Behandling af personoplysninger under ansættelse ved Aabenraa Kommune

Indhold

  Aabenraa Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse dig om kommunes behandling af de personoplysninger, som kommunen registrerer om dig i forbindelse med og under din ansættelse.

  Aabenraa Kommune registrerer blandt andet følgende oplysninger om dig:

  • Navn, adresse, nationalitet, cpr-nummer
  • Løn- og ansættelsesforhold
  • Ansættelsessted
  • Ansættelsesforhold generelt, som kurser, eventuelle personlige handlingsplaner og tjenstlige sanktioner
  • Eventuelle arbejdsskader
  • Eventuelt fravær, herunder sygefravær

  Dine oplysninger bliver behandlet centralt i Personaleafdelingen og IT-afdelingen.

  Registrering og behandling af dine personoplysninger

  Aabenraa Kommune behandler dine personoplysninger i forbindelse med:

  • Ansættelsesretlig udbetaling af løn og honorar
  • Andre ansættelsesretlige formål

  Afhængig af den konkrete ansættelse behandler vi evt. også dine personoplysninger med følgende formål:

  • Lovpligtig indhentelse af børne- og straffeattester
  • Barsel
  • Fravær, herunder sygefraværssamtaler mv.
  • Kompetenceudviklingsplaner (MUS, GRUS og LUS)
  • Længerevarende uddannelse og orlov
  • Medarbejdergoder
  • Ansættelse efter serviceloven
  • Uansøgt afsked/bortvisning/advarsler/tilrettevisende og tjenstlige samtaler
  • Ekstraordinære ansættelser (fleksjob, servicejob og seniorjob mv.)
  • Kursus og uddannelse

  Aabenraa Kommune behandler dine oplysninger efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven samt andet dansk lov på området.

  Hjemmel for behandling af almindelige oplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b. For eventuel konkret behandling af helbreds oplysninger henvises til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f.

  Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse ved Aabenraa Kommune findes i databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 og § 12.

  Datamodtagere

  Personaleafdelingen i Aabenraa Kommune foretager rutinemæssige videregivelser af dine oplysninger til andre myndigheder og organisationer. Det kan eksempelvis være SKAT, ATP, Danmarks Statistik, lister til fagforeninger eller pensionskasser. Endvidere vil der i nogle tilfælde blive udleveret oplysninger om dig til den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant, f.eks. navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, løn og ansættelsesforhold. Oplysningerne om dig, der indgår i kommunens IT-systemer behandles også i nogle tilfælde af kommunens leverandører af systemer på vegne af kommunen.

  Hvis du skifter stilling indenfor Kommunen

  Hvis du skifter stilling internt i Aabenraa Kommune og får et nyt tjenestested og en ny leder, så vil din nye leder som udgangspunkt få adgang til oplysningerne i din elektroniske personalesag. Oplysninger om eventuelle tjenstlige forhold vil kun kunne tilgås af Personaleafdelingen.

  Hvor længe opbevarer vi dine data?

  Aabenraa Kommune registrerer dine personoplysninger for at kunne dokumentere, at kommunen har efterlevet sine forpligtelser over for dig som medarbejder. Kommunen skal derfor opbevare oplysningerne, indtil det ikke længere er relevant for kommunen at kunne dokumentere, at for eksempel din løn og pension er korrekt udbetalt. Herefter vil dine oplysninger blive slettet.

  Indsigt i dine oplysninger

  Du har ret til indsigt i de oplysninger, som kommunen behandler om dig. Hvis du vil gøre brug af din indsigtsret, så skal du kontakte Personaleafdelingen.

  Rettelse af forkerte oplysninger

  Hvis det viser sig, at Aabenraa Kommune har registeret forkerte oplysninger om dig, i forbindelse med din ansættelse, så vil det blive rettet eller slettet, når kommunen bliver gjort opmærksom på det. Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, kan du kontakte din leder.

  Retten til at få slettet dine oplysninger

  I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger (retten til at blive glemt) om dig, før oplysningerne ellers vil blive slettet jf. databeskyttelsesforordningen artikel  17.

  Vil du klage?

  Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener at Aabenraa Kommune ikke har behandlet dine oplysninger korrekt. Du kan finde mere information og kontakt oplysninger på Datatilsynets hjemmeside.