Ofte stillede spørgsmål vedr. MED

Her på siden giver Personaleafdelingen svar på gode spørgsmål omkring MED.
Siden vil blive udbygget i takt med, at gode spørgsmål dukker op.

 • Læs op

Indhold

  Spørgsmål omkring MED og MED-organisationen

  MED er ikke en forkortelse, men blot de første tre bogstaver i medindflydelse og medbestemmelse.

  Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for lederens ansvars- og kompetenceområde og vedrører Arbejds-, Personale-, Samarbejds- og Arbejdsmiljøforhold. Via et formelt medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (MED-udvalget) drøftes emner inden der træffes en ledelsen træffer beslutning.  

  Lederen, der har den overordnede beslutnings kompetence, er formand for MED-udvalget.

  Jo større påvirkning beslutningen har for medarbejderne og organisationen, jo mere grundig skal lederen forberede drøftelsen.

  Både medarbejdere og ledere kan komme med emner til dagsordenen til et MED-udvalg, så længe de omhandler Arbejds-, Personale-, Samarbejds- og Arbejdsmiljøforhold.

  I Aabenraa Kommune kan vi i "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" læse, hvordan vi tænker, at MED-samarbejdet skal fungere.

  "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" bygger på KL's og Forhandlingsfællesskabets MED-rammeaftale og vejledninger

  Formålet for MED-samarbejdet i Aabenraa Kommune:

  Dette beskrives i "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" § 2, stk. 1 - 3 

  § 2. Formål

  Stk. 1. Fortsat at udvikle, forbedre og kvalificere samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

  Stk. 2. Fortsat at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet.

  Stk. 3. Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse aftales på grundlag af drøftelse af medindflydelse og medbestemmelsens formål og indhold.

  Aabenraa Kommunes MED-organisation er opbygget med 5 niveauer.

  1. Hoved MED-udvalget, også forkortet som HMU, er det øverste MED-udvalg. Det er kommunaldirektøren, der er formand for Hoved MED-udvalg.
  2. Sektor MED-udvalg, også forkortet som SMU, repræsenterer den enkelte sektor (Sektor MED Social & Sundhed, Sektor MED Børn og Kultur og Sektor MED Teknisk administrativt personale. Det er en direktør, der er formand for Sektor MED-udvalget.
  3. Område MED-udvalg, også forkortet som OMU, repræsenterer det enkelte fagområde. Det er afdelingschefen for fagområdet, der er formand for Område MED-udvalg.
  4. Lokal MED-udvalg/ personalemøde med MED-status, også forkortet som LMU/ P-møde med MED-status. Disse udvalg er på samme niveau og etableres på arbejdspladser, der har selvstændig ledelse. Det er område- eller institutionslederen, der er formand for dette udvalg.
  5. Arbejdsmiljøgruppen, også forkortet med AMG. Arbejdsmiljøgruppen består, som minimum af en leder og en arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Lederen i AMG bliver benævnt arbejdsleder. En arbejdsmiljøgruppe kan godt indeholde flere medlemmer. 

   

  "Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse" § 4 - Form og struktur: beskriver hvor mange der maksimalt må sidde på det enkelte MED-niveau i Aabenraa Kommune.

  F.eks. gældende for et Lokal MED-udvalg beskrives det i "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse", at der må være:

  • Lederen
  • Indtil 5 ledelsesrepræsentanter udpeget af lederen. En arbejdsleder (en leder der sidder i en arbejdsmiljøgruppe) er sikret plads i MED-udvalget
  • Indtil 7 medarbejderrepræsentanter ansat inden for arbejdspladsens område, hvor af mindst 1 af repræsentanterne er arbejdsmiljørepræsentant.

  Et MED-udvalg består af ledere og medarbejdere der tilsammen repræsenterer hele området, som lederen for området har ledelsesretten over.

  • Lederen for området, som MED-udvalget dækker (Lederen er formand for MED-udvalget)
  • et antal udpegede ledelsesrepræsentanter (det er formanden, der udpeger ledelsesrepræsentanterne)
  • medarbejderrepræsentanter bestående af tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter (uden andet tillidshverv) og arbejdsmiljørepræsentanter. Som hovedregel baseres udvalgenes sammensætning på valgte tillidsrepræsentanter*. Arbejdsmiljørepræsentanter er repræsenteret i alle MED-udvalg i Aabenraa Kommune (Medarbejderne i MED-udvalget vælger en næstformand til MED-udvalget iblandt sig)

  *Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter (Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 10, stk. 2).

  "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" § 4 beskriver, at et MED-udvalg etableres med flere medarbejderrepræsentanter end ledelsesrepræsentanter. Dette er ikke ensbetydende, at der på alle møder, skal være flere medarbejderrepræsentanter, hvis der frafald på et møde. Men MED-møderne skal planlægges således, at alle deltager har de bedste muligheder for at deltage.

  Et MED-udvalg repræsenterer alle medarbejdere i det område, som MED-udvalget dækker.

  MED-rammeaftalen § 4, stk. 5 beskriver: Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Det betyder for medarbejdersiden, at medarbejderrepræsentanterne skal fordeles således, at fordelingen svarer til den overenskomstmæssige fordeling på arbejdspladsen eller i området, som MED-udvalget repræsenterer.

  MED-udvalgets medarbejderrepræsentanter (ikke arbejdsmiljørepræsentanter) skal afspejle personalesammensætningen i området.

  Tillidsrepræsentanter har forrang i forhold til medarbejderrepræsentanter.

  Efter LO og FTF har slået sig sammen til FH, i 2019, har der været tvivl om, hvordan fordelingen i MED skulle være. Det er nu oplyst, at  grupperingerne af medarbejderrepræsentanter er fast holdt. Det betyder følgende:

  • AC hedder nu valggruppe A
  • LO hedder nu valggruppe B
  • FTF hedder nu valggruppe C

  Personalekontoret kan være behjælpelig med at give en oversigt over personalesammensætningen over jeres MED-udvalgs område.
  Læs mere på MED-samarbejdets hjemmeside omkring udpegning og valg til Hoved MED: Udpegning og valg til MED

  Læs hvordan vi udpeger og vælger repræsentanter til øvrige MED-udvalg i Aabenraa Kommune, i Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse, § 4 Form og Struktur

  Et eksempel:

  En arbejdsplads har ansatte fra hovedorganisationerne LO og FTF, men ikke nogen fra AC.

  Det betyder, at MED-udvalget skal indeholde medarbejderrepræsentanter fra LO og FTF, men ikke AC. Fordelingen mellem medarbejderrepræsentanterne skal afspejle områdets fordeling.

  MED- og Arbejdsmiljøteamet kan være behjælpelig med at lave et træk, fra Silkeborg Data, over antal medarbejdere tilhørende de tre hovedorganisationer.

  AMR-pladserne tæller ikke med i forhold til fordelingen mellem overenskomstgrupperne ind i MED-udvalget. Det skyldes, at AMR som tillidsvalgte er valgt af alle medarbejdere på arbejdspladsen og ikke kun medarbejdere under en overenskomst. 

  Jævnfør "Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse" sker fordelingen på Lokal MED-niveauet i blandt medarbejderne. For Område-, Sektor- og Hoved MED-udvalgsniveauerne udpeges tillidsrepræsentanterne af organisationerne.

  Jævnfør MED-rammeaftalens § 4, stk. 6 sidestilles medarbejderrepræsentanter med tillidsrepræsentanter, når de er valgt ind i et MED-udvalg. Dette betyder, at der også kan vælges suppleant for medarbejderrepræsentanter til et MED-udvalg. Der skal ikke vælges suppleant for arbejdsmiljørepræsentanten.

  I "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" § 11 er medarbejderrepræsentanterne vilkår beskrevet.

  • § 11, stk. 2: Varetagelse af hvervet som medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab
  • § 11, stk. 3: Medarbejderrepræsentanter skal have de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed (dette kan handle om de nødvendige IT redskaber og lokalt aftale om adgang til kontor og mødefaciliteter)
  • § 11, stk. 4: Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelsen af deres hverv
  • § 11, stk. 5: MED-udvalgenes medlemmer skal have den til enhver tid pligtige uddannelse i forhold til varetagelse af hverv
  • § 11, stk. 6: Arbejdsmiljøgruppernes medlemmer skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  Jævnfør MED-rammeaftalens kapitel 3 beskrives, at tillidsrepræsentanten og dennes suppleant, medarbejderrepræsentanten og dennes suppleant, samt arbejdsmiljørepræsentanten har den samme beskyttelse i kraft af sit tillidshverv.

  De er alle beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af deres forhold inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Medarbejderrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.

  Særligt for Arbejdsmiljørepræsentanten

  Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt for to år. I den periode, kan arbejdsmiljørepræsentanten ikke opsige sit tillidshver eller blive væltet af kollegerne på arbejdspladsen.

  Såfremt arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode. Den nye arbejdsmiljørepræsentant tiltræder tillidshvervet med samme beskyttelse, som den fraværende.

  For yderligere information kan der læses mere på "Tjenstlige forhold, fratrædelse og besparelser" eller kontakt Personaleafdelingen.

  I "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" § 4, st. 2.6 Arbejdsmiljøgrupper beskrives følgende:

  Sammensætning

  Arbejdsmiljøgruppen består af en ledelsesrepræsentant (arbejdsleder) og en arbejdsmiljørepræsentant.

  Alle arbejdsmiljøgrupper refererer til et Lokal MED-udvalg / Personalemøde med MED- status.

   

  Arbejdsmiljøgruppen varetager de operationelle opgaver vedrørende arbejdsmiljø.

  Alle medarbejdere omfattet af lokalaftalen er omfattet af en arbejdsmiljøgruppe. Der oprettes minimum en arbejdsmiljøgruppe under et Lokal MED-udvalg / arbejdspladser, der afholder Personalemøde med MED-status. For afdelinger og institutioner med flere adresser kan der oprettes flere arbejdsmiljøgrupper. Hoved MED-udvalget godkender oprettelse og nedlæggelse af arbejdsmiljøgrupper ud fra indstilling fra det relevante Lokal MED-udvalg. Det enkelte Lokal MED-udvalg vurderer om det er relevant med mere end en arbejdsmiljøgruppe ud fra geografiske, sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold og ud fra arbejdets karakter.

  I "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" § 4, stk. 2.4. står der: Hoved MED-udvalget har kompetencen til at nedlægge og oprette Lokale MED-udvalg, og træffer sin afgørelse efter indstilling fra arbejdspladsen. Når en af parterne på arbejdspladsen ønsker det, drøftes det om Personalemøde med MED-status skal erstattes af et Lokal MED-udvalg eller omvendt. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, fremlægges sagen for Hoved MED-udvalget.

  Ligeledes i "lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse" § 4, stk. 2.6 står der: Hoved MED-udvalget godkender oprettelse og nedlæggelse af arbejdsmiljøgrupper ud fra indstilling fra det relevante Lokal MED-udvalg. Det enkelte Lokal MED-udvalg vurderer om det er relevant med mere end en arbejdsmiljøgruppe ud fra geografiske, sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold og ud fra arbejdets karakter.

  Med andre ord. Der kan ændres på MED- og arbejdsmiljøorganisationen, men det kan kun ske ved, at Hoved MED-udvalget godkender indstillingen på ændringen. 

  Emner, hvor formanden har beslutningskompetencen der omhandler arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, kan drøftes i MED-udvalget, når blot en af parterne ønsker det.

  Her er en liste over eksempler af emner, der kan drøftes i MED: Emneliste til MED

  Spørgsmål omkring samarbejdet og kommunikationen i MED

  Et MED-udvalg er kun så godt som samarbejdet tillader. Men når vi taler om kommunikation og sammenhængskraft så kan MED-udvalget have følgende 4 udfordringer:

  1. Hvordan sikre vi, at beslutninger i MED-systemet fører til handling?
  2. Hvordan sikre vi, at indholdet i MED-udvalgets drøftelser formidles til dets omverden?
   1. Det vil sige: Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets omverden får forståelse for MED-samarbejdets betydning og indhold?
  3. Hvordan sikrer vi, at de øvrige ansatte på arbejdspladsen oplever, at de har medindflydelse og medbestemmelse?
   1. Det vil sige: Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets omverden får mulighed for at påvirke og kvalificere MED-samarbejdet?
  4. Hvordan sikrer vi kommunikationen mellem niveauerne?
   1. Det vil sige:
    Hvordan kommunikerer vi, så vi sikrer, at beslutninger truffet i Hoved MED-udvalget formidles til resten af MED-systemet?
    Hvordan sikrer vi, at Hoved MED-udvalget får relevant information fra de underliggende MED-udvalg?

  Her under foldes den enkelte udfordring ud. I får som MED-udvalg ikke en facitliste, men refleksioner I kan bruge i MED-samarbejdet.

  Bearbejdningen af udfordringerne kræver, at I i MED-udvalget stopper op får give jer selv tid til en fælles refleksion. 

  Det vil sige: Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt?

  Bruge vi, som MED-udvalg, de rigtige informationskanaler, således, at vores drøftelser bliver nærværende for ansatte i MED-udvalgets område? Referatet kan være det letteste at henvise til. Men er jeres referat så sigende, at andre kan læse det vigtige i oplægget til drøftelsen, selve drøftelsen?

  Måske skal I, som MED-udvalg, benytte en helt anden tilgang til jeres kommunikation

  Wilhelm Hallum
  Personalekontoret

  Wilhelm Hallum

  Med- og arbejdsmiljøkonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767168

  Mobil: 20341011

  E-mail: wha@aabenraa.dk