal være skriftlig eller i elektronisk form, så både medarbejdere og ledelse kan se resultaterne og holde øje med, om der bliver fulgt op på problemerne.

  I Aabenraa Kommune har ansatte mulighed for at udarbejde løbende APV, hvor IT-værktøjet SafetyNet kan anvendes af alle ansatte.

  Trivselsundersøgelsen gennemføres hvert 2. år som en del af APV, hvor det psykiske arbejdsmiljø kortlægges.

  En kemisk risikovurdering er en vurdering af, om der er medarbejdere, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer. Den sker som en vurdering af, om den farlige kemi, herunder arbejdsprocesser, udgør en risiko for  sikkerhed og sundhed.

  Arbejdsmiljøgruppen skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi og arbejdsprocesser, hvori der kan udvikles farlig kemi.

  I skal udarbejde en produktliste med de produkter, som I bruger sammen med de tilhørende sikkerhedsdatabladene. Produktlisten og sikkerhedsdatablade skal fremgå i en mappe (som kan være både fysisk eller elektronisk) og være tilgængelig for medarbejderne. Medarbejderne skal være informeret om mappens placering og om, hvordan mappen er opbygget.

  Den kemiske risikovurdering skal være skriftlig og laves for arbejdsprocessen. Den kemiske risikovurdering gennemføres i lighed med den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3 år, eller når der er nye produkter, ændrede arbejdsprocesser eller nye arbejdsmedicinske undersøgelser.

  TRYK HER for at læse "Kvikguide til kemisk risikovurdering i Aabenraa Kommune"

  TRYK HER for at hente "APV - tjekliste til kemisk risikovurdering"

   

     Det er lovpligtigt at udarbejde APV for gravide og ammende.

  Hvem gør hvad?

  • Leder er jf. arbejdsmiljøloven ansvarlig for at udarbejde en APV for gravide og ammende, så snart lederen er bekendt med graviditeten
  • Leder kan uddelegere opgaven til AMR i forhold til af udarbejde APV for gravide og ammende i SafetyNet i samarbejde med den gravide medarbejder
  • Efterfølgende skal leder og den gravide medarbejder i samarbejde lave en handleplan for eventuelle problemstillinger i APVén. 

  Hvis leder vurderer, at der er risiko for negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, skal lederen foretage sig følgende i prioriteret rækkefølge:

  • Sørge for tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdsstedet, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt
  • Ændre i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt
  • Overføre den gravide eller ammende til andre opgaver, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt
  • Beslutte, at den gravide eller ammende ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde.

  Eksempler på problemstillinger i borgerens hjem

  • Dårlige adgangs- og pladsforhold
  • Dårlige arbejdsstillinger som foroverbøjet krop og vrid
  • Uhensigtsmæssige løft af udstyr (og patienter)
  • Mangel på kompetencer eller opbakning
  • Ringe kommunikation og samarbejde
  • Rygning og husdyr

  Løsningen kan fx være

  • Mere ergonomisk og faglig oplæring
  • Tydelige krav til indretning og adgangsforhold
  • Bedre samarbejdsstruktur med tydelig fordeling af ansvar og opgave
  • Lettere tilgængelige hjælpemidler
  • Udvikle den vanskelige samtale
    

  Du kan læse mere på Arbejdsmiljøweb

  Læs og print vejledningen "At arbejde i borgers hjem"

  I forbindelse med APV-arbejdet skal arbejdsmiljøgruppen vurdere, om sygefraværet er rimeligt, og om der er forhold i arbejdsmiljøet, som har betydning for fraværet.

  Hvordan vurderer man sygefraværet? Det kan I fx gøre ved: 

  • At analysere sygefraværet på baggrund af afdelingen statistik over sygefravær. Fx ved at dele det op i langtidsfravær og korttidsfravær. En målrettet indsats i forhold til langtidssyge medarbejdere kan ændre det samlede fravær drastisk.
  • At vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet. Er medarbejderne mere fraværende, når de arbejder med nogle bestemte opgaver eller i nogle bestemte afdelinger? Det kan være tegn på, at der skal sættes ind i arbejdsmiljøet. 
  • At tage samtaler med medarbejdere, der har været fraværende og høre deres vurdering af arbejdsmiljøets betydning. 

  Hvis arbejdsmiljøet har indflydelse på sygefraværet, skal det behandles i den videre arbejdspladsvurderingsproces.

  Se mere om forebyggelse og håndtering af sygefravær.

  Formål med APV er:

  • At sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø både fysisk og psykisk
  • At hindre arbejdsskader
  • At hindre unødig nedslidning
  • At beskytte den enkelte medarbejder

  I kan skabe øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med APV, sørg gerne for at:

  • prioritere arbejdet med arbejdsmiljø
  • ledelse og medarbejdere deltager aktivt og konstruktivt i arbejdet
  • afsætte god tid til arbejdet
  • have tilstrækkelig viden og færdigheder.

  Hvad siger Arbejdsmiljøloven?

  Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen. Det er lovpligtigt at lave APVér mindst hvert 3. år. I Aabenraa Kommune er det besluttet, at der skal laves løbende APVér.

  Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

  APV for gravide og ammende

  En arbejdsgiver skal – når han/hun bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid eller ammer – sørge for, at det i arbejdspladsvurderingen vurderes, om der er en risiko for, at medarbejderen er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen.

  Arbejdsgiverens beslutning om, at en gravid eller ammende kan udføre en bestemt arbejdsopgave, skal derfor træffes i sammenhæng med hendes konkrete arbejdsforhold.

  Læs Arbejdstilsynets vejledning om gravide og ammende 

  APV

  Der står en stor kasse med bøger oppe på en reol. Kassen står ude på kanten af den øverste hylde. Medarbejderen går fordi og tænker, at der er stor risiko for kassen falder ned fra reolen. Han tager kassen ned og sætter den på gulvet. Derefter laver han en APV i SafetyNet.

  Nærved-ulykke

  Der står en stor kasse med bøger oppe en reol. Kassen står ude på kanten af den øverste hylde. I det medarbejderen går forbi, falder kassen med bøger ned fra reolen lige bag ham. Medarbejderen bliver forskrækket, men bliver heldigvis ikke ramt af kassen. Medarbejderen fortæller sin leder eller arbejdsmiljørepræsentant, hvad der er sket. Sammen indberetter de en nærved-ulykke i SafetyNet.

  Arbejdsulykke

  Der står en stor kasse med bøger oppe en reol. Kassen står ude på kanten af reolen. Idet medarbejderen går forbi, falder kassen med bøger lige ned i hovedet på ham. Medarbejderens briller ryger hen af gulvet, og han bliver ramt i hovedet af flere bøger. Medarbejderen fortæller sin leder eller arbejdsmiljørepræsentant om, hvad der er sket. Sammen indberetter de en arbejdsulykke og en brilleskade i SafetyNet.

  Arbejdsmiljøvejvisere er brancherettede og beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan I kan løse problemerne. 

  Kontor

  Daginstitutioner

  Døgninstitutioner og hjemmepleje

  Undervisning

  Du kan se Arbejdstilsynets samlede liste med arbejdsmiljøvejvisere her